ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ Super Save เที่ยวสิงคโปร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE495 : โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน (SQ)

DE495 : โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน (SQ)
Singapore Airline (SQ)

Grand Pacific

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินซางฮี - GARDEN BY THE BAY - เมอร์ไลอ้อน - อ่าวมารีน่าเบย์ - UNIVERSAL STUDIO(HALLOWEEN NIGHT)
07.30 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
09.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973 
13.05 น.  

เดินทางถึง สนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์

(เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสิงคโปร์

สิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY  ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ กับต้นไม้นานาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดย อุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้ง เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ 
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208บาท)และ 2Domes(700 บาท)

นำทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และ บริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และตำนานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  มื้อพิเศษ Boon Tong Kee !!!
19.00 น.

จากนั้นนำทุกท่าน สัมผัส ความสยอง , ความหลอน  แบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน ความกลัวจะมาทุกรูปแบบ จะมารอบด้าน อย่าอยู่ในที่มืด เพราะมันอยู่รอบตัวคุณ  จาก 7 ปีที่ผ่านมา พิสูจน์แล้วว่างานฮัลโลวีน ที่ได้จัดขึ้นที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ถูกกล่าวขานอย่างมากที่สุด ในแถบเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานที่,ตัวละคร(ที่ต้องทำการ  คัดเลือกกัน คนต่อคน เพื่อความสมจริง) ที่เราขอท้าให้คุณมาลองด้วยตัวเอง ขอย้ำ!!!! ทั้ง THEME PARK จัดทำเป็น HALLOWEEN NIGHT !!!!! 

-สำหรับวันเดินทาง 19–21 ตค.  26 – 28 ตค. 
เข้าสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO 
HALLOWEEN HORROR NIGHT 
ในวันแรกของการเดินทาง และค่าใช่จ่ายในการเดินทางกลับโรงแรม ลูกค้าชำระเอง

- สำหรับวันเดินทาง 20-22 ตค. / 27-29 ตค.
เข้าสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO 
HALLOWEEN HORROR NIGHT 
ในวันที่สองของการเดินทาง และค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปกลับโรงแรม ลูกค้าชำระเอง

 

พิเศษ สุดสุด!!!!! สำหรับท่านที่ไม่ชอบรอ
เบื่อการเข้าแถวเป็นที่สุด! ทางนี้เลยจ้า
ตั๋วแบบ Express Pass เข้าเล่นได้เลยไม่ต้องต่อแถวเข้าคิว จ่ายเพิ่มอีกนิด เพิ่มความมันในการล่าผี !!! เริ่มต้นเพียง 1,300 บาท

ที่พัก HOTEL  OXFORD/ FRAGRANCE IMPERIAL หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่ 2FREE DAY อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันพักผ่อนสบายๆ ให้ทุกท่านได้ เดินช้อปปิ้ง สัมผัสกับบรรยากาศของสิงคโปร์อย่างเต็มที่

** อิสระอาหารเที่ยงและอาหารเย็น

ที่พัก โรงแรม HOTEL  OXFORD/ FRAGRANCE IMPERIAL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ย่านไชน่าทาวน์ - ถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และให้ท่านได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ Buddha Tooth Relic Temple วัดนี้ทางสิงคโปร์ใช้ทุนทรัพย์สร้างมหาศาล ประมาณ 99 ล้านดอลลาร์ จนได้วัดศิลปกรรมจีนสมัยราชวงศ์ถังผสมผสานกับศิลปะมันดาลา (ภาพวาดผังโลก สวรรค์ แบบมหายาน) ที่สวยงามเป็นอาคารสีแดงสดแวะเข้าไปชมความงามของวัดพระเขี้ยวแก้วและสักกะระสิ่งศักดิ์สิทธิเพื่อความเป็นสิริมงคลที่คนสิงค์โปร์และชาวจีนนับถือเป็นอย่างมาก

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
บ่าย

นำท่านสู่ ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้า มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น นำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.30 น.    ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบินสิงคโปร์แอน์ไลน์ เที่ยวบิน SQ982
19.00 น.   คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอน์ไลน์ ชั้นประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ 
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา  ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ *** อัตราการให้ทิป  ผู้ใหญ่ และเด็ก 1,200 บาทต่อท่าน ***
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำค่าบริการทัวร์เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ 
 • สำหรับค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
  หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด และในการคืนมัดจำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่เต็มจำนวนการมัดจำ
 • หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจองไว้เป็นตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ดังนั้นที่นั่งทางสายการบินจะจัดให้เป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไม่สามารถที่จะร้องขอได้ว่าจะขอที่นั่งโซนใหม่  และในบางครั้งที่นั่งบนเครื่องบน อาจจะไม่ได้นั่งติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่ เผื่อที่จะได้นั่งด้วยกันกับคนในครอบครัว ทั้งนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดเข้าใจ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางจอยกรุ๊ปหน้าร้านไม่ถึง 30 ท่าน

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง 
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***
*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy