ทัวร์ย่าติง เต้าเฉิง [เข้าย่าติง 2 รอบ + บินภายใน] ไม่เข้าร้านรัฐบาล 2566/2023 เที่ยวย่าติง-ตันปา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE234 : ทัวร์ย่าติง [เข้า 2 รอบ + บินภายใน] ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน (TG) - ซินตูเฉียว หลี่ถัง เต้าเฉิง ย่าติง

DE234 : ทัวร์ย่าติง [เข้า 2 รอบ + บินภายใน] ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน (TG) - ซินตูเฉียว หลี่ถัง เต้าเฉิง ย่าติง
Thai Airways (TG)

DAOCHENGJIARI HOTEL
KEMPINSKI HOTEL
LOVE SONG HOTEL
YADING YIZHAN HOTEL

เฉินตู - คังติ้ง - ซินตูเฉียว - หย่าเจียง - หลี่ถัง - วัดหลี่ถัง - เต้าเฉิง
อุทยานย่าติง (เข้า 2 รอบ) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก
ถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนจิ่งหลี่

ซินตูเฉียว ... สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
หลี่ถัง ... เมืองที่สูงเป็นอันดับสองของโลก
อุทยานย่าติง ... THE LAST SHANGRI-LA

** พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พร้อมมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

เมนูพิเศษ :: อาหารสมุนไพรยาจีน
พิเศษ :: เข้าย่าติง 2 รอบ + บินภายใน + มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ 
ของแถม :: หมวกแก๊ป


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เฉิงตู - คังติ้ง
08.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
10.05 น.ออกเดินทางสู่ นครเฉินตู โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
14.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉินตู

นครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่, ธิเบต, เมี้ยว, หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองคังติ้ง  (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ที่พัก LOVE SONG HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 2คังติ้ง - ซินตูเฉียว - หย่าเจียง - หลี่ถัง - วัดหลี่ถัง - เต้าเฉิง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ซินตูเฉียว (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เมืองซินตูเฉียว ซึ่งได้รับการขนานนามว่า สรวงสวรรค์ของช่างภาพ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองคังติ้งไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร ปัจจุบันซินตูเฉียวได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่างภาพทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งหนึ่ง


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลี่ถัง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) โดยเราจะต้องผ่านเส้นทางสูงที่สุดในโลก ได้แก่ เมืองหย่าเจียง สู่เมืองหลี่ถัง ถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าจดจำ ... ให้ท่านได้สัมผัสเมืองหลี่ถัง เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็นเมืองที่อยู่สูงที่สุดในโลก ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวทิเบต

เมืองหย่าเจียง เป็นเมืองซึ่งได้ชื่อว่าสูงเป็นอันดับสองของโลก ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 เมตร 

เมืองหลี่ถัง เป็นเมืองที่เสนอเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นเมืองที่สูงที่สุดในโลก เหนือกว่าทิเบตเมืองหลังคาโลก เป็นดินแดนเรียกได้ว่าลึกลับที่สุดที่อยู่ในความสูงระดับ 4,500-6,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ท่านจะได้เห็นภาพชาวเมืองที่มีวิถีชีวิตสบายๆ ในการทำสวนทำไร่ ชาวเมืองจะมีหน้าตาคล้ายชาวทิเบต ท่านจะได้เห็นภูเขาไหจื่อ เป็นเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ และผ่านทะเลสาบสายหลักของเมืองบนภูเขาจะเรียงรายด้วยเจดีย์ทิเบต ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองหลี่ถัง ท่านจะได้เห็นการ์เซียปกคลุมภูเขาจนเป็นภูเขาหิมะสีขาวโพลน ได้รับการขนานนามว่า “ภูเขานกกระเรียนขาวหิมะหยก” 

นำท่านชม วัดหลี่ถัง วัดสำคัญของเมือง ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองเต้าเฉิง (ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เมืองเต้าเฉิง ถือเป็นต้นกำเนิดแชงกรีล่าที่แท้จริง ที่หาชมได้ยากยิ่งแล้ว

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ที่พักDAOCHENGJIARI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3เต้าเฉิง - ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองย่าติง (ใช้เวลาประมาณ 1:30 ชั่วโมง) โดยนำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานย่าติง (รอบที่ 1 - รวมรถอุทยาน)

นำท่านเปลี่ยนเป็นรถอุทยาน และเข้าชม ทุ่งหญ้าลั่วหรง (ระดับความสูง 4,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล) ให้เวลาถ่ายรูปและเก็บความทรงจำอันงดงาม ณ ดินแดนที่อัศจรรย์แห่งนี้

ตรงจุดนี้ เป็นจุดที่สามารถชม ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง และได้รับสมญานามว่า "THE LAST SHANGRI-LA"

ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ ประกอบไปด้วย 

1) เซียนหน่ายยื่อ คือ พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา 
2) เซี่ยโยโตเจีย คือ เซียนเทวดาผู้สูงส่ง 
3) ยานม่ายหยง คือ องค์ทิพย์เทพพิทักษ์

​เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิค
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินเท้าระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร (ระดับความสูง 4,000-4,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล) เพื่อมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบน้ำนมและทะเลสาบห้าสี
* จุดนี้สามารถใช้บริการขี่ม้าได้ (ไม่รวมค่าขี่ม้า ประมาณ 500 หยวน) แต่ไม่แนะนำให้ขี่ เพราะถึงขี่ม้า ก็ไปได้แค่ 3 กิโลเมตรเท่านั้น จากนั้นต้องลงจากม้าแล้วเดินเท้าเองต่อไปอีก 2 กิโลเมตร และช่วงเวลาที่เราไป ปริมาณนักท่องเที่ยวมีมาก จำนวนม้าอาจจะไม่เพียงพอและต้องรอคิวนานมาก

ชมความงามของ ทะเลสาบน้ำนม เป็นทะเลสาบที่อยู่บนยอดเขาสูง 4,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบ 5 สี เป็นทะเลสาบที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบน้ำนม แต่ต้องเดินขึ้นเขาไปอีกนิดหน่อย ซึ่งอยู่บนยอดเขาสูง 4,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล

สมควรแก่เวลา นำท่านออกจากอุทยาน เพื่อไป Check in เข้าโรงแรมในเมืองย่าติง

​ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ที่พักYADING YIZHAN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - เต้าเฉิง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานย่าติง  (รอบที่ 2 - รวมรถอุทยาน))

ชม วัดชงกู่ วัดทิเบต ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบไข่มุก (เดินเท้าประมาณ 3.5 กิโลเมตร) เป็นทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็น ภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยาง มีความสูงประมาณ 5,958 เมตรจากระดับน้ำทะเล สวยงามมาก ๆ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิค
​บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางออกจาก อุทยานย่าติง และมุ่งหน้าสู่ เมืองเต้าเฉิง (ใช้เวลาประมาณ 1:30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
​ที่พัก DAOCHENGJIARI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5เต้าเฉิง - เฉิงตู [บินภายใน 3U 8112] - ถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า แบบปิคนิคบนรถ

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเต้าเฉิงย่าติง เป็นสนามบินที่ได้เข้ามาครองตำแหน่งสนามบินที่สูงที่สุดในโลก แทนสนามบินปังต๋า ในเขตปกครองตนเองของทิเบต ซึ่งเป็นสนามบินพลเรือนที่อยู่บนภูมิประเทศที่สูงที่สุดในโลก ที่อำเภอเต้าเฉิง แคว้นปกครองตนเองชนชาติทิเบตกานจือ โดยตั้งอยู่บนพื้นที่สูง 4,411 เมตรเหนือ ระดับน้ำทะเล

09.55 น.เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8112
11.05 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉินตู
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ มีชื่อเสียงของเฉิงตูเป็นแหล่งศูนย์รวมช้อปปิ้งของแหล่งวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อ ดัง เช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA, H&M, UNIQLO

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชมโชว์ประจำมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ

พักที่ KEMPINSKI HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6เฉิงตู - ถนนจิ่งหลี่ - อาหารสมุนไพรยาจีน - กรุงเทพฯ
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระช้อปปิ้งและเดินเล่น ถนนคนเดินจิงหลี่ เป็นถนนคนเดินอยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก บริเวณถนนจิงหลี่มีสินค้าพื้นเมืองและขนมต่าง ๆ รวมทั้งของฝากของขายเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... สมุนไพรจีน

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
15.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าจีน
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • เมนูพิเศษ :: อาหารสมุนไพรยาจีน
 • พิเศษ :: เข้าย่าติง 2 รอบ + บินภายใน + มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
 • ของแถม :: หมวกแก๊ป
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรับต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 10,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 • รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
 • เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  • เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
   • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
   • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
   • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
   • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
  • เดินทางพร้อมญาติ
   • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
   • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
   • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
   • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
   • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  • ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น !! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
  • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
  • สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
  • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,210 บาท
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

 • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 • สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 • ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy