ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE762 : โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า 5 วัน 3 คืน (UL)

DE762 : โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า 5 วัน 3 คืน (UL)

Oak-Ray Regency Hotel
Pelwehera Village Resort

เที่ยวชม เมืองมรดกโลกศรีลังกา
นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ สุดยอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว
ชม เขาสิกิริยา ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8
ชม วัดถ้ำดัมบุลลา วัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ตามรอยสายสัมพันธ์บนเส้นทางพระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE762-00129 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62Sri Lankan Airlines (UL)32,500จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - โคลอมโบ - กอลล์ - วัดพระศรีปรมนันทะ - เมืองกอลล์
06.00 น.

ต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารและสัมภาระของท่านก่อนขึ้นเครื่อง

09.05 น.

ออกเดินทางโดย สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403 (บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 20 นาที (เวลาที่ศรีลังกา ช้ากว่า เมืองไทย 1.30 ชั่วโมง)

11.00 น.

ถึง สนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้แก่ ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นชื่อที่ยังคงใช้ในบางโอกาส ปัจจุบันคือ ศรีลังกา เป็นประเทศที่มีความ เจริญทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาช้านาน ดังนั้นเราจึงสามารถพบเห็นศิลปะทางโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากมาย

หลังผ่านขั้นตอนสนามบินและศุลกากรแล้ว ให้ท่านนำเงินยูเอสดอลล่าร์ แลกเงินรูปีศรีลังกาที่สนามบิน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลล์ เมืองมรดกโลกของศรีลังกา เป็นเมืองที่ชาวโปรตุเกสมาถึงศรีลังกาครั้งแรก นำท่านเดินทางสู่ วัดพระศรี ปรมนันทะราชวรมหาวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จ ในครั้งนั้นพระองค์ได้สร้างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นที่ระลึก จากนั้น ให้ท่านได้นั่ง รถสามล้อ

ชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของ เมืองกอลล์ (30 นาที) ที่มีบ้านเรือนแบบตะวันตกโบราณ ซึ่งถูกสร้างโดยชาวดัตส์ ท่านจะรู้สึกเหมือนว่าย้อนยุคไปศตวรรษที่ 17 ผ่านโบสถ์คริสต์ ร้านรวงต่างๆ The Dutch Fort ประภาคารโบราณ ป้อมปืนใหญ่ และหอนาฬิกา แล้วมาถ่ายรูปบนฐานกำแพงเมืองริมทะเลเป็นที่ระลึก

จากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
พักที่ Coco Royal Beach http://www.cocoroyalbeach.com/
วันที่ 2 วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร - สิกิริยา - ภูเขาสิงห์โต
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงได้เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำ ณ วัดแห่งนี้ และพระองค์ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรกยังสถานที่นี้ ที่นี่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้ปลูกจากกิ่งตอนของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราชปุระ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา เพื่อชม ภูเขาสิงห์โต (Lion Rock) มรดกโลก สร้างโดยกษัตริย์กัสสปะสมัยศตวรรษที่ 5 หรือเมื่อ 1,500 ปี มาแล้ว ซึ่งอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรีลังกา เนื่องจากเคยมีสิงโตตัวใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ที่ไม่ได้เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลักษณะของมัน เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆ ด้าน มีความสูงจากพื้น 370 เมตร และด้านบนมีลักษณะแบน ดูรวมๆ จึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์ บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน้ำ มีถ้ำที่ผนังถ้ำที่ยาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ที่สุด ที่ยังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็น ภาพเขียนแบบ fresco หรือปูนเปียก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ้ำให้เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี้ เป็นภาพนางอัปสรขนาดเท่าตัวคนซึ่งมีสีสันสดใส 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
พักที่ Danawwa Resort http://danawwaresort.com/
วันที่ 3วัดถ้ำดัมบูลลา - สวนสมุนไพร - แคนดี้ - โชว์ระบำพื้นเมือง - กาล่าดินเนอร์
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป เมืองดัมบูลล่า

จากนั้นนำท่านชม วัดถ้ำดัมบูลลา (Dambulla Cave Temple)  ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 500 ฟุต  ภายในถ้ำดัมบูลลา ที่สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา (วัฏฏะคามินีอภัย) พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบูลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำที่ดัมบูลลานี้ ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำด้วยกัน แต่ละถ้ำมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป มีภาพวาดพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม

ชม พระเจดีย์พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิ มากมาย ประดิษฐานอยู่ทั่วไปภายในถ้ำที่ประกอบด้วยห้องหลายห้อง ที่สำคัญคือภายในถ้ำแรกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ที่แกะสลักจากหินอ่อนยาวถึง 49 เมตร  ถึงแม้ว่าถ้ำจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับถ้ำอื่นๆ แต่ก็ใหญ่พอจะบรรจุพระนอนได้อย่างสบายๆ ดูแล้วช่างสวยงามยิ่งนัก ถัดไปคือถ้ำที่ 2 เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ ภายในดูสวยงามแปลกตามากด้วยองค์เจดีย์ที่สูงจากพื้นถึงเพดานถ้ำ นอกจากนั้นก็มีพระพุทธไสยาสน์ รวมถึงพระพุทธรูปมากมายทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงรายอยู่รอบๆ ถ้ำ และรูปปั้นกษัตริย์สิงหล เดินถัดไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกับถ้ำที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ตามลำดับ ซึ่งแต่ละถ้ำมีพระพุทธรูปใหญ่เล็กประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมากกว่าร้อยองค์ และที่เสริมให้ถ้ำทั้ง 5 มีความวิจิตรสวยงามนั้นก็คือ ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานจนแทบจะเต็มพื้นที่อายุราว 800 ปีมาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ เหล่ามวลเทวดาประจำแคว้น รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เช่น ลายดอกบัว ดอกพิกุล ลงสีสันสวยงามน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก หลังจากนั้นเดินทางไปที่ สวนสมุนไพร ที่เมืองมาตาเล

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่สวนสมุนไพร
บ่าย

หลังอาหารนำท่านชม สวนสมุนไพร ที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา ชมสมุนไพรพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก้ วานิลลา ไม้จันทน์ ลูกจันทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซื้อยาอายุรเวทที่มีสูตรมานับพันปี เช่น ยาลดความอ้วน ยากำจัดขนส่วนเกิน ยาทาแก้ปวดเมื่อย น้ำมันจันทน์ ชาสมุนไพร ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย

แล้วนำท่านเดินทางไป เมืองแคนดี้ (Kandy) นครศักดิ์สิทธิ์และเมืองมรดกโลก ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ระดับความสูง 500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากรเป็นอันดับสองรองจากโคลอมโบ และนำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านอัญมณี ประเทศศรีลังกามีชื่อเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแห่งอัญมณีมีตำนานเล่าว่า กษัตริย์โซโลมอนได้ส่งอัญมณีจากเกาะลังกาเป็นของกำนัลแก่ราชินีแห่งชีบ้าและในทางประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้ว่ามาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทับทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แห่งศรีลังกาจากนั้นนำท่านชม โชว์ระบำพื้นเมืองศรีลังกา ตื่นตาตื่นใจไปกับการระบำพื้นเมืองชุดต่างๆ โดยเฉพาะการแสดงชุดลุยไฟ หลังจากโชว์จบ

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ในโรงแรม
พักที่ Oak-Ray Regency, Kandy  http://www.oakrayhotels.com/oak-ray-regency/
วันที่ 4 วัดพระเขี้ยวแก้ว - โคลอมโบ - วัดคงคาราม - ช้อปปิ้ง - สนามบินโคลัมโบ
05.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชั้น เป็นทองคำทุก โดยปกติแล้วผู้ที่มาบูชาพระเขี้ยวแก้วจะถวายดอกไม้และบูชาอยู่เพียงชั้นนอกเท่านั้น

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ที่พัก

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคลอมโบ เมืองหลวงที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตึกระฟ้าตั้งตระหง่านขึ้นทัดเทียมกับสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน 
บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด้านหลังของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่น้อยที่นิยมนำมาถวายเป็นพุทธบูชาให้กับวัดแห่งนี้ ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ พระบรมสารีริกธาตุ (พระเกศาธาตุ) พระธาตุ พระพุทธรูปล้ำค่า จากนานาประเทศ เช่น พระพุทธรูปองค์เล็กที่สุดในโลก พระหยกขาว พระทับทิมแดง และยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ แล้วผ่านชม พระอุโบสถกลางน้ำ (สีมามาลากา) ของวัดแห่งนี้

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ห้างโอเดลช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของศรีลังกา แหล่งช้อปปิ้งสินค้าทันสมัยชื่อดังของโคลอมโบ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
วันที่ 5โคลอมโบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
01.15 น. ออกเดินทางโดย สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
06.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (ขาเข้าชั้น 2) โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,500 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ28,000 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ27,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,400 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นธรรมดา และค่าภาษีสนามบิน โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ (UL)
 • ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพักห้องเดี่ยว) ในโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือ โรงแรมในระดับเดียวกัน
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม
 • ค่าผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศศรีลังกาท่านละ USD35 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าหนังสือเดินทาง หรือ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด
 • ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่ามินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 30 กก.)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาหรือชุดกีฬาทุกประเภท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และผู้ช่วยคนขับ รวม 1,000 บาท ต่อทริปต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เวลาสมัครชำระทั้งหมดหรือชำระครั้งแรก 10,000 บาท ที่เหลือชำระก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 • ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้รับประทานอาหารและไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือบริการส่วนที่ขาดไปได้
 • กรณีทางประเทศไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ หรือทางต่างประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไม่ปรากฏตัววันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 • รายการท่องเที่ยวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
 • การยกเลิก
  • ยกเลิก 45 วันขึ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้องชำระท่านละ   5,000 บาท
  • ยกเลิก 30 วันขึ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้องชำระท่านละ 10,000 บาท
  • ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องชำระ  50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องชำระ 100% ของราคาทัวร์
 • ธนบัตรไทยสามารถนำออกนอกประเทศได้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • เพื่อความสะดวกและปลอดภัยโปรดนำกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องบินใบเดียวขนาดไม่เกิน  22”X 14”X 9”
 • เพื่อความปลอดภัยไร้กังวล  กรุณาอย่านำของมีค่าติดตัวในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ

ทางบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่น ๆ   พร้อมทั้งโรงแรม บริษัทจัดนำเที่ยวตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  จะไม่รับผิดชอบใดๆ  ต่อการได้รับบาดเจ็บ สูญหาย    เสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้น เนื่องจากความล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยทางธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย การปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน ปัญหาทางการเมือง

 

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy