ทัวร์สามพันโบก 2565/2022 เที่ยวสามพันโบก ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี เที่ยวอุบลราชธานี

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE046 : ทัวร์สามพันโบก ผาแต้ม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จ.อุบลราชธานี 3 วัน 1 คืน (VAN)

DE046 : ทัวร์สามพันโบก ผาแต้ม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จ.อุบลราชธานี 3 วัน 1 คืน (VAN)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.อุบลราชธานี
18.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.อุบลราชธานี
19.00 น.ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 อุบลราชธานี - บ้านสองคอน - สามพันโบก - อช.ผาแต้ม - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - แม่น้ำสองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ ณ บ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี 

นำท่านเดินทางไปชม สามพันโบก หรือ "แกรนด์แคนยอนแห่งสยาม" ให้ท่านชมและถ่ายภาพจุดต่างๆ ตามอัธยาศัย 

***ช่วงฤดูฝนจะพาชม น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) และน้ำตกสร้อยสวรรค์ แทน

08.00 น.บริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
09.00 น. 

เดินทางไป อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ชม ภาพเขียนสีโบราณ โดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายตามความยาวของหน้าผาติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า 300 ภาพ ซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียนสีโบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทย สมควรแก่เวลาออกเดินทางต่อ

***หากเป็นช่วงฤดูฝน จะพาไปชม น้ำตกแสงจันทร์ หรือ "น้ำตกลงรู" 1 ใน Unseen Thailand

เดินทางไปยัง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ และนมัสการหลวงปู่คำคนิงจุลมณี ซึ่งมรณภาพไปถึง 21 ปี สังขารไม่เน่าเปื่อยซึ่งปัจจุบันยังคงถูกเก็บไว้ในโลงแก้ว
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อ.โขงเจียม นำท่านชมปรากฏการณ์ แม่น้ำสองสี ซึ่งเกิดจากการไหลมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูล (โขงสีปูนมูลสีคราม) อิสระกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

นำท่านCheck In เข้าที่พักโรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมหรือเทียบเท่าระดับเดียวกันเก็บสัมภาระอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ชมความสวยงามของต้นไม้ (ต้นโพธิ์) เรืองแสง ให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เย็นรับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 วัดป่าปากโดม - ช้อปปิ้งของฝากเมืองอุบลฯ - วัดพระธาตุหนองบัว - วัดบ้านไร่ - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

เก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก

นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าปากโดม นำท่านกราบสักการะ องค์พญาทะนะมูลนาคราช (พญานาคประจำตัวคนเกิดวันศุกร์) พร้อมชมสถาปัตยกรรมองค์พญานาค ทะนะมูลนาคราช ที่ดูยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

นำท่านเดินทางต่อไป ซื้อของฝากของดีเมืองอุบลฯ อาทิเช่น แหนม หมูยอเป็นต้น

นำท่านเดินทางไปยัง วัดหนองบัว หรือที่ชาวอุบลฯนิยมเรียกวัดพระธาตุหนองบัว สักการะ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์” 

นำท่านเดินทางไปยัง จังหวัดนครราชสีมา

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำท่านเดินทางไปยัง วัดบ้านไร่ กราบสักการะ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และ องค์พญาอนันตนาคราช (พญานาคประจำตัวคนเกิดวันอาทิตย์)

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

ระหว่างทางแวะให้ท่าน รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

 
24.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สิ้นสุดการให้บริการ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม แล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ ได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง
   
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

  * การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง
 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ชมเทศกาลทุ่งดอกบัวตอง โรแมนติก ปาย - ปางอุ๋ง พักรีสอร์ทระดับมาตรฐาน สบายๆ กับวันพักผ่อนของทุกท่าน
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy