โปรแกรมทัวร์แกรนด์ออสเตรเลีย เพิร์ท พิงค์เลค เอเยอร์สร็อค แคนส์ เกรตแบริเออร์รีฟ เที่ยวออสเตรเลีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE560 : โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย [Unseen] 10 วัน 7 คืน (TG)

DE560 : โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย [Unseen] 10 วัน 7 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

Best Western Hospitality Inn Geraldton
Holiday Inn Cairns Harbor Side Hotel
Mercure Hotel Perth
The Lost Camel Hotel Voyage

อันซีนออสเตรเลีย

 เพิร์ท | พอร์ตเกเกอร์รี่ | พิงค์เลค (ทะเลสาบสีชมพู) | อุทยานแห่งชาตินัมบัง | พินนาเคิล รอค | อลิซสปริงส์ | เอเยอร์สร็อค (โขดหินอูลูรู) | แคนส์ | อุทยานบาร์รอน จอร์จ |แนวปะการังเกรตแบรริเออร์รีฟ | ดำน้ำดูปะการังและสัตว์โลกใต้ทะเล (Great Barrier Reef) | เมลเบิร์น

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE560-00318-27 ก.ค. 67Thai Airways (TG)189,900จองด่วน
DE560-00408-17 ส.ค. 67Thai Airways (TG)189,900จองด่วน
DE560-00510-19 ต.ค. 67Thai Airways (TG)189,900จองด่วน
DE560-00617-26 ต.ค. 67Thai Airways (TG)189,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพมหานคร
​21.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2เพิร์ท
00.01 น.ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินเพิร์ท (PER)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG483 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง)
07.55 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย 

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กฎหมายออสเตรเลียไม่อนุญาตให้นำเข้า อาหารสด และพืชผัก)

นำท่านเที่ยวชมเมืองเพิร์ท (Perth) เมืองหลวงแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในออสเตรเลีย ทำให้ผู้อยู่เมืองนี้สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ยาวนานและสนุกสนานยิ่งขึ้น นำท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการประจำเมือง (Government House) อาคารทรงโกธิคที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1859 เป็นหนึ่งในอาคารที่งดงามที่สุดในเมืองเพิร์ท 

ได้เวลานำท่านแวะชม ลอนดอนคอร์ต (London Court) เป็นอาคารทรงทิวดอร์ สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อและแหล่งถ่ายรูปยอดฮิต นอกจากนี้ยังมีนาฬิกาที่ทุกๆ 15 นาที จะมีอัศวินกับมังกรออกมาสู้กันให้ดูอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนำท่านสู่สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค (Kings Park) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูงใจกลางเมือง เราสามารถชมวิวสวยๆในมุมสูงๆของเมืองเพิร์ทได้จากคิงส์ปาร์คแห่งนี้ นอกจากนั้นสวนสาธารณะใจกลางเมืองนี้ยังเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นับพันชนิดเลยทีเดียว

ได้เวลานำท่านสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ชื่นชมกับหงส์ดำซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นและสัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ท นำท่านแวะถ่ายรูปกับ หอระฆังหรือเบลทาวเวอร์ (Bell Tower)  ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริมอ่าว ผ่านแม่น้ำสวอนแม่น้ำสายหลักของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆ

ก่อนนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมแม่น้ำสวอน (Swan Lake cruise) ชมความงามริมแม่น้ำสวอนที่กว้างใหญ่ดั่งทะเลสาบ ให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของเมืองปากแม่น้ำสวอน เมืองที่สำคัญสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน อาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ ทั้งร้านอาหารและภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศท้องทะเล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านชม โมนูเม้นท์ ฮิลล์ (Monument Hill) ซึ่งมีความสูงถึง 14 เมตร ก่อสร้างโดยดอนนี่บรูคสโตน ด้วยเงินงบประมาณของประชาชนเมืองฟรีแมนเทิลในปี 1928 เป็นศูนย์กลางที่เป็นเนินเขาไว้สําหรับเป็นที่ระลึกของทหารหาญ 59,330 คนที่พลีชีพตนเองในสงครามโลก จากนั้นนําท่านชม อาคารราวนด์เฮาส์ สิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกที่สร้างอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ริมฝั่งทะเล สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1831 ใช้เป็นที่คุมขังผู้ที่ทําผิดกฎหมาย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือประมงประจำเมือง (Fisherman Harboir) และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจำหน่ายตั้งแต่ผักและผลไม้ จนถึงของเก่าและของที่ระลึกมากมาย (ตลาดฟรีแมนเทิลเปิดศุกร์-อาทิตย์) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวัติศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรือนกับสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์นอร์ทบริดจ์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก Mercure Hotel Perth **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เพิร์ท – พอร์ตเกเกอร์รี่ – พิงค์เลค (ทะเลสาบสีชมพู) – เจรัลด์ตัน 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่พอร์ตเดนิสัน (Port Denison) (ระยะทาง 345 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองทางฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย และเป็นเมืองชายฝั่งทะเล ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพการเดินทางเลียบชายฝั่ง ให้ท่านได้แวะพักผ่อนคลายอิริยาบถและเก็บภาพจุดชมวิวเรียบฝั่งทะเลในภูมิภาคออสเตรเลียตะวันตก นำท่านผ่อนคลายอิริยาบถกับการเดินเล่นชมเมืองเล็กๆอย่างเมืองพอร์ตเดนิสัน และ เมืองดอนการา (Dongara) ซึ่งเป็นเมืองหลักๆสองเมืองระหว่างการเดินทางสู่พอร์ตเกเกอร์รี่ (Port Gregory) ซึ่งเป็นเมืองอันเป็นที่ตั้งของทะเลสาบสีชมพู (Pink lake) ซึ่งนับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของออสเตรเลีย

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านสัมผัสความสวยงามของทะเลสาบสีชมพู (Pink Lake) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Hutt Lagoon ทะเลสาบอันเลื่องชื่อของออสเตรเลียตะวันตก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมหาสมุทรอินเดีย เป็นทะเลสาบน้ำเกลือใกล้ชายฝั่งทะเล อยู่ทางเหนือของปากแม่น้ำฮัท น้ำในทะเลสาบกลายเป็นสีชมพูเนื่องจากสาหร่ายที่อยู่ในน้ำสองชนิดผลิตสารออร์แกนิคสีแดงส้มที่สามารถใช้เป็นสีผสมอาหาร เรียกว่าเบต้า แคโรทีน ซึ่งใช้เป็นสีผสมอาหารและยา ทำให้ ฮัท ลากูน เป็นทะเลสาบที่มีฟาร์มสาหร่ายขนาดใหญ่ระดับโลกที่สามารถผลิตสีผสมอาหาร ทะเลสาบขนาดกว้าง 2 กิโลเมตรและยาว 14 กิโลเมตร ซึ่งแยกออกจากมหาสมุทรอินเดียโดยมีแนวสันทรายกั้น ฮัทลากูนนั้นจะมีน้ำทะเลไหลซึมไปที่สันกั้นน้ำ การระเหยของน้ำทะเลทำให้เกิดเกลือล้นออกมา จึงทำให้ระดับเกลือสูงขึ้นตลอดปี สำหรับทะเลสาบพิงค์เลค หรือ ฮัท ลากูน แห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเนื่องจากใช้เป็นฉากหลังในการถ่ายโฆษณาของเครื่องสำอางชื่อดังอย่าง Lancome ในปี 2016 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบสีชมพูได้อย่างเต็มที่

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเจรัลด์ตัน (Geraldton)

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักBest Western Hospitality Inn Geraldton**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เจรัลด์ตัน – พินนาเคิล รอค – เพิร์ท
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองเจรัลด์ตัน (Geraldton) เมืองชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย เป็นเมืองเล็กๆที่มีความโดดเด่นน่ารัก แต่มีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นเมืองที่มีท่าเรือหลักทางฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย และเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเข้า-ออก ประเทศออสเตรเลียอีกด้วย นำท่านเข้าชมอณุสรณ์สถาน HMAS Sydney II Memorial ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่มีลักษณะเป็นโดม สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสูญเสียลูกเรือกว่า 645 คนในปี 1941 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เจรัลด์ตัน (Geraldton Museum) ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเศษซากเรือที่อัปปางและสามารถกู้ขึ้นมาได้ใกล้เมืองเจรัลด์ตัน นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงวิถีชีวิตและการดำเนินการชีวิตของชาวออสเตรเลียในแถบตะวันตก จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์ฟรานซิส เซเวียร์ (St. Francis Xavier’s Catherdral) ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองเจรัลด์ตัน สร้างขึ้นในปี 19 แล้วเสร็จในปี 1938

ได้เวลานำท่านสู่เดินทางสู่อุทยานแห่งชาตินัมบัง (Nambung National Park) (ระยะทาง 230 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ช.ม)    

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านชมเสาแท่งหินปูนมากมาย (Pinnacle Rock) กระจายเต็มทั่วบริเวณ เสาหินบางต้นมีความสูงกว่า 3.5 เมตรเลยทีเดียว อุทยานฯ แห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 17,487 เฮกตาร์ หรือราว 101,000 ไร่ และเป็นที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติสำหรับสัตว์และนกพื้นเมืองจำนวนนับไม่ถ้วน โครงสร้างหินปูนตามธรรมชาติที่น่าทึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วง 25,000 ถึง 30,000 ปีที่ผ่านมา หลังจากระดับน้ำทะเลลดลงและทิ้งซากเปลือกหอยไว้ เมื่อเวลาผ่านไป ลมชายฝั่งก็ได้พัดทรายรอบๆ ออก และเผยให้เห็นเสาหินที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเพิร์ท 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (ลิ้มลองเมนูกุ้งมังกร)
ที่พักMercure Hotel Perth **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5เพิร์ท (บินภายใน) สู่ เมือง อลิสสปริงส์ - เอเยอร์สร็อค (โขดหินอูลูรู) 
เช้า

รับประทานอาหารแบบ Breakfast Box

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเพิร์ท เพื่อเชคอิน (เที่ยวบิน บินสู่เอเยอร์สร็อคมีวันละ 1 เที่ยวบินเท่านั้น)

08.15 น.ออกเดินทางจากสนามบินเมืองเพิร์ท สู่ สนามบินอลิสสปริงส์ โดยเที่ยวบิน…… (ใช้เวลาบิน 2.30 ช.ม.)
12.15 น.เดินทางถึงสนามบินอลิสสปริงส์
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา" (Uluru-Kata Tjuta National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Territory) ดินแดนที่ครอบคลุมพื้นที่ ทางตอนเหนือและตอนกลางของทวีปออสเตรเลีย (Australia Continent) มีเมืองดาร์วิน (Darwin) เป็นเมืองหลวงของดินแดนทางตอนเหนือ อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา เป็นอุทยานที่มีรูปโฉมพิเศษทางธรณีวิทยาที่มีความเด่นอยู่ท่ามกลางที่ราบทรายแดงแห้งแล้งอันกว้างใหญ่ไพศาลของ ออสเตรเลียตอนกลาง และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี 1987 โดยมี โขดหินอูลูรู (Uluru) หรือ หินแอร์ส (Ayers Rock) และ คาตา ทจูทา (Kata Tjuta) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญและยังเป็นส่วนของระบบความเชื่อทางประเพณีของสังคมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกด้วย

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อะบอริจิน (Aboriginal Art & Culture Center) ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวอะบอริจิน ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนในโรงแรมตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
​ที่พักThe Lost Camel Hotel Voyage ***+ หรือเทียบเท่า  (คืนที่ 1)
วันที่ 6 เอเยอร์สร็อค (โขดหินอูลูรู) 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมและถ่ายรูปกับหินอูลูรู (Uluru) เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ของชาวอะบอริจินิส หรือ อะนานู ซึ่งเป็นขนเผ่าพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย โดยภูเขาแห่งนี้มีอายุมากว่า 40,000 ปี เป็นเขาเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ เนื่องจากมีลักษณะเป็นก้อนหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เชื่อกันว่า ก้อนหินดังกล่าวนี้เกิดจากแรงดันใต้พื้นดิน ผลักดันก้อนหินขึ้นมา เหนือพื้นแผ่นดินเมื่อประมาณ 650 ล้านปีที่แล้ว อูลูรู มีขนาดใหญ่ถึง 3 ตารางกิโลเมตร สูง 345 เมตร และรอบฐานยาว 9.4 กิโลเมตร 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่หินเอเยอร์สร็อค ให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินชมโขดหินโดยรอบ หรือจะเลือกถ่ายรูปกับโขดหินนี้ในระยะใกล้ ได้เวลาอิสระให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ตกดินพร้อมเก็บภาพความสวยงามยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ แนวเขาอูลูรู ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพยามพลบค่ำ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ BBQ พร้อมชมทิวทัศน์และความสวยงามยามค่ำคืนของบริเวณเอเยอร์สร็อค
ที่พักThe Lost Camel Hotel Voyage ***+ หรือเทียบเท่า  (คืนที่ 2)
วันที่ 7 เอเยอร์สร็อค – แคนส์ (บินภายใน) – อุทยานแห่งชาติบารอน จอร์จ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน

10.15 น.ออกเดินทางจากสนามบินเอเยอร์ร็อค สู่สนามบินแคนส์ โดยเที่ยวบิน QF1916 (ใช้เวลาบิน 2.30 ช.ม.)
13.15 น.เดินทางถึงสนามบินเมืองแคนส์
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่อุทยานบารอน จอร์จ (Baron Gorge National Park) ซึ่งเป็นอุทยานป่าชื้นที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่มรดกโลก (World Heritage Area) นำท่านถ่ายรูปกับน้ำตกบารอน (Barron Falls) จากนั้นนำท่านชม อ่างเก็บน้ำคอปเปอร์โลด (Copperloade Dam) หรือรู้จักกันในนามทะเลสาบมอริส (Lake Morris) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในแถบทางตอนเหนือของออสเตรเลีย

จากนั้นนำท่านชมน้ำตกอีกแห่งที่มีความสวยงามในบริเวณนี้คือ น้ำตกเซอร์ไพร์ส (Surprise Fall) ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านชั้นหินหลายชั้น และ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย อิสระให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอีกหนึ่งรูปแบบของออสเตรเลีย ธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องและอนุรักษ์ในฐานะมรดกโลก (World Heritage) 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก Holiday Inn Cairns Harbor Side Hotel **** หรือเทียบเท่า  (คืนที่ 1)
วันที่ 8เกรตแบร์ริเออร์รีฟ – ดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling) 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งเรือเยือนเกรตแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef)  เป็นหินปะการังที่ยาวที่สุดในโลก ยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย หรือตอนใต้ของทะเลคอรัล เริ่มตั้งแต่แหลมยอร์ก (Cape York) ซึ่งอยู่ไกลขึ้นไปทางเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ ลงมาถึงบันดะเบอร์ก (Bundaberk) ทางตอนใต้ ครอบคลุมดูแลพื้นที่ 215,000 ตารางไมล์ หรือ 345,000 ตารางกิโลเมตร ของน่านน้ำรอบ ๆ แนวปะการัง และแนวปะการังใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ แนวปะการังเหนือ (Northern Reef) หมู่เกาะวิตซันเดย์ (Whitsunday Island) และแนวปะการังใต้ (Southern Reef) แนวปะการัง มีสิ่งชีวิตมากมาย ทั้งปะการังชนิดอ่อน และชนิดแข็ง สีสวยกว่า 350 ชนิด ตลอดจนปลา และสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ต่าง ๆ อีก 1500 ชนิด ด้วยความเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขนาดมหึมา จึงได้รับการพิจารณาจากองค์การ UNESCO ให้อนุรักษ์เป็นมรดกโลก (World Heritage List) และอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ทางระบบนิเวศซึ่งมรดกโลกมหึมานี้ยังเป็นที่อยู่ให้กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ อีกทั้งปลา หอย งู ปลาวาฬ เต่า รวมแล้วมากกว่า 6,000 ชนิดนอกจากนี้ยังพบว่าเป็นบริเวณที่มีพยูนอาศัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
บ่าย

นำท่านดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling) บริเวณเกรตแบร์ริเออร์รีฟ แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำใต้ทะเลหลากหลายชนิด ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ทะเลที่มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าป่าบนผืนแผ่นดิน สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือเมืองแคนส์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก  Holiday Inn Cairns Harbor Side Hotel **** หรือเทียบเท่า  (คืนที่ 2)
วันที่ 9แคนส์ (บินภายใน) – เมลเบิร์น
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนในโรงแรมตามอัธยาศัย

10.30 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินแคนส์
13.45 น.

ออกเดินทางจากสนามบินแคนส์ สู่ สนามบินเมลเบิร์น โดยเที่ยวบิน QF703 (ใช้เวลาบิน 3.30 ช.ม.)

อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินแคนส์ ตามอัธยาศัย 

16.40 น

เดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์น

นำท่านเชคอินสายการบินไทย 

อิสระอาหารค่ำภายในสนามบินเมลเบิร์น ตามอัธยาศัย

23.30 น.ออกเดินทางจาก สนามบินเมลเบิร์น สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG462 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ช.ม.) บริการอาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน
วันที่ 10กรุงเทพมหานคร
06.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ189,900 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ184,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ22,000 บาท
กรณีมีวีซ่าแล้ว หักคืนท่านละ4,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ38,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ189,900 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ184,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ22,000 บาท
กรณีมีวีซ่าแล้ว หักคืนท่านละ4,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ38,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ189,900 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ184,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ22,000 บาท
กรณีมีวีซ่าแล้ว หักคืนท่านละ4,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ38,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ189,900 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ184,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ22,000 บาท
กรณีมีวีซ่าแล้ว หักคืนท่านละ4,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ38,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG/QF (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าวีซ่าออสเตรเลีย
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 •  แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจำตั๋วเครื่องบิน, วีซ่าและค่าดำเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจำล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

 • *ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

ตั๋วเครื่องบิน

 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของสายบการบิน ขณะนี้สายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดที่นั่ง (Assign seat) ทุกที่นั่ง สนนราคา 2,000 – 4,000 บาทต่อเที่ยวบิน หากท่านไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้องทำการขอที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์เชคอินที่สนามบินเท่านั้น แต่หากท่านต้องการจัดที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ สามารถแจ้งกับทางบริษัทฯ หลังทำการออกตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะไปแล้วเท่านั้น
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีอายุมากกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่างสำหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าคู่
2. สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมหน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด
3. รูปถ่ายสี 2 รูป เขียนชื่อผู้ขอยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังรูป

 • รูปถ่าย อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • ขนาด 4.5 x 3.5 ซม.
 • ขนาดจากคางถึงขอบผมด้านบนไม่เกิน 3 ซม.
 • ภาพสี พื้นหลังเรียบ
 • หน้าตรง และใบหน้าชัดเจน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนสมรส
7. สำเนาสูติบัตร หากอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ** ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้**
8. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูตและประเทศ)
หนังสือรับรองการทำงาน ต้องระบุวันที่จะเดินทางด้วย จดหมายการทำงานต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา 
9. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้เป็น Statement เท่านั้น)
- Bank Statement (รายการเดินบัญชี) ย้อนหลัง 6 เดือน เป็นบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) เท่านั้น ที่ออกโดยทางธนาคาร
***** ระบุชื่อเจ้าของบัญชี*เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น******ให้ถูกต้องครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า โดยมียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) 
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy