ทัวร์ยุโรป อิตาลี เกาะเวนีส ชิงเกว แตร์เร ปิซ่า 2567/2024 เที่ยวอิตาลี

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE213 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป อิตาลี เวนิส ชิงเกว แตร์เร พิพิธภัณฑ์วาติกัน 7 วัน 5 คืน (EK)

DE213 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป อิตาลี เวนิส ชิงเกว แตร์เร พิพิธภัณฑ์วาติกัน 7 วัน 5 คืน (EK)
Emirates (EK)

GALILEI HOTEL
HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA
HOTEL CAPANNELLE
THE GATE HOTEL

มหาวิหารมิลาน โบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของ ชาวเวนิส
ชิงเกว แตร์เร หมู่บ้านมรดกโลกห้าแห่ง อายุหลายร้อยปี
หอเอนเมืองปีซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ถ่ายรูป ณ บันไดสเปน บันไดที่กว้างที่สุดในยุโรป

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE213-00113-19 ต.ค. 67Emirates (EK)99,999จองด่วน
DE213-00220-26 ต.ค. 67Emirates (EK)99,999จองด่วน
DE213-00417-23 พ.ย. 67Emirates (EK)95,999จองด่วน
DE213-00301-07 ธ.ค. 67Emirates (EK)99,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินนานาชาติมิลาน • มิลาน
07.00 น.พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 ROW U  เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
09.55 น.ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK375  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
15.45 น.ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK091  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
20.30 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา มิลาน ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นของประเทศอิตาลีช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
ที่พักNH Milano Fiera หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล)
วันที่ 2มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • ช้อปปิ้งที่มิลาน • เวโรน่า • JULIET’S HOUSE • เมสเตร้
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแห่งแฟชั่น เมืองมิลาน (MILAN) พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANO ) หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายใน วิหารเชื่อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของจริงที่ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซู บริเวณด้านหน้าตกแต่งด้วยรูปสลักหินอ่อนที่วิจิตรเป็นอย่างยิ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปปิ้งมอลล์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของยุโรปที่ กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่อัดแน่นไปด้วย แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่บางแบรนด์นั้นก็ยังถือ กำเนิด ณ เมืองแห่งนี้ อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมที่คุ้นหู อีกมากมายอย่าง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski 
เที่ยงบริการอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น แบบบุฟเฟ่ต์

บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (VENORA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองเวโรน่ายังได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปียร์ นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใช้บรรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฎกรรมขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1595 เรื่องโรมิโอกับจูเลียต

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต JULIET’S HOUSE ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ำคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้นสำริดขนาดเท่าตัวจริงของจูเลียต

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (VENICE MESTRE) ฝั่งแผ่นดินใหญ่ของเวนิส ประตูสู่ราชินีแห่งแอนเดรียติก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก 

Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันที่ 3ท่าเรือตรอนเคตโต้ • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • เมืองปาร์ม่า • วิหารแห่งปาร์ม่า • หอพิธีศีลจุ่ม • เมืองลา สเปเซีย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO)

นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย(VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส 

นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (St.Mark’s Square) ที่จักรพรรดินโปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรป และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก(San Marco Basillica) มหาวิหารประจำเขตอัครบิดรเวนิส สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน เนื่องจากถูกทำลายไปเกือบหมดสิ้นในครั้งที่ออกโตมันเข้ายึด ซึ่งภายในโบสถ์นั้นจะมีภาพโมเสกบอกเล่าเรื่องราวในครั้งนั้นอยู่ โดยเซ็นท์มาร์โกถือว่าเป็นนักบวชที่สำคัญในการเผยแพร่ศาสนาในสมัยศตวรรษที่ 5 สำหรับตัวมหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวังดอร์จ(Doge’s Palace) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของยุคแห่งเวนิสครั้งที่เมืองนี้ยังเป็น สาธารณะรัฐเวนิส ก่อนได้รับการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1923 และยังมี หอระฆังซันมาร์โก (St Mark’s Campanile) หอระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมในปี 1514 และพังทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกันจะเป็นที่ตั้งของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ้มโค้งที่เชื่อมระหว่างพระราชวังดอร์ดและเรือนจำ
**หมายเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่านั่งเรือกอนโดล่า หากท่านสนใจนั่งเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์เพื่อประสานงานให้ได้ ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพื่อความปลอดภัยของท่านเนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาท้องถิ่น พิเศษให้ท่านได้ทานสปาเกตตี้เส้นหมึกแบบเวนิส

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ VENICE MESTRE  เพื่อเดินทางสู่ เมืองปาร์ม่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่และมั่งคั่งของอิตาลี และเป็นต้นกำเนิดของพาร์เมซานชีส ที่ชาวอิตาเลี่ยนนิยมทานและโด่งดังไปทั่วโลก พาทุกท่านเดินเล่น ชมด้านหน้า วิหารแห่งปาร์ม่า (Parma Cathedral) เป็นวิหารประจำจัตุรัส Piazza Duomo สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่พระแม่มารี ถัดมาคือ หอพิธีศีลจุ่ม (Baptistery of Parma) อาคารทางแปดเหลี่ยมสีชมพูอ่อน ที่สร้างด้วยหินอ่อนเวโรนา ถือเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของการเปลี่ยนจากศิลปะโรมาเนสก์ไปเป็นศิลปะกอทิกในอิตาลี ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่สำหรับทพิธีศีลจุ่ม ซึ่งพิธีที่สำคัญที่สุดของชาวคริสต์

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย (Spezia) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง ที่นี่เป็นหนึ่งในท่าเรือทางการทหารและการค้าหลัก มีชื่อเสียงหลักจาก เส้นทางรถไฟ ที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อ ชิงเคว แตร์เร ที่เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอิตาลี

ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก

Hotel Galilei หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันที่ 4ชิงเกว แตร์เร • ปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปิซ่า • เมืองปราโต
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําท่านนั่งรถไฟสู่ ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) ชมหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่า ที่มีความหมายว่า “ดินแดนทั้งห้า (Five Land)” ตั้งบนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดทะเลบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรีย ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้ มีหุบเขาล้อมรอบ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ 
 
พิเศษสุด ! พาท่านขึ้นรถไฟชม 2 หมู่บ้านที่เข้าถึงง่ายและสวยงาม นั่นคือ มานาโรร่า (Manarola) หมู่บ้านที่เป็นดั่งหน้าปกโปรโมทหมู่บ้านมรดกโลกแห่งนี้ เพราะมักจะเป็นหมู่บ้านแรกๆ ที่คนจะนึกถึง ด้วยภาพลักษณ์จุดเด่นของวิวบ้านเรือนหลากสีสันตั้งลดหลั่นกันตามแนวหน้าผาตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียว งดงามเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นพาท่านเยือนอีก 1 หมู่บ้าน นั่นคือ ริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) ซึ่งตั้งอยู่ถัดจากมานาโรร่าไปเพียงเล็กน้อย เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ ชิงเคว แทร์เร มีร้านรวงต่างๆ ตั้งเรียงรายตลอด ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของ Hand made เสื้อผ้า ของที่ระลึก ร้านอาหาร รวมไปถึงเจลลาโต้ ไอศกรีมไขมันต่ำต้นตำหรับจากแดนพาสต้าแห่งนี้

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

นำท่านเข้าชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของเมือง ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้จะประกอบไปด้วย หอศีลจุ่ม วิหาร และหอระฆัง ซึ่งที่นี่มีหอระฆังที่โด่งดังระดับโลก นั้นคือ หอระฆังเอน แห่งเมืองปิซ่า (รวม ค่ารถบัสไปยังหอ)

นำท่านชมบริเวณรอบหอระฆังแห่งนี้พร้อมเก็บรูปเป็นที่ระลึกกับ หอเอนเมืองปีซ่า ( LEANING TOWER OF PISA ) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น  โดยเอกลักษณ์และสาเหตุที่ทำให้หอระฆังแห่งนี้ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นคือการที่ตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา เริ่มสร้างในปี 1174 แต่เมื่อสร้างขึ้นไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตัวลง เนื่องจากเนื้อดินในบริเวณนี้ไม่มีชั้นหินแทรก ประกอบกับตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำอาร์โน ทำให้ดินมีความชื้นและเหลวกว่าปกติ จนทำให้ต้องยุติการก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระทั่งปี 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อด้วยเทคนิคการสร้างให้เพดานไม่เท่ากันเพื่อรักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ต้องยุติการก่อสร้างในปี 1284 จากภัยสงคราม ก่อนชั้นที่ 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และตัวหอระฆังถูกเติมจนเสร็จสิ้นเมื่อปี 1372 นับเป็นเวลาร่วม 199 ปี นับจากวันที่เริ่มสร้าง โดยตัวอาคารเคยเอียงมากสุดถึง 5.5 องศา ในปี 1990 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต (Prato) มีพื้นฐานมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบด้วยบริษัทแฟชั่นประมาณ 7,000 แห่ง ก่อนหน้านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของฟลอเรนซ์ และในปี 1992 แต่ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของจำนวนคน ทำให้ปราโตได้กลายเป็นเมืองหลวงของจังหวัดที่มีชื่อเดียวกัน

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก

Miro Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันที่ 5ฟลอเร้นซ์ • มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร • จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย • จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่ • กรุงโรม • โคลอสเซี่ยม
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (FLORENCE )  เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอิตาลี และเมืองหลวงของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ เป็นเมืองซึ่งเป็นที่ถือกำเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มีเกลันเจโล ลีโอนาโด ดาวินชี่ ราฟาเอล ซานตี และอีกมากมาย พาท่านถ่ายรูปมุมสูงของเมืองที่ จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่ (Piazzale Michelangelo) ซึ่งถือว่าเป็น 1 ในมุมที่ดีที่สุดที่จะได้เห็นทัศนียภาพแบบพาโนราม่า บนนี้ท่านจะสามารถเห็นกลุ่มอาคารสำคัญๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารฟลอเรนซ์ สะพานเวคคิโอ พระราชวังปิติ และยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิดจำลองอีกด้วย

นำท่านชมชมความยิ่งใหญ่และอลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม  นำชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune), วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่เป็นต้น

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุงโรม (Rome) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองหลวงของประเทศอิตาลี และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่รุ่งเรืองถือเป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป็นต้น

นำท่านแวะถ่ายภาพ บริเวณด้านนอก โคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM)  หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโรมัน สร้างขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส เป็นสนามกีฬาที่จะเป็นการประชันการต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป็นต้น โดยบ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซี่ยมทำให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธุ์เลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบอัฒจันทร์กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่งนี้ยังถือว่าเป็นการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกด้วย 

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษให้ท่านได้ทานพิซซ่าสไตล์อิตาเลี่ยนแท้
ที่พัก

Hotel Belstay Roma Aurelia หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันที่ 6นครรัฐวาติกัน • พิพิธภัณฑ์วาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์ • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน •สนามบินฟูมิซิโน่
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ศูนย์กลางแห่งศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิก ที่ นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) Highlight !!!! พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museum) หนึ่งในสุดยอดที่รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปะจากทั่วทุกมุมโลกที่ทรงคุณค่า และยังมีงานศิลปะที่งดงามจากจิตกรเอกของโลกอย่าง มิเกลลันเจลโล ราฟาเดล บรามันเต้ โดยเฉพาะงานศิลปะที่ผนังและเพดานของโบสถ์น้อยซิสทีน (Sistine chapel) ที่เป็นภาพ The last judgment และ The Creation of human (ในกรณีมีพิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รับการเข้าชม)

นำท่านเข้าชม มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ ( ST. PETER’ BASILICA ) ศาสนสถานของคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่ฝังพระศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้กางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เมื่อปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนย์รวมทั้งทางกายและทางใจของวาติกัน  โดยมหาวิหารแห่งนี้ได้สร้างทับวิหารหลังเดิมที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 4 ออกแบบโดยมีเกลันเจโลสุดยอดจิตกรร่วมสมัยกับดาวินชี่ ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินอ่อน โดยมีประติมากรรมชื่อก้องโลกอย่าง ปีเอต้า (Pietà) ซึ่งทำจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวและใช้เวลาในการแกะสลัก 7 ปี บริเวณด้านหน้าคือ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ่งประติมากรผู้ได้ฉายาว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที่มีต่อประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น (ในกรณีมีพิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รับการเข้าชม)

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน

กลับสู่กรุงโรมนำท่านชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ (TREVI  FOUNTAIN ) ที่มักกล่าวกันว่าเป็นน้ำพุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน โลก นำท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน (SPANISH  STEPS ) บันไดที่กว้างที่สุดในยุโรป เชื่อมระหว่างจัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรีนิตี้ นอกจากนั้นยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้นตำหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน (Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Tax Refund)

22.10 น.​

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเร็ตส์ เที่ยวบินที่ EK096 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

วันที่ 7ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
05.50 น.ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น.ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ EK370 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
18.25 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทำการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทำการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ99,999 บาท
เด็กอายุ 02-07 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ98,999 บาท
เด็กอายุ 02-07 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ99,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ20,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ99,999 บาท
เด็กอายุ 02-07 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ98,999 บาท
เด็กอายุ 02-07 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ99,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ20,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ95,999 บาท
เด็กอายุ 02-07 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ94,999 บาท
เด็กอายุ 02-07 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ95,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ20,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ99,999 บาท
เด็กอายุ 02-07 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ98,999 บาท
เด็กอายุ 02-07 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ99,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ20,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องล ะ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)
 • มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเขงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 3,500 บาท)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่รักษาพยาบาล 50,000 USD ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกสถานที่ VELCOME TO EUROPE
 • **ทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน**

กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

การจองทัวร์ :

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 40,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

• ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

 

กรณีเจ็บป่วย :

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งท่านจะต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริมซึ่งไม่สะดวกสบายในการพัก
  **กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองแบบ 3 ท่านหากลูกค้าพึงพอใจ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขของห้องพักดังกล่าว**
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นห้องแบบ โwin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้อง ห้อง Double และส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการนำเตียงมาชิดกันให้เป็น Double หากลูกค้ารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไม่รับรองเรื่องห้องให้เนื่องจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถล้อคห้องพักได้จึงขึ้นอยู่กับการจัดการของทางโรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน และห้องพักแบบเดี่ยวและคู่ อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 • กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นบางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง
 • บริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูตเนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยี่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถ วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซากรุ๊ปในการนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยวซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด
 • ท่านที่มีความประสงค์จะยี่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการเพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้นมิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวน
  ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ 10 ท่านขึ้นไป เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • หากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในรายการมีการปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏิบัติการทางรัฐบาลิหรือหน่วยงานในประเทศ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการจองทุกครั้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาดทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามรถนำมาเลื่อนวันหรีอคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าวเมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรีอชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  กรณีมี "คดีความ" ที่ไม่นุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้ำไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี "หญิงตั้งครรภ์"ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดจนว่าสามรถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า - ออกประเทศใดๆเมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่นรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
 • ภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักชัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 • หนังสือเดินทาง
  1.หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน จะต้องเหลืออายุการใช้งานเดินทางไป และกลับไม่น้อยกว่า 180 วัน และมีหน้าว่าง 2 หน้า (สำหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์)พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 2 ชุด
  ***สำหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้นห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน้ำเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด**
   2.หนังสือเดินทางเล่มเก่าตัวจริง ถ้าเคยมีวีซ่าเชงเก้นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตัวอย่างหน้าวีซ่าเชงเก้น***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียนนักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันทีเพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติมและบางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
 • รูปถ่ายสี
  รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5 นิ้ว 2 รูป ที่มีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามซ้ำกับรูปถ่ายที่เคยทำวีซ่าห้ามสวมคอนแทค เลนส์และเครื่องประดับต่างๆ รูปถ่ายต้องมีความคมชัดของภาพสูง ผมไม่ปีดคิ้ว รวบผมเปิดใบหูเห็นแววตาผู้สมัครชัดเจน และห้ามตกแต่งภาพใดๆทั้งสิ้น 3.5 ซ.ม.
  ความยาวของใบหน้าตั้งแต่ศีรษะจรดคางอยู่ระหว่าง 3-3.5 เซนติเมตรความกว้างของใบหน้า2.5 แต่ไม่เกิน 3 เซนติเมตร
 • หลักฐานการเงิน
  ตัวอย่างขนาดรูปถ่ายที่ตรงตามสถานทูตกำหนด
  1 Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
  2 หากออกค่าใช้จ่ายให้คนในครอบครัวต้องขอ Bank guarantee จากธนาคารให้บุคคลนั้นๆด้วย
  หลักฐานทางการเงินชื่อและนามสกุลต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ตและต้องขอจากธนาคารไม่เกิน 15 วันก่อนวันยี่นวีซ่า
  **หมายเหตุ** ผู้สมัครควรเลือกใช้บัญชออมทรัพย์ที่มีเงินอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทขึ้นไป
  3 ปรับสมุดบัญชีธนาคารตัวจริง และเตรียมไปในวันที่ยื่นวีซ่าชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต
 • หลักฐานการทำงาน
  1 สำหรับเจ้าของกิจการต้องมีสำเนาหนังสือรับรองทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาจดทะเบียนบริษัท
  (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2 สำหรับท่านที่ทำงานบริษัท กรุณาระU TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของสถานทูตต้องระบุวันลาให้ครอบคลุมตลอดช่วงการท่องเที่ยว ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ(ระยะเวลาของหนังสือรับรองต้องไม่เกิน 1 เดือน)ต้องมีตราแสตมป์จากบริษัทและเอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ
  3 สำหรับนักเรียน หรือนักศึกษา ATIOM ต้องขอหนังสือรับรองจากทางสถาบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการศึกษา
  เอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ
  4 สำหรับท่านที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือธุรกิจไม่จดทะเบียนเขียนจดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงานในเอกสารจะต้องระบุ ชื่อกิจการ/ชื่อร้านค้า/ลักษณะงานที่ทำ/ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ทำงาน วันที่เริ่มกิจการ/รายได้โดยประมาณต่อเดือนเอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารส่วนตัว
  1.สำเนาทะเบียนบ้าน
  2.สำเนาบัตรประชาชน
  3.สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
  4.ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
  5.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
  *** ในบางประเทศการยื่นวีซ่ากับทางบริษัททัวร์ จะต้องทำการยื่นวีซ่าประเภทหมู่คณะเท่านั้นการยื่นหมู่คณะต้องมีจำนวน 10 คนขึ้นไป ซึ่งทางศูนย์รับยื่นจะเป็นผู้กำหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้นผู้เดินทางไม่สามารถกำหนดวันยี่นได้เอง หากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่ทางศูนย์รับยื่นกำหนดได้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม PREMIUM หรือสำหรับการยื่นเดี่ยว เงื่อนไขกรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์อีกครั้ง
  **ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้เดินทางต้องชำระกับทางศูนย์รับยื่นโดยตรง**
 • กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี
  1 สูติบัตรฉบับภาษาไทย/อังกฤษ
  2 กรณีเดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องนหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
  3 กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา มารดา ท่านใดท่านหนึ่งต้องขอจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา หรือมารดา ผู้ไม่ได้เดินทางจะต้องไปยื่นความจำนงเพื่ออนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ โดยเอกสารให้ระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร วันที่เดินทาง และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจนและลงตราประทับจากราชการอย่างถูกต้อง เป็นฉบับภาษาไทย หรือ อังกฤษ
  4 กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใบสำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุว่าบุตรอยู่ในการดูแลของใคร เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเท่านั้น
  5 กรณีบุตรบุญธรรม ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือที่ว่าการอำเภอ

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทางไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่าระหว่างรอผลพิจารณาจะม่สามารถดึงหรือขอหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากำหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***
*** การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้นข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี ***


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy