แพคเกจทัวร์เกาะลังกาวี แพ็คเกจลังกาวี 2567/2024 เที่ยวสตูล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE129 : แพคเกจทัวร์เกาะลังกาวี [แพ็คเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 2 วัน 1 คืน

DE129 : แพคเกจทัวร์เกาะลังกาวี [แพ็คเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 2 วัน 1 คืน


Double Enjoy ภูมิใจเสนอ
แพคเกจทัวร์เกาะลังกาวี [แพคเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 2 วัน 1 คืน

*เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป* (ราคาสำหรับคนไทย)

คณะเดินทาง 2-3 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 5,999 บาท
คณะเดินทาง 4-5 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 5,599 บาท
คณะเดินทาง 6-7 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 4,999 บาท
คณะเดินทาง 8-9 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 4,599 บาท

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ 1,000 บาท

*วันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่ม 500 บาท/ท่าน
**ชาวต่างชาติเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล - ลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย)
08.00 น.จุดนัดหมาย : ท่าเรียบเรือตำมะลัง จ.สตูล โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
09.00 น.นำท่านออกเดินทาง โดยเรือ เฟอร์รี่ปรับอากาศ สู่ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะกลางทะเล
10.00 น.เดินทางถึง เกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเกาะลังกาวี เรียบร้อยแล้ว

นำท่านชมความอลังการของ พิพิธภัณฑ์อดีตนายกมาเลเซีย ดร.มหาธีย์ มูฮัมมัด Galery Perdana ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาอารยประเทศที่มอบให้ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้อย่างสวยงามรวมทั้งเรืออนันตนาคราชจากประเทศไทย

นำท่านชม สุสานพระนางมัสสุรี สัมผัสเรื่องราวของพระนางเลือดขาวผู้ที่ขอพระสาปแช่งเกาะลังกาวีให้โดนคำสาปเจ็ดชั่วโคตร
12.30 น.บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขากูนุงมะจิงจัง ที่สูงเป็นอันดับสองของ เกาะลังกาวี

***ชม Sky Rex ไดโนเสาร์ เป็นภาพ 3 มิติ ที่มีแสง สี เสียง ระทึกใจเหมือนเหตุการณ์จริง
***เข้าชม Sky Dome เป็นภาพ 3 มิติ เหมือนเรานั่งรถไฟตีลังกาข้ามภูเขา
***ชม พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ ที่มีอาคารจัดแสดงถึง 3 ชั้น มีรูปภาพมากกว่า 300 ชิ้น
***ตื่นเต้นกับการ นั่งกระเช้าลอยฟ้า CABLE CAR ชมทัศนียภาพอันงดงาม

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร 
จากนั้นเพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี นานาชนิด ณ ตลาด KUAH LANGKAWI

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2เกาะลังกาวี - ท่าเรือตำมะลัง จ. สตูล
06.30 น.บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ถ่ายรูป ดาตารัน ลัง หรือ จัตุรัสนกอินทรีย์ พญาอินทรีหินอ่อน สัญลักษณ์เกาะลังกาวี
08.30 น.นำคณะลง เรือเฟอร์รี่ ออกเดินทางจาก ท่าเรือตำมะลัง สู่ จังหวัดสตูล
09.30 น.คณะเดินทางถึง ท่าเรือตำมะลัง จ. สตูล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส่งคณะเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

สิ้นสุดการให้บริการ
***************************************************************************

หมายเหตุ :

1.การเดินทางไปเกาะลังกาวี ต้องใช้ Passport เท่านั้น ยกเว้นคนที่อยู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สามารถใช้ บอร์เดอร์พาส ได้
2.โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
3.Passport ต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน โดยที่เจ้าของ ผู้ถือ Passport ต้องเป็นผู้ตรวจสอบ แลรับผิดชอบเอง


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าเรือเฟอร์รี่ ไปกลับท่าเรือตำมะลัง - ลังกาวี 
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
 • แว่นกันแดด หมวกกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว 
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ครีมกันแดด 
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy