ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE208 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป สวิส (ทิตลิส) เยอรมัน เชค 8 วัน 6 คืน (LX)

DE208 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป สวิส (ทิตลิส) เยอรมัน เชค 8 วัน 6 คืน (LX)

Hotel NH Prague City
Mercure Stuttgart Sindelfingen
NH Zurich Messe
Spa Hotel Thermal

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE208-00416-23 ต.ค. 62Swissair (LX)69,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - ซูริค
09.30 น.  พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินสวิสแอร์ (LX)  แถว G 1-6 (Row G 1-6)  ประตูทางเข้าที่ 4  อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
12.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง)  เพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองซูริค
19.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก
ที่พัก NH Zurich Messe หรือเทียบเท่า  (พักค้างคืนที่ 1)
วันที่ 2ซูริค - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก (Engelberg) (ระยะทางประมาณ 95 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  ซึ่งอยู่เชิงเขาที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ด้วยกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ตลอดเส้นทาง

เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง Ice Grotto ที่ไม่เคยละลาย จากนั้นเชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่าง ๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น Panorama
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทางประมาณ 36 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ จนได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งยุโรป”

นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงไว้สภาพเดิมจนเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองลูเซิร์น

จากนั้นนำท่านเดินแวะถ่ายรูปคู่กับ อนุเสาวรีย์สิงโตหิน (Lion Monument) ที่ออกแบบและแกะสลักโดย เบอร์เทล ธอร์วัลเซ่น เพื่อระลึกถึงเหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตในช่วงสงครามฝรั่งเศส

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทางประมาณ 53 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก อันเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่งรวมไปถึงทั้งทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ่งบางครั้งเมืองซูริคมักถูกเรียกว่า “เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก NH Zurich Messe หรือเทียบเท่า  (พักค้างคืนที่ 2)
วันที่ 3ซูริค - น้ำตกไรน์ - สตุ๊ทการ์ท
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสแห่งนี้ได้กลายเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองซูริคและยังเป็นศูนย์กลางของย่านธุรกิจ

นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองซูริค ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 853 ตามสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยกษัตริย์หลุยส์แห่งเยอรมันเพื่อเป็นสำนักชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูง และใช้เป็นโรงกษาปณ์ของเมืองซูริคจนถึงศตวรรษที่ 13

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) (ระยะทาง 53 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำไรน์ เมืองที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนอันสวยงามอันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองก์อันสุดแสนคลาสสิค

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านชม ความงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในยุโรป

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองสตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) (ระยะทาง 172 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของแคว้น Baden – Wurttemberg ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์อีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ ชลอสส์พลาทซ์ (Schlossplatz) จตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสตุ๊ตการ์ท ที่รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ สถานีรถไฟ ปราสาทใหม่ เป็นต้น

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ปราสาทใหม่ (Neues Castle) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1746  ในสถาปัตยกรรมแบบบารอกและถูกใช้เป็นที่พำนักของกษัตริย์แห่ง Wurttemberg

จากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสเมืองเก่า (Schillerplatz) ที่ถูกตั้งชื่อตามกวีเอกชาวเยอรมัน Friederich Schiller

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก Mercure Stuttgart Sindelfingen หรือเทียบเท่า  
วันที่ 4เมทซิงเก้น เอ้าเลท - โรเทนเบิร์ก
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมทซิงเก้น (Metzingen) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองสตุ๊ตการ์ท

นำท่านสู่ เมทซิงเก้น เอ้าเลท (Outlet City Metzingen) ที่มีร้านค้าแบรนด์ดังมากกว่า 70 แบรนด์ อาทิ Burberry, Gucci, Coach และ Prada เป็นต้น อิสระให้แก่ท่านในการเลือกซื้อสินค้า

กลางวัน อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกของท่านในการเลือกซื้อสินค้า
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเทนเบิร์ก (Rothenburg ob der Tauber) (ระยะทาง 149 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Tauber ถูกก่อตในสมัยศตวรรษที่ 10  สถาปัตยกรรมในเมืองนั้นมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวของสไตล์บี่ารอคและเรเนซองก์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่อยู่บนเส้นทางสายโรแมนติคอีกด้วย

นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองก์ จากนั้นนำให้อิสระแก่ท่านในการเดินเที่ยงชมเมืองและตลาดคริสต์มาสที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก  Prinzhotel Rothenburg หรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ: หากที่พักในเมืองโรเทนเบิร์กเต็ม เราจะให้ท่านไปพักที่เมืองใกล้เคียงแทน
วันที่ 5นูเรมเบิร์ก - คาโลวี วารี
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองประวัติศาสตร์แห่งแคว้นบาวาเรีย ที่เคยเป็นศูนย์กลางของชาวโรมันที่ยังคงทิ้งอดีตต่างๆ ไว้ให้ดูต่างหน้า อาทิถนนที่ถูกสร้างด้วยหินก้อนใหญ่ และบ้านเรือนที่ปลูกสร้างสไตล์โรมัน

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ นำท่านชม จัตุรัสเมืองเก่า (Hauptmarkt) อันเป็นใจกลางเมืองนูเรมเบิร์กมาตั้งแต่สมัยอดีต ที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันยังคงถูกใช้เป็นตลาดนัดขายของ และตลาดคริสมาสต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันในช่วงเทศกาลอีกด้วย 

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารแห่งนูเรมเบิร์ก (Frauenkirche Nuremberg) มหาวิหารสไตล์บริกโกธิค (Brick Gothic) ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 9 แห่งอาณาจักรโรมัน ซึ่งมีจุดเด่นเป็นนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของหน้าโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมในปีค.ศ.1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชกฤษฏีกาทองคำของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาโลวี วารี (Karlovy Vary)  (ระยะทาง 175 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เมืองสวยของสาธารณรัฐเช็ก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่โดยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิ์แห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่ ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์ บอนด์ 007 ตอน คาสิโนรอยัลอีกด้วย  นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA ซึ่งเพาะบ่มแอลกอฮอล์ร่วมกับสมุนไพรชั้นดี โดยชาวเช็กมีความเชื่อว่าหากเหล้าสมุนไพรดังกล่าวนี้จะสามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารได้ 

นำท่านเที่ยวชม “เมืองคาโลวี วารี” เมืองน้ำแร่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาริมสองฝั่งแม่น้ำเทบลา เป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง น้ำพุที่ร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการซึ่งมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในศูนย์แห่งนี้มีการจัดแสดงสายน้ำแร่ และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาเข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพที่เมืองแห่งนี้  นอกจากนี้คาโลวี วารียังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามที่เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง เช่น โบสถ์ของแมรี่เมดิลีน, โบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์, วิหารของเซนต์ปีเตอร์, และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ เป็นต้น จากนั้นให้อิสระแก่ท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พักSpa Hotel Thermal หรือเทียบเท่า  
วันที่ 6คาโลวี วารี - ปราก
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางสู่ กรุงปราก หรือเรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่า “ปราฮา (Praha)”  (ระยะทาง 150 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบ โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอคกรวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันและองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมปีค.ศ. 1992   ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคู่รัก 

นำท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และถูกเรียกว่า “สะพานปราก” ได้เปลี่ยนชื่อสะพานตามพระนามของพระเจ้าชาร์ลในปีค.ศ. 1870 บนสะพานประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ และชาวคริสต์เชื่อว่าหากเดินผ่านสะพานแห่งนี้และขอพรจากนักบุญจอห์นเพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านชม ย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาว่าการเมืองของกรุงปราก  ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืน ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสใจกลางเมือง จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต  (Staré Mesto) สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ป็นมรดกโลก  บริเวณจัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ วิหารตินส์ และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์หรือ ร้านค้าแบรนด์เนมอื่นๆ หรือจะเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองน่ารักสไตล์เช็กและโบฮีเมียนที่มีให้เลือกมากมาย เช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ที่ประดับด้วยเงิน, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปัก รวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ จากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินชมเมือง และซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก Hotel NH Prague  หรือเทียบเท่า  
วันที่ 7ปราสาทปราก - ซูริค
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึ้นใน  ปี ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริโวจ เพื่อเป็นที่พักของเหล่าราชนิกูล ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่พักของประธานาธิบดีเช็ก จากนั้นนำท่านชมความใหญ่โตและสวยงามของตัวปราสาท

และนำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์ไวตัส (Saint Vitus Cathedral)โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเรื่อยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 ที่ประดับตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกสีที่งดงามเป็นเรื่องราวของนักบุญและคริสต์ศาสนา อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

กลางวัน อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปราก (PRG) มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ  ณ ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
18.40 น. เดินทางออกสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียด้วย เที่ยวบิน OS710 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  
19.35 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพฯ
23.20 น. เดินทางออกสู่ กรุงเทพฯ ด้วย เที่ยวบิน OS 25 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.05 ชั่วโมง)
วันที่ 8กรุงเทพฯ
14.20 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ69,900 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ66,900 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ63,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ9,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 •  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสวิสแอร์ (LX/OS) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ำหนักไม่เกิน  23 กิโลกรัม/ท่าน )   
 •  ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 •  ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท กรมธรรม์นั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (เงื่อนไขตามกรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้จัดส่งให้ 
 •  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน
 •  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
   เจ้าหน้าที่ (ผู้นำเที่ยวไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร)
 • น้ำดื่มบนรถ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำ งวดที่ 1: สำรองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
  ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจองทัวร์ หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ชำระค่ามัดจำมาแล้ว จะถือว่าการจองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว
 • หากท่านต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่
 • นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ งวดที่ 2: ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน)
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 25,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน)
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
    ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 
 • การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกการปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำ นำหน้า ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาผิดพลาดเองให้กับทางบริษัทเรา
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือความเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 8 กก. 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี เข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมูหากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง
  1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
  2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรือ เครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว
  3. เด็กที่มี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
  (เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทั่วถึง)
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)

  หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพื่อได้รับเอกสารยืนยันว่ากรุ๊ปทัวร์นั้น สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 
 • หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์กับสายการบินออสเตรียนแอร์ได้ อาทิเช่น รอยัล ออคิดพลัส และไมล์สแอนด์สไมล์ เป็นต้น  ส่วน Miles and More สามารถสะสมไมล์ได้ 100%
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน  ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง 
  ( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy