ทัวร์ศรีลังกา วัดถ้ำดัมบุลลา วัดพระเขี้ยวแก้ว 2565/2022 เที่ยวศรีลังกา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE292 : โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา วัดถ้ำดัมบุลลา วัดพระเขี้ยวแก้ว 5 วัน 3 คืน (UL)

DE292 : โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา วัดถ้ำดัมบุลลา วัดพระเขี้ยวแก้ว 5 วัน 3 คืน (UL)
Sri Lankan Airlines (UL)

COCO ROYAL BEACH RESORT
KASSAPA LION ROCK HOTEL
Oak-Ray Regency Hotel

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินบันดารานายเก (ศรีลังกา) - เมืองดัมบุลลา - วัดถ้ำดัมบุลลา - เมืองสิกิริยา
06.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ (UL) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ
09.00 น.ออกเดินทางสู่ ประเทศศรีลังกา โดย สายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403
11.00 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ บันดารานายเก ประเทศศรีลังกา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1.30 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดัมบุลลา

จากนั้นนำท่านชม วัดถ้ำดัมบุลลา

วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา หรือพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบุลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำแห่งนี้ ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำด้วยกันมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป โดยภายในแต่ลำถ้ำจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานทั้งหมด 153 องค์, รูปปั้นกษัติรย์ 3 องค์ และ รูปปั่นของเทวีและเทพในศาสนาฮินดูอีก 4 องค์

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก KASSAPA LION ROCK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ​
วันที่ 2เมืองสิกิริยา - สิกิริยาหรือภูเขาสิงโต - เมืองแคนดี้ - สวนสมุนไพร - ร้านอัญมณี - ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา

นำท่านเข้าชม พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา หรือที่รู้จักในนาม ภูเขาสิงโต (Lion Rock) ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สร้างโดยกษัตริย์กัสสปะ ในสมัยศตวรรษที่ 5 พระเจ้ากัสสปะให้สิกิริยาเป็นทั้งเมือง พระราชวัง พระราชอุทยาน และป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู ประกอบด้วยคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบด้านมีความสูงจากพื้น 370 เมตร นำท่านพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของพระราชวังบนยอดเขา กับบันไดเวียนนับ 2,000 ขั้น ชมภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ที่มีอายุพันกว่าปี, อ่างเก็บน้ำโบราณ, ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของรากฐานพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยาแบบ 360 องศา 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ นครศักดิ์สิทธิ์และเมืองมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ระดับความสูง  500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากรเป็นอันดับสองรองจากโคลอมโบ ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา ชมสมุนไพรพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก้ วานิลลา ไม้จันทร์ ลูกจันทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกา และเลือกซื้อยาอายุรเวทที่มีสูตรมานับพันปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านช้อปปิ้ง ร้านอัญมณี ประเทศศรีลังกามีชื่อเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแห่งอัญมณีมีตำนานเล่าว่ากษัตริย์โซโลมอนได้ส่งอัญมณีจากเกาะลังกาเป็นของกำนัลแก่ราชินีแห่งชีบ้าและ ในทางประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้ว่ามาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทับทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แห่งศรีลังกา

จากนั้นนำท่านชม ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา เป็นระบำพื้นเมืองแบบดั้งเดิมกับระบำร่วมสมัย เอกลักษณ์ของระบำศรีลังกาคือจะโลดโผนว่องไว มีการกระทืบเท้าเร้าใจ

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักOAK-RAY CITY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3วัดพระเขี้ยวแก้ว - เมืองกอลล์ - วัดศรีปรมนันทะ - เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ - ป้อมปราการเมืองกอลล์ - เมืองโคลัมโบ
05.00 น.นำท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (แต่งกายชุดสีขาวสุภาพเท่านั้น) เพื่อเข้าร่วมพิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายของของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา นับเป็นสิ่งสักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนย์รวม ศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุเขี้ยวแก้วนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ทองคำ และผอบทองคำ 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่อกันว่า หากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติ ทั้งยังเชื่อด้วยว่า หากเมื่อใดที่เกิดทุกข์ภัยขึ้น การเปิดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วออกมาให้ผู้คนสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลล์ เป็นเมืองชายทะเลอยู่ทางใต้ห่างจากกรุงโคลัมโบ 115 กิโลเมตร เป็นเมืองท่าที่สาคัญของศรีลังกา เคยเป็นศูนย์กลางการบริหารของอาณานิคมดัทช์ในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 ถึงปลายศตวรรษที่ 18 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม วัดศรีปรมนันทะ หรือ วัดจุฬาลงกรณ์ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก เรือพระที่นั่งมหาจักรี ซึ่งเป็นเรือพระนั่งใน การเสด็จประพาสยุโรปครั้งนั้น ได้หยุดแวะที่เมืองกอลล์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เสด็จเยือนวัดนี้ และทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง“จุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาเมื่อครั้งเสด็จฯ ในครั้งแรกเมื่อปี 2440 ได้เสด็จไปนมัสการวัดในเมือง กอลล์ 2 วัด ได้แก่ วัดศรีปรมนันทะและ วัดคงคาราม หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จต่อไปยังป้อมปราการเมืองกอลล์ (Galle Fort) ที่อยู่ริมทะเล ก่อนที่จะเสด็จกลับไปยังเรือ พระที่นั่งมหาจักรีเพื่อเสด็จฯต่อไปยังกรุงโคลัมโบ

นำท่านเข้าสู่ เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ ที่มีบ้านเรือนแบบตะวันตกโบราณ

นำท่าน นั่งตุ๊กตุ๊ก ชม ป้อมปราการเมืองกอลล์ เป็นป้อมปราการที่สร้าง ในสมัยชาวดัทช์เข้าครอบครองศรีลังกาในปี 1663 สร้างไว้เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันผู้บุกรุกและภัยธรรมชาติจาก ทางทะเล ป้อมปราการแห่งนี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปที่สวยงาม ทั้งภายใน และภายนอกป้อมบริเวณรอบๆ ภายในกำแพง จะมีวัดของชาวพุทธ, โบสถ์ของชาวคริสต์ และมัสยิดของชาวมุสลิม อีกทั้งยังมี สนามกีฬา รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่สวยงามสไตล์ยุโรป ป้อมแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบของการสร้างป้อมปราการแห่งอื่นๆ อีกด้วยปัจจุบัน ป้อมปราการดังกล่าวยังคงอยู่และเป็นมรดกโลกของ UNESCO  

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก COCO ROYAL BEACH RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4วัดกัลณียาราชมหาวิหาร - วัดคงคาราม - ช้อปปิ้งโอเดลเซ็นเตอร์ - สนามบินโคลอมโบ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโคลัมโบ 

นำท่านไหว้พระและชมภาพประวัติศาสตร์ วัดกัลณียา ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงานละพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทยไปประดิษฐาน และชมวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ชมวิหารกลางน้ำ ซึ่งรอบๆวิหารมีพระพุทธรูปมากายที่นำมาจากประเทศไทย

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเข้าชม วัดคงคาราม ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองศ์องค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด้านหลังของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน

นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าโอเดลเซ็นเตอร์ ใจกลางโคลอมโบศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของศรีลังกา แหล่งช้อปปิ้งสินค้าทันสมัยชื่อดังของโคลอมโบ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบันดารานายเก 

วันที่ 5สนามบินบันดารานายเก (ศรีลังกา) - กรุงเทพฯ
01.10 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402
06.15 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า *ศรีลังกาประกาศละเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 2563*
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตั๋วกรุ๊ป) 
 • ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครื่องบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม) 
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน / ห้อง)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
  หมายเหตุ : ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
 • ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ, พนักงานยกกระเป๋า 
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
 • ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ค่าปรับสำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด   
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 700 บาท/ทริป/คน)
 • ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท 
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • ส่งหน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้
 • ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น 
 • การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น
 • รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)  
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว 
 • ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม 
 • กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว 
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น 
 • บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
 • บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy