โปรแกรมทัวร์แกรนด์บอสเนีย 2566/2023 เที่ยวยุโรป

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE240 : ทัวร์แกรนด์บอสเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)

DE240 : ทัวร์แกรนด์บอสเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)
Qatar Airways (QR)

HOTEL EMPORIUM
HOTEL MAPAS
PRESIDENT HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
​23.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาน์เตอร์ สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

วันที่ 2ซารางเยโว - ชมเมือง
​02.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 837
​05.30 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)
​08.05. น. ออกเดินทางสู่ เมืองซารางเยโว โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 293
​11.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซารางเยโว ประเทศบอสเนีย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
​เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
​บ่าย

นำท่านเข้าสู่ เมือง ซารางเยโว (SARAJEVO)เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบอสเนีย ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และความงามของสภาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบที่ยังคงสภาพเดิมเป็นเอกลักษณ์ชมโบสถ์THE CATHEDRAL OF JESUS’ SACRED HEARTโบสถ์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศบอสเนีย เมื่อปี 1889 เป็นสถาปัตยกรรมแบบ นีโอ-กอธิค โดยบริเวนด้านหน้ามีรอยหยดเลือดจำลองเพื่อรำลึกถึงเหตุการสูญเสียครั้งใหณ่ของประเทศชมมัสยิด EMPEROR’S MOSQUE มัสยิดแบบออตโตมัน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1457 หลังจากออโตมันได้ปกครองบอสเนีย พาท่านย้อนอดีดตามหาจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นชนวนต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่1 บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำ MILJACKA 

​ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ PRESIDENT HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 3ซารางเยโว - ทราฟนิค - จาจ์ส - ชมน้ำตกพลิวา - บีฮัช
​เช้า

บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทราฟนิค (TRAVNIK)1.30ชม./91กม.เที่ยวชมเมืองเก่าแก่ที่เฟื่องฟูสมัย ออตโตมันเข้ายึดครอง เป็นเมืองที่ตั่งอยู่ใจกลางประเทศและอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงนัก ทราฟนิคถือกำเนิดขึ้นในสมัยโรมันแต่เจริญเฟื่องฟูในสมัยการปกครองของราชอาณาจักรบอสเนียและสมัยออตโตมันเข้ายึดครอง เป็นอดีดเมืองหลวงของออตโตมันแห่งบอสเนียเป็นระยะเวลา 150 ปี ตั่งแต่ปี ค.ศ. 1697-1850 ในปัจจุบันยังคงเห็นมัสยิดเก่ากี่ที่ใช้สถาปัตยกรรมอิสลามอันวิจิตรงดงามที่รอดพ้นจากสงครามกลางเมืองมาได้ และทราฟนิคยังเป็นบ้านเกิดของ ฮีโว อานดริช กวีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม และเป็นเมืองที่ทำ ชวาปี้ (อาหารพื้นเมือง) ได้อร่อยที่สุดในประเทศด้วย

ชม ปราสาท ทราฟนิค (STARI GRAD TRAVNIK)ตั้งอยู่บนไหล่เขาพลาวาโวด้า ซึ่งตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินที่ขาวสะอาด ให้ท่านได้ชมวิวมุมสูง ท่ายจะได้ชมบรรยากาศเมืองที่น่ารักแห่งนี้

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจาจ์ส (JAJCE)

​เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านชมเมือง จาจ์ส (JAJCE)1.15ชม./68กม.เป็นเมืองที่ตั่งอยู่ตอนเหนือน้ำตกมีความสวยงามมากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับขนานนามถึงวิวธรรมชาติที่สวยงาม

นำท่านเข้าชม น้ำตกพลิวา (PLIVA WATERFALLS)น้ำตกพลิวาตั่งอยู่กลางเมืองจาจ์ส เป็นน้ำตกที่น่าประทับใจในจะวันตกเฉียงใต้ และยังติดอันดับน้ำตกที่สวยที่สุดในโลก น้ำตกแห่งนี้มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 22 เมตร เป็นน้ำตกที่อยู่ระหว่าง จุดบรรจบของแม่น้ำพลิวาและแม่น้ำวรีบาสและใกล้กันนั้นมีทะเลสาบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่สวยงามซึ่งเกิดจากแม่น้ำพลิวาอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมือง บีฮัช (BIHAC)2.15ชม./155กม.เป็นเมืองที่ตั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยูน่า และยังมีคาเฟ่ตั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเป็นย่อมๆล้อมรอบริมฝั่งแม่น้ำ 

​ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ HOTEL EMPORIUM หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 4บีฮัช - หมู่บ้านโอราซาส - UND NATIONAL PARK - น้ำตกสตรัคบุค - โมสตาร์
​เช้า

บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองบีฮัช (BIHAC) เป็นเมืองในรัฐอูนา-ซานาประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ-ตะวันตกของประเทศ บนฝั่งแม่น้ำอูนาใกล้ชายแดนประเทศโครเอเชีย ซึ่งเคยอยู่ใต้การปกครองของประเทศตุรกีจนถึง ค.ศ. 1878

นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ Una อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของบอสเนียใกล้ชายแดนโครเอเชีย

จากนั้นนำท่านเข้าชม น้ำตกสตรัคคิบุค (STRBACKI BUK WATERFALL) 50นาที/30กม.ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือระหว่างประเทศบอสเนีย เฮเซอร์โกวีน่า กับ โครเอเชีย น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีความสูงถึง 24.5 เมตร และเป็นน้ำตกที่มีความงดงามที่สุดในอุทยานแห่งชาติยูน่าอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปวิว 

​เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านชม หมู่บ้านโอราซาส (ORASAC VILLAGE)30นาที/10กม.เป็นหนึ่งในเมืองเก่าของอุทยานแห่งชาติยูน่า มีป้อมปราการและหมู่บ้านเป็นแบบยุคกลาง ตั้งอยู่บนเนินเขาโอราซาส หมู่บ้านแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 13 และ 15 ทุกวันนี้ยังคงมีกำแพงเมืองที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีประตู และหอคอย ใกล้ๆ ยังมีมัสยิดและหออาซานในยุคออตโตมันอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโมสตาร์ (MOSTAR)4.20ชม./272กม.

​ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ HOTEL MAPAS หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 5โมสตาร์ - บลากายจ์ - น้ำตกคราวิซ -โมสตาร์
​เช้า

บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมือง บลากายจ์ (BLAGAJ) 20นาที/13 กม. นำท่านชม ตลาดเทปา ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นมรดกโลก

นำท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งนี้ ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เข้าชม บ้านแบบเติร์ก (Turkish House) ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังคงเป็นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคราวิซ (KRAVICE)50นาที/45กม.เข้าชมน้ำตกคราวิซ(KRAVICE WATERFALL)เป็นน้ำตกขนาดใหญ่บนแม่น้ำทรีบาแซท (RIVER TREBLZAT) มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 25 เมตร และ จากปลายน้ำตก ถึงรัศมีโดยรอบทะเลสาบ กว้างประมาณ 125 เมตร และในช่วงฤดูร้อน จะร้อนมากซึ่งเป็นอิทธิพลในแถบเมติเตอร์เรเนียน อาจจะด้วยเหตุผลนี้ทำให่บริเวณชายหาทของทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่นิยมในการอาบแดด ปิกนิค และกิจกรรมอื่นๆ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบริเวณน้ำตก และชายหาดริมทะเลสาบ

​เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
​บ่าย

นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองเมืองโมสตาร์ (Mostar)1.00ชม./45กม.

ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ำเนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คำว่า โมสตาร์ มาจากคำว่า “The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเนเรทว่า 

​ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ HOTEL MAPAS หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 6โมสตาร์ - คอนยิค - ซารางเยโว
​เช้า

บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยิค (KONJIC)1.15ชม./70 กม.ตั่งอยู่ระหว่างเมือง ซารางแยโวและโมสตาร์  เป็นเมืองเล็กๆอยู่ติดริมแม่น้ำล้อมรอมไปด้วยหุบเขาโดยมีเทือกเขา PRENJ เป็นฉากหลัง ที่มีชื่อเสียง เรื่องงานฝีมือไม้แกะสลัก (WOODCARVE)

ชม สะพานเก่าแก่ STARI KAMENI MOST U KONJICU พาดผ่านแม่น้ำ NERETVA สร้างตั่งแต่ปี ค.ศ. 1682

ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ำ จาบลานิก้า (JABLANICA LAKE) แม่น้ำสายหลัก ที่มีความยาวถึง 13 กิโลเมตรมีความลึกถึง 80 เมตร ทอดยาวจากเมืองจาบลานิก้าจนถึงเมืองคอนยิค แม่น้ำแห่งนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรม ด้วยความสวยงามของแม่น้ำที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

​เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง ซารางเยโว (SARAJEVO) 1 ชม./60 กม.

นำท่านเข้าสู่ ย่าน BASCACIJA เป็นจัตุรัสกลางเมืองอันเก่าแก่ซึ่งเป็นศูนย์กลางประวัฒิศาสตร์และวัฒนธรรมของเมือง สร้างขึ้นตั่งแต่ศตวรรษที่ 15 เมื่อ Isd-Beg Lsakovic ได้ค้นพบ เมือง ซาราเยโว บริเวณกลางจัตุรัสมีน้ำพุ SEBILIJ  สไตล์ ออตโตมัน BASCACIJA เป็นย่านบาร์ซาร์เก่า โดยปัจจุบันได้กลายเป็นถนนสายหลักของเมืองซารางเยโว ตั่งอยู่บริเวณส่วนเมืองเก่า เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านของของที่ระลึก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

​ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ PRESIDENT HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 7ซารางเยโว
​เช้า

บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรมที่พักพัก

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบิน

​12.35 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงโดฮา โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR294
​18.45 น. ถึง สนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง
​20.05 น. เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR830
วันที่ 8ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ซารางเยโว - กรุงเทพฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัวหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (มีวีซ่าแล้วหักคืน 2,500 บาท)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ100 บาท ต่อท่านต่อวัน
 •  กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 •  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 •  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 •  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 •  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้     
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด   
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง 
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด

  * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง
  *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
  *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) 
  * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
  * เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
  *สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
    สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
    สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
    การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
   
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
   
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy