ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE762 : โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า 5 วัน 3 คืน (UL)

DE762 : โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า 5 วัน 3 คืน (UL)

Oak-Ray Regency Hotel
Pelwehera Village Resort

เที่ยวชม เมืองมรดกโลกศรีลังกา
นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ สุดยอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว
ชม เขาสิกิริยา ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8
ชม วัดถ้ำดัมบุลลา วัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ตามรอยสายสัมพันธ์บนเส้นทางพระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - โคลัมโบ - ดัมบุลลา - ถ้ำดัมบุลลา - สิกิริยา
07.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ Sri Lankan Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

09.15 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.25 ชั่วโมง
11.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก ประเทศศรีลังกา เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ

กลางวันบริการอาหารกลางวัน
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดัมบุลลา (Dambulla) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

จากนั้นนำท่านชม วัดถ้ำดัมบุลลา (Dambulla Cave Temple) วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา หรือพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบูลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำแห่งนี้ ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำด้วยกันมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป โดยภายในแต่ลำถ้ำจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานทั้งหมด 153 องค์, รูปปั้นกษัติรย์ 3 องค์ และ รูปปั้นของเทวีและเทพในศาสนาฮินดูอีก 4 องค์

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสิกิริยา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง

ค่ำบริการอาหารค่ำ
ที่พัก Pelwehera Village Resort หรือ เทียบเท่า
วันที่ 2สิกิริยา - เขาสิกิริยา - แคนดี้ - ระบำแคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว
เช้า

บริการอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ เขาสิกิริยา (Sigiriya Rock) นำท่านเข้าชม พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา หรือที่รู้จักในนาม  ภูเขาสิงโต (Lion Rock) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8

พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สร้างโดยกษัตริย์กัสสปะ ในสมัยศตวรรษที่ 5 พระเจ้ากัสสปะให้สิกิริยาเป็นทั้งเมือง พระราชวัง พระราชอุทยาน และป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู ประกอบด้วยคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบด้านมีความสูงจากพื้น 370 เมตร

นำท่าน พิสูจน์ความมหัศจรรย์ของพระราชวังบนยอดเขา กับบันไดเวียนนับ 2,000 ขั้น ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ที่มีอายุพันกว่าปี, อ่างเก็บน้ำโบราณ, ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของรากฐานพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยาแบบ 360 องศา

จากนั้นนำท่านแวะชม Luckgrove Spice Garden ซึ่งเป็นสวนสมุนไพรที่ได้รวบรวมปลูกไว้มากมาย อาทิเช่น ต้นอบเชย ต้นกระวาน ต้นกานพลู ต้นจันทร์ ต้นโกโก้ ต้นวานิลลา ต้นชา ต้นกาแฟ เป็นต้น

กลางวันบริการอาหารกลางวัน 
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง แคนดี้ (Kandy) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เมืองแคนดี้ เป็นเมืองที่อยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เมืองนี้เคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของกษัตริย์สิงหล ก่อนการยกดินแดนให้กับจักรวรรดิอังกฤษใน ค.ศ. 1815 หลังจากที่ได้ต่อต้านชาวโปรตุเกส และชาวดัตช์มานานถึงสามศตวรรษ สุดท้ายก็ต้องยอมพ่ายแพ้ไปในที่สุดเมืองแคนดี้ เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมือง ขันธะ จึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรือ แคนดี้นั่นเอง

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อัญมณี  จากนั้นนำท่านชม การร่ายรำและการแสดงพื้นเมือง ของชาวสิงหล ที่สวยงามตระการตา

จากนั้นนำท่านสู่ วัดดาลาดา มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายของของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา นับเป็นสิ่งสักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกา

พระธาตุเขี้ยวแก้ว นี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ทองคำ และผอบทองคำ 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่อกันว่า หากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติ ทั้งยังเชื่อด้วยว่า หากเมื่อใดที่เกิดทุกข์ภัยขึ้น การเปิดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วออกมาให้ผู้คนสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้ 

(กรุณาเตรียมชุดขาว)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ 
ที่พัก Oak-Ray Regency Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่ 3แคนดี้ - นูราวาเอลิยา - ไร่ชาซีลอน - แคนดี้
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง นูวารา เอลิยา (Nuwara Eliya) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงประมาณ 2000 เมตร ในยุคที่อังกฤษได้เข้ามาปกครองศรีลังกาเป็นเมืองขึ้น เมืองแห่งนี้ชาวอังกฤษนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศเพื่อใช้ในช่วงฤดูร้อน เพราะมีทัศนียภาพสวยงามและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ตึกรามบ้านช่องต่างๆล้วนเป็นแบบฉบับของชาวอังกฤษทั้งสิ้น จนที่ได้สมญานามว่า “ลิตเติ้ล อิงแลนด์” ต่อมาหลังจากศรีลังกาได้รับเอกราชแล้ว ชาวอังกฤษยังได้ทิ้งวัฒนธรรมการดื่มชาไว้ที่นี่อีกด้วย ปัจจุบันเมือง นูวารา เอลิยา เป็นแหล่งปลูกชาส่งออกและมีธุรกิจโรงผลิตชายิ่งใหญ่และมากที่สุดในประเทศ และยังมีชาซีลอนวิเศษอีกหลายแบบที่ชวนให้ไปลิ้มลอง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย

จากนั้นนําท่านชม ไร่ชาซีลอน,โรงงานผลิตชา ที่ขึ้นชื่อของศรีลังกาสินค้าส่งออกอันสําคัญของศรีลังกา เข้าชม กระบวนการผลิตชาที่ขึ้นชื่อในโรงงาน พร้อมเลือกซื้อชา ที่มีให้ท่านเลือกมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแคนดี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ 
ที่พัก Oak-Ray Regency Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่ 4แคนดี้ - โคลัมโบ - วัดกัลยาณี - วัดคงคาราม - ช้อปปิ้งศูนย์การค้า ODEL - สนามบิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ (Colombo) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ วัดกัลยาณี (Kelaniya Temple) ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดที่ชาวศรีลังกาเชื่อว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงเคยเสด็จมาประทับที่วัดนี้ 3 ครั้ง

วัดกัลยาณี เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ ภายในห้องวิหารของวัดกัลณียานั้น มีจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงาม เนื้อหาของจิตรกรรมฝาผนังวัดกัลณียานั้นเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ ชาดก และตำนานต่างๆ เช่น ภาพเจ้าชายทันตกุมาร กับเจ้าหญิงเหมมาลา อัญเชิญพระทันตธาตุ(พระเขี้ยวแก้ว)จากอินเดียมาลังกา ภายในวัดแห่งนี้ มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้น ที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ 

นำท่านชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) เป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ ภายในมีพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ กำลังโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ส่วนรายล้อมไปด้วยพระสาวก เต็มไปด้วยพระพุทธรูปและพระบริวาร ประดับประดาด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้นเทวดาที่งดงาม นอกจากนี้ที่วัดคงคารามยังมีพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บรักษาโบราณวัตถุ และสิ่งมีค่าต่าง ๆ ที่ผู้ศรัทธาจากต่างแดนนำมาบริจาคไว้มากมาย 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ศุนย์การค้าและซื้อชาชั้นดีใน ศูนย์การค้า ODEL กันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก เพื่อนำท่านเช็คอินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
 
วันที่ 5โคลัมโบ - กรุงเทพฯ
01.40 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airlines) เที่ยวบินที่ UL402 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.25 ชั่วโมง
06.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy