ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เที่ยวรัสเซีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE480 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รถไฟความเร็วสูง 8 วัน 5 คืน (TG)

DE480 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รถไฟความเร็วสูง 8 วัน 5 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

Hotel Mercure Moscow Paveletskaya
Hotel Novotel St Petersburg Centre

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - Metro Tour ณ สถานีรถไฟใต้ดิน มอสโคว์ - สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม ณ เมืองซากอส - เครมลิน พระราชวังอันสวยงามของรัสเซีย -

ถ่ายรูปสวยๆ ณ จัตุรัสแดง และ สองโบสถ์ชื่อดัง โบสถ์เซนต์บาซิล และ โบสถ์แห่งหยดเลือด - ชมพระราชวังสำคัญ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว เฮอร์มิทาจ

พระราชวังแคเธอริน เยกาเจรินา พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ - ช้อปปิ้งของฝากรัสเซีย ณ อิสไมโลโว และ ถนนเนฟสกี้

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Emirates (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก  
21.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบินที่ EK373 (21.00-00.50(+1)) / EK129 (02.20-06.35) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.35 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
วันที่ 2กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (สนามบินโดโมเดโดโว) - โปเกรอนนายาฮิลล์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ถนนอาราบัท
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (Moscow) ประเทศรัสเซีย (Russia) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) มอสโคว์เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย มอสโกก็ยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ของอาณาจักรมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเป็นจุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจนั้น จึงทำให้อาณาจักรนี้มีค่าครองชีพสูงสุดในโลกเช่นกัน

นำท่านเดินทางสู่ โปเกรอนนายาฮิลล์ (Poklonnaya Hill) ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดธรรมชาติที่สูงที่สุดในมอสโก ยอดเขาทั้งสองแห่งถูกแยกออกจากกันโดยแม่น้ำเซตุนจนกระทั่งยอดเขาแห่งหนึ่งถูกพังทลายในปี 1987 ตั้งแต่ปี 1936 พื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมอสโก และปัจจุบันมีสวน Victory Park ซึ่งมีรถถังและยานพาหนะอื่นๆ มากมายที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรือเนินเขานกกระจอก ให้ท่านชมความสวยงาม ซึ่งจดเป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ในสแปร์โรว์ฮิลส์มีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย และที่นี่คู่รักนิยมมา ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของกรุงมอสโคว์ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปหน้า มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่นี่ จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ท่านเดินทางต่อไปยัง สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro Stations) สถานีรถไฟใต้ดินที่นี่ นอกจากเป็นการขนส่งเพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารแล้วนั้น ยังมีความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆ เช่นกัน ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่มีการตกแต่งของภายในให้มีความโดดเด่น แต่ละสถานีมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป จึงเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวและพากันเดินทางมาเพื่อชมความงามของสถานีรถไฟแห่งนี้

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนอาราบัท (Arbat Street) เป็นถนนเส้นเก่าแก่นับว่าเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ของกรุงมอสโกนับว่าเป็นถนนการค้าที่สำคัญ มีความยาวประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร มีวิวทัศนียภาพที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรป และเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะ ภาพวาด จากศิลปินและช่างฝีมือที่มีความสามารถอย่างหลากหลาย มีร้านนั่งชิวสุดชิค มีคาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านขนม รวมไปถึงมีของที่ระลึก เช่น ตุ๊กตาพื้นเมือง รูปล้อเลียน หมวก กระเป๋า และสินค้าอีกหลากหลาย ถึงเวลาอันพอสมควร

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก​

พักที่ Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 3 คืน)

วันที่ 3 เมืองซากอร์ส - มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส - กรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - Circus Show
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) หรือ เซอร์กิเยฟ พาสาด (Sergiev Posad) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมอสโคว์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบชานกรุงมอสโคว์ เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นจากการเป็นโบสถ์และสำนักสงฆ์โบราณอายุ 700 ปีและได้รับความนับถือต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แม้จะทรุดโทรมลงในยุคโซเวียต และยังเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เมืองนี้เป็นที่แสวงบุญของนักบุญทั่วประเทศ และยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออร์โธดอกซ์ ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี้ เซอร์กิอุส ลาวรา ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส (The Holy Trinity-St. Sergius Lavra) เป็นอาสนวิหารระดับสูงของคริสตศาสนานิกายออร์โธดอกซ์ ตั้งตามชื่อของนักบุญ St.Sergius ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นผู้วิเศษ สามารถรักษาโรคร้ายให้หายเป็นปกติได้จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว แม้กระทั่งพระมหากษัตริย์และพระราชินียังเสด็จมาประกอบพิธีทางศาสนาที่เมืองนี้เป็นประจำ นอกจากที่นี่มีความสำคัญทางศาสนายังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วย เพราะเคยใช้เป็นป้อมปราการที่พักสำหรับเหล่าทหารในช่วงปี ค.ศ.1608-1610 ที่ใช้ป้องกันการรุกรานจากทหาร และเคยเป็นสถานที่หลบภัยอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับกรุงมอสโคว์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง (Cathedral of Christ the Saviour) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสควา กลางกรุงมอสโคว์ สร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชัยชนะในสงครามนโปเลียน ในสมัยของพระเจ้าซาร์ที่ 1 ซึ่งวิหารนี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญของประเทศรัสเซีย ตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา จะไม่อนุญาตให้เข้า
ชมด้านใน (** ภายในมีภาพโมเสก มีภาพวาดฝาผนังวิจิตรงดงาม และมีชั้นใต้ดินให้ท่านได้เข้าชม ** ภายในห้ามถ่ายภาพ **)
ด้านนอกมีสะพานขนาดยาวที่เชื่อมอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำมอสโคว์สามารถชมบรรยากาศได้โดยรอบ

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ค่ำสุดพิเศษ!! ชมโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ Circus Show โชว์ละครสัตว์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
ที่พักพักที่ Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 3 คืน)
วันที่ 4พระราชวังเครมลินแห่งมอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน - จัตุรัสแดง -  มหาวิหารเซนต์เบซิล - ตลาดอิสไมโลโว - ล่องเรือ Radisson Cruise
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Marlet) เป็นตลาดขายของที่ระลึกที่ถูกที่สุดในประเทศรัสเซีย ตลาดที่มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร มีทั้งตุ๊กตาขนดก ตุ๊กตามาทรอสกา เสื้อผ้าพื้นเมือง รองเท้า หมวก ขนสุนัขจิ้งจอก ผ้าพันคอ ปลอกหมอน นาฬิกา ภายในแบ่งออกเป็นสองโซน
หลัก คือ โซนขายของฝากที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเลือกซื้อของที่ระลึก อีกโซนเป็นพื้นที่ขายของเก่าหรือของมือสอง เช่นอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ วัตถุโบราณ ของใช้ในบ้านต่างๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)  “เครมลิน”  ในภาษารัสเซียนั้น มีความหมายแปลว่าป้อมปราการ พระราชวังเครมลินยังตั้งบนริมฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ ในอดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ของรัสเซีย แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระราชวังแห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นรัฐสภาของเครมลิน และปรับปรุงใหม่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของรัสเซีย รวมถึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย 

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน (The Armoury Chamber) หรือที่เรียกกันว่า “อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์”  ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมมากมายที่เป็นมรดกโลก ที่แห่งนี้ยังมีสมบัติล้ำค่ามากกว่า 4,000 ชิ้น เรียกง่ายๆว่าเป็นคลังแสงสมบัติเลยก็ว่าได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเครมลิน ภายด้านในเป็นที่เก็บรักษาเครื่องราชกกุธภัณฑ์อันเก่าแก่, คอลเลกชั่นทองคำและเงินในแต่ละยุคของรัสเซีย มีทั้งเสื้อผ้า ชุดในพิธีต่างรวมไปถึงเครื่องประดับของพระเจ้าซาร์และซารีน่าที่หาชมได้ยาก และประเมินค่าไม่ได้อีกมากมาย ทั้งมีรถทรงม้า ที่นี่ยังมีเก็บไว้ทุกคันทุกรุ่น ทุกสมัย ซึ่งท่านจะได้พบเห็นความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งของรัฐรัสเซียที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน นำท่านถ่ายภาพคู่กับ ปืนใหญ่ซาร์ (The Tsar Cannon) เป็นปืนใหญ่ยุคแรกที่มีการจัดแสดงในพื้นที่ของมอสโกเครมลิน เป็นอนุสาวรีย์ศิลปะการหล่อปืนใหญ่ของรัสเซียหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ในปี 2129 และ แวะชม หอระฆังอีวาน (van the Great Bell-Tower)  เป็นหอระฆังแห่งแรกของมอสโคว์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยหิน และเป็นหอคอยที่มีโครงสร้างของเครมลินที่สูงที่สุด การออกแบบมีความสวยสะดุดตา และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย ส่วนด้านล่างของระฆังนั้นเป็นโบสถ์ Church of Ioann Lestvichnik ที่อยู่ใต้ระฆัง ในอดีตกลุ่มนโปเลียนพยายามที่จะระเบิดหอระฆังนี้แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ หรือ โบสถ์อัสสัมชัญ (Dormition Cathedral) ที่แห่งนี้มีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในพระราชวังเครมลิน การสร้างโบสถ์นี้ได้สร้างทับโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาแต่เดิม ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงศ์ ด้วยความสวยงามทางสถาปัตยกรรม การตกแต่ง และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จึงทำให้วิหารอัสสัมชัญแห่งนี้ ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม จัตุรัสแดง (Red Square)  จัตุรัสแดงมาจากภาษารัสเซียที่แปลว่าสวยงาม การสร้างจัตุรัสแดงนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน โดยการสร้างพื้นที่นอกกำแพงวังสำหรับใช้ยิงเพราะตำแหน่งที่จัตุรัสแดงตั้งอยู่นั้นขาดแนวป้องกันทางธรรมชาติ โดยพื้นที่ของจัตุรัสแดงในสมัยนั้นถือเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย นำทางเดินมาฝั่งตรงข้ามเพื่อถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (St.Basil's Cathedral) เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมอสโคว์ถูกสร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกลผลจากชัยชนะครั้งนี้ทำให้รัสเซียสามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่น เดิมทีมหาวิหารเซนต์บาซิล เป็นเพียงโบสถ์ขนาดเล็กที่บรรจุศพของนักบุญเท่านั้น มหาวิหารเซนต์บาซิลนี้มีรูปทรงที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่น คือมีโดม 8 โดม ล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง ทำให้อาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยมเป็นโดมทรงคล้ายหัวหอม และคล้ายรูปแท่งเทียนกำลังลุกไหม้บนปลายลำเทียน ทำให้ประชาชนนับถือและเชื่อว่าเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าบนสวรรค์ บริเวณใกล้เคียงท่านจะได้พบกับ หอคอยนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) เป็นศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม สร้างขึ้นเพื่อตั้งเป็นแนวการป้องกันทำหน้าที่ป้องกันประตูทางเดิน และเป็นอีกหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของอำนาจเก่าแก่หลายศตวรรษและชัยชนะของรัฐรัสเซียคือหอคอยแห่งนี้

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
สุดพิเศษ!!! ล่องเรือ Radisson Cruise ณ แม่น้ำมอสควา สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางของสถานที่สำคัญและสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว์
ที่พัก

พักที่ Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 3 คืน)

วันที่ 5นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - รถไฟด่วน High Speed Train Sapsan - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางจาก กรุงมอสโคว์ (Moscow) ไปยัง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Sain Petersburg) โดย รถไฟด่วน High-Speed Train Sapsan (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วมง 40 นาที ถึง 4 ชั่วโมง) 
***(ตารางเวลาการเดินรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)***  ระหว่างการเดินทางท่านจะได้พบกับวิวที่สวยงามตลอดสองข้างทาง (ระยะทางประมาณ 650 กม.) จาก Moscow Leningradsky Station ไปยัง ST. Petersburg Moskovsky Station 
นำท่านเดินทางถึง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ST.Petersburg) เมืองนี้มีชื่อเดิมถึงสองชื่อคือ เปโตรกราด และ เลนินกราด เป็นนครที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของประเทศรัสเซียรองจากมอสโคว์ มีประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองและงดงาม อีกทั้งเป็นที่จัดงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป โดยได้รับการเสนอให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางด้านสถาปัตยกรรมขององค์การ UNESCO อีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว  (HERMITAGE STATE MUSEUM & WINTER PALACE) ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสีเขียวขาวด้วยสถาปัตยกรรมบาโรก ตัวอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 ชั้น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่มีงานศิลปะในความครอบครองเป็นจำนวนราวสามล้านชิ้น และพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าที่สุดในโลก งานศิลปะจำนวนมหาศาลตั้งแสดงอยู่ในอาคารหกหลัง อาคารเอกคือพระราชวังฤดูหนาวที่เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจได้รับการบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกว่าเป็นหอศิลป์ที่มีงานสะสมมากชิ้นที่สุดในโลก

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พักพักที่ Hotel Novotel St Petersburg Centre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)
วันที่ 6มหาวิหารนักบุญไอแซต - มหาวิหารคาซาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช -  จัตุรัสเธียเตอร์ - สะพานม้าอะนีชคอฟ - โบสถ์แห่งหยดเลือด - วิหารสโมลนี - พระราชวังแคเธอริน - กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารนักบุญไอแซต (St.Isaac's Cathedral) เป็นมหาวิหารในนิกายรัสเซียออร์โธดอกซ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นที่ 4 ของโลก สร้างในสมัยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ภายในประดับประดาด้วยปฏิมากรรมบอร์นและภาพวาดกว่า 400 ชิ้น เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดของรัสเซีย ด้านนอกหุ้มด้วยแผ่นทองคำแท้ มีลักษณะเป็นโดมทองอันสง่างาม ฐานโดยรอบมีรูปปั้นนางฟ้า 12 องค์อยู่รอบฐานมหาวิหาร
นำท่านชม มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ในปีค.ศ. 1708 แต่เดิมนั้น ที่นี่เป็นเพียงโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยการปกครองของพระเจ้าปอลด์ที่ 1 ในปีค.ศ. 1800 ได้ทำการสร้างวิหารใหม่ ให้เป็นวิหารที่ใหญ่และสวยงามมากขึ้นกว่าเดิม เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ต่อมาได้เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับฝรั่งเศสขึ้น จึงได้นำรูปปั้นของผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพเรือ มาจัดแสดงเป็นอนุสรณ์ไว้ด้านหน้า ส่วนด้านใน ยังมีผู้คนมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสักการะขอพรอยู่เสมอ ปัจจุบันได้จัดเป็นอีกมหาวิหารแห่งหนึ่งในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่มีความสวยงาม และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 


นำท่านเดินทางถ่ายภาพ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (The Bronze Horseman)  เป็นอนุสาวรีย์ชิ้นแรกของรัสเซีย ถูกสร้างโดย พระนางแคทเธอรีน 2  เป็นงานออกเเบบที่มีการคำนวนทางวิศวกรรมมาเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้น้ำหนักของรูปปั้นลงที่ขาหลังของม้า 2 ข้างเพียงอย่างเดียว สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชผู้สร้างนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสเธียเตอร์ (Theater Square) เป็นศิลปะบาโรก ชมนิทรรศการศิลปะ และชมการแสดงที่น่าตื่นเต้นในโรงละครโอเปร่าที่งดงามที่สุด บนจัตุรัสของเมืองเก่าแห่งนี้ นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สะพานม้าอะนีชคอฟ (Anichkov Bridge) เป็นสะพานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นจุดที่เชื่อมเกาะต่างๆ ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเข้าไว้ด้วยกัน ตรงนี้อาจเป็นหัวใจแห่งความเป็นดินแดนสันดอนริมแม่น้ำ นำท่านถ่ายภาพ โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) หรืออีกเรียกชื่อว่า โบสถ์แห่งการคืนชีพ ตั้งอยู่ริมคลอง Griboedov เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อศตวรรษที่ 17 ใช้เวลาก่อนสร้างยาวนานว่า 20 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระบิดา หรือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์บริเวณนี้ ในปี ค.ศ. 1881 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงด้วยฝีมือจิตรกรกว่า 30 คน ตัวโบสถ์เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดับประดาด้วยโมเสจพร้อมกับรูปภาพโมเสจขนาดใหญ่ยักษ์


จากนั้นนำท่านชม วิหารสโมลนี (Smolny Cathedral)  ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี Bartolomeo Rastrelli ซึ่งเดินทางมายังรัสเซียตั้งแต่ยังเด็กพร้อมกับพ่อของเขา ผู้ซึ่งได้รับเชิญให้มายังประเทศนี้โดย Peter the Great และผู้สร้างพระราชวังฤดูหนาวและพระราชวังที่ Tsarskoe Selo Smolny Cathedral เป็นหนึ่งในโครงการสุดท้ายของ Rastrelli Jr. และเป็นโครงการที่สถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ยังสร้างไม่เสร็จ อาสนวิหารแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่จักรพรรดินีเอลิซาเบธวางแผนไว้เพื่อรวมสำนักแม่ชีและโรงเรียนใหม่สำหรับเด็กผู้หญิง ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกและมีชื่อเสียงที่สุดในจักรวรรดิรัสเซีย การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2291 และในปี พ.ศ. 2304 การก่อสร้างมหาวิหารก็เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคมของปีนั้น เอลิซาเบธเสียชีวิต และงานในอารามก็หยุดลง Rastrelli ถูกปลดออกจากหน้าที่ที่ Smolny โดย Catherine the Greatและออกจากรัสเซียในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2306 ในช่วงต้นทศวรรษ 1830 อาสนวิหารส่วนใหญ่ทรุดโทรมและเริ่มรก ในปี 1832 Nicholas I ได้มอบหมายให้ Vasily Stasov สร้างอาคารให้เสร็จ การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1835 และอาสนวิหารเสร็จในวันที่ 22 กรกฎาคมของปีนั้นเดิมที Rastrelli ต้องการสร้างหอระฆังซึ่งออกแบบให้สูงกว่า Peter and Paul Cathedral ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเมือง ณ จุดนั้นถัดจากมหาวิหาร แต่แผนการของเขาไม่เป็นจริง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเยกาเจรีนา หรือ พระราชวังแคเธอริน (Catherine Palace in Pushkin) เป็นพระราชวังศิลปะโรโกโก ตั้งอยู่ในเทศบาลพุชกิน ราว 30 กิโลเมตรไปทางใต้ของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในประเทศรัสเซีย เป็นพระราชวังฤดูร้อนของซาร์แห่งรัสเซีย พระราชวังแห่งนี้สร้างในปี ค.ศ. 1717 ในรัชสมัยของจักรพรรดินีเยกาเจรีนาที่ 1 และพระนางก็โปรดฯให้มีการขยายพระราชวังอีกในปี ค.ศ. 1733 อย่างไรก็ตามในรัชสมัยของจักรพรรดินีเอลิซาเบธ กลับไม่โปรดพระราชวังแห่งนี้ ด้วยดำริว่าพระราชวังที่สร้างขึ้นโดยพระราชมารดาของพระนางนั้น โบราณคร่ำครึและน่าอึดอัด พระนางจึงโปรดให้สถาปนิกหลวงชาวอิตาลี บาร์โธโลมีโอ ราสเตลรี รื้อพระที่นั่งหลังเก่าและแทนด้วยหลังใหม่ที่ใหญ่โตกว่าเดิมและมีศิลปะแบบโรโกโก พระที่นั่งหลังใหม่ใช้เวลาก่อสร้างราว 4 ปีจึงแล้วเสร็จ และเมื่อราสเตลรีได้ทูลเชิญพระนางมาทอดพระเนตรในวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1756 นั้น พระที่นั่งขนาดมโหฬารความยาวกว่า 325 เมตรก็สร้างความตื่นตะลึงไปทั้งราชสำนักและเหล่าทูตานุทูต

เย็นพิเศษสุด!!! กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิโคลัส เชิญทุกท่านลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า’
ที่พักพักที่ Hotel Novotel St Petersburg Centre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)
วันที่ 7​พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล - ถนนเนฟสกี้ - นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย (สนามบินปูลโกโว)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) เป็นพระราชวังที่เอาไว้พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนของกษัตริย์รัสเซีย ถูกสร้างขึ้นตามบัญชาของ ซาร์ปีเตอร์มหาราช  โดยตกแต่งด้วยศิลปะแบบผสมผสานทั้งเรอเนอซองส์ คลาสิค และบาโรก ด้านหน้าของพระราชวังมีสวนและน้ำพุขนาดใหญ่ที่จะเปิดน้ำพุในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น บริเวณกลางน้ำพุมีประติมากรรมสีทอง ภายในพระราชวัง มีห้องรับรองที่ตกแต่งไว้อย่างดี ตกแต่งด้วยสีขาวสลับทองอร่ามตา ประกอบด้วยพระที่นั่งหลายองค์และอุทยานหลายแห่ง ตกแต่งสถาปัตยกรรมบาโรก ด้วยความงดงามของมันทำให้มีสมญาว่าเป็น "พระราชวังแวร์ซายแห่งรัสเซีย" พระราชวังแห่งนี้และบริเวณใจกลางเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าชม ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล หรือ วิหารปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ในบริเวณ ป้อมมีหอระฆังซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และมีวิหารศักดิ์สิทธิ์และมหาวิหารปีเตอร์และพอลที่ใช้เวลาสร้าง 21 ปี ภายในมีพระศพของกษัติรย์แห่งรัสเซียพระองค์แรกที่ฝังอยู่ที่นี่คือพระเจ้าปีเตอร์มหาราชรวมทั้งมีหลุมฝังพระศพของราชวงศ์โรมานอฟหลายพระองค์ โดยเฉพาะกษัตริย์โรมานอฟยุคสุดท้ายคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2 ที่ถูกสังหารทั้งครอบครัว ก็ยังมีพระศพอยู่ที่แห่งนี้ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Street) เป็นถนนประวัติศาสตร์ศูนย์กลางแห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีความยาว 4.5 กิโลเมตร มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่ริมสองข้างทาง เป็นจุดศูนย์รวมทั้งย่านการค้า ที่อยู่อาศัย ที่ตั้งของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย จนถึงเวลาอันสมควร

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปูลโกโว นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

23.15 น. ออกเดินทางจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบินที่ EK176 (23.25-06.15(+1)) / EK372 (09.40-18.55) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.40 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
วันที่ 8กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ 
2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป Etats Schengen
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ 
8. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.  กรมธรรม์)
9. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน 
10. ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
11. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
12. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม) 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
5. ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด 
6. ค่าทิปคนขับรถ (60 USD) ตลอดการเดินทาง
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทำการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามกำหนด             เงื่อนไขการชำระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง   บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด 
8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
9. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ
6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์ทั้งหมกดหรือค่ามัดจำมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นต้น 
7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีตัดกรุ๊ปเหมาพีเรียดวันเดินทางตามหน้าร้านและชำระเงินมาแล้ว ไม่สามารถยกเลิกทุกกรณี แต่ท่านสามารถเลื่อนการเดินทางได้ ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเดินทาง โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิการล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
2. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัย ของทุกท่านเป็นสำคัญ 
3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี 
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมท้ังในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตั้งครรภ์,เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ,ผู้ที่นั่งวิลแชร์หรือ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี 
6. ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
7. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
8.    ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่าน จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ 
2. ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทวัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000 บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund)ผู้เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินน้ัน ๆ เป็นผู้กำหนด 
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน 
5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้ 
6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้กำหนด 
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง
9. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน จะตอ้งเป็นผู้เสียค่าปรับน้ันเอง
10. ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร 
1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้ใน ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พักแน่นอน) 
2. เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอย่กูับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางคร้ังต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆและแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศจะมี
ในช่วงฤดูร้อนเท่าน้ัน 
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางคร้ังอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนำสัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง 
ประเทศรัสเซีย อนุญาตให้อยู่ได้สูงสุด 30 วัน
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ 
3. สำหรับท่านที่พำนักอาศัย ศึกษา หรือ ทำงานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้

** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว **
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้ **

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy