ทัวร์ลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2567/2024 เที่ยวสุโขทัย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE043 : ทัวร์ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2 วัน 1 คืน (Van)

DE043 : ทัวร์ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.สุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - วัดพิพัฒน์มงคล - การแสดงงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562
06.30 น.คณะท่านเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่  เจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการติดแท็กกระเป๋า
07.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
สาย

แวะให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร

เที่ยง

เดินทางถึง จังหวัดสุโขทัย
รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำทานเดินทางไป อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ชมโบราณสถาน และ โบราณวัตถุต่างๆมากมาย วัดนางพญา วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดมหาธาตุ

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพิพัฒน์มงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

วัดพิพัฒน์มงคล เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่งนาสันนิษฐานว่า เป็นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่พบรากฐานอุโบสถ เจดีย์โบราณ จมอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปกว่า 1.50 เมตรตรงใจกลางวัดในปัจจุบัน วัดนี้เป็นวัดที่รู้จักกันดีทั้งประเทศเลยไปจนถึงต่างประเทศ และยังเป็นแหล่งสถานที่ศึกษาเชิงพระพุทธศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีหลวงพ่อพระครูวรคุณประยุต พระอาจารย์พิพัฒน์มงคล เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม ผู้ก่อตั้งสร้างวัดและได้พัฒนาถาวรวัตถุต่างๆ ที่จัดเป็นเอกลักษณ์วิจิตรเชิงศิลปะโบราณทรงไทยล้านนาขึ้นเป็นจำนวนมากในวัดแห่งนี้ รวมทั้งพระพุทธรูปทองคำศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยที่ประดิษฐานและสร้างชื่อเสียงโด่งดังมาควบคู่กับวัดและ จ.สุโขทัย ยาวนานกว่า 26 ปี ถือเป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามและน่าเดินทางไปท่องเที่ยวมาก เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนและค้นหาความสงบภายในจิตใจ 

หลังจากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Check in พักที่พักระดับมาตรฐาน

เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

19.30 น. เชิญชมการแสดงงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 พร้อมกันที่จุดนัดเตรียมตัวเข้าชมงานแสง สี เสียง อันตระการตา ชมการแสดงต้นกำเนิดเมืองสุโขทัย
***ราคาบัตรเข้าชม มี 3 ราคา 600.- / 900.- / 1,200.- 
ตามโปรแกรมคือบัตรราคามาตรฐานสามารถอัพเกรดบัตรได้โดยการจ่ายเงินเพิ่ม (แจ้งล่วงหน้า)
22.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมายนำทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่ 2 อุทยานประวัติศาสตร์ จ.สุโขทัย - พิษณุโลก - มนัสการพระพุทธชินราช - กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ โรงแรมที่พัก
เช้า

นำท่าน Check Out นำทุกท่านเดินทางไปยังจุดหมายต่อไป

นำท่านเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมืองแห่งมรดกโลก ชมโบราณสถาน และชมความเจริญรุ่งเรื่องของเมืองสุโขทัย ที่ยังคงเหลือเค้าโครงให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และยังเป็นเมืองแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทยมาจนถึงทุกวัน

นำท่านเดินทางไป จ.พิษณุโลก นำทุกท่านแวะนมัสการ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่สวยที่สุด และเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง จ.พิษณุโลก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะเลือกซื้อของฝากให้กับคนที่คุณรัก ตามอัธยาศัย

หลังจากนั้นระหว่างทางแวะพักรถ พักเข้าห้องน้ำ ซื้อของรับประทาน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00 น.เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าบริการที่พัก 1 คืน (ห้องแอร์ พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
 • ค่าบริการอาหารตามที่ระบุในรายการทัวร์ 4 มื้อ ของว่าง 1 มื้อ
 • ค่าตั๋วเข้าชมงานลอยกระทง-เผาเทียน-เล่นไฟ แสง สี เสียง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy