ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง 2567/2024 เที่ยววั่งเซียนกู่

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE449 : ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน เซี่ยเหมิน 6 วัน 4 คืน (MF)

DE449 : ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน เซี่ยเหมิน 6 วัน 4 คืน (MF)
Xiamen Air (MF)

GALACTIC HOTEL
MAISON NEW CENTURY HOTEL SHANGRAO
WUNU ZHOU HOME GARDEN HOTEL

หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ... หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ความลงตัวระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม
ล่องเรือชมวิวแสงสียามค่ำคืนที่อู้นวี่โจว … แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟสุดอลังการ
หมู่บ้านหวงหลิ่ง … เมืองหมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในประเทศจีน
ทริปเดียว เที่ยวทั้งมณฑลฝูเจี้ยน และเจียงซี 
ชมภูเขาหลิงซาน หรือเรียกว่า หวงซานน้อย 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE449-00117-22 ก.ค. 67Xiamen Air (MF)31,999เต็มแล้ว
DE449-00224-29 ก.ค. 67Xiamen Air (MF)31,999เต็มแล้ว
DE449-00307-12 ส.ค. 67Xiamen Air (MF)31,999เต็มแล้ว
DE449-00420-25 ส.ค. 67Xiamen Air (MF)31,999จองด่วน
DE449-00504-09 ก.ย. 67Xiamen Air (MF)31,999จองด่วน
DE449-00611-16 ก.ย. 67Xiamen Air (MF)31,999จองด่วน
DE449-01018-23 ก.ย. 67Xiamen Air (MF)30,999จองด่วน
DE449-00809-14 ต.ค. 67Xiamen Air (MF)32,999จองด่วน
DE449-00716-21 ต.ค. 67Xiamen Air (MF)31,999จองด่วน
DE449-00921-26 ต.ค. 67Xiamen Air (MF)32,999เต็มแล้ว

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.50 น.พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน XIAMEN AIRLINES(MF) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
วันที่ 2กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยเหมิน (MF844: 01.50-06.10) – วัดหนานผู่โถว – สะพานเหยียนหวู่เฉียว – ถนนจงซาน – เซี่ยเหมิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ซ่างเหรา
01.50 .เหินฟ้าสู่ เซี่ยเหมิน โดยสายการบิน XIAMEN AIRLINES เที่ยวบินที่ MF844
06.00 น.เดินทางถึง สนามบินเมืองเซี่ยเหมิน เมืองที่เป็นท่าที่เป็น 1 ใน 5ของเขคเศรษฐกิจพิเศษของจีน ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลฮกเกี้ยน เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของมณฑลฮกเกี้ยน เมืองเซี่ยะเหมินถูกรายล้อมไปด้วยทะเลเป็นเมืองที่อยู่ตอนกลางของช่องแคบไตหหวัน และเมืองนี้อยู่ไม่ไม่ไกลจากหมู่เกาะจินเหมินจึงเป็นเมืองท่าสำคัญจากจีนแผ่นดินใหญ่สู่เกาะไต้หวันด้วย จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดหนานผู่โถว อยู่ทางทิศใต้ของเซี่ยเหมิน เป็นวัดพุทธที่สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่อุทิศให้กวนหยิเทพเจ้าแห่งความเมตตา ซึ่งภายในโถงพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ มีรูปเจ้าแม่กวนอิมถึง 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ และเป็นที่เก็บเอกสารเกี่ยวกับพุทธศาสนา และพระพุทธรูปที่ได้มาจากประเทศพม่า

จากนั้นนำท่านชม สะพานเหยียนหวู่เฉียว หรือนักท่องเที่ยวไทยนิยมเรียกกันว่า สะพานบนผิวทะเล สะพานแห่งนี้เป็นสะพานเลียบชายทะเลที่ออกแบบได้สวยงาม อีกทั้งตัวสะพานจะอยู่เหนือผิวน้ำทะเลเพียงเล็กน้อย เวลาที่น้ำทะเลขึ้นสูงผิวน้ำจะแตะตัวสะพาน คนเซี่ยะเหมินจึงตั้งชื่อว่า เป็นสะพานที่วางบนผิวน้ำทะเล

และนำท่านเดินชม ถนนจงซาน เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่เป็นชุมชนการค้าแห่งแรกของเมือง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ…อาหารทะเล
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเซี่ยะเหมิน เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองซ่างเหรา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ: เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สุกี้หม่าล่า
ที่พัก  MAISON NEW CENTURY HOTEL SHANGRAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ 3เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ) –  กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ – (ชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน) – ซ่างเหรา
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหลิงซาน จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ ภูเขาหลิงซาน (ใช้เวลา 15 นาที) หรือเรียกกันว่า ภูเขาหวงซานน้อย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร มียอดเขาหลายยอด ยอดเขาที่ทับซ้อนกัน และยอดเขาที่แข่งขันกันเพื่อความสวยงาม มีจุดชมวิวทางธรรมชาติหลายแห่งในพื้นที่ที่สวยงาม อีกไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือ กระจกแห่งท้องฟ้า ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลานกระจกที่ใหญ่ ฉากหลังจะเป็นท้องฟ้า ภาพที่ออกมาจะสะท้อนเงาออกมาอย่างสวยงาม
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) (ท่านจะได้ชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน) มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่ในเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี ซึ่งเป็นจุดผสมผสานขนบธรรมเนียมพื้นบ้านของชาวก้าน (ชาวก้านเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น และปัจจุบันได้ปรับสถานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 4Aในระดับมณฑลของมณฑลเจียงซี เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขา น้ำตก หุบเขา หมู่บ้าน วัด ป่าไม้ และทุ่งนาเป็นฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและอิงตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ค่อยๆ ห่างหายไปมาปรับให้เข้ากับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งภูมิทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว เดิมทีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แทบจะไม่มีผู้ใดรู้จักเลย ยกเว้นคนในท้องถิ่นเท่านั้น จนกระทั่งในปี 2011 ได้มีการลงทุนของบริษัทการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในการพัฒนาจุดท่องเที่ยวแห่งนี้ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น การสร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ ทั้งในหมู่บ้านและแบบห้อยแขวนอยู่ติดอยู่กับเชิงผา ซึ่งเป็นการเลียนแบบอาศรมเดิมของเหล่านักพรตในอดีตที่สร้างที่พักอาศัยห้อยแขวนอยู่บนหน้าผาในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการก่อนสร้างที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวนี้
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร บนหุบเขาเทวดา
ที่พัก MAISON NEW CENTURY HOTEL SHANGRAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ 4ซ่างเหรา – อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ) – สะพานกระจก – อู้นวี่โจว – ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู้หยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) “เมืองชนบทที่สวยที่สุด” มีหมู่บ้านโบราณกว่า 50 หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตสบายๆ ริมสายน้ำ ในพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยภูเขา ความห่างไกลเมือง และข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าถึงในสมัยก่อน ช่วยปกป้องให้อู้หยวนยังคงรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้  
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง และนำท่านขึ้นกระเช้าสู่หมู่บ้านหวงหลิ่ง นับเป็นหมู่บ้านสวยที่สุด แห่งหนึ่งในเมืองอู้หยวน มณฑลเจียงซี มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 580 ปี สิบปีก่อนชาวบ้านกว่า 180 ครัวเรือน ได้ย้ายที่อยู่อาศัยออกไปจนเหลือเพียงแค่ 68 ครัวเรือน ทิ้งหมู่บ้านให้ว่างเปล่าจนแทบไม่เหลืออะไร เหลือเพียงแต่ที่นาและพื้นที่ว่างเปล่าเท่านั้น หมู่บ้านหวงหลิงได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันขจัดความยากจน” ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยว ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณกลายเป็นจุดชมวิวระดับ 4A ที่รับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 30,000 คนต่อวัน คนในหมู่บ้านทำธุรกิจของตัวเองและสร้างรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 3,500 หยวนเป็น 35,000 หยวน ในปีค.ศ. 2017 จำนวนนักท่องเที่ยวในหมู่บ้านหวงหลิงเกินหนึ่งล้านคน ที่นี่ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวในชนบท และได้สร้าง “หวงหลิงโมเดล” ของการท่องเที่ยวในชนบทเพื่อขจัดความยากจน

จากนั้นให้ท่านพิสูจน์ความกล้าที่ สะพานกระจก ตั้งอยู่บนหมู่บ้านหวงหลิ่งเป็นอีกไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด ท่านจะได้เดินชมบนสะพานกระจกที่มีความใส และสูง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง

นำท่าน ชมแสงสียามค่ำคืนอู้นวี่โจว พร้อมล่องเรือ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีการแสดงแสงสีไฟสุดอลังการ ถือเป็นแหล่งเช็คอินใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทีเดียว ลงทุนมากกว่า 200 ล้านหยวน 
ที่พักWUNUZHOU HOME GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(พักในเขตท่องเที่ยวอู้นวี่โจว) โรงแรมคืนนี้ไม่มีห้องสำหรับพัก 3 ท่าน หรือเสริมเตียง 
หากท่านใดที่พักห้องละ 3 ท่าน จำนวน 1 ห้อง จำเป็นต้อง พักแยกเป็น 2 ห้อง และชำระเงินเพิ่ม 1,000 บาทต่อคืนพักที่ MAISON NEW CENTURY HOTEL SHANGRAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ 5อู้นวี่โจว – จิ่งเต๋อเจิ้น – ลานวัฒนธรรมเถาชีชวน – เซรามิกชามยักษ์ (ชมด้านนอก) – จิ่วเจียง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)   เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่ได้รับการยกย่องและชื่นชมจากทั่วโลกจากนั้นนำท่านเที่ยวชม ลานวัฒนธรรมเถาชีชวน ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งเช็คอินจุดใหม่ของวัยรุ่น นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่แล้ว ภายในจะมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นชื่อของจิ่งเต๋อเจิ้นมากมาย หากใครที่ชื่นชอบไม่ควรพลาดที่จะเลือกซื้อกลับมาฝากคนทางบ้าน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านถ่ายรูป เซรามิกชามยักษ์ (ชมด้านนอก) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่ได้รับการยกย่องและชื่นชมจากทั่วโลก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วเจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พัก GALACTIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 6จิ่วเจียง – พระใหญ่ตงหลิน  – หนานชาง – เซี่ยเหมิน (RY8917:18.50-20.05) – เซี่ยเหมิน – กรุงเทพฯ (MF843:22.30-00.50)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พระใหญ่ตงหลิน ตั้งอยู่ในเมืองจิ่วเจียง มณฑลเจียงซี วัดตงหลินเป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนานิกายสุขาวดี วัดตงหลินมีอายุยาวนานกว่า 1,600 ปี บนภูเขาจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูง 48 เมตร โดยเปเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปพระอมิตาภะพุทธเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานชาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเจียงซี ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของมณฑล และตั้งอยู่บนที่ราบทะเลสาบผัวหยาง อาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับ ภูเขาจิ๋วหลิ่ง ทิศตะวันออกติดกับ ทะเลสาบโผวหยาง เนื่องจากมีจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างจีนตะวันออกและจีนตอนใต้ที่เจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางราบที่สำคัญในจีนตอนใต้ 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
18.50 น.ออกเดินทางสู่ เซี่ยเหมิน โดยสายการบิน JIANGXI AIRLINES เที่ยวบินที่ RY8917
20.50 น.เดินทางถึง สนามบินเมืองเซี่ยเหมิน เมืองที่เป็นท่าที่เป็น 1 ใน 5ของเขคเศรษฐกิจพิเศษของจีน ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลฮกเกี้ยน เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของมณฑลฮกเกี้ยน
22.30 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดยสายการบิน XIAMEN AIRLINES เที่ยวบินที่ MF843
00.50+1 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ31,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ31,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ31,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ31,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ31,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ31,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ30,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ31,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 13 พ.ค. 67 **
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม  1,500  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

Case 1 ในการจองครั้งแรก

ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy