โปรแกรมทัวร์รัสเซีย แกรนด์ไบคาล ทัวร์ไบคาล เที่ยวรัสเซีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE201 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย แกรนด์ไบคาล 8 วัน 6 คืน (S7)

DE201 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย แกรนด์ไบคาล 8 วัน 6 คืน (S7)
Siberia Airlines (S7)

ANGARA HOTEL
BURYATIA HOTEL
VILLA MANILA HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - เอียร์คุตส์
14.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 แถว U เคาน์เตอร์สายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ (S7)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

17.25 น.เหิรฟ้าสู่ เมืองเอียร์คุตส์ เที่ยวบินที่ S7 762 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช.ม.) 
วันที่ 2เอียร์คุตส์ - ลิสต์เวียนก้า - อูลัน อูเด
00.25 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเอียร์คุตส์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมือง และศุลกากร  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ANGARA HOTEL หรือเทียบเท่า  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า Listvyanka 

นำชม พิพิธภัณฑ์ทอลท์ซี่   The Taltsy Museum of Architecture and Ethnography สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็นพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่กลางแจ้ง มีเนื้อที่กว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียสมัยก่อน (ทั้งชาวยุโรปและชาวบูรยัต) มีโบสถ์ไม้, บ้านไม้, เกอร์ (กระโจม) ฟาร์ม บ้านที่นำมาจัดแสดงได้ถูกย้ายมาจากหมู่บ้านดั้งเดิมในที่ต่างๆ ที่เกิดน้ำท่วมหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนพลังน้ำในทะเลสาบไบคาล จึงได้ย้ายบ้านเก่าที่มีคุณค่า และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ไม้ โรงเรียน นำมาจัดแสดงไว้ในที่เดียวกัน

จากนั้นนั่ง CABLE CAR ขึ้นสู่ เนินหินเชียร์สกี ชมทิวทัศน์อันงดงามกว้างไกลของช่วงที่แม่น้ำอังการ่า ไหลมาบรรจบกับทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก ประมาณ 1,637 เมตร ได้รับสมญานามว่า “ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย.”  The Blue Eye Of Sibiria และ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็น "มรดกโลก" ตั้งแต่ ค.ศ.1996 เป็นต้นมา

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย

นำชม โบสถ์เซนต์นิโคลส St. Nicholas Church โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ที่สร้างด้วยเงินบริจาคของ คเซโนฟอนต์ เซเรไบยาคอฟ พ่อค้าชาวรัสเซีย ที่ประสพเหตุเรือแตกขณะที่ล่องเรือข้ามฝั่งมาจากอูลานอูเดและรอดชีวิตอย่างปาฏิหารย์ ซึ่งเขาเชื่อว่ารอดชีวิตได้เพราะเซนต์นิโคลาสเป็นผู้คุ้มครองผู้มีปัญหาทางธุรกิจมักจะได้รับการช่วยเหลือจากการอธิฐานขอพรเสมอ

นำท่านสู่ ตลาดลิสต์เวียนก้า Listvyanka ที่เติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชุมชนเล็กๆ ของชาวรัสเซียที่เข้ามาตั้งรกรากบริเวณปากแม่น้ำอังการ่า ทั้งปลาและสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำที่ได้จากทะเลสาบ เช่น ปลาโอมูลรมควัน ปลาโอมูลแดดเดียว สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกอีกมากมาย

จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล Baikal museum ซึ่งบรรยายสภาพใต้น้ำของทะเลสาบไบคาล และเก็บรวบรวมตัวอย่างความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดของทะเลสาบไบคาล ซึ่งมีการจัดแสดงสายพันธุ์สัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น แมวน้ำไบคาล เป็นแมวน้ำสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก ปลาโอมุล ปลาประจําถิ่นมีเฉพาะทะเลสาบไบคาลเท่านั้น 

** ในช่วงฤดูหนาว ท่านที่สนใจขี่สุนัขลากเลื่อนไซบีเรียฮัสกี้ หรือขับขี่สโนว์โมบิล กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์**

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
18.00 น.นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเอียร์คุตส์ 
20.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอูลันอูเด โดย สายการบินรัสไลน์ เที่ยวบินที่ 7R 3602 (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) **สายการบินและเวลาบินเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของวันที่ท่านเดินทาง**

20.24 น.ถึง สนามบินเมืองอูลันอูเด นำท่านเข้าสู่ที่พัก BURYATIA HOTEL หรือเทียบเท่า
ที่พัก BURYATIA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3อูลัน อูเด - Ivolginsky Datsan -ย่านจัตุรัสกลางเมือง - วิหารโอดิกีเทรียฟสกี - ถนนอารบัท 
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม พุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซีย Ivolginsky Datsan ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของทะเลสาบไบคาล สถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาร่างของ Dashi-Dorzho itigilov หรือ Khambo Lama พระสงฆ์สัญชาติรัสเซีย ซึ่งมรณะในปี ค.ศ. 1927 แต่ร่างของท่านยังไม่เน่าเปื่อยและยังคงนั่งอยู่ในท่าทำสมาธิลักษณะดอกบัว ในปัจจุบันท่านได้รับการขนานนามว่า “Hambo Lama” องค์ที่ 12 และเป็นผู้นำศาสนาพุทธในประเทศรัสเซีย ท่านมีบทบาทที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือทหารผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งยังช่วยเหลือประเทศในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ต่อมาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศรัสเซีย ท่านเกรงว่าอาจเป็นอันตรายต่อพระสงฆ์ จึงให้บรรดาศิษย์อพยพไปอยู่ธิเบต แต่ตัวท่านยังอยู่ที่ไซบีเรีย จนปี ค.ศ. 1927 ท่านจึงละสังขาร ในขณะที่มีอายุ 75 ปี สานุศิษย์ได้เก็บรักษาร่างท่านไว้ในโรงไม้ในท่านั่งตามคำสั่งของท่านก่อนมรณภาพ  

***ธรรมเนียมในการเข้าไปกราบขอพรท่านดาชี ดอร์โช อีตีกีลอฟ จะต้องเข้าคิวรอบริเวณหน้าวิหารเนื่องจากการเข้าไปจะต้องเข้าไปเป็นหมู่คณะ และภายในวิหารมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด***

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย

นำท่านชม ย่านจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ประติมากรรมศีรษะวลาดิมีร์เลนิน Monument of Lenin ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยรูปหล่อถูกสร้างขึ้นในปี 1970 ตั้งตระหง่านอยู่ เหนือจัตุรัส ด้วยความสูง 25 ฟุต และมีน้ำหนัก 42 ตัน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ

ก่อนเข้าสู่ วิหารโอดิกีเทรียฟสกี Odigitrievsky Cathedral อีกหนึ่งคริสตจักรนิกายออร์โธด็อกซ์ ซึ่งตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของอูลาน-อูเด โดยวิหารสร้างขึ้นใน ปี1741 และแล้วเสร็จในปี 1785 ในแบบไซบีเรีย-บาร็อค ปัจจุบันกลายเป็นอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์มากแห่งหนึ่งของรัสเซีย

จากนั้นเข้าสู่ ถนนอารบัท Arabat Pedestrian street ถนนคนเดินใจกลางเมือง ก่อนปิดท้ายที่เซ็นทรัลมาร์เก็ต เพื่ออิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
ที่พัก BURYATIA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4อูลันอูเด - รถไฟสายทรานไซบีเรีย - เอียร์คุตส์
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารอาหารนำท่านเดินทางสู สถานีรถไฟอูลัน อูเด
08.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเอียร์คุสต์  บนรางรถไฟสายประวัติศาสตร์ เส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย” สัมผัสบรรยากาศแถบชนบทของเขตไซบีเรีย ที่เต็มไปด้วยป่าสนไทก้า สลับกับเนินเขาน้อยใหญ่ มีทั้งทุ่งหญ้ากว้างและผืนน้ำเล็กกระจายอยู่ทั่วไป

จากนั้นขบวนรถไฟจะวิ่งเลาะเลียบชายฝั่ง ทะเลสาบไบคาล เป็นเวลากว่า 3 ชั่วโมง ได้ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกอย่างจุใจ

เที่ยงบริการอาหารกลางวันบนรถไฟ (อาหารกล่อง)
15.30 น.

ถึง สถานีรถไฟเอียร์คุตส์

นำท่านชม เป็นแลนด์มาร์คของ เมืองเอียร์คุตส์ บั๊บเบิ้ล Babr ลักษณะคล้ายเสือโคร่งแห่งไซบีเรีย ให้ท่านเก็บภาพที่ระลึก พร้อมเดินเล่น ย่านหนึ่งสามศูนย์ 130 quarter ซึ่งเป็นย่านการค้าที่มีอาคารร้านค้าเก่าแก่ ที่ตกแต่งเป็นอาคารด้วยไม้ลายฉลุอันสวยงามในสไตล์ไซบีเรียน ซึ่งบางอาคารมีอายุเกินกว่าร้อยปี แต่ได้รับการดูแลปรับปรุงร้านค้า, ค้อฟฟี่ช็อป, ร้านอาหาร ฯลฯ อีกมากมาย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
ที่พัก ANGARA HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5เอียร์คุตส์ - อุสต์ ออร์ดา - เกาะโอลคอน
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วิหารคาซาน Kazan Church หรือโบสถ์ของพระแม่มารีย์แห่งคาซาน โบสถ์ขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างเมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 ใช้เวลาถึงเจ็ดปี ด้วยการตกแต่งสไตล์ไบเซนไทน์อันยิ่งใหญ่สวยงาม

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอุสต์ ออร์ด้า Ust-Orda ถิ่นที่อยู่ของชนชาวบูร์ยัต โอครุก Buryat Okrug ประชากรท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในดินแดนไซบีเรีย เป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่ชาวรัสเซียจะมาถึง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน FolkLore Museum ที่บอกเล่าเรื่องราวชองชาวบูร์ยัต ที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวมองโกล ชมสิ่งของเครื่องใช้ที่นำมาจัดแสดงมากกว่า 3,000 ชิ้น ที่แสดงให้เห็นถึงรากฐานความเชื่อและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตั้งแต่เสื้อผ้า และเครื่องใช้ของชาวบูร์ยัต สิ่งของที่ใช้ในพิธีบูชาเทพเจ้าของชนพื้นเมือง เหรียญกษาปณ์ หินมีค่าต่างๆ

จากนั้นชมการแสดงพื้นเมือง และพิธีกรรมการเรียกวิญญาณ การทำความเคารพบรรพบุรุษของชาวบูร์ยัต  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย

เดินทางสู่ เกาะโอลคอน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของทะเลสาบไบคาล เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล และเป็นเกาะในทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอับดับ 3 ของโลก เกาะแห่งนี้เป็นถิ่นอาศัยของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นกัน โดยมีชาวบูร์ยัต Buryats และชาวยาคุตส์ Yakuts มาตั้งหลักแหล่งอยู่ก่อนที่รัสเซียเข้ามาปกครอง ที่นี่คือบ้านของป่าสนไทก้า Taiga ซึ่งไซบีเรียได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งป่าสนไทก้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่ ตัวเกาะ แล้วเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้รัสเซีย Russian UAZ 4WDs (นั่งได้ 6-8 ท่าน) เดินทางถึงหมู่บ้านคูเซอร์ Khuzhir เป็นหมู่บ้านหลักและใหญ่ที่สุดในเกาะโอลคอน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
ที่พัก VILLA MANILA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6แหลมโคลบอย - แหลมบูรคาน
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอคอน บนเส้นทางออฟโรด

ผ่าน ทุ่งหญ้าและป่าสนไทก้า ระหว่างทางจะแวะจุดท่องเที่ยวให้ท่านได้ชมทิวทัศน์และถ่ายรูปเป็นช่วงๆ อาทิ หมู่บ้านชนบท, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, เนินเขา Mys Kharantsy, ป่าสนริมทะเลสาบ ถึง แหลมโคลบอย cape khonboy

นำท่านเดินเท้าขึ้นสู่ ปลายเหนือสุดของเกาะ ลักษณะเป็นแนวหินที่ยื่นออกจากตัวเกาะไป มีลักษณะเด่นตรงเนินหินปลายแหลมที่ตั้งตรงคล้ายนอแรด ณ จุดนี้ ท่านสามารถชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา มองเห็นท้องทะเลสีเทอร์คอยต์แบบกว้างไกลสุดสายตา (ช่วงฤดูหนาว เมื่อเย็นจัด ผืนน้ำจะกลายเป็นทุ่งน้ำแข็งที่เป็นแผ่นขนาดใหญ่ราวกับกระจกยักษ์ที่ทับซ้อนกันและดันโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำ อีกทั้งตลอดเส้นทางที่เดินทางมาแหลมโคบอย จะเกิดถ้ำน้ำแข็งขึ้นหลายแห่ง โดยภายในถ้ำ จะได้พบกับน้ำแข็งที่กลายเป็นหินงอก หินย้อย ห้อยระย้า เมื่อกระทบกับแสงธรรมชาติจะปรากฏภาพสวยงามราวกับแชนเดอร์เลียร์   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิกกลางแจ้ง ณ แหลมโคบอย
บ่าย

เดินทางกลับสู่ หมู่บ้านคูเซอร์

ระหว่างทางแวะชม แหลมแห่งความรัก Mys Shunte-Levyy ก่อนเดินทางสู่ แหลมบูรคาน Cape Burkhan อันเป็นที่ตั้งของ โขดหินชามาน shaman rock ศิลาแห่งจิตวิญญาณ เป็นสถานที่สำคัญของเกาะแห่งนี้ เพราะเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 9 แห่งของเอเชีย โดยเชื่อกันว่าเทพเจ้า เทนกรีอิ Tengrii ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เข้มแข็งที่สุดในบรรดาหมู่เทพเจ้าทั้งหลาย ได้เลือกสถานที่แห่งเป็นวัง ภายในเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าไป เชิญท่านถ่ายรูปเสาผ้าหลากสีอันเป็นสัญญลักษณ์ของศาสนาชามาน ที่ตั้งอยู่ปากทางเข้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์ของชายหาดอันสวยงาม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
ที่พัก VILLA MANILA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 7เกาะโอลคอน - เอียร์คุตส์ -  โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ - อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - เซ็นทรัลมาร์เก็ต
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ ท่าเรือ นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามทะเลสาบไบคาลกลับสู่ฝั่ง เปลี่ยนเป็นรถโค้ชกลับเข้าสู่ เมืองเอียร์คุตส์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย

นำท่านชม เมืองเอียร์คุตสค์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นอิร์คุตสค์ เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในไซบีเรีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบไบคาล ริมฝั่งแม่น้ำอังการ่า Angara River เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำเยนิไซ Yenisei River แม่น้ำสายใหญ่ซึ่งไหลขึ้นเหนือลงสู่มหาสมุทรอาร์กติก เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดอันดับ 5 ของโลก

เมืองเอียร์คุตส์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1652 โดยพระเจ้าอิวาน โปคาบอฟ  เพื่อเป็นแหล่งรับซื้อทองคำ และขนสัตว์จากชาวบูร์ยัต กระทั่งในปี ค.ศ.1760 ถนนสายแรกจากกรุงมอสโกถูกสร้างขึ้น จึงทำให้เอียร์คุตส์เติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นศูนย์กลางติดต่อการค้าระหว่างรัสเซียตะวันออก, จีน, มองโกเลีย จึงทำให้เอียร์คุสต์กลายเป็นเมืองสำคัญที่สุดในเขตไซบีเรียตอนใต้  จนได้สมญานามเป็น "กรุงปารีสแห่งไซบีเรีย" และได้กลายเป็นศูนย์กลางการสังสรรค์เสวนาของศิลปิน, นักคิด, นายทหาร และขุนนางที่ถูกเนรเทศ ภายหลังเหตุการณ์ Decemberist Revolt ในช่วงปี ค.ศ.1825 บุคคลเหล่านี้ได้เป็นผู้สร้างบ้านแปลงเมืองให้สวยงามจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเอียร์คุตส์

นำท่านชม สภาพบรรยากาศรอบเมืองเอียร์คุตส์

โดยเริ่มจาก โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ St.Saviour โบสถ์ที่มีโครงสร้างเป็นอาคารหินเก่าแก่ที่สุดในเอียร์คุตส์ แล้วเดินเลาะเลียบริมฝั่งแม่น้ำอังการเพื่อภาพเป็นที่ระลึก พร้อมชมอนุสาวรีย์ผู้บุกเบิกเอียร์คุตส์ 

ก่อนเข้าสู่ มหาวิหารประจำเมือง Sobor Bogoyavlensky มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ได้รับการจัดอยู่ในสถานที่สำคัญแห่งสหพันธรัฐในปีพ. ศ. 2503 องค์ประกอบของอาคารที่ได้รับการสวมมงกุฎด้วยหอระฆังปั้นหยา การตกแต่งของมหาวิหารเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แปลกประหลาดและเป็นเอกลักษณ์ การรวมกันของการตกแต่งแบบรัสเซียเก่า ที่มีองค์ประกอบแบบบาร็อคและลวดลายไซบีเรียแบบดั้งเดิม ทำให้วิหารดูสง่างาม มีการใช้กระเบื้องมากกว่า 300 ชิ้นเพื่อการตกแต่งภายในได้อย่างสวยงามลงตัว

จากนั้น นำท่านผ่านชมทัศนียภาพของย่าน ถนนคาร์ล มาร์กซ์ Bolshaya Prospecktnaya ตลอดถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของอาคารเก่าแก่ต่าง ๆ เช่น อาคารที่ทำการรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย, ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันว่า White House เนื่องจากรูปทรงคล้ายอาคารทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกา ฯลฯ

นำชม อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ที่มีพระราชดําริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง 9,288 กม. จากกรุงมอสโคว์ สู่เมืองวลาดิวอสต็อค

จากนั้นนำท่านสู่ เซ็นทรัลมาร์เก็ต Central Market เพื่อให้ท่านได้เลือกสินค้าพื้นเมือง ผลไม้ ของที่ระลึก ฯลฯ เป็นการส่งท้าย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
ที่พัก ANGARA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 8เอียร์คุตส์ - กรุงเทพฯ
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.20 น.  เช็คเอาต์ และออกเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติอิร์คุตสก์ 
10.00 น.  นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน S7 761 
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท  
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 60 USD ต่อท่านตลอดทริป 
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
 • ** ค่าทิปโปรดชำระกับเจ้าหน้าที่ที่ สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้น 60 USD ต่อท่าน **
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด  
 • ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

 • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิกทุกกรณี   ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกภายใน   21 วันก่อนเดินทางทุกกรณี  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว 
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
 • โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง     

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 

5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy