โปรแกรมทัวร์ยุโรป อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ 2567/2024 เที่ยวอังกฤษ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE856 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ 6 วัน 3 คืน (GF)

DE856 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ 6 วัน 3 คืน (GF)
Gulf Air (GF)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - บาห์เรน - ป้อมปราการบาห์เรน - มัสยิดกลางAl Fateh - ผ่านชมBahrain World Trade Center - ตลาดพื้นเมืองManama Souq - ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน
21.30 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
08.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์Uเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

**หมายเหตุ**เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผู้โดยสารพร้อมณประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที เที่ยวบินขาไปและขากลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ทั้งนี้เป็นการารเปลี่ยนแปลงตามตารางบิน ของแต่ละเดือนแต่ละซีซั่น  ก่อนทำการออกตั๋วภายในทุกครั้ง กรุณาเชคกับทางเจ้าหน้าที่บริษัท ตามวันที่ ที่ลูกค้าเดินทาง

11.50 น. บินลัดฟ้าสู่ บาห์เรน โดย สายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที
15.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย4ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าสู่ ตัวเมือง 

นำท่านชม มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกตั้งชื่อตามกษัตริย์ผู้สร้างเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1987 และเป็นมัสยิดที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุชั้นเลิศที่รวบรวมมาจากทั่วโลกอาทิ เช่น ลูกแก้วตกแต่งบนพื้นจากอิตาลีโคมไฟจากออสเตรียหรือแม้แต่ประตูไม้สุดอลังการที่ทำจากอินเดียซึ่งนอกจากจะเป็นมัสยิดที่เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแล้วในปี 2006 มัสยิดแห่งนี้ยังถูกประกาศให้เป็นหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย

หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกล่าวมัสยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศห้ามเข้าชมภายในมัสยิดด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชม และทางคณะทัวร์จะให้ท่านได้ฟังบรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอกมัสยิดเท่านั้น

จากนั้นนำท่านไปชมและฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ 5,000 ปีที่ ป้อมปราการบาห์เรน (Qal’at al –Bahrain)หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นักโบราณคดีคาดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วง 2,300 ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งในอดีตมันเคยเป็นทั้งที่พํานักของกษัตริย์ และป้อมปราการสำหรับป้องกันเมืองจากข้าศึกและยังเป็นสถานที่ๆชาวสุเมเรี่ยนเชื่อว่าเป็นจุดนัดพบเพื่อเข้าถึงพระเจ้าและที่ป้อมปราการแห่งนี้ท่านจะได้เห็นความน่ามหัศจรรย์ใจของภูมิปัญญาในการก่อสร้างป้อมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกร่งมานานนับพันปีที่แม้แต่นักโบราณคดีก็ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200

จากนั้นนำท่านสู่ ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain)ออกแบบโดยSir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจ้าผู้ครองรัฐบาห์เรนเพื่อเป็นทางเข้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิ่นสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อค.ศ. 1945 และได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในปีค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีรูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น 

จากนั้นเราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวเมืองซึ่งที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอย่างเป็นกันเองพร้อมช้อปปิ้งของฝากพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์จากประเทศบาห์เรนและลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแท้ที่หาชิมที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้

ค่ำบริการอาหารเย็น ณภัตตาคารหรือ ห้องอาหารของโรงแรม
​22.30 น. เดินทางไปยัง สนามบิน บาห์เรน ทำการเช็คอินเพื่อต่อเครื่องไปยัง ประเทศ สหราชอาณาจักร
วันที่ 2บาห์เรน - ท่าอากาศยาน ลอนดอนฮีทโธรว์ - เมืองซาลิสเบอรี - สโตนเฮนจ์ - โรงอาบน้ำโรมัน - กรุงลอนดอน
​02.10 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)โดย สายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF007 (บริการเสิร์ฟอาหาร)

ใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมง35นาที โดยประมาณ

06.55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย7 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)ประเทศสหราชอาณาจักรหรือที่เรียกเต็มๆ ว่า สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีปประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์และเกาะที่เล็กกว่าจำนวนมากไอร์แลนด์เหนือเป็นเพียงส่วนเดียวของสหราชอาณาจักรที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับรัฐอื่นคือประเทศไอร์แลนด์สหราชอาณาจักรล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติก มีขนาด243,610ตารางกิโลเมตร นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทางและรับสัมภาระเดินทาง 

จากนั้นออกเดินทางไปยัง เมืองซาลิสเบอรี Salisbury ระยะทาง 90 ก.ม. โดยประมาณ เพื่อชม สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) อนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์กลางทุ่งราบซอลส์บรีตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อนตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วงแท่งหินบางอันตั้งขึ้นบางอันวางนอนลงและบางอันก็ถูกวางซ้อนกันนักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000–2000 ปีก่อนคริสตกาลสโตนเฮนจ์ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1986 และยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  

หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้ว นำท่านเดินทางไปยัง เมืองบาธ Bath เมืองมรดกโลก 2,000 ปี ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาริมแม่น้ำเอวอนที่เลื่องลือในเรื่องแหล่งน้ำแร่และน้ำพุร้อนที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนแช่น้ำพุร้อน รวมถึงราชวงศ์ของอังกฤษเองก็ใช้เมืองบาธเป็นเมืองพักผ่อนของราชวงศ์ต่อเนื่องหลายร้อยปีและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นศิลปะเก่าแก่ร่วมยุคสมัย

ถ่ายรูปบริเวณหน้า โบถ์เมืองบาธ (Bath Abbey) โบสถ์นิกายแองกลิกันและเป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 7เป็นสถาปัตยกรรมโกธิกแนวตั้งฉากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ตัวโบสถ์นี้สร้างจากหินBath จึงทำให้ภายนอกเป็นสีเหลือง

นำท่านเยี่ยมชม โรงอาบน้ำโรมัน (The Roman Bath)ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนด้วยกัน อาทิ เช่น Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath House และพิพิธภัณฑ์ภายในจะมีรูปปั้นโบราณวัตถุภาพแกะสลักเหรียญและเงินตรารูปปั้นศีรษะทองสัมฤทธิ์ของเทพเจ้าSulis Minervaอิสระให้เดินชมโรงอาบน้ำได้ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรและเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำอิสระมื้ออาหารค่ำ
ที่พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport , London ระดับ3*หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3เมืองลอนดอน - (อิสระท่องเที่ยวเต็มวันตามอัธยาศัยหรือเลือก Option เสริม)
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ชรับส่ง)

โดยหัวหน้าทัวร์บรรยายแนะนำให้คำปรึกษาถึงวิธีการเดินทาง ท่านควรมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านเอง

หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ

เลือกซื้อ Option เสริม

หรือเลือกซื้อ Option เสริม กับทางบริษัท รายละเอียดดังนี้

Option A. ทัวร์ชมสนามฟุตบอล สโมสรทีม เชลซี **ครึ่งวัน**
* Chelsea FC Stadium tour & Museum Stamford Bridge

เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ ดังนี้
A1.  จำนวนผู้สนใจมากกว่า 20 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท(บริการรถรับส่ง และไกด์นำเที่ยว)
A2.  จำนวนผู้จองน้อยกว่า 20 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท (บริการรถรับส่ง และไกด์นำเที่ยว) 
หมายเหตุ : ไม่รวมมื้ออาหารกลางวัน และเย็น

Option B. ทัวร์ชมสนามฟุตบอลสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล และ สโมสรฟุตบอลเชลซี **เต็มวัน**
* Chelsea FC Stadium tour & Museum Stamford Bridge
* Arsenal Emirates Stadium tour & Museum

เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ ดังนี้
B1. จำนวนผู้สนใจมากกว่า 20 ท่าน ท่านละ 4,000 บาท(บริการรถรับส่ง และไกด์นำเที่ยว)
B2. จำนวนผู้จองน้อยกว่า 20 ท่าน ท่านละ 4,500 บาท (บริการรถรับส่ง และไกด์นำเที่ยว) 
หมายเหตุ : รวมมื้ออาหารกลางวัน และเย็น

ที่พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport , London ระดับ 3*หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4เมืองลอนดอน - (อิสระท่องเที่ยวเต็มวันตามอัธยาศัยหรือเลือก Option เสริม)
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระใท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

ให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยว ด้วยตัวท่านเอง เช่น Warner Bros. Studio Tour London, Hyde Park, Notting Hillโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางไปยังจุดหมายของท่าน เช่นรถไฟฟ้า รถแท็กซี่  

-   Warner Bros. Studio Tour Londo nสำหรับสาวก Harry potter ห้ามพลาด!! วอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ  ลีฟส์เดนตั้งอยู่ในเมืองลีฟส์เดน ไม่ไกลจากลอนดอน เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์และละครหลายเรื่องรวมทั้งแฮร์รี่ พอตเตอร์ เมื่อการถ่ายทำภาพยนตร์สิ้นสุดลงวอร์เนอร์ บราเธอร์สก็เปิดสตูดิโอส่วนที่ใช้ในการถ่ายทำแฮร์รี่ พอตเตอร์ ทางสตูดิโอยังมีวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวและเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนั้นๆ อย่างละเอียด แถมยังมีกิจกรรมพิเศษ เช่น การขี่ไม้กวาดชมเมืองลอนดอน ทดลองใส่เครื่องแบบนักเรียนฮอกวอตส์ และการนั่งรถไฟไปฮอกวอตส์ให้เหล่าแฟนคลับได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย ท่านสามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets (ซื้อตั๋วล่วงหน้าเท่านั้น)

- Harrods ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของลอนดอนสินค้าถูกจัดแบ่งเป็นห้องๆเช่นห้องน้ำหอมห้องกระเป๋าแบรนด์เนมห้องนาฬิกาหรือห้องเครื่องประดับหากท่านเดินช็อปปิ้งที่นี่เหมือนเดินช็อปปิ้งอยู่ในพระราชวังเพราะการตกแต่งแต่ละห้องช่างหรูหราอลังการโดยเฉพาะโถงบันไดเลื่อนที่เป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลื่อนสไตล์อียิปต์บางครั้งมีนักร้องโอเปร่ามาเปล่งเสียงขับกล่อมท่านสามารถมาอยู่บริเวณนี้เพื่อเก็บรูปถ่ายไว้เป็นความทรงจำโซนอื่นๆของHarrods ท่านสามารถเดินได้สบายไม่แออัดมีอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเจ้าหญิงไดอาน่าและโดดี้ไว้เป็นจุดถ่ายรูปหากเดินอีกสักพักก็จะถึงHarvey Nichols บนถนน Knightsbridge ท่านสามาถเดินช็อปปิ้งที่นี่ซึ่งมีบรรยากาศราวกับเดินบนแคทวอล์ก

กลางวัน/ค่ำ​(อิสระมื้ออาหารกลางวัน และมื้อค่ำ)
ที่พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport , London ระดับ 3*หรือเทียบเท่า
วันที่ 5​เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - มหาวิหารเซนต์พอล - ท่าอากาศลอนดอนฮีทโธรว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรนประเทศบาห์เรน
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square)จตุรัสกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารราชการสำคัญของเมืองลอนดอน

นำท่าน ถ่ายรูป กับ จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square)และ พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Palace)หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน ) ประชุม พระราชวังตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำเทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์ของลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์

พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ สร้างในปี ค.ศ. 1016 มีห้องทั้งหมดด้วยกันประมาณ 1,100 ห้อง , 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่ก็ยังมีส่วนก่อสร้างเดิมเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยรวมทั้งท้องพระโรงที่ในปัจจุบันใช้ในงานสำคัญๆ เช่น การตั้งศพของบุคคลสำคัญก่อนที่จะนำไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแต่เดิมเป็นหน้าที่ของผู้แทนพระองค์ Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมือไปเป็นของรัฐสภานอกจากห้องพิธีบางห้องที่ยังคงอยู่ภายใต้การบริหารของผู้แทนพระองค์ หลังจากเกิดเพลิงใหม้ในปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปัจจุบันก็ได้รับการสร้างใหม่โดยใช้เวลาสร้าง 30 ปี โดยมีเซอร์ ชาร์ลส์ บาร์รีย์ (Charles Barry) และผู้ช่วยออกัสตัส พิวจินเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมท้องพระโรงเวสต์มินสเตอร์และชาเปลเซนต์สตีเฟน (St Stephen's Chapel) ที่ยังเหลือได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อ ปี ค.ศ. 1987

และยังเป็นที่ตั้งของ หอนาฬิกา ที่โด่งดัง คือ หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower)ที่กลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศอังกฤษ มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก และฝั่งตรงข้ามเป็นที่ตั้งของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รู้จักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel)เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี โดยมีแม่น้ำเทมส์กั้นอยู่ 

นำท่าน ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกเป็นที่ระลึกกับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace)เดิมชื่อ คฤหาสน์บักกิ้งแฮม (Buckingham House)  เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษตั้งอยู่ที่เมืองลอนดอนในสหราชอาณาจักร เป็นสถานที่ ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของเมืองลอนดอน เป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิ่งก่อสร้างเดิมเป็นคฤหาสน์ที่สร้างสำหรับจอห์น เชฟฟิลด์ ยุคแห่งบักกิ้งแฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 ทรงซื้อเพื่อใช้เป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่รู้จักกันในชื่อ “วังพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมาเป็นเวลาที่มีการขยายต่อเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด บลอร์ (Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบักกิ้งแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมครั้งใหญ่ครั้งสุดท้าย ได้เริ่มดำเนินขึ้นช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทั้งด้านหน้าที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge)หรือเป็นรู้จักในสะพานทางเท้ามิลเลนเนียมแห่งลอนดอน สะพานแขวนโครงสร้างเหล็กสำหรับคนเดินที่สร้างข้ามแม่น้ำเทมส์ เชื่อมต่อเขตแบงค์ไซด์ (Bankside)กับเขตตัวเมืองลอนดอน ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเซาท์วาร์ค (Southwark Bridge)และสะพานรถไฟแบล็คเฟรียร์ (Blackfriars)สะพานมิลเลนเนียม ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1998 และเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2000 ชาวลอนดอนเรียกสะพานแห่งนี้ว่าสะพานเว็มเบล้ (Wobbly Bridge)หลังจากมีส่วนร่วมในการเดินการกุศล ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรสิทธิเด็ก บริเวณตอนใต้ของสะพาน 

ผ่านชม โรงละครโกลบ (GlobeTheater) และหอศิลป์แบงค์ไซด์ (Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผ่านชมบริเวณด้านล่างของสะพาน คือ มหาวิหารเซนต์พอล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสนวิหารของคริสตจักรแห่งประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถ์ประจำตำแหน่งบิชอปแห่งเมืองลอนดอน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่นักบุญเปาโลอัครทูต ตั้งอยู่ในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวิหารที่เห็นในปัจจุบันสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 17 และเชื่อกันว่าเป็นอาสนวิหารที่ 5 ตั้งแต่สร้างอาสนวิหารกันมา ณ ที่ตั้งนี้ แต่อาจจะสูงกว่านั้นถ้านับการบูรณะเข้าไปด้วย แนวเชื่อมของสะพานมิลเลนเนียมสามารถเห็นทิวทัศน์ด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์พอลจากมุมไกลได้อย่างชัดเจนสวยงา

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์

กลางวัน/ค่ำอิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ 
22.05 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรนโดย สายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF006 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 55 นาที

วันที่ 6ประเทศบาห์เรน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ
06.25 น. นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรนพักผ่อนบริเวณภายในสนามบินเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน กัลฟ์แอร์(GF) เที่ยวบินที่ GF150 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป–กลับพร้อมคณะ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ3 คืน พักห้องละ 2–3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
  ห้องพัก 3 ท่าน เป็นแบบเตียงเสริมหรือเตียงสปริง
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23กก. ท่านละ 1 ใบ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re–Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ตฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 23 กก.
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 50 ปอนด์ (GBP) /ทริป/ท่าน(ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่ ยกเว้นเด็กทารก(Infant) ที่อายุไม่เกิน 2 ขวบ 
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษท่านละ 6,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและธรรมเนียมของแต่ละประเทศ
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้นโดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่งพร้อมชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาทและชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษท่านละ 6,000 บาทรวมเป็นท่านละ 26,000 บาท (กรณีมีวีซ่าเรียบร้อยแล้วชำระเฉพาะเงินมัดจำ 20,000 บาท เท่านั้น)

 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือบริษัทฯจะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทางมิเช่นนั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่านและการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่ายกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

 • ยกเลิกการเดินทาง30–44วัน ก่อนการเดินทาง เก็บ 50% ของค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30วันเก็บค่าใช้จ่าย100% ของราคาทัวร์ต่อท่าน

 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ20ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้นหากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง10-14ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ2,000บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง15–19ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ1,000บาท
2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯเท่านั้นอีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆของบริษัทฯให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
3.บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศและเวลาณวันที่เดินทางจริงทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
4.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
5.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบินค่าประกันภัยสายการบินค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
6.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
7.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
8.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯเป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
9.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการยกเลิกล่าช้าเปลี่ยนแปลงการบริการจากสายการบินบริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการบริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
10.มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
11.บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้นการเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆเช่นการไปค้าแรงงานการค้าประเวณีการค้ามนุษย์การขนส่งสินค้าหนีภาษีการขนยาเสพติดการโจรกรรมการขนอาวุธสงครามการก่อการร้ายและอื่นๆที่เข้าข่ายผิดกฏหมายผิดศีลธรรมอันดีบริษัทฯมิได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องหรือมีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆกับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
12.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่กเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินส่วนตัวของมีค่าต่างๆอย่างระมัดระวังบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัวของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
15.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สินและสัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบินสายการบินบริษัทขนส่งโรงแรมหรือการโจรกรรมแต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
16.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบินภัยธรรมชาติการนัดหยุดงานการจลาจลการปฏิวัติรัฐประหารที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
17.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวังและความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับสภาพธรรมชาติภูมิอากาศฤดูกาลทัศนียภาพวัฒนธรรมวิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
18.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
19.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
20.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
21.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า6เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า6เดือนบริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ท่านควรทราบ

1.ผู้สมัครทุกท่านจำเป็นต้องมาแสดงตนณศูนย์ยื่นรับคำร้องขอวีซ่าเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน
2.ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตโดยประมาณ30 ทำการเป็นอย่างน้อย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์ในบางกรณี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นสำคัญ
3.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะโดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับกำหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเท่านั้นหากท่านไม่สะดวกมาดำเนินการยื่นวีซ่าวันใดบ้างรวมไปถึงมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้างซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าหรือซึ่งอาจทำให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจำเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการจองหรือก่อนชำระเงินมัดจำพร้อมแจ้งวันและเวลาที่ท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อนแผนกวีซ่าจะประสานงานให้อีกครั้งหากมีคิวยื่นว่างช่วงที่ท่านสะดวกแผนกวีซ่าจะดำเนินการให้ดีที่สุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษแต่ทั้งนี้การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านสามารถเลือกซื้อ
2.1คิวพิเศษ (Premium) คือการนัดหมายที่เร็วขึ้นหรือสามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น
2.2การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ
** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด **
ประเทศที่ท่านสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ได้ได้แก่อังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสสวิสเซอร์แลนด์เท่านั้น
** สำหรับค่าบริการของแต่ละประเภทกรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลง **
4.กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้จะต้องยื่นก่อนหรือหลังคณะและหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมดเช่นค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออกเนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ
5.มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ15วันทำการ (เป็นอย่างน้อย) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมากอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
6.หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้วทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มฯเพื่อเดินทางกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษเพื่อวางแผนล่วงหน้ากรณีที่ต้องการใช้หนังสือเดินทางกะทันหันทำให้ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วนระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าอาจทำให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าและท่านจำเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่นั่นหมายถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าบริการใหม่ทั้งหมดโดยคำนึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นสำคัญก่อนดำเนินการ
7.กรณีที่ท่านมีวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นชนิดที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้งโดยยังไม่หมดอายุอยู่แล้วและต้องการใช้เดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี้สามารถใช้ได้หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้นคือวีซ่าออกจากประเทศใดจะต้องพำนักประเทศนั้นๆมากที่สุดมาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณีเช่นกรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง
8.กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้งและยังไม่หมดอายุจำเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านั้นโดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง6เดือนณวันเดินทางกลับรวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพำนักในประเทศเชงเก้นจะต้องไม่เกินกว่ากำหนดที่อนุมัติในหน้าวีซ่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้งกรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณีเช่นเคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอกรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมืองและถูกส่งกลับจากประเทศปลายทางเป็นต้น
9.การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯอาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตฯไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯอาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตฯไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
10.บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตนหลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้วซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้เพื่อให้การยื่นคำร้องในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นสำคัญ
11.การที่วีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่หรือออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วันเราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้นเพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองอยู่

 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น)
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1.5 x 2 นิ้วจำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้นรูปถ่ายจะต้องไม่เกิน 6 เดือน ไม่ซ้ำกับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ เท่านั้น (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับไม่ใส่คอนแทคเลนส์รูปไม่เลอะหมึกหรือมีรอยขูดขีด)
3. หลักฐานการทำงาน / การเรียน
3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า : 
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน 
โดยจดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN(แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ
3.3 กรณีที่เป็นข้าราชการ : หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนำตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยื่นเท่านั้น 
3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ 
** หลักฐานการทำงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้องสะกด ชื่อ–นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ **
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณาบัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement)ย้อนหลัง 3 เดือน
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า **
** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จำเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอบัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ **
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา 
หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง **
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดาจำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้านทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดาและ มารดา, หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
-กรณีเด็กไม่ได้เดินทางกับ บิดาจำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ(ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ), สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดาและ มารดาหนังสือรับรองค่าใช่จ่าย(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็กไม่ได้เดินทางกับ มารดาจำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ(ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ), สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดาและ มารดาหนังสือรับรองค่าใช่จ่าย(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- สำเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
- สำเนาทะเบียนมรณะบัตร

** กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่านั้น บิดา , มารดา,บุตร,พี่ , น้อง,สามี , ภรรยาสามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จำเป็นต้องแนบสำเนามาด้วย และจำเป็นต้องยื่นเอกสารสำคัญดังนี้ **
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้รับรอง) ยืนยันรับรองให้กับผู้ถูกรับรอง จำเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง **
- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า **
** จำเป็นต้องใช้ทั้งผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ **
** หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน **


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy