โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์ เที่ยวออสเตรเลีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE948 : โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์ 4 วัน 2 คืน (TG)

DE948 : โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์ 4 วัน 2 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

TRAVELODGE HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ
15.00 น. 

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า2)  แถวที่  D12 สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับ และอำนวยความ สะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทางและตั๋วโดยสาร

17.50 น. ออกเดินทาง  สู่ ประเทศออสเตรเลีย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
วันที่ 2ซิดนีย์ - ชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง
07.10 น.

เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

นำท่านสู่ ชายหาดยอดนิยม บอนไดบีช Bondi Beach ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อน และอาบแดดของชาวซิดนีย์ อยู่ทางตอนใต้ของตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเล 

แวะชม เดอะแก๊ป  "The Gap"  จุดชมวิวบริเวณปากอ่าว ทางเข้า-ออก ของเรือเดินสมุทร

นำท่านชม สวนสาธารณะที่คู่บ่าวสาวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด Mrs. Macquarie’s chair จุดนี้ท่านสามารถถ่ายภาพสะพานฮาเบอร์บริดจ์และโอเปร่า เฮ้าส์ ได้พร้อมกัน

นำท่านชมและถ่ายภาพด้านนอก โอเปร่า เฮ้าส์ Opera House สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์

กลางวันบริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อ ล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย์ ชมทิวทัศน์อันงดงามแสนโรแมนติค ของ อ่าวซิดนีย์ ซึ่งติดอันดับหนึ่ง ในสิบอ่าวที่สวยที่สุดในโลกซึ่งสอดแทรกด้วยธงทิวของเรือใบต่างสีสัน

ท่านสามารถ ชมวิว เมืองซิดนีย์, ชม สะพานฮาเบอร์บริดจ์ และท่านยังสามารถถ่ายภาพของโรงอุปรากรซิดนีย์ Opera House ตั้งอยู่ริมอ่าวซิดนีย์อย่างโดดเด่นสวยงามเป็นฉากหลัง ได้เวลาเรือกลับเข้าฝั่ง ชม ตึกสไตล์วิคตอเรียน QVB (Queen Victoria Building) อายุกว่า 100 ปี ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields, อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ หรือ ช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายจากย่านไชน่าทาวน์ที่มีชื่อเสียง เช่น ครีมรกแกะ พวงกุญแจ ตุ๊กตาโคอาล่า ตุ๊กตาจิงโจ้ นมผึ้ง น้ำผึ้งฯ  

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ณ TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3ซิดนีย์ - โคอาล่า ปาร์ค - บลูเมาท์เท่นส์ - ซิดนีย์
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า และสนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงการสาธิตการตัดขนแกะและการขว้างบูมเมอแรงที่ถูกวิธี ที่ โคอาล่าปาร์ค Koala Park 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว  ณ โคอาล่าปาร์ค
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  ชม ทัศนียภาพอันสวยงามของ "อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์" ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาสีน้ำเงิน” ชมความงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง "Three Sisters Rock" และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson และสนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ที่มีความชัน 52 องศา ซึ่งชันที่สุดในโลก และกระเช้าไฟฟ้า Scenic Cableway ได้เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองซิดนีย์

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ 
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนสนสชาตินครซิดนีย์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.00 น. เหิรฟ้า  กลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 476 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  (TG)    (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)   
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ประเภทท่องเที่ยว (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)(ปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561)(หากทางสถานทูตได้กำหนดวันยื่นวีซ่าของคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ และประสงค์ให้ทางบริษัทฯยื่นให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 500 บาท หรือ ท่านไปดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง )
 • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (ไม่รวมค่าคนยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีคนยกกระเป๋าเพียงพอ ท่านควรยกกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็ว ปลอดภัยและสะดวกในการเดินทาง)
 • รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พื้นเมือง หรือ ไทย)
 • น้ำดื่มขวดเล็ก แจกบนรถ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (รวมทิปพนักงานขับรถ)  
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ (ไม่รวมทิป)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ทัวร์จัดให้
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการตามหลักปฏิบัติสากล 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม / ท่าน)
 • ค่าอินเตอร์เน็ทไวไฟ WIFI ในโรงแรมที่พัก เนื่องจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมที่ประเทศออสเตรเลียไม่มีฟรี WIFI หากผู้เข้าพักต้องการใช้อินเตอร์เน็ท อาจจำเป็นต้องซื้ออินเตอร์เน็ท WIFI เป็นรายชั่วโมง หรือรายวัน  
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000  บาท ภายใน 3 วัน  นับจากวันจอง 
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจำทัวร์ทั้งหมด
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
  ในกรณีที่ยังไม่รู้ผลวีซ่าของท่าน และทางบริษัทฯ จำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินกับทางสายการบินก่อน ทางลูกค้าจะต้อง
 • จ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด 
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 50 วันก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วัน ก่อนการเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจำ 30,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 25- 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ 50% ของมูลค่าทัวร์ทั้งหมดต่อท่าน ทุกกรณี 
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 16- 24 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ 75% ของมูลค่าทัวร์ทั้งหมดต่อท่าน ทุกกรณี 
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 100 % ทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี หรือถูกปฏิเสธการออกเมือง - เข้าเมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมด
 • กรณีที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าผ่านแล้ว แต่หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือทั้งหมด ในคณะของท่านไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อจำนวนผู้เดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด    
 • หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากท่านต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง

 • หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระไปแล้ว และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่า เนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าผ่านแล้ว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง สถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูต  เรื่องวีซ่าของท่าน  เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็นสถิติของบริษัท และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

  ***การพิจารณาอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว  และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่  ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง / บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย )*** 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ  15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นให้เท่านั้น หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความ  สะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม และขนาดของห้องพักอาจไม่เท่ากัน
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีสิ่งของสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงรอบเรือนำเที่ยว ความไม่สงบทางการเมือง  การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน ฯ 
5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
7. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผู้เดินทางในคณะทัวร์ท่านอื่นรวมถึงหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถรอท่านได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้
8. มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport)  ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และหนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่ก็ตามควรนำมาแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า)

- ในกรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) ยื่นวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง พื้นหลังสีอ่อน ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาภาษาไทยมาด้วย) 

4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด หรือ สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) 1 ชุด 

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาภาษาไทยมาด้วย)

6. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสมาด้วย),  สำเนาทะเบียนใบหย่า  หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาภาษาไทยมาด้วย)

7. หลักฐานการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  

กรณีเป็นพนักงาน  - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปี ที่เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติพร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ  -  สำเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน เซ็นชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  

กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  -  หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/ต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ

กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  -   สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ หรือ สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

กรณีเป็นแม่บ้าน  -  ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการงาน และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทำหนังสือรับรอง / ชี้แจง ความสัมพันธ์)

8. หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี)  
    ขอ Statements บัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริงที่มีตราประทับจากธนาคาร

9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา ต้องให้ทั้งบิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ หรือ หากเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องให้บิดา หรือ มารดา ท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและระบุชื่อเด็กที่เดินทางไปด้วย  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 

ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก 

ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือ
รับรองบุตรบุญธรรม

10. หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์ เช่นสำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบสูติบัตร หรือเขียนหนังสือชี้แจงความสัมพันธ์

11. (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) กรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่าน โปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกันเช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร์

    หากผู้สนับสนุน / รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่านเป็นคนนิวซีแลนด์และไม่ได้เป็นญาติพี่น้องของท่าน โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ระหว่างท่านและผู้สนับสนุน

12. กรณีเป็นผู้สูงอายุ กรุณาเตรียมเอกสารทั่วไปตามปกติ สำหรับเรื่องการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล เบื้องต้นท่านยังไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสุขภาพใดๆ เว้นแต่ได้รับแจ้งจากทางสถานทูตฯ ให้ท่านไปตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ท่านจึงจะไปทำการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่ทางสถานทูตกำหนด ส่วนเรื่องการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ทางสถานทูตมิได้บังคับ แต่หากท่านต้องการทำเพื่อความสบายใจสามารถทำได้และสามารถยื่นเอกสารทำประกันสุขภาพมาพร้อมกับเอกสารยื่นวีซ่าอื่นๆได้

13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน  ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแล อำนวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงานตลอดเวลา  ทั้งนี้หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ใคร่ขอความกรุณาท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้  ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ   :   สำหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 20 วันทำการ

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy