ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE732 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป โครเอเชีย 7 วัน 4 คืน (TK)

DE732 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป โครเอเชีย 7 วัน 4 คืน (TK)

Jezero Hotel
Katarina Hotel
Remisens Hotel
Valamar Hotel

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อีสตันบูล
20.00 น.

นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว T สายการบินเตอร์กิช (Turkish Airlines- TK) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

23.00 น.สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 69 นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงอีสตันบูล เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
วันที่ 2อีสตันบูล - ซาเกรบ - โอปาเทีย
05.20 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน 
07.05 น.สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 1053 นำท่านเหิรฟ้าสู่ ซาเกรบ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
08.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานซาเกรบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ 

นำท่านสู่ ซาเกรบ เมืองหลวงของโครเอเชีย เป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของโครเอเชีย ไปชมเมืองซาเกรบ ชมย่านเมืองใหม่ที่เป็นส่วนขยายเรียกว่าโลเวอร์ทาวน์ ซึ่งเป็นเขตการค้าสมัยใหม่ มีจัตุรัสเจลาซิค เป็นศูนย์กลาง และมีร้านรวงต่างๆ มากมาย

จากนั้นนั่งรถราง Funicular ที่สั้นที่สุดในยุโรปสู่ เขตอัพเพอร์ทาวน์ สัมผัสเสน่ห์ของความเป็นเมืองยุคกลางในย่านเมืองเมืองเก่า ที่มีซุ้มประตูหิน สโตนเกท ที่ประดิษฐานภาพเขียนสีพระแม่มารีที่เลื่องลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นสิ่งเดียวที่เหลือรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ.1731 เข้าสู่ จัตุรัสเซนต์มาร์ก ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์กเป็นหัวใจ และแตกต่างจากโบสถ์ในยุคเดียวกันทั่วไป ตรงที่หลังคาประดับด้วยกระเบื้องเรียงเป็นรูปตราสัญลักษณ์กองกำลังยุคกลาง สื่อถึงประเทศโครเอเชีย (รูปตราหมากรุกขาวแดง) แคว้นดัลเมเชีย (หัวลีโอพาร์ด 3 หัว) และสโลเวเนีย (แถบสีฟ้า ขาว แดง) รอบจัตุรัสเรียงรายไปด้วยทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามาที่จุดชมวิว

เที่ยงรับประทานอาหารในภัตตาคารจีน
บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ โอปาเทีย (175 KM) เมืองตากอากาศสุดหรูของโครเอเชียที่โด่งดังเป็นที่รู้จักมาหลายร้อยปี โอปาเทียเป็นเมืองท่าที่เติบโตมาจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ในยุคกลางก่อนจะได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19  เมื่อเหล่าเศรษฐีจากเมืองริเยกาที่อยู่ใกล้ๆ เริ่มย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน มีการสร้างวิลลาและบ้านพักตากอากาศหรูหราตามชายฝั่งทะเล

ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Remisens Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่ 3โอปาเทีย - พลิตวิเซ่
เช้า

รับประทานอาหารในโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม เมืองโอปาเทีย แวะถ่ายรูปกับรูปปั้น นางแห่งนกนางนวล รูปปั้นของสตรีที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งมีความเป็นมาว่า มีเลดี้ชาวเยอรมันคนหนึ่งเคยมาเที่ยวที่นี่และลูกชายจมน้ำตาย เธอจึงสร้างรูปพระแม่มาเรียไว้เป็นที่ระลึก และมักจะมีนกนางนวลมาเกาะอยู่เสมอเลยปั้นรูปนกนางนวลให้ด้วย

เดินทางสู่ พลิตวิเซ่ (165 KM) ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่เจเซร่า เป็นอุทยานแห่งชาติที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตคาร์ลโลแวค ตอนกลางของประเทศ ติดกับพรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ได้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 แห่งของโครเอเชียที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดครอบคลุมพื้นที่ถึง 300 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้านับรวมกันได้ 16 ทะเลสาบ และมีพื้นที่สีเขียวขจีอัดแน่นไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด อย่างจิ้งจอก กวาง หมีสีน้ำตาล หมูป่า และพวกนกพันธุ์หายาก

เดินชม อุทยานไปตามบอร์ดวอล์ก

ชมทะเลสาบน้อยใหญ่มากมายหลายสาย ผืนทะเลสาบสีฟ้าปนเขียวริมสะพานมีฝูงปลานับร้อยว่ายเวียนวน ซึมซับและดื่มด่ำความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและทะเลสาบ บางจุดมีซากไม้ใต้น้ำที่ก่อให้เกิดภาพงดงามแปลกตา บางเวิ้งมีน้ำตกทั้งเล็กทั้งใหญ่ ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน ชมทิวทัศน์อันเขียวขจี และนิ่งสงบ

ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Jezero Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4พลิตวิเซ่ - ซีเบนิก - โทรเกียร์ - สปลิต
เช้า

รับประทานอาหารในโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ซีเบนิก (170 KM) อดีตเมืองหลวงของโครเอเชีย เป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญ ตั้งอยู่ตอนกลางของแคว้นดัลมาเชียบริเวณปากแม่น้ำครักคา ซีเบนิกได้รับการพูดถึงในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในปีค.ศ.1066 ในแผนผังราชวงศ์ของกษัตริย์พีทาร์เครสซิเมียร์ที่ 4 สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 9 และ 10 โดยเจ้าชายชาวโครแอต ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโครเอเชีย

นำท่านชม จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก ที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันนี้จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน 

นำท่านชม มหาวิหารเซนต์จาคอบ หรือเซนต์เจมส์ สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1431-1535 เพื่ออุทิศแด่เซนต์เจมส์ หรือที่รู้จักกันในนาม นักบุญยากอบ เนื่องจากสถาปนิกที่สร้างวิหารแห่งนี้ทั้ง 3 คน ได้แก่ Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Firentino มาจาก 3 ท้องถิ่น คือ ดัลมาเชีย โคโม และฟลอเรนซ์ เกิดเป็นสามประสานรังสรรค์ผลงานสุดยอดแห่งยุคชิ้นหนึ่ง โดยใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่และโดมครึ่งวงกลม องค์การยูเนสโกยกให้มหาวิหารเซนต์เจมส์เป็นมรดกโลก

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

เดินทางสู่ โทรเกียร์ (50 KM) เมืองท่าเก่าแก่ในอดีต เคยเป็นอาณานิคมกรีกโบราณมีต้นกำเนิดย้อนไปราว 200 กว่าปีก่อนคริสตกาล ดินแดนแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า ทรากอส มาจากภาษากรีกที่แปลว่าแพะตัวผู้ และปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าและได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997

นำชม เขตเมืองเก่า ซึมซับความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือน และป้อมปราการที่สง่างาม โบสถ์อันสวยงามของยุคโรมาเนสก์ได้รับการส่งเสริมด้วยอาคารที่โดดเด่นแบบเรอเนสซองส์และบารอกจากยุคเวเนเชียน ชมจัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 จัตุรัสหลักของเมืองรองรับชาวเมืองที่ผ่านมาผ่านไปตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันจนถึงปัจจุบัน ชมประตูเมืองเก่าที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14

ผ่านชม มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ ที่สร้างในศตวรรษที่12 ใช้เวลาก่อสร้างนานนับสิบปี งดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัมและอีฟ และรูปสลักเซนต์ลอว์เรนซ์องค์สำคัญ เดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นและของที่ระลึกต่างๆ...

จากนั้นเดินทางสู่ สปลิต (30 KM) เมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เมืองเอกของแคว้นดัลเมเชีย

ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Katarina Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 5สปลิต - สตอน - ดูบรอฟนิก
เช้า

รับประทานอาหารในโรงแรม

จากนั้นไปเที่ยวชมเมือง สปลิต ถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความเก่าแก่มาก อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าและการท่องเที่ยวของโครเอเชีย เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน พระราชวังส่วนพระองค์ของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยน ผู้โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นในปี 295 เพื่อเป็นที่ประทับในบั้นปลาย ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของพระราชวังนั้น มากมายด้วยวิหาร ที่ประทับต่างๆ รวมถึงสุสานของพระองค์ จากโถงทางเดินเบื้องล่างที่เชื่อมต่อกับห้องหับต่างๆ ซึ่งมีบันไดเชื่อมสู่ส่วนที่เป็นลานพระราชวัง โดยมีเสาหินแกรนิตที่ประดับประดาลวดลายอย่างงดงามล้อมไว้ 3 ด้าน สูงขึ้นไปคือหอคอยแห่งวิหารเซนต์โดมิโน วิหารโรมาเนสก์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภายในมีแท่นบูชาของเซนต์โดมิโนและเซนต์สตาซิอุส รวมถึงภาพเขียนสีทางศาสนา และซุ้มประตูไม้ลวดลายละเอียดยิบ องค์การยูเนสโก้ประกาศให้พระราชวังเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1979

 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

เดินทางไป มาลีสตอน เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใต้ของโครเอเชีย ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเพลเยแซคใกล้พรมแดนเมืองนีอุม บอสเนีย บริเวณหุบอ่าวแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอนและสารอาหารในน้ำทะเลจำนวนมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะโขดหิน และเกาะเล็กๆ ทำให้เมื่อเวลามีฝนตกน้ำชะล้างแร่ธาตุไหลลงน้ำทะเล จึงทำให้มาลีสตอนเป็นแหล่งทำประมงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และที่นิยมที่สุดก็คือ ฟาร์มหอยนางรม หากใครได้มาเยือนไม่ควรพลาดชิมหอยนางรมสดๆที่นี่ ถึงมาลีสตอน ลงเรือล่องไปชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอยแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก และจิบไวน์ ดื่มด่ำกับรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม

จากนั้นเดินทางสู่ ดูบรอฟนิก (55 KM) ดูบรอฟนิกได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าอย่างมากในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เคยเป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลและควบคุมการค้าทางทะเลมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพราะมีบทบาทเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกของทะเลอะเดรียติก ในปีค.ศ.1979 ดูบรอฟนิกได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Valamar  Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 6ดูบรอฟนิก - อีสตันบูล
เช้า

รับประทานอาหารในโรงแรม

จากนั้นเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เรอเนสซองส์ และบารอก ดูบรอฟนิกเป็นเมืองสวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก

นำท่าน ชมทัศนียภาพของเมืองที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอะเดรียติก ตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ชมแนวกำแพงป้อมปราการ ที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต สามารถขึ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได้ อิสระถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสใจกลางเมืองที่เป็นจุดนัดพบของชาวเมือง เป็นที่ประกอบกิจกรรมและลงโทษผู้กระทำผิดในอดีต ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน หอนาฬิกา รูปปั้น St.Blaise ที่มีโบสถ์ประจำเมืองแห่งแรกเป็นฉากหลัง และนำท่านไปนั่งเคเบิลขึ้นไปชม SRD Hill จุดชมวิวที่สวยที่สุดในดูบรอฟนิก ท่านจะเห็นวิวทะเล และภูเขาสลับซับซ้อน และบ้านเรือนสีขาวหลังคาสีส้ม เอกลักษณ์ของดูบรอฟนิกที่สวยงาม

เที่ยงรับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดูบรอฟนิก
18.45 น.สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 1440 นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงอีสตันบูล เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
21.30 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน
วันที่ 7อีสตันบูล - กรุงเทพฯ
01.25 น.สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 68 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
15.00 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินเตอร์กิช รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย ยื่นพร้อมกันทั้งกรุ๊ป (กรณีท่านมีวีซ่าเชงเก้น Multiples ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้ได้ หักลดค่าวีซ่า 2,400 บาท, กรณีท่านมีภารกิจ ประสงค์จะแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ชำระค่าวีซ่าเพิ่ม 3,000 บาท)
  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ วงเงิน 2,000,000 บาท (สำหรับผู้เดินทางที่อายุเกินกว่า 75 ปี ท่านจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม 400 บาท)
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับใกล้เคียง
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าทัวร์คนไทย) อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง 
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 40 EUR,  และหัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 • รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้าประมาณ 70-80%
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงิน: หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีเดียวกัน) และเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น
 • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา
 • กรอกรายละเอียดในใบสำรองที่นั่ง และส่งอีเมลหรือแฟกซ์กลับมายังบริษัท แนบสำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมกับใบสำรองที่นั่ง
 • มัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 • ชำระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทำการ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน ไม่ริบเงินมัดจำ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง  60-89 วัน ริบเงินมัดจำ 50 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-59 วัน ริบเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • ราคาสำหรับเด็ก เฉพาะเด็กอายุไม่เกิน 11 ปีบริบูรณ์นับจากวันเดินทาง
 • กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 20 ท่าน ขึ้นไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคา
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 • สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยปริยาย หากมีการยื่นวีซ่าแล้วไม่มีการคืนในทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 • ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง หากมีการเสียเวลาระหว่างวัน โปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยน
  ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 • ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy