แพคเกจทัวร์เกาะลังกาวี แพ็คเกจลังกาวี 2567/2024 เที่ยวสตูล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE129 : แพคเกจทัวร์เกาะลังกาวี [แพ็คเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 2 วัน 1 คืน

DE129 : แพคเกจทัวร์เกาะลังกาวี [แพ็คเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 2 วัน 1 คืน


Double Enjoy ภูมิใจเสนอ

แพคเกจทัวร์เกาะลังกาวี [แพคเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 2 วัน 1 คืน

*เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป* (ราคาสำหรับคนไทย)

คณะเดินทาง 2-3 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 7,900 บาท
คณะเดินทาง 4-5 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 6,900 บาท
คณะเดินทาง 6-7 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 6,500 บาท
คณะเดินทาง 8-9 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 5,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ 1,000 บาท


*วันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่ม 500 บาท/ท่าน
**ชาวต่างชาติเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือตำมะลัง - ลังกาวี
08.00 น.จุดนัดพบ : สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
10.30 น.คณะเดินทางถึงที่ ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ดำเนินการผ่านด่าน
11.30 น.นำท่านเดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะกลางทะเล
12.30 น.ถึงเกาะลังกาวี บริการอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเดินทางสู่ สุสานพระนางมัสสุรี สัมผัสเรื่องราวของพระนางเลือดขาวผู้ที่ ของพรสาปแช่งเกาะลังกาวี ให้โดน คำสาปเจ็ดชั่วโคตร
15.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขากูนุงมะจิงจัง ที่สูงเป็นอันดับสองของ เกาะลังกาวี

***ชม Sky Rex ไดโนเสาร์ เป็นภาพ 3 มิติ ที่มีแสง สี เสียง ระทึกใจเหมือนเหตุการณ์จริง
***เข้าชม Sky Dome เป็นภาพ 3 มิติ เหมือนเรานั่งรถไฟตีลังกาข้ามภูเขา
***ชม พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ ที่มีอาคารจัดแสดงถึง 3 ชั้น มีรูปภาพมากกว่า 300 ชิ้น
***ตื่นเต้นกับการ นั่งกระเช้าลอยฟ้า CABLE CAR ชมทัศนียภาพอันงดงาม

19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร 

จากนั้นเพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี นานาชนิด

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 2ลังกาวี - ท่าเรือตำมะลัง - สนามบินหาดใหญ่
06.30 น.บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น.คณะได้ถ่ายภาพที่ระลึกกับ “พญาอินทรีหินอ่อน” สัญลักษณ์การท่องเที่ยวประจำเกาะลังกาวี
08.30 น.นำคณะลง เรือเฟอร์รี่ ออกเดินทางจาก ท่าเรือตำมะลัง สู่ จังหวัดสตูล
09.30 น.ถึง ท่าเทียบเรือตำมะลัง นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ ส่งคณะเดินทางกลับ ภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ

 

สิ้นสุดการให้บริการ
***************************************************************************

หมายเหตุ :

1.การเดินทางไปเกาะลังกาวี ต้องใช้ Passport เท่านั้น ยกเว้นคนที่อยู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สามารถใช้ บอร์เดอร์พาส ได้
2.โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
3.Passport ต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน โดยที่เจ้าของ ผู้ถือ Passport ต้องเป็นผู้ตรวจสอบ แลรับผิดชอบเอง


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือตำมะลัง
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าดำเนินการเอกสารผ่านแดน
 • ค่ามัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าตั๋วเดินทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ // หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ แลพนักงานยกกระเป่า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
 • แว่นกันแดด หมวกกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว 
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ครีมกันแดด 
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy