ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE949 : โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโรด 5 วัน 3 คืน (TG)

DE949 : โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโรด 5 วัน 3 คืน (TG)

THE VICTORIA MELBOURNE

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น
21.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้า 4 สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 เมลเบิร์น - ชมเมือง 
00.05 น. ออกเดินทาง สู่ ประเทศออสเตรเลีย เที่ยวบินที่ TG465
13.05 น. เดินทางถึง สนามบินทูลลามารีน เมืองเมลเบิร์น หลังจากผ่านพิธีการศุลกากรและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
บ่าย

นำท่านชมเมือง เมลเบิร์น (Melbourne) เมืองหลวงแห่งรัฐวิคทอเรีย เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ ซึ่งเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ และได้รับสมญานามว่า Garden City

ผ่านชม อาคารรัฐสภา แห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาของประจำรัฐวิคทอเรีย

นำท่านชมภายนอก กระท่อมของ กัปตันคุ๊ก Captain Cottage วีระบุรุษผู้ค้นพบประเทศออสเตรเลียและดินแดนแปซิฟิกตอนใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะฟิทต์ซอยด์อันร่มรื่น

ค่ำบริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ณ THE VICTORIA MELBOURNE 3 หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy - เกาะฟิลลิป ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ เมืองดันนีดอง เพื่อเดินทางสู่สถานีรถจักรไอน้ำโบราณ ให้ท่านได้ นั่งรถจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy Steam Train ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในในการท่องเที่ยว ให้ท่านได้นั่งห้อยขาและเพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาเส้นทางวิ่งของรถไฟ

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย

นำคณะเดินทางสู่ เกาะฟิลลิป ตามเส้นทางเซ้าท์กิปส์แลนด์ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสองข้างทางที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ วัวนม วัวเนื้อ สวนผัก ไร่ผลไม้  และไร่องุ่นสำหรับทำไวน์ ตลอดเส้นทาง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารจีน ลิ้มรสเมนูกุ้งมังกร เสริฟพร้อมไวน์ขาวรสเลิศ อันเป็นอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น 

จากนั้นนำท่านสู่ Phillip Island Nature Park ชมสถานอนุรักษ์นกเพนกวินที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเหล่านเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก Fairy penguin ในยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมฝูงนกเพนกวินที่น่ารักพากันเดินพาเหรด Penguin Parade ขึ้นฝั่งกลับสู่รังเป็นจำนวนมาก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับ เมืองเมลเบิร์น 

ที่พัก THE VICTORIA MELBOURNE 3 หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด - เมลเบิร์น
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ตามเส้นทางสาย Great Ocean Road ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก ระหว่างการเดินทางให้ท่านชมความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติที่กั้นระหว่างความชุ่มชื่นของชายฝั่งทะเลและความแห้งแล้งของดินแดน Down under สู่ อุทยานแห่งชาติพอร์ตแคมป์เบลล์ (Port Campbell National Park) 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลก อาทิภาพยนตร์เรื่อง Jaws ที่โด่งดังไปทั่วโลก

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมลเบิร์น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ   ณ ภัตตาคาร
ที่พักTHE VICTORIA MELBOURNE 3 หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมลเบิร์น - ช้อปปิ้ง - สนามบิน
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเดินช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ที่ห้างสรรพสินค้าดังๆ มากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ 
ได้เวลาตามนัดหมาย

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทูล่ามารีน เมืองเมลเบิร์นเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย 

15.25  น.  ออกเดินทาง  สู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 
20.35  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  (TG)    (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)   
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ประเภทท่องเที่ยว (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)(ปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561)(หากทางสถานทูตได้กำหนดวันยื่นวีซ่าของคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ และประสงค์ให้ทางบริษัทฯยื่นให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 500 บาท หรือ ท่านไปดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง )
 • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (ไม่รวมค่าคนยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีคนยกกระเป๋าเพียงพอ ท่านควรยกกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็ว ปลอดภัยและสะดวกในการเดินทาง)
 • รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พื้นเมือง หรือ ไทย)
 • น้ำดื่มขวดเล็ก แจกบนรถ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (รวมทิปพนักงานขับรถ)  
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ (ไม่รวมทิป)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ทัวร์จัดให้
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการตามหลักปฏิบัติสากล 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม / ท่าน)
 • ค่าอินเตอร์เน็ทไวไฟ WIFI ในโรงแรมที่พัก เนื่องจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมที่ประเทศออสเตรเลียไม่มีฟรี WIFI หากผู้เข้าพักต้องการใช้อินเตอร์เน็ท อาจจำเป็นต้องซื้ออินเตอร์เน็ท WIFI เป็นรายชั่วโมง หรือรายวัน  
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000  บาท ภายใน 3 วัน  นับจากวันจอง 
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจำทัวร์ทั้งหมด
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
  ในกรณีที่ยังไม่รู้ผลวีซ่าของท่าน และทางบริษัทฯ จำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินกับทางสายการบินก่อน ทางลูกค้าจะต้อง
 • จ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด 
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 50 วันก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วัน ก่อนการเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจำ 30,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 25- 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ 50% ของมูลค่าทัวร์ทั้งหมดต่อท่าน ทุกกรณี 
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 16- 24 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ 75% ของมูลค่าทัวร์ทั้งหมดต่อท่าน ทุกกรณี 
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 100 % ทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี หรือถูกปฏิเสธการออกเมือง - เข้าเมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมด
 • กรณีที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าผ่านแล้ว แต่หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือทั้งหมด ในคณะของท่านไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อจำนวนผู้เดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด    
 • หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากท่านต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง

 • หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระไปแล้ว และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่า เนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าผ่านแล้ว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง สถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูต  เรื่องวีซ่าของท่าน  เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็นสถิติของบริษัท และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

  ***การพิจารณาอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว  และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่  ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง / บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย )*** 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ  15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นให้เท่านั้น หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความ  สะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม และขนาดของห้องพักอาจไม่เท่ากัน
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีสิ่งของสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงรอบเรือนำเที่ยว ความไม่สงบทางการเมือง  การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน ฯ 
5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
7. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผู้เดินทางในคณะทัวร์ท่านอื่นรวมถึงหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถรอท่านได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้
8. มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport)  ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และหนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่ก็ตามควรนำมาแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า)

- ในกรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) ยื่นวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง พื้นหลังสีอ่อน ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาภาษาไทยมาด้วย) 

4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด หรือ สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) 1 ชุด 

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาภาษาไทยมาด้วย)

6. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสมาด้วย),  สำเนาทะเบียนใบหย่า  หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาภาษาไทยมาด้วย)

7. หลักฐานการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  

กรณีเป็นพนักงาน  - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปี ที่เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติพร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ  -  สำเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน เซ็นชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  

กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  -  หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/ต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ

กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  -   สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ หรือ สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

กรณีเป็นแม่บ้าน  -  ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการงาน และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทำหนังสือรับรอง / ชี้แจง ความสัมพันธ์)

8. หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี)  
    ขอ Statements บัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริงที่มีตราประทับจากธนาคาร

9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา ต้องให้ทั้งบิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ หรือ หากเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องให้บิดา หรือ มารดา ท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและระบุชื่อเด็กที่เดินทางไปด้วย  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 

ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก 

ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือ
รับรองบุตรบุญธรรม

10. หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์ เช่นสำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบสูติบัตร หรือเขียนหนังสือชี้แจงความสัมพันธ์

11. (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) กรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่าน โปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกันเช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร์

    หากผู้สนับสนุน / รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่านเป็นคนนิวซีแลนด์และไม่ได้เป็นญาติพี่น้องของท่าน โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ระหว่างท่านและผู้สนับสนุน

12. กรณีเป็นผู้สูงอายุ กรุณาเตรียมเอกสารทั่วไปตามปกติ สำหรับเรื่องการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล เบื้องต้นท่านยังไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสุขภาพใดๆ เว้นแต่ได้รับแจ้งจากทางสถานทูตฯ ให้ท่านไปตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ท่านจึงจะไปทำการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่ทางสถานทูตกำหนด ส่วนเรื่องการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ทางสถานทูตมิได้บังคับ แต่หากท่านต้องการทำเพื่อความสบายใจสามารถทำได้และสามารถยื่นเอกสารทำประกันสุขภาพมาพร้อมกับเอกสารยื่นวีซ่าอื่นๆได้

13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน  ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแล อำนวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงานตลอดเวลา  ทั้งนี้หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ใคร่ขอความกรุณาท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้  ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ   :   สำหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 20 วันทำการ

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
         065-351-5258 (พิน)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy