ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล เที่ยวสตูล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE082 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล 4 วัน 2 คืน (Van)

DE082 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.สตูล
18.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ จ.สตูล
19.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2  ตรัง - อ.ละงู - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ - Walking Street
เช้า

เดินทางถึง จ.ตรัง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว
รับประทานอาหารเช้า (1) ณ เมืองตรัง (ติ่มซำเลิศรส หมูย่างเมืองตรังที่ขึ้นชื่อ)

นำท่านเดินทางไป ท่าเรือปากบารา อ.ละงู

นำท่านลง เรือ Speed Boat เหมาลำส่วนตัว เดินทางสู่ เกาะตะรุเตา ให้ท่านได้กราบสักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา และอิสระในการถ่ายรูป

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.สตูล 

ให้เวลาท่านได้พาคู่รักจูงมือลอดซุ้มประตูหิน อธิฐานเพื่อให้รักกันชั่วนิรันดร์

จากนั้นนำท่านเดินทางไป เกาะหลีเป๊ะ

Check-in เข้าที่พัก ระดับมาตรฐาน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เดินเที่ยวรอบเกาะ รอชมพระอาทิตย์ตก ตามอัธยาศัย

เย็นให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชม Walking Street ใกล้ ๆ ชมสินค้ามากมายของฝากของที่ระลึก หรือนวดสปาเพื่อผ่อนคลาย อิสระอาหารเย็น กับเมนูอาหารทะเลสด ๆ ปิ้งย่างตามสั่ง หรือเลือกเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง - เกาะรอกลอย - หาดทรายขาว - เกาะราวี - เกาะยาง - เกาะอาดัง
06.00 น. ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้น เดินไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นกลับมาทำธุระส่วนตัว
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องห้องอาหารของที่พัก
08.30 น. ออกเดินทางด้วย เรือ Speed Boat เหมาลำส่วนตัว สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง ตามจุดต่าง ๆ ที่จะเลือกเฉพาะที่เด่น ๆ เช่น ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะดง เกาะรอกลอย เป็นต้น อาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพอากาศ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (4) บุฟเฟต์ + ผลไม้
บ่าย

เดินทางไป หาดทรายขาว-เกาะราวี

ออกเดินทางดำน้ำกันต่อที่ เกาะยาง หน้า-หลัง

เดินทางไป เกาะอาดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา

อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย

17.30 น. กลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็นรับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก
09.00 น. เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือปากบารา ด้วย เรือ Speed Boat เหมาลำส่วนตัว
เที่ยง

เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร

บ่ายเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

แวะให้ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝาก ระหว่างทาง
02.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ / รถตู้ปรับอากาศ 
 • ค่า เรือ Speed Boat เหมาลำ ตลอดการเดินทาง
 • ค่ารีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2 คืน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
   
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
   
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ผจญภัยระดับกลาง เน้นดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมวิวทิวทัศน์ เหมาะสำหรับทุก ๆ ท่านที่รักทะเลและหาดทราย
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy