ทัวร์ไหว้พระ สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล เที่ยวสมุทรสงคราม

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE068 : ทัวร์ไหว้พระ สมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร - ประจวบคีรีขันธ์ วัดห้วยมงคล [One Day Trip] 1 วัน (Van)

DE068 : ทัวร์ไหว้พระ สมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร - ประจวบคีรีขันธ์ วัดห้วยมงคล [One Day Trip] 1 วัน (Van)


Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวอิ่มบุญ อิ่มใจ ตลอดวัน กับโปรแกรม One Day Trip 
ทัวร์ไหว้พระ สมุทรสงคราม - ประจวบคีรีขันธ์ ... วัดเพชรสมุทรวรวิหาร - วัดห้วยมงคล
เอาใจท่านที่มีเวลาน้อย ทัวร์วันเดียวกับการไหว้พระ 5 วัด 2 จังหวัด ในคราวเดียว
เดินทางได้ทุกวัน แล้วแต่ท่านสะดวก รับส่งถึงหน้าบ้านท่าน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) - วัดบางกะพ้อม - วัดจุฬามณี - วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) - วัดห้วยมงคล
06.00 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
06.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
08.00 น.

วัดแรก เราจะพาท่านกราบสักการะขอพรจาก หลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่ เมือง ที่มีอายุกว่า 500 ปี ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดบ้านแหลม”

จากนั้นนำท่านกราบขอพร หลวงพ่อคง เกจิอาจารย์ดังที่ได้ชื่อว่า “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง”

ไหว้รอยพระพุทธบาท 4 รอยซ้อน และ ชมภาพปูนปั้นนูนสูง ศิลปะเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก ภายในวิหารทรงจีนแปลกตาที่ วัดบางกะพ้อม

จากนั้นนำท่านกราบสักการระสังขาร หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท ที่ไม่เน่าเปื่อยบรรจุในโลงแก้ว และชม ศาลาลงลักษ์ปิดทองลายรดน้ำ อันวิจิตรงดงาม ที่ วัดจุฬามณี

จากนั้นนำท่านไหว้พระและชม โบสถ์ไม้สักฝังมุก หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ วัดศรัทธาธรรม(วัดมอญ)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านเรือนวารี
13.00 น. มุ่งหน้าสู่ วัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16.00 น.

เดินทางถึง วัดห้วยมงคล ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อทวด พระนามภิไธย ส.ก.องค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร บนฐานสูง 3 ชั้น นอกจากนี้ยังมีรูปสลักหลวงพ่อทวดแกะจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ ให้ประชาชนได้สักการะบูชา จากบริเวณรอบๆ องค์พระสามารถมองเห็นทิวเขาล้อมรอบ และเห็นภูเขาตะนาวศรี กั้นพรมแดนไทย – สหภาพเมียนม่าร์

17.00 น. ก่อนกลับแวะรับประทานอาหารเย็น (3) และซื้อของฝากคนทางบ้าน
21.00 น. เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ อิ่มทั้งกายและใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D รุ่นใหม่ VIP 13 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ท่องเที่ยวอิ่มบุญ ไหว้พระ 5 วัด อิ่มบุญในวันหยุดพักผ่อนของท่าน เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย วันเดียวก็เที่ยวได้
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • ร่มกันฝน
 • รองเท้าสวมใส่สบาย
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy