ทัวร์เทศกาลออกพรรษา ปี 2566/2023 บั้งไฟพญานาค Fire Ball โพนพิสัย เที่ยวหนองคาย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE051 : ทัวร์อุดรธานี หนองคาย ชมบั้งไฟพญานาค 4 วัน 2 คืน (VAN)

DE051 : ทัวร์อุดรธานี หนองคาย ชมบั้งไฟพญานาค 4 วัน 2 คืน (VAN)


อุดรธานี - วัดป่าคำชะโนด - วัดพระธาตุบังพวน - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - จุดชมบั้งไฟพญานาค - หินสามวาฬ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE051-00127-30 ต.ค. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP6,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อุดรธานี
21.00 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.อุดรธานี

21.30 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2อุดรธานี - วัดป่าคำชะโนด - วัดพระธาตุบังพวน
05.00 น.

เดินทางถึง จ. อุดรธานี ให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านคิงโอชา (ไข่กะทะ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ฯลฯ)

นำท่านเดินทางไปยัง วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัยซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา นำท่านกราบ องค์พญาศรีสุทโธนาคราช (พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางวัน)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุบังพวน พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย กราบสักการะองค์พระธาตุบังพวนอันศักดิ์สิทธิ์ และที่ขาดไม่ได้ คือ กราบไหว้ องค์พญานาคมุจลินท์ (พญานาคประจำตัวคนเกิดวันเสาร์ ) ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเชื่อว่าหากขอพรใดๆ ก็จะประสบผลสำเร็จตามที่ขอ

17.00 น.

นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก ณ .................................. ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

19.00 น.

บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางบรรยากาศริมโขง ... ZZzzz

วันที่ 3วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - จุดชมบั้งไฟพญานาค
07.30 น.บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหาร เก็บสัมภาระ Check out
08.00 น.

นำท่านนมัสการ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับการเดินทาง

                        หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองหนองคายนับถือกันมาก มีลักษณะงดงาม ตำนาน เล่าว่า พระธิดา 3 องค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามของ  ตนเอง ทุกปีในวันเพ็ญกลางเดือน 7 ชาวเมืองหนองคายจะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟบูชาพระใสที่วัดโพธิ์ชัยเป็นประจำ

นำท่านเดินทางไป ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก

                        ศาลาแก้วกู่  สถานที่ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรูปปั้นทางศาสนานใหญ่โตอลังการนี้มีทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆ  รูปเทพฮินดูต่างๆ รูปปั้นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ รูปปั้นเล่าเรื่องรามเกียรติ์และตำนานพื้นบ้าน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
13.00 น.นำท่านเดินทางไป อ.ตาลชุม เพื่อเตรียมชมบั้งไฟพญานาค
15.00 น.นำท่านเดินทางถึง จุดชมบั้งไฟ พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (6) (ข้าวกล่อง) พร้อมร่วมกิจกรรม บั้งไฟพญานาค

23.00 น.ได้เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย.........ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 4 หินสามวาฬ - กรุงเทพฯ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก
09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ หินสามวาฬ ซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อนใหญ่ๆ เรียงต่อกัน มี

อายุประมาณ 75 ล้านปีเลยทีเดียว ความพิเศษของหินก็คือ เมื่อมองดูจากระยะไกลๆ หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ มีทั้งพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ นั่นเองค่ะ ซึ่งก็จะถูกเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร

ระหว่างทางแวะให้ท่านซื้อเป็นของฝากก่อนเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องพักมาตรฐาน แอร์ ทีวี น่ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%

4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม แล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน และได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน

2. รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

3. รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ไม่ต่ำกว่า 6 ท่าน

 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy