ทัวร์ยุโรปเหนือ คาบสมุทรบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์) เที่ยวลัตเวีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE567 : ทัวร์ยุโรปเหนือ คาบสมุทรบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์) 8 วัน 5 คืน (AY)

DE567 : ทัวร์ยุโรปเหนือ คาบสมุทรบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์) 8 วัน 5 คืน (AY)
Finnair (AY)

BELLEVUE PARK HOTEL, RIGA
BEST WESTERN HOTEL, VILNIUS
Best Western Santakos
SCANDIC PARK, HELSINKI
Strand Spa and Conference Hotel

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ
​20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว G สายการบินฟินแอร์ (AY) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
​23.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ โดย สายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY144 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
วันที่ 2เฮงซิงกิ - วิลนีอุส - ย่านเมืองเก่า - มหาวิหารวิลนีอุส - ประตูเมือง
​05.55 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนียโดย สายการบินฟินแอร์ (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
​09.00 น.

เดินทางถึง สนามบินวิลนีอุส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

ก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ ตัวเมือง วิลนีอุส (Vilnius) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศสมค่าความเป็นเมืองหลวงศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้เมื่อปี 1994 และหากต้องการเห็นภาพความสวยงามเหล่านี้ชัดเจนขึ้นต้องเข้าไปชมใน “ย่านเมืองเก่า” (Old Town) ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง ทั่วบริเวณนี้มากมายไปด้วยอนุสาวรีย์ มีมหาวิหารประจำเมืองที่สร้างในสไตล์นีโอคลาสสิก มองเห็นหอระฆังเก่าแก่ประจำเมือง มีชุมชนชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนอกเขตประเทศ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการชมอาคารและโบสถ์วิหารต่างๆ ที่มีอยู่ละลานตาทั้งที่ก่อสร้างด้วยศิลปะบารอกและโกธิก ทั่วพื้นที่กว่า 360 ตารางกิโลเมตรของวิลนีอุสจึงเป็นเหมือนสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในเสน่ห์เมืองเก่าเช่นนี้ 

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า “มหาวิหารแห่งวิลนีอุส” (Vilnius Cathedral)สิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ มีบันทึกประวัติศาสตร์กล่าวว่าในครั้งแรกของการก่อสร้างมหาวิหารแห่งวิลนีอุสเมื่อปี 1251 กลายเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งหนึ่งของวิลนีอุส มหาวิหารแห่งนี้นอกจากจะเคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนามาแล้วในอดีต ปัจจุบันจัดพื้นที่ภายในให้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาภาพวาดโบราณที่ได้ชื่อว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในลิธัวเนียเพราะถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 14

​กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านชม ประตูเมือง (Gate of Dawn) ที่มองแวบแรกอาจคิดว่าเป็นตรอกอาคารทั่วไปเพราะถูกขนาบด้วยอาคารทั้งสองข้าง แต่จริงๆ แล้วนี่คือความคลาสสิกของอดีตที่แฝงอยู่ในรูปทรงอาคารซึ่งดูเหมือนเป็นประตูธรรมดาดังที่เห็นประตูเมืองแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองโบราณ ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1503-1522 เพื่อเป็นปราการสำคัญในการป้องกันเมืองจากการโจมตีของข้าศึกศัตรู ชาววิลนีอุสจะรู้จักประตูเมืองแห่งนี้ในชื่อ “Medininkai” เพราะหากเดินลอดใต้ซุ้มประตูผ่านเข้าสู่ด้านในเราก็จะได้พบกับหมู่บ้าน Medininkaiนั่นเอง ซึ่งจากเดิมที่มีประตูเมืองถึง 10 แห่ง หลังจากมีคำสั่งจากทางการให้ทำลายประตูอีก 9 แห่งทิ้งไปก็เหลือเพียงประตูแห่งนี้เพียงหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ หากเดินลอดประตูเข้าไปภายในจะมีโถงเล็กๆ ที่ชั้นบนกรุด้วยกระจกสี มีโบสถ์พระแม่มารีผู้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมือง ซึ่งมักจะมีผู้คนผ่านเข้ามาอธิษฐานขอพรกันอยู่ตลอด

​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ณ Best Western Vilnius หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 3วิลนีอุส - ทราไก - ปราสาททราไก - เคานัส - ย่านเมืองเก่าเคานัส
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai)ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของลิธัวเนียมาก่อน ปัจจุบันเมื่อไม่ได้ดำรงสถานะเมืองหลวงแล้ว ทราไกเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ น่าอยู่น่าแวะไปเที่ยวมาก และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มากด้วยเสน่ห์แห่งทะเลสาบน้อยใหญ่กว่า 100 แห่ง ทั้งยังมีเกาะอีกกว่า 20 แห่ง ทราไกเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และได้รับความนิยมอย่างมากในการท่องเที่ยว

นำท่านเข้าชมภายใน ปราสาททราไก (Trakai Island Castle)ปราสาทหินที่สร้างโดยดยุคผู้ครองทราไกในอดีตเมื่อราวศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในฤดูร้อน และก็สร้างอยู่บนทำเลดีเยี่ยมสำหรับการระวังภัย นั่นคือบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ (Lake Galve) ปราสาทหลังนี้เคยเป็นที่อยู่ของดยุคแห่งทราไกมาก่อน แต่ต่อมาได้เปลี่ยนสภาพเป็นคุกสำหรับกักขังนักโทษจากการที่มีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลสาบนั่นเอง ปัจจุบันมีการสร้างสะพานเชื่อมสำหรับการข้ามไปมาระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะ ความสวยงามที่ปะทะสายตานักท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่ในทะเลสาบเกรฟไปจนถึงตัวปราสาทที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก หากไม่เลือกเดินข้ามสะพานก็สามารถล่องเรือใบไปจอดเทียบท่าหน้าปราสาทได้เลย และยังเป็นแหล่งทำกิจกรรมทางน้ำอีกด้วย โดยรอบปราสาทซึ่งเป็นพื้นที่บนเกาะนั้นจะเป็นสวนเขียวๆ มองดูสบายตา ส่วนภายในปราสาทนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมท้องพระโรง ห้องเก็บสมบัติล้ำค่าและคุกใต้ดิน

ได้นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคานัส (Kaunas) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศลิทัวเนีย เมืองเคานัสนี้ถือเป็นเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคนี้มาตั้งแต่ช่วงยุคศตวรรษที่ 15 เป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านการเป็นเมืองสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นเมืองศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจการค้า การศึกษา และวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้เมืองเคานัสยังเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของลิทัวเนีย และเคยได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ล ปารีส” ด้วยความร่ำรวยทั้งด้านวัฒนธรรม แฟชั่น การค้า และการศึกษาที่คล้านคลึงกับปารีสอย่างมาก 

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าเคานัส (Kaunas Old Town) ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมือง มากมายด้วยแลนด์มาร์กและสิ่งก่อสร้างที่ได้ถูกอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีตั้งแต่ช่วงยุคกลาง ท่านจะได้เห็นศิลปะจากหลายยุคไม่ว่าจะเป็น โกธิค เรเนสซองส์ และบาโรค ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างดีในย่านนี้ท่านจะได้เห็น ศาลาว่าการเมืองเคานัส (Kaunas Town Hall) อาคารโบราณสีขาวที่โดดเด่นด้วยหอคอยสูงถึง 53 เมตร เป็นอาคารที่สูงที่สุดในย่านเมืองเก่าแห่งนี้ ศาลาว่าการได้ถูกเริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกเมืองปี 1542 มีการสร้างเสริมเพิ่มเติมและบูรณะใหม่หลายต่อหลายครั้ง แต่ศาลาว่าการแห่งนี้ก็เป็นศูนย์กลางเมืองมาตั้งแต่ช่วงยุคกลาง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ชุมนุม ซื้อขายแลกเปลี่ยน จัดงานรื่นเริง จัดงานแต่งงาน หรือกระทั่งพิธีสำคัญทางการเมืองก็มักจัดขึ้นที่นี่

ชม มหาวิหารเคานัส (Kaunas Cathedral) มหาวิหารสำคัญประจำเมืองแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐในสไตล์โกธิคตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 15 เป็นโบสถ์แห่งนิกานโรมันคาทอลิกที่อุทิศแด่ เซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล และได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของลิทัวเนียอีกด้วยนำท่านชมอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญ ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle) ปราสาทโบราณที่สันนิษฐานว่าได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 14 สวยสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ตัวปราสาทตั้งอยู่ใกล้กับจุดบรรจบของสองแม่น้ำ ออกแบบให้เป็นทั้งป้อมปราการป้องกันเมืองและปราสาทขนาดใหญ่ 

​เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ณ Europa Royale Kaunas หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 4เคานัส - ลัตเวีย - พระราชวังรูนดาเล่ -  ริก้า - ย่านเมืองเก่าริก้า
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านข้ามพรมแดนสู่ ประเทศลัตเวีย (Latvia) สู่เมือง ฟิลส์รันดาเล่ (Pilsrundale) เพื่อเข้าชม พระราชวังรูนดาเล่ (Rundale Palace)สิ่งก่อสร้างที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมบารอกและรอกโคโค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน“Francesco Bartolomeo Rastrelli”ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่เคยออกแบบพระราชวังเฮอร์มิเทจในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแห่งรัสเซีย สำหรับพระราชวังรูนดาเล่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อนของดยุคแห่งคอร์ทแลนด์ (Dukes of Courtland) “เอิร์น โจฮัน ไบรอน” ในศตวรรษที่ 18ภายในพระราชวังรูนดาเล่จะเต็มไปด้วยห้องต่างๆ กว่า 200 ห้อง แต่จะเปิดให้เข้าชมแค่เพียงห้องหลักๆ เท่านั้น และที่ไม่ควรพลาดชมก็คือ “ห้องเต้นรำ” ที่มีไว้สำหรับค่ำคืนแห่งความรื่นเริงของงานเลี้ยงบุคคลระดับสูง ถ้าเรามองไปรอบห้องจะเห็นว่าเน้นการใช้สีขาวโพลนไปทั้งห้องเพื่อให้ทุกค่ำคืนนั้นมีจุดสนใจอยู่ที่เหล่าผู้ร่วมงานทั้งหลายที่จะเข้ามาในงานด้วยเครื่องแต่งกายที่สวยงาม แต่จะไปเน้นความโดดเด่นของห้องตามเพดานและมุมห้องด้วยรูปสลักมากกว่า

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
​บ่าย

นำท่านสู่เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในแถบ ทะเลบอลติก เมืองริก้า (Riga)เพราะทั่วทั้งเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่บนอาคารสถานที่ทั้งหลาย เราสามารถชมศิลปะโกธิก บารอก และอาร์ทนูโวได้อย่างเต็มอิ่มที่ริก้าแห่งนี้ ว่ากันว่าในตัวเมืองริก้าคือศูนย์รวมของอาคารสถาปัตยกรรมอาร์ทนูโวที่มากมายที่สุดในยุโรปซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อกว่า 800 ปีที่แล้วในขณะเดียวกันช่วงศตวรรษที่ 14-15 ริก้ามีชื่อเสียงในด้านการเป็นเมืองท่าทางทะเลที่มีการติดต่อทำการค้ากับต่างชาติ ช่วงนั้นจะมีพ่อค้าจากหลายประเทศใกล้เคียงเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันค่อนข้างมาก กลายเป็นเสน่ห์ดีๆ สำหรับริก้าที่มากมายด้วยประวัติศาสตร์ เมืองเก่า ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมและแหล่งช้อปปิ้งสินค้าเก่าราคาถูกมากมาย

นำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าริก้า (Riga Old Town) ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเดิมทีเมืองริก้าถูกสร้างให้เป็นปราการด่านแรกที่ยิ่งใหญ่เพื่อพร้อมป้องกันข้าศึกด้วยการก่อกำแพงอิฐสูง 10 เมตร หนา 3 เมตรและยาวถึง 2 กิโลเมตร รอบกำแพงสร้างหอสังเกตการณ์ไว้ 29 จุด จนราวปี 1422 ก็มีการสร้างป้อมสูง 4 ชั้นขึ้นเพิ่มเติมพร้อมกับการขุดคูล้อมเมืองกว้าง 90 เมตรเพื่อให้การเข้าถึงของข้าศึกทำได้ยากเย็นขึ้น และยังประทับปืนใหญ่ไว้เป็นระยะ

เที่ยวชมย่าน โดมสแควร์ (Dome Square) ลานกว้างที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง และนี่คือที่ตั้งของ วิหารแห่งริก้า (Riga Dome Cathedral)ที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนี้ และยังถือเป็นวิหารในยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแถบบอลติกอีกด้วย วิหารแห่งริก้าสร้างขึ้นเมื่อปี 1211 ต่อมาในปี 1226 วิหารแห่งริก้าได้ถูกต่อเติมให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิม และอลังการขึ้นอีกในปี 1595 มีหอคอยสูง 90 เมตร แต่ก็ยังคง ทั้งยังเป็นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองริก้าแห่งนี้ความสวยงามอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ชม “อนุสาวรีย์อิสรภาพ” (Freedom Monument) ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของชาวลัตเวียที่หลุดพ้นจากชาติมหาอำนาจทั้งหลาย อนุสาวรีย์ turaida castleแห่งนี้สร้างในปี 1935 เป็นรูปหญิงสาวนามว่า “Milda” กำลังชูดาว 3 ดวงไว้เหนือศีรษะจนสุดแขน มีความสูงประมาณ 42 เมตร ซึ่งดาวทั้งสามนั้นเป็นสัญลักษณ์แทนการรวมตัวกันของภูมิภาคทั้งสามของลัตเวียซึ่งก็คือ Kurzeme, Vidzeme และ Latgale

ผ่านชม ปราสาทริก้า (Riga Castle)ปราสาทสวยหลังใหญ่ริมแม่น้ำดัวกาว่า ตัวปราสาทสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1330 แต่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 15-16 แม้จะผ่านการบูรณะมาหลายต่อหลายครั้ง แต่ปราสาทริก้าก็ยังสวยและยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลาย ปัจจุบันปราสาทริก้าเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีของลัตเวีย และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
​ที่พัก ณ Riga island Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 5ริก้า - ชิกุลด้า - ปราสาททูไรด้า - พาร์นู - ทาลลินน์ 
​เช้า  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิกุลด้า (Sigulda) เมืองเล็กๆ เงียบสงบที่อยู่ห่างออกไปจากเมืองริก้าไม่ไกล

นำท่านเข้าชม ปราสาททูไรด้า (Turaida Castle) ปราสาทหลังใหญ่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1214 เพื่อเป็นป้อมปราการของเมือง ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยอิฐสีแดงตามสไตล์บอลติกโบราณ ส่วนหอคอยทั้งสองนั้นได้ถูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังพร้อมการต่อเติมตัวปราสาทจนยิ่งใหญ่ดังปัจจุบัน ตัวปราสาทได้ถูกใช้งานมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี 1776 หลังจากนั้นก็ถูกทิ้งร้าง จนปี 1976 มีนักโบราณคดีได้เข้ามาทำการบูรณะขึ้นใหม่ให้คืนสภาพเหมือนเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในนักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายในได้ 

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านสู่ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) ที่เมืองตากอากาศชื่อดังในแถบทะเลบอลติก และเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมาก เมืองที่ว่านี้ก็คือ “ปาร์นู” (Parnu) เมืองแห่งการพักผ่อน เมืองแห่งการทำกิจกรรมวันหยุดริมชายหาด ท่ามกลางการเที่ยวชมแนวอาคารบ้านเรือนโบราณสไตล์อาร์ทนูโวและยังมีมุมให้ช้อปปิ้งในย่านตัวเมืองด้วย ส่วนโรงแรมและร้านค้าร้านอาหารก็มีไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมายอยู่แล้ว ปาร์นูเกิดเป็นเมืองขึ้นมาก็ราวปี 1251 ในอดีตปาร์นูเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเอสโตเนีย จนปัจจุบันก็มีความสำคัญในแง่การเป็นเมืองรีสอร์ทที่สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวให้กับประเทศได้อย่างมากมาย ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวหนาตาขึ้นก็ในช่วงฤดูร้อนราวเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปีนำท่านเดินเล่นชมเมือง และชม บ้านไม้ (Wooden House) บ้านที่ถูกสร้างด้วยสไตล์เอสโตเนียแบบดั้งเดิมที่ยังมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในตัวเมืองปาร์นู

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาลลินน์ (Tallinn) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในยุโรปเหนือ มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีกำแพงเมืองเก่าและป้อมปราการเมืองที่ผ่านร้อนผ่านหนาวท่ามกลางประวัติศาสตร์ชาติที่มีรากฐานการคงอยู่ของมนุษย์มานานกว่า 3,000 ปี เอสโตเนียซึ่งเป็นดินแดนทรงคุณค่าจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ในปี 1997 ในอีกด้านหนึ่งเอสโตเนียได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยาย เพราะไม่ว่าจะมองในมุมไหนก็จะสวยงามไปด้วยยอดโดมของอาคารและโบสถ์วิหารต่างๆ ความสวยงามบนตำแหน่งเหมาะๆ ของเอสโตเนียทำให้ในอดีตทั้งสวีเดน เยอรมัน เดนมาร์ก ฟินแลนด์และรัสเซียต่างก็ต้องการได้ไว้เป็นสมบัติของตัวเองด้วยเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศเล็กๆ แห่งนี้เป็นเมืองตากอากาศจากการที่มีชายหาดสวยแต่เงียบสงบซึ่งโดดเด่นที่สุดในแถบทะเลบอลติก และในแต่ละฤดูก็จะให้บรรยากาศที่ต่างกันไปสำหรับการพักผ่อนของชาวเมือง

​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ณ Hotel Europa หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 6ทาลลินน์ - ย่านเมืองเก่าทาลลินน์ - ย่านทูมเปีย - เฮลซิงกิ
​เช้า  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมือง ทาลลินน์ (Tallinn) ที่บริเวณ ย่านเมืองเก่า (Old Town)ที่นี่เป็นแหล่งชมสถาปัตยกรรมโบราณของเก่าของแก่ในทาลลินน์ เราจะได้พบกับอนุสาวรีย์และสิ่งก่อสร้างที่มีมาตั้งแต่ในศตวรรษที่ 14 มีโบสถ์เก่า บ้านเรือนเก่าแต่สวยงาม มีตรอกเล็กๆ นำเดินไปยังหมู่บ้านที่ดูมีเสน่ห์มากจนเหมือนเรากำลังย้อนยุคกลับไปในอดีต ขณะเดียวกันก็มีการผสมผสานความทันสมัยแฝงไว้ด้วยนานาร้านค้า ร้านอาหาร

เดินเที่ยวชมใน “ย่านทูมเปีย” (Toompea) จากการที่อดีตเคยเป็นย่านอยู่อาศัยของคนร่ำรวยระดับเจ้าเมือง เหล่าขุนนางและพ่อค้าวาณิชทั้งหลาย ทำให้นับถึงวันนี้ย่านทูมเปียจึงเต็มไปด้วยปราสาทเก่าสูงใหญ่ซึ่งเคยเป็นบ้านพักของเจ้าเมืองเดิมในอดีต และถูกปรับสภาพให้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ

ชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์รัสเซียนออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอสโตเนียและยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในทาลลินน์อีกด้วย สร้างตามพระบัญชาของ “ชาร์ล อเล็กซานเดอร์ที่ 3” ในระหว่างปี 1894-1900 โดยมีช่างฝีมือจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นผู้รับพระบัญชานั้นในการออกแบบ และโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ยังเคยอยู่ในการดูแลของคณะสงฆ์จากมอสโคว์มาก่อนเพราะถูกสร้างขึ้นในยุคที่เอสโตเนียยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมที่สวยงามได้อย่างโดดเด่นที่สุดอีกแห่งหนึ่งในยุโรปตัวอาคารโบสถ์ประกอบด้วย 5 โดมทรงหัวหอม และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโบสถ์หลังนี้คือบนตัวหอคอยจะมีระฆังแขวนไว้ถึง 11 ใบ ซึ่งใบที่มีเสียงดังก้องกังวานและใหญ่ที่สุดจะมีน้ำหนักถึง 15 ตัน

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่าน ขึ้นเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฟากไปยัง เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ (Finland) เมืองหลวงปัจจุบันของฟินแลนด์และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย เฮลซิงกิเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีวัฒนธรรมโบราณส่งผ่านมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมสวยๆ ให้ได้เห็นกันตามหน้าโบสถ์วิหารทั่วไป มีรูปปั้น รูปสลัก ประติมากรรมต่างๆ มากมายจากการแผ่อิทธิพลของจักรวรรดิรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ในอดีต บรรยากาศของการปะปนกันระหว่างความเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ผสมกลมกลืนกลายเป็นเสน่ห์ให้เฮลซิงกิพร้อมๆ กับที่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีติดอันดับต้นๆ ของโลกด้วย

ในอีกด้านหนึ่ง แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเฮลซิงกิก็มีอยู่ไม่น้อยไปกว่าเมืองอื่นทั่วยุโรป ประเภทสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลกนั้นมีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของฟินแลนด์เห็นจะไม่พ้นสินค้าพื้นเมืองทั้งหลาย โดยเฉพาะหนังกวางเรนเดียร์ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ

อิสระช้อปปิ้งถนนมานไฮม์ (Manheim Street)เพื่อพบกับศูนย์รวมนานาสินค้าแบรนด์เนมที่มีอยู่ตลอดแนวถนน ถนนสายนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่รอให้นักท่องเที่ยวแวะเข้าไปช้อปกันให้สนุก จะหมดเนื้อหมดตัวกันก็คราวนี้ แต่ก็ใช่จะมีดีแค่การเป็นย่านช้อปปิ้ง เพราะถนนสายนี้จะมีอาคารที่มากด้วยสถาปัตยกรรมสวยๆ ให้เราได้ชมถนนหนทางที่กว้างขวาง ไม่แออัดด้วยรถและผู้คนทำให้แม้จะเดินเล่นก็ยังสุนทรีย์ ได้บรรยากาศดีๆ ของการชมเมืองแบบสบายอกสบายใจ ซึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งในเฮลซิงกิที่นักท่องเที่ยวต่างชาติควรเข้ามาทำความรู้จักและสัมผัสกับความเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์แห่งนี้

​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ณ Cumulus Resort Airport Congress หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 7เฮลซิงกิ - เซเนท สแควร์ - มหาวิหารเฮลซิงกิ - มหาวิหารอุสปนสกี้ - สนามบิน
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองเฮลซิงกิ เซเนท สแควร์ (Senate Square) จัตุรัสกลางเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเฮลซิงกิอยู่ที่นี่ลานกว้างศูนย์กลางทุกกิจกรรมของเมืองและเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเฮลซิงกิ และถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องเดินทางเข้ามาชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเสมอ ซึ่งส่วนใหญ่จุดนี้มักเป็นจุดแรกในการเริ่มต้นเที่ยวชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนท สแควร์สง่างามโดดเด่นด้วยอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 หนึ่งในกษัตริย์แห่งราชวงศ์โรมานอฟผู้ทรงได้รับการถวายฉายาว่า “ซาร์ผู้ให้อิสรภาพ” จากการประกาศเลิกทาสให้เอกราชแก่ชนชาวรัสเซีย แต่กลับถูกลอบปลงพระชนม์ในปี 1881 จึงมีการสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นในปี 1894 เพื่อแทนการรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ที่ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับรัสเซียซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาฟินแลนด์ด้วย

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral)อาคารหลังสีขาวที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อยืนอยู่บนเซเนท สแควร์ แต่เดิมเรียกมหาวิหารแห่งนี้ว่า “โบสถ์นิโคลัส” ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งของเมือง ตัวอาคารหลังใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ ตัดกับสีเขียวมรกตของหลังคาโดมเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามอีกแห่งของเฮลซิงกิที่ไม่ควรพลาดชมเด็ดขาดมหาวิหารเฮลซิงกิเป็นศาสนสถานแห่งคริสตจักรนิกายลูเธอรันที่ออกแบบสร้างด้วยสไตล์นีโอคลาสสิก และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1852 ภายหลังมีการบูรณะและสร้างต่อเติมทั้งส่วนของโดมและใต้อาคารมหาวิหาร ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก

แล้วนำท่านแวะไปถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารอุสเปนสกี้ (Uspenski Church) โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1868 และสร้างเสร็จในอีก 6 ปีหลังจากนั้น ถือเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อแทนความสัมพันธ์ที่มีต่อรัสเซียซึ่งเคยเข้ามาปกครองฟินแลนด์นานเกินกว่า 100 ปี ทั้งภายนอกและภายในมหาวิหารแห่งนี้จึงสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด เพราะสร้างด้วยสไตล์มหาวิหารเก่าที่เคยมีในกรุงมอสโกเมื่อราวศตวรรษที่ 16 โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้ใครๆ ต่างก็จำได้ด้วยโดมทองบนยอดหลังคาเขียวมรกตคลุมอาคารอิฐสีน้ำตาลแดงเอาไว้ แต่ก็สร้างเสร็จหลังจากที่สถาปนิกผู้ออกแบบเสียชีวิตไปแล้ว มหาวิหารอุสเปนสกี้ถูกสร้างอยู่บนหน้าผาสูงแถบชานเมืองที่เป็นเหมือนจุดชมวิวเมืองได้ทั่วและกว้างไกล

​กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
​17.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY141 แวะเปลี่ยนเครื่อง(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
วันที่ 8กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 
 •  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 •  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 •  ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 •  ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว)
 •  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 •  ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
  ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
  **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 •  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 •  ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้
 •  ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 •  ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 •  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท)
 •  ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (14 ยูโร)
 •  ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 7 x 3 = 21 ยูโร)
 
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง 
  หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 
 • ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเหต
 • การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
 • กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ 
 • สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
 • ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
 • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 •  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ 
       บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไป   
       ชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน   ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่  สถานทูตฯ เรียกเก็บ 
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)    ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
  โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
 • .กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี ***
ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7 วัน 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) 
2.รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ ห้ามตกแต่งรูป ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามสวมแว่นตา  หรือเครื่องประดับ , ต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ แนะนำให้ลูกค้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จำนวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกต้อง
3. หลักฐานการทำงาน  
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน
- เป็นพนักงานหนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน    (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต 
ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า)
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญมาด้วย
4.หลักฐานการเงิน 
    4.1 สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์ 
ยอดเงินสุดท้ายที่ลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าทัวร์ด้วยนะคะ 
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจำ ***
    • หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสำเนามาทั้ง 2 เล่ม
    • หากในสำเนาบัญชีบุ๊คแบ๊งค์ของลูกค้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนื่องด้วยนะคะ) แนะนำให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
   4.2 หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ  ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
5.เอกสารส่วนตัว ถ่ายเอกสารเป็นสำเนา
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย
7. กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น ขอความกรุณารบกวนถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นแนบมาด้วย 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy