ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส แกรนด์แคนย่อน 2567/2024 เที่ยวอเมริกา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE376 : โปรแกรมทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส แกรนด์แคนย่อน 11 วัน 7 คืน (BR)

DE376 : โปรแกรมทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส แกรนด์แคนย่อน 11 วัน 7 คืน (BR)
EVA Air (BR)

EXCALIBUR
HOLIDAY INN AIRPORT
Holiday Inn Buena Park
HYATT PLACE
RADISSON FRESNO HOTEL
SPRINGHILL SUITES

ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน
ชมธรรมชาติอันสวยงาม ณ อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี
เดินเล่นถนน The Hollywood Walk of Fame ที่จารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง
อิสระตามอัธยาศัยที่เมืองลาสเวกัส หรือ เลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริม


** ช้อปปิ้งอย่าจุใจ ณ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET **
** ไม่รวมค่าวีซ่า  ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (33 ดอลล่าสหรัฐ) **

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ
22.30 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก
วันที่ 2ไต้หวัน - ซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค - ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ - ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกท - Union Square
01.45 น.

ออกจากประเทศไทย สู่ไต้หวัน โดยสายการบิน อีวีเอ เที่ยวบินที่ BR 206
***คณะออกเดินทางวันที่ 19 - 29 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 02.15 น.*** 

06.35 น.เดินทางถึง ไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
***คณะออกเดินทางวันที่ 19 - 29 มี.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 06.50 น.***
10.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ BR 008
***คณะออกเดินทางวันที่ 19 - 29 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 10.30 น.***

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

06.30 น.

เดินทางถึง สนามบินซาน ฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 07 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 06.40 น.***

นำท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็นที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย

นำท่านถ่ายรูปและชม สะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Union Square แหล่งช้อปปิ้งของคนคลั่งช้อปโดยแท้ หลากหลายด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ร้านขายยีนส์ยี่ห้อลีวายส์ มีซูเปอร์มาร์เก็ต Virgin Megastore, Gump, สินค้าแบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็นต้น อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ที่พัก HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทียบเท่า
วันที่ 3อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี - เฟรสโน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอเนีย มีพื้นที่ 1,189 ตารางไมล์ หรือ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่จรดทะเลทรายเนวาดา อุทยานแห่งชาติโยเซมิตีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกามีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ล้านคนต่อปี และได้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1984 โยเซมิตีเป็นที่รู้จักในชื่อของหน้าผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมครึ่งซีก (Half dome) น้ำตกขนาดใหญ่หลายน้ำตก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย

นำท่านชม น้ำตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา

จากนั้นนำท่านชม เอล แคปปิตอล (El Capitan) ซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของอุทยานนี้ เป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ ตั้งฉากขึ้นไปถึง 900 เมตร)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทำให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยังเมือง มอนเทอร์เรย์ (Monterey) แทน 

เดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทำให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ที่พักRADISSON FRESNO หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เฟรสโน - BARSTOW FACTORY OUTLET - ลาสเวกัส
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัส

โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่บนถนน Strip

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ที่พักEXCALIBUR หรือเทียบเท่า ในยามค่ำคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์หน้าโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา
วันที่ 5อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริม
ตลอดทั้งวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระตามอัธยาศัยที่เมืองลาสเวกัส (ไม่มีบริการรถโค้ช) หรือ ให้ท่านเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริม

 • อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon National Park) + สกายวอล์ค (Skywalk) + แวะชมเขื่อนฮูเวอร์ (Hooverdam) รวมอาหารกลางวัน แพ็คเกจโดยรถโค้ชขั้นต่ำ 10 ท่าน ราคาประมาณ 4,000 บาท ต่อท่าน กรณีที่มีจำนวนน้อยกว่า 10 ท่าน ราคาประมาณท่านละ 4,500 บาท ต่อท่าน กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 10 วัน ชำระพร้อมเงินส่วนที่เหลือ หัวหน้าทัวร์อาจไม่สามารถร่วมเดินทางด้วยได้ โดยหัวหน้าทัวร์จะต้องดูแลคณะกลุ่มใหญ่ก่อน อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ (ประมาณ 1,600 เมตร) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี เดินบนสกายวอล์ค (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแม่น้ำกว่า 1,200 เมตร
 • อิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เลท ภายในเมือง หรือ สามารถเลือกเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย
เที่ยง-ค่ำ** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว **
ที่พักEXCALIBUR หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน - Horseshoe bend - ทะเลสาบพาวเวลล์ - เมืองเพจ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์ (Utah) โดยภูมิประเทศของไบรซ์แคนยอนเป็นหน้าผาสูง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 8000-9000 ฟุต ไบรซ์แคนยอนเปรียบได้กับสถานที่จัดแสดงแสงสีธรรมชาติ ด้วยรูปลักษณ์และสีของหินที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแสงของวัน เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ เรียกว่า ฮูดู (Hoodoos) ที่ขึ้นเรียงกันเป็นแนว มีรูปร่างรูปทรงแปลกประหลาด

จากนั้นนำท่านชม Horseshoe bend ซึ่งเป็นส่วนโค้งของแม่น้ำโคโรลาโด (Colorado River) ที่มีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้า น้ำเป็นสีเขียวเข้มเหลือบน้ำเงิน ประกอบกับน้ำนิ่งทำให้ทัศนียภาพสวยงาม ความลึกจากหน้าผาถึงก้นแม่น้ำ มีความลึกมากกว่า 300 เมตร

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเพจ (Page) อยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เป็นเมืองต้นน้ำของ แกรนด์แคนยอน เนื่องจากแม่น้ำโคโลราโดจะไหลผ่านจากเมืองเพจ ลงไปยังแกรนด์แคนยอน เมืองนี้เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยงทางธรรมชาติมากมายและล้วนเกี่ยวกับแม่น้ำทั้งสิ้น อาทิ เช่น ทะเลสาบเหนือเขื่อน Glen Canyon ชื่อว่า Lake Powell ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละประมาณ 2 ล้านคน หรือ Horseshoe bend จุดชมโค้งแม่น้ำรูปเกือกม้าบนหน้าผาสูงกว่า 1,000 ฟุต หรือราวๆ 300 เมตร รวมทั้ง Antelope Canyon ภูเขาหินทราย (Sandstone) ที่มีริ้วลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน้ำหลากกัดเซาะหินมานานนับล้านๆปี

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ที่พักHYATT PLACE หรือเทียบเท่า
วันที่ 7เมืองเพจ - Antelope Canyon - แกรนด์แคนย่อนฝั่ง South Rim - เมืองคิงส์แมน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Antelope Canyon ภูเขาหินทราย (Sandstone) ที่มีริ้วลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน้ำหลากกัดเซาะหินมานานนับล้านๆปี จนทำให้ผนังถ้ำเกิดริ้วลายคล้ายเกลียวคลื่นเว้าแหว่งตามซอกถ้ำ ทำให้เกิดช่องหินที่เป็นริ้วสวยงาม เล่นแสงกระทบกับดวงอาทิตย์ที่สาดส่อง ทำให้แต่ละช่วงเวลาของวัน ภูเขาหินทรายเหล่านี้มีสีสันที่ต่างกันออกไป โดยในแต่ละฤดูกาลจะมีสีสีนที่แตกต่างกันออกไปด้วย อันขึ้นอยู่กับการหักเหของแสงในแต่ละวัน เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง ส้ม และม่วง ฤดูใบไม้ร่วง จะเป็นโทนสีอ่อน เป็นต้น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) ฝั่ง South rim ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ (ประมาณ 1,600 เมตร) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคิงส์แมน (Kingman)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พักSPRINGHILL SUITES หรือเทียบเท่า
วันที่ 8ลาสเวกัส - Ontario Mills - อนาแฮม
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ นครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง

โดยระหว่างทางผ่านชม ออนตาริโอ มิลล์ (Ontario Mills) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ายเดินทางสู่ เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนานเป็นที่ตั้งของ ดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พักHOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่า
วันที่ 9อนาแฮม - Hollywood Boulevard - โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล - สนามบิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินเล่นบน ถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนน Hollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ

ชมด้านหน้า โรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด ที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย

ชม ดอลบี เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์

จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่

เที่ยง**อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย**
บ่าย

ให้ท่านได้อิสระ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของ อาทิเช่น ฉากน้ำท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื้นเต้นเร้าใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอส แอนเจลิส

วันที่ 10***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
00.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ BR 015
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 07 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 00.50 น.***

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

วันที่ 11ไต้หวัน - กรุงเทพฯ  
06.05 น.เดินทางถึง สนามบินไต้หวัน รอเปลี่ยนเครื่อง
***คณะออกเดินทางวันที่ 18-28 เม.ย. เดินทางถึงเวลา 05.40 น.***
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่  07 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 05.45 น. ***
08.25 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ BR 211
11.10 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ  

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  • ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ 
   • เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
   • เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
   • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าวีซ่าประเทศอเมริกา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจำนวน 7,600 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (33 ดอลล่าสหรัฐ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
 • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ 
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด   
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) 
  • ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย
 • รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม.จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
 • หลักฐานการทำงาน  
  • เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
  • เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
  • นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
  • กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน
 • หลักฐานการเงิน
  • กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทางถ่ายสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน
   • ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวบัญชี ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช้ Bank Statement แทนสำเนาสมุดเงินฝาก
   • สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน
  • กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า - เล่มใหม่)
  • กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้ (พร้อมเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส)
 • กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 
  • หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
  • หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
  • หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
  • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 • เอกสารส่วนตัว
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัตรประชาชน
  • สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
  • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
 • ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง

**เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม**


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy