ทัวร์บึงกาฬ ภูทอก วัดผาตากเสื้อ (หนองคาย) วัดป่าภูก้อน (อุดรธานี) เที่ยวหนองคาย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE091 : ทัวร์บึงกาฬ ภูทอก วัดผาตากเสื้อ วัดป่าภูก้อน 4 วัน 2 คืน (Van)

DE091 : ทัวร์บึงกาฬ ภูทอก วัดผาตากเสื้อ วัดป่าภูก้อน 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพ - บึงกาฬ
19.30 น.  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ บึงกาฬ
20.00 น.  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
วันที่สอง ภูทอก (บึงกาฬ) - น้ำตกถ้ำพระ 
06.00 น. เดินทางถึง “ภูทอก” จังหวัดบึงกาฬ 

นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง "วัดภูทอก" หรือ "วัดเจติยาคีรีวิหาร"  นำท่านเดินเท้าขึ้นยอดภูทอกของ วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ที่เป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก โดยการเดินไปตามสะพานไม้ เวียนรอบเขา สะพานไม้สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาจากพระ เณร และชาวบ้าน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย จากนั้นเดินทางไปยัง น้ำตกถ้ำพระ เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เป็นน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ของลานหินกว้าง และมีความสวยงาม

นำท่านเดินทางกลับที่พัก Check in เข้าที่พัก (พักห้องละ 2-3 ท่าน) เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร

นำท่านกลับสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดีราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม วัดอาฮงศิลาวาส - วัดไทย -  ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “วัดอาฮงศิลาวาส”  แก่งอาฮง หรือจุดชม “สะดือแม่น้ำโขง” ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุดมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ำหลาก และมีกระแสน้ำไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ 

จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดไทย และ ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ตามความเชื่อโบราณ เชื่อว่าเมืองหลวงของพญานาคอยู่บริเวณแม่น้ำโขงหน้าวัดไทย 

วัดไทย ได้ก่อสร้างเป็นอุโมงค์รูปพญานาค สูง 19 เมตร ทางเข้าจะเชื่อมเข้าไปในลำตัวของพญานาค ภายในแบ่งเป็น ถ้ำจำลอง 7 ห้อง แต่ละห้องแสดงถึงเรื่องราวของเมืองบาดาล

เที่ยง  รับประทานอาหารลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย  หลักจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “ศาลาแก้วกู่” หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดแขก” คือ สวนประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่ มีพื้นที่หลายสิบไร่ 

จากนั้นนำท่านไป ตลาดท่าเสด็จ ( ตลาดอินโดจีน ) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากมากมาย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Check in เข้าที่พัก (พักห้องละ 2-3 ท่าน) เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร

นำท่านกลับสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่  วัดโพธิ์ชัย - วัดผาตากเสื้อ -  วัดป่าภูก้อน - กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางออกจากที่พัก มุ่งสู่ “วัดโพธิ์ชัย” เพื่อสักการะองค์หลวงพ่อพระใส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญ และมีความศักดิ์สิทธ์ของจังหวัดบึงกาฬ

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดผาตากเสื้อ ให้ท่านได้สัมผัสความเสี่ยว Sky walk แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของวัดผาตากเสื้อ ซึ่งเป็นสกายวอล์กกระจกใสแห่งแรกในประเทศไทย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน พบกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์และความเงียบสงบ และยังสถานที่ซึ่งเป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย
 
14.30 น. หลังจากนั้นนำท่าน เดินทางกลับกรุงเทพฯ และ แวะร้านของฝาก ของจังหวัดหนองคาย
22.30 น. กลับถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy