โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE238 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก 8 วัน 5 คืน (TG)

DE238 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก 8 วัน 5 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

Ambassador Hotel Zermatt
Hilton Garden InnHotel
Holiday Inn Bern Westside Hotel
Movenpick Hotel Zurich

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มิลาน
21.30 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
วันที่ 2มิลาน - นั่งรถไฟเส้นทางเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส - ทิราโน - ดาวอส / คูร์
00.35 น.เหินฟ้าสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่มิลาน)
07.10 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงมิลาน ประเทศอิตาลีหลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง

มุ่งสู่ พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้ง 5 ของอิตาลีชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติก“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส”Bernina Express ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านที่สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดการจาย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทางรถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิตท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่าย ทิวทัศน์สองข้างทางจะเปลี่ยนไปทุกนาทีอุโมงค์ลอดใต้ภูเขาทั้งลูกสะพานสูงข้ามเหวลึกและธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบบรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขาและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พักเมืองดาวอส/คูร์

​ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร/ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่:Hilton Garden InnHotel/ Sommerau Hotelหรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 3ดาวอส/คูร์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - พักเมืองเซอร์แมท
​เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermattซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่มีความสวยงาม มีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไว้เป็นที่ระลึก

​เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส”Glacier Express (เส้นทางสวยที่สุด) ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่ เมืองเซอร์แมท ที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอล์ป

นำท่านชมเมือง “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

​ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Ambassador Hotel /Astoria Hotelหรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4เซอร์แมท - ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - สวิส ริเวียร่า - โลซานน์ - เบิร์น
​เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านได้เดินชมเมืองเซอร์แมทชมความงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้ายอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก

สมควรแก่เวลาเดินทางนำท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร

​เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านแวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย

นำท่านสู่ เมืองโลซานน์ นำท่านชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า

แวะให้ท่านได้ ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกเมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวานับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีอากาศที่ปราศจากมลพิษสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์ ”ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมากตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุขและเมืองโลซานน์ถูกเลือกเป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่พักเมืองเบิร์น

​ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:Holiday Inn Bern Westside Hotel / Allegro Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 5เบิร์น - นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา - อินเทอลาเค่น - ซุก
​เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านพิชิตยอดเขา “ ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่“มรดกโลก”ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

นำท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านเลาเทอบรุนเน่” เพื่อ“นั่งรถไฟ”ท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูงชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสเซอร์แลนด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “สถานีไคลน์ไชเด็ก”รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก”บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย”ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe นำท่านชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี” ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และ“

ชม กลาเซียร์หรือ ธารน้ำแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตรสัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletschที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม

​เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
​บ่าย

นำท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองอินเทอลาเค่น” มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองแสนสวยแห่งนี้ ในเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านกาแฟมากมาย รวมถึงบ้านพักของชาวสวิส ในสไตล์ชาเล่ท์ที่สวยงาม เมืองนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมเมืองซุก / แองเกิลเบิร์ก

​ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Swissever Hotel Zug /Terrace Hotelหรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 6ซุก / แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส (อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวิส)

นำท่านเดินชม โบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี

นำท่านเดิยนชม บริเวณริมทะเลสาบ ที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่น ๆ

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น

 
​เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านชม “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ

นำท่านถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส

นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม“สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปีเพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือสะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม

นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น“น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”

​ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก:MovenpickHotel Zurich, หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 7ซูริค - สนามบิน - กรุงเทพฯ
​เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน...นำท่านเช็คอินและทำ TAX REFUNED

13.15 น.เหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 (บินตรงสู่กรุงเทพฯ)
วันที่ 8ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.10 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-มิลาน/ซูริค-กรุงเทพฯ(หรือสลับเมืองก่อนหลัง)
 •  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทางกฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 •  โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันโรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัวหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 •  ค่าอาหารที่ระบุในรายการให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 •  ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท* หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม *
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 •  ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 •  ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 •  ค่าทิปพนักงานขับรถ2 ยูโร  ต่อท่าน/ต่อวัน
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อท่าน/ต่อวัน
 •  ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่าและค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม4,000บาท
   
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อม ชำระงวดแรก 30,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 •  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 •  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 •  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 •  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้     
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด   
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง 
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด

  * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง
  *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
  *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) 
  * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
  * เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
  *สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
    สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
    สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
    การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
   
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
   
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy