โปรแกรมทัวร์อังกฤษ [Unseen Country Side] 2567/2024 เที่ยวอังกฤษ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE719 : โปรแกรมทัวร์อังกฤษ [Unseen Countryside] 10 วัน 7 คืน (TG)

DE719 : โปรแกรมทัวร์อังกฤษ [Unseen Countryside] 10 วัน 7 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

Connaught Lodge Hotel
Double Tree by Hilton Docklands
Double Tree By Hilton Hotel Coventry
Hilton Garden Inn Bristol
Holiday Inn Colchester Hotel
Holiday Inn Peterborough West
Mercure Brighton Hotel

ทัวร์อังกฤษ  [Unseen Country Side]...เที่ยวเมืองเล็กๆ เมืองแปลกใหม่ในอังกฤษ ที่ยังคงมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายชนบท

เซาท์เอน ออนซี | โคลเชสเตอร์ | นอริช | คิงส์ ลินน์ | ปีเตอร์โบโร | โอ๊คแฮม | คอเวนทรี | ไบบิวรี่ | กลอสเตอร์ | บริสตอล | เอ็กซิเตอร์ | ดอร์เชสเตอร์ | บอร์นมัท | พอร์ตสมัท ไบรตัน | แบทเทิล | เฮสติงส์ | แคนเทอร์เบอรี | ลอนดอน | ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ | ช้อปปิ้งเอาท์เลต

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ 
22.00 น.คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2ลอนดอน - เซาท์เอน ออนซี - โคลเชสเตอร์ - นอริช
01.10 น. 

ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่ สนามบินฮีทโธรว์ (LHR) ประเทศอังกฤษ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชม.)

07.15 น.

เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซาท์เอน ออนซี (Southend on sea) (ระยะทาง 122 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็กๆทางตะวันออกของอังกฤษ และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีท่าเรือที่ยาวที่สุดในโลกคือ ท่าเรือเซาท์เอน เพียร์ (Southend Pier) เดิมบริเวณนี้ในสมัยก่อนเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง และได้สร้างขึ้นมาเป็นเมืองในปี 1892 และยังเป็นเมืองติดริมฝั่งมหาสมุทรที่ได้ชื่อว่า มีป้อมปราการใหญ่อีกแห่งหนึ่งบนเกาะอังกฤษ

นำท่านเข้าชม ป้อมทิวบูรี (Tillbury fort) ซึ่งเป็นป้อมปืนใหญ่ทางตอนเหนือของแม่น้ำเทมส์ และเป็นป้อมที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 เพื่อเป็นป้อมหน้าด่านป้องกันกรุงลอนดอน จากการรุกรานของฝรั่งเศส รวมถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 อีกด้วย

นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของป้อมปราการแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ ป้อมทิวบูรี ตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคลเชสเตอร์ (Colchester) (ระยะทาง 66 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีความหลากหลาย ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 2000 ปีเรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่ 21 ทำให้โคลเชสเตอร์สั่งสมวัฒนธรรมอันยาวนาน และเมืองนี้กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคเหล็ก และเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศอังกฤษ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ฝึกทหารถึง 40,000 นายในช่วงที่อังกฤษเข้าร่วมในสงครามโลก ครั้งที่ 1

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ เซนต์โบทอลฟ์สไพรออรี (St. Botolph’s Priory) หรือ สำนักสงฆ์ออกัสติน ในศาสนาคริสต์นิกาย โรมันคาทอลิกแห่งแรกของอังกฤษ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง แต่ถูกระเบิดอย่างรุนแรงระหว่างสงครามกลางเมืองในปี ค.ศ. 1648

จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทโคลเชสเตอร์ (Colchester Castle) ปราสาทหลังนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดของชาวนอร์มันในยุโรป ซึ่งสร้างบนฐานรากของ วัดคลอดิอุส (Temple of Claudius) สมัยที่โคลเชสเตอร์เป็นเมืองหลวงโรมันแห่งสหราชอาณาจักร ภายในปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่มีอายุกว่า 2,500 ปี ตัวอาคารสร้างจากอิฐโรมันและได้รับการรักษาให้คงอยู่ในสภาพเดิม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Holiday Inn Colchester Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 3นอริช - คิงส์ ลินน์ - ปีเตอร์โบโร
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนอริช (Norwich) เมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองสวยของอังกฤษที่ต้องมาเยือน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในนอร์ทโฟล์คในอีสต์แองเกลีย ทางภาคตะวันออกของอังกฤษ เป็นเมืองบริหารส่วนภูมิภาคและเมืองหลวงของนอร์โฟล์ค ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11 นอริชเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นที่สองของอังกฤษรองจากลอนดอน และมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ

นำท่านเข้าชม ปราสาทนอริช (Norwich Castle) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 สร้างโดย กษัตริย์วิลเลียม (William the Conqueror) นำท่านเข้าชมข้าวของเครื่องใช้และนิทรรศการต่างๆที่มีการจัดเก็บและจัดแสดงภายในปราสาทแห่งนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคิงส์ลินน์ (King’s Lynn) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เดิมรู้จักในนาม เมืองบิชอบ ลินน์ จนกระทั่งปี 1537 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นคิงส์ลินน์ จนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองท่าเรือในเขตนอร์ทโฟล์ค ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 ซึ่งยังคงกลิ่นอายความเป็นเมืองท่าในอดีตผ่านหมู่อาคารบ้านเรือน ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบัน

นำท่านเที่ยวชม เมืองคิงส์ลินน์ (King’s Lynn old town) ให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักและสวยงามของอาคารบ้านเรือนโบราณ

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งคิงส์ลินน์ (King’s Lynn Minster) หรือที่ชาวอังกฤษรู้จักในนาม โบสถ์เซ็นต์มากาเรต สร้างขึ้นในปี 1095 เป็นโบสถ์แบบเบเนดิกส์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพสวยงามของโบสถ์ใหญ่แห่งนี้

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์โบโร (Peterborough) (ระยะทาง 59 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Holiday Inn Peterborough West / Park Inn by Radisson หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ปีเตอร์โบโร - โอ๊คแฮม - คอเวนทรี - สเตรทฟอร์ท อัพ พอน เอวอน
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองปีเตอร์โบโร (Peterborough) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแคมบริชไชน์  เป็นเมืองที่ถูกค้นพบในสมัยศตวรรษที่ 12 เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองแห่งมหาวิหาร

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งปีเตอร์โบโร (Peterborough cathedral) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ในศิลปะแบบโกธิค

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแฮม (Oakham) นำท่านเข้าชม ปราสาทโอ๊คแฮม (Oakham Castle) ซึ่งเป็นปราสาทเล็กๆโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 สร้างขึ้นใกล้กับตลาด (market place) ในสมัยก่อน ในศิลปะแบบนอร์มัง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักของปราสาทหลังเล็กๆที่ทอดยาวจากตลาดในสมัยก่อนผ่านเส้นทางแคสเซิลเลน นำท่านถ่ายรูปกับ Oakham Buttercross ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการผลิตเนยในสมัยโบราณที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงกรรมวิธีการผลิตเนยในอดีต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองคอเวนทรี (Coventry) (ระยะทาง 88 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)  เมืองแห่งการผสมผสานวัฒนธรรม ชุมชน และวิถีชีวิตอันหลากหลาย ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเวทย์มนตร์และตำนาน โดยมีชื่อเสียงจากเรื่องของ เลดี้โกดิวา และ เซนท์จอร์จผู้ปราบมังกร

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ เลดี้โกดิวา (Lady Godiva statue)

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนประวัติศาสตร์สปอนสตรีทแห่งเมืองคอเวนทรี (Historic Spon Street)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Doubletree by Hilton Coventry / Murcure Warwickshire Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 5หมู่บ้านไบบิวรี - กลอสเตอร์ - หมู่บ้านคาสเซิลคอมบ์ - บริสตอล
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury Cottage) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในอังกฤษ ตั้งอยู่ในเขตเขตค็อตสวอลล์ ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยกระท่อมโบราณ โบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวยๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง ซึ่งสร้างความรู้สึกสดชื่นให้ผู้มาเยือนได้มากทีเดียว นอกจากนี้หมู่บ้านแห่งนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถานที่สุดโรแมนติก และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Bridget Jones's Diary อีกด้วย ซึ่งบ้านหรือกระท่อมเหล่านี้ เคยเป็นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะ ในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม นอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญคือทิวทัศน์ของแม่น้ำ Coln ที่ผ่านหมู่บ้าน ก็ช่วยเพิ่มความงดงามของดินแดนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านไบบิวรีได้ตามอัธยาศัย 

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) (ระยะทาง 41 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นำท่านเที่ยวชมเมืองกลอสเตอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมงดงามยุคทิวดอร์ (ค.ศ.1485 - 1603) ซึ่งอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันคือผับที่เปิดขายอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว

นำท่านเข้าชม มหาวิหารกลอสเตอร์ (Gloucester Cathedral) มหาวิหารตั้งอยู่ตอนเหนือของเมืองกลอสเตอร์ แต่เดิมเป็นแอบเบย์ที่อุทิศให้นักบุญเปโตร เมื่อราวปี ค.ศ. 678 หรือ 679 มาจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นมหาวิหาร ปี ค.ศ. 1541 สิ่งที่สะดุดตาและสวยงามที่สุดในมหาวิหารแห่งนี้คือ ซุ้มที่ฝังพระศพของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2 และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดัง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอนที่หนึ่ง สอง และหก เมื่อปี ค.ศ. 2000

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านชม หมู่บ้านคาสเซิลคอมบ์ (Castle Combe) หมู่บ้านเล็กๆที่ว่ากันว่าน่ารักที่สุดในคอตส์โวลด์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 มีทั้งปราสาท สวนอังกฤษสวยๆ พิพิธภัณฑ์ บ้านโบราณ โบสถ์ ร้านชาและร้านค้า และเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอีกหมู่บ้านสวยที่สุดในอังกฤษ เพราะหมู่บ้านแห่งนี้สร้างด้วยหิน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามของหมู่บ้านน่ารักแห่งเกาะอังกฤษ

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองบริสตอล (Bristol) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองที่อยู่ในทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทาส ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมืองนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง แต่ปัจจุปันได้มีโรงงานมากมายมาตั้งอยู่ที่เมืองนี้ และเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงคองคอร์ดก็ได้สร้างที่เมืองนี้

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานแขวนคลิฟตัน (Clifton Suspension bridge) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเอวอนที่เก่าเเก่เเละสวยงาม โดยเชื่อมระหว่าง ย่านคลิฟตัน ที่เป็นเเหล่งการค้าที่สำคัญของเมืองกับ ลีวูดส์ในมณฑลซัมเมอร์เซต โดยเป็นเส้นทางคมนาคมที่มีความสำคัญอย่างมากของเมืองเเห่งนี้ เเละจากความที่สวยงามเก่าเเก่เเละโดดเด่นนั้นก็ทำให้ในกลายมาเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกเเห่งของเมืองบริสตอล

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองบริสตอล ภายในเมืองและรอบๆบริสตอล เต็มไปด้วยปราสาทแห่งยุคกลางและคฤหาสน์หลังใหญ่ พร้อมทั้งสวนเผยให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Hilton Garden Inn Bristol / The Bristol Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 6บริสตอล - เอ็กซิเตอร์ - ดอร์เชสเตอร์ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็กซิเตอร์ (Exeter) (ระยะทาง 145 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นนครและเมืองเอกของมณฑลเดวอนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ทั้งนี้สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 1 ได้พระราชทานคำขวัญของเมืองนี้ว่า Semper fidalis

นำท่านเที่ยวชม มหาวิหารเอ็กซิเตอร์ ซึ่งเป็นมหาวิหารโกธิคที่งดงาม เป็นวิหารสไตล์อังกฤษเเท้ๆ รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงกันนั้นก็มีบ้านไม้ตั้งเรียงรายอยู่สองข้างถนน และมี Guildhall ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 800 ปีเลยทีเดียว โดยมีวัตถุโบราณจัดเเสดงไว้อย่างมากมาย

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารเซ็นต์นิโคลัส (St. Nicholas Priory) ซึ่งมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมในยุคทิวดอร์ ได้เวลานำท่านชมเส้นทางเดินใต้ดินในยุคกลางที่ Underground Passages อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพเมืองเก่ายุคกลางอีกแห่งที่มีความสวยงามของอังกฤษ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดอร์เชสเตอร์ (Dorchester) (ระยะทาง 118 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมันในดินแดนที่ชาวนายุคหินเคยอยู่อาศัยมาก่อน ปัจจุบันยังคงแสดงร่องรอยของคนสองกลุ่มนั้นอย่างชัดเจน

นำท่านเที่ยวชม เมืองดอร์เชสเตอร์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Town pump หรือ แท่งหินโบราณ (Obelisk) แห่งเมืองดอร์เชสเตอร์

นำท่านถ่ายรูปกับ อาคาร Corn Exchange ซึ่งเป็นสถานที่ในการซื้อขายข้าวโพดในสมัยก่อน สร้างขึ้นกลางศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันเป็นอาคารที่ใช้ในการจัดงานต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่าอีกแห่งของอังกฤษ ซึ่งยังคงกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมยุคกลาง

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Connaught Lodge Hotel / Holiday Inn Salisbury Stoneh **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 7บอร์นมัท - พอร์ตสมัท - ไบรตัน
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์นมัท (Bournemouth) (ระยะทาง 46 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองตากอากาศขนาดใหญ่บนชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษ  มีชายหาดที่ทอดยาวจากเมืองไครสต์เชิร์ชทางตะวันออก ไปจนถึงอาณาเขตติดต่อกับเมืองพูลทางตะวันตก โดยชายหาดมีความยาวกว่า22 กิโลเมตร และได้ชื่อว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ

นำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์นมัท (Bournemouth) เมืองที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยวิกตอเรียนและศิลปะแนวอาร์ตเดโก้ริมทะเลอันงดงามในบอร์นมัธ และเป็นที่ฝังศพของ แมรี่ เชลลีย์ ซึ่งเป็นผู้แต่งเรื่อง แฟรงเก็นสไตน์ ใน โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ส จากนั้นนำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าและบ้านหลากสีริมทะเล อันขึ้นชื่อของบอร์นมัท

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ตสมัท (Portsmouth) (ระยะทาง 84 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของ แฮมป์เชอร์เคาน์ตี ทางชายฝั่งตอนใต้ของอังกฤษ เป็นเมืองเกาะแห่งเดียวในอังกฤษ ตั้งอยู่บนเกาะพอร์ตซี ในช่องแคบอังกฤษ มีฐานทัพเรือที่สำคัญที่สร้างมานานหลายศตวรรษ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ได้รับความเสียหายอย่างมากจากการทิ้งระเบิดของเยอรมนี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเข้าชม ท่าเรือประวัติศาสตร์ (Historical Dockyard) นำท่านเข้าชมเรือธงของ ลอร์ด เนลสันHMS Victory และทัวร์เรือรบของ สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย, HMS Warrior 1860

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ หอคอย Spinnaker Tower และเดินเที่ยวชม เมืองพอร์ตสมัท

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไบรตัน (Brighton) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เป็นแหล่งสถานที่พักตากอากาศทางริมชายฝั่งทะเลตอนใต้ ที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่นครไบรตันและโฮฟ ในเทศมณฑลอีสต์ซัสเซกซ์ สำหรับเมืองไบรตันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษเมื่อพระเจ้าจอร์จที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าชายจอร์จแห่งเวลส์ ได้ทรงเสด็จมาประทับที่ไบรตันอยู่บ่อยครั้ง และทรงมีรับสั่งให้สร้าง พระราชวังพาวิลเลียน (Royal Pavilion) ขึ้นที่ไบรตัน ในปี ค.ศ. 1787

นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังพาวิลเลียน (Royal Pavilion) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของ เจ้าชายแห่งเวลส์ รูปแบบของพระราชวังจะเป็นสถาปัตยกรรม Mogul แบบอินเดียผสมผสานกับอังกฤษ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ The Lanes เป็นย่านประวัติศาสตร์ชื่อดังของเมือง เดิมเป็นแหล่งที่พักของชาวประมง ในปัจจุบันถือว่าเป็นย่านนักช้อป โดยเฉพาะคนที่ชอบของวินเทจย้อนยุค ของ Handmade และของ Hi Street ที่มีให้เลือกมากมายระหว่างสองข้างทางร้านค้า ภายในโซนจะเป็นตรอกเล็กๆ ปูกระเบื้องแดง ห้ามรถภายนอกเข้า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ได้เวลานำท่านขึ้น British Airways I 360 หอคอยสูงที่สร้างอยู่บนชายหาดแห่งเมืองไบรตัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Jurys Inn Brighton Hotel / Mercure Brighton Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 8ไบรตัน - ลอนดอน - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ช้อปปิ้ง
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (London) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

นำท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) หรือรู้จักดีในชื่อ บิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ซึ่งในปัจจุบันเป็นรัฐสภาอังกฤษ

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือในแม่น้ำเทมส์ (Thames River) แม่น้ำใหญ่ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอน และยังเป็นจุดท่องเที่ยว Landmark ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ เรือจะล่องผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นไฮไลท์ของเมืองทั้ง หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben), ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก,  ดิ โอทู อารีนา (The O2 Arena) เดิมชื่อ นอร์ท กรีนวิช อารีน่า (North Greenwich Arena) ถูกใช้เป็นสนามแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 และพาราลิมปิก 2012, สะพานวอกซ์ฮอลล์ (Vauxhall Bridge) อีกหนึ่งสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่เปิดทำการครั้งแรกในวันที่ 26 พฤษภาคม ปีพ.ศ.2449 ถือเป็นอีก หนึ่งสะพานโค้งที่สวยงามในใจกลางกรุงลอนดอน, สะพานแลมเบิร์ธ (Lambeth Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่เชื่อมต่อระหว่างย่าน Westminster และ Lambeth โดยทางด้านตะวันออกของ สะพานจะเป็นพระราชวังแลมเบิร์ธ (Lambeth Palace) จุดเด่นของพระราชวังอยู่ที่สีของสะพาน เป็นสีแดงสีเดียวกับม้านั่งหนังใน House of Lords 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Burger & Lobster) - Signature  (ซิกเนเจอร์)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการช๊อปปิ้งในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้างสุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ตั้งอยู่อีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก  Double Tree by Hilton Docklands / Heston Hyde Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 9ลอนดอน – ช้อปปิ้งเอาท์เลต – กรุงเทพมหานคร
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) หรือรู้จักดีในชื่อ บิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ซึ่งในปัจจุบันเป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังหอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตรโดยที่ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร  ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย (Victorian Gothic) บิ๊กเบนเป็นชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ที่สุด หนักถึง 13,760 กิโลกรัมซึ่งแขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ทั้งนี้มีระฆังรวมทั้งสิ้น 5 ใบ โดย 4 ใบจะถูกตีเป็นทำนองส่วนบิ๊กเบนจะถูกตีบอกชั่วโมงตามตัวเลขที่เข็มสั้นชี้บนหน้าปัดนาฬิกาอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

นำท่านถ่ายรูปกับ (London Eye) หรือที่รู้จักในชื่อมิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต)และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักรลอนดอนอาย ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของสวนจูบิลี่บนริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเธมส์ ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์กับสะพานฮันเกอร์ฟอร์ดโดยสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโดมแห่งการค้นพบที่เคยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานนิทรรศการเฟสติวัล ออฟ บริเตนในปี ค.ศ. 1951 ออกแบบและสร้างสรรค์โดย David Marks and Julia Barfield ด้วยการสนับสนุนโดย British Airways 

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester Outlet) (ระยะทางประมาณ 60 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที )

เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่
บ่ายอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ Burberry, Calvin Klein, Cath Kidston, Cerruti, Anne, Armani, Bally, Bodum Bose, Bodum, Fontainฯลฯ 
17.00 น.นำท่านเช็คอิน และ ทำ TAX Refund (การทำ TAX Refund ในประเทศอังกฤษใช้เวลานานมาก จึงจำเป็นต้องรีบเดินทางไปสนามบิน)
21.35 น.

ออกเดินทางจาก สนามบินฮีทโธรว์ (LHR) สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเที่ยวบิน TG 917 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.35 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน

วันที 10กรุงเทพฯ
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

เงื่อนไขในการจอง

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. 
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 25 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
 • ค่าวีซ่าอังกฤษ (ยื่นปกติ) ท่านละ 6,000 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจำตั๋วเครื่องบิน, วีซ่าและค่าดำเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจำล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

 ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของสายบการบิน ขณะนี้สายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดที่นั่ง (Assign seat) ทุกที่นั่ง สนนราคา 2,000 – 4,000 บาทต่อเที่ยวบิน หากท่านไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้องทำการขอที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์เชคอินที่สนามบินเท่านั้น แต่หากท่านต้องการจัดที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ สามารถแจ้งกับทางบริษัทฯ หลังทำการออกตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะไปแล้วเท่านั้น 
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่าง 2 หน้าติดกัน ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำมาด้วย
 2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นหลังฉากรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 
 3. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ) หรือ หนังสือจดทะเบียน บริษัท หรือ จดทะเบียนร้านค้า 
 4. หลักฐานการเงิน
  - สมุดบัญชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่าตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (ให้นำมาแสดง ณ วัน นัดสัมภาษณ์) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 
 5. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่นๆ 
 6. สำเนาบัตรประชาชน 
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จำเป็นต้องแปลสูติบัตรด้วย)
 • ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองเท่านั้น ปัจจุบันสถานทูตอังกฤษได้มีการเปลี่ยนระบบให้มีการสแกนลายนิ้วมือพร้อมสแกนม่านตาของผู้สมัครขอวีซ่า

  “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร”
  อาคารเทรนดี้  ชั้น 28 ถนนสุขุมวิท
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  อาคารเทรนดี้จะอยู่ในซอยสุมขุมวิท 13 ติดกับสถานีรถไฟฟ้านานา

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy