ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ 2566/2023 เที่ยวฮอกไกโด

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE442 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ 5 วัน 3 คืน (XJ)

DE442 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ 5 วัน 3 คืน (XJ)
Air Asia X (XJ)

ART HOTEL ASAHIKAWA
NEW OTANI INN SAPPORO

อิสระ1 วันเต็ม ณ นครซัปโปโร (โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง)
ชมสัตว์ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลก ณ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า
เพลิดเพลิน ณ ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ ที่แต่ละฤดูจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป
เดินชม ลองโอตารุ ที่ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟถนนแบบวิคตอเรียน

** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,600 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน **

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) - อาซาฮีคาว่า 
06.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 03-04 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง)
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
08.35 น.บินลัดฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ622 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.05 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่น ดินแดนโรแมนติคทางเหนือที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งคำว่า “ฮอกไกโด” หมายถึง เส้นทางสู่ทะเลเหนือ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
หมายเหตุ : สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ แบบกล่อง 
ที่พักART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
วันที่ 2อาซาฮีคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ - ดิวตี้ฟรี 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า

จากนั้นชม สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ที่ออกแบบให้แต่ละส่วนของสวน กลมกลืนกับธรรมชาติที่สัตว์ชนิดนั้นๆ อาศัยอยู่ ให้เข้ากับธรรมชาติและ พฤติกรรมของสัตว์นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีและได้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงฤดูหนาว โดยทางสวนสัตว์จะมีการนำเหล่าเพนกวินออกมาเดินท้าลมหนาว นอกจากนี้ยังมีโซนจัดแสดงนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกับสัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอกไกโด อย่าง กวาง นกอินทรี หมาป่า และสัตว์อื่นๆจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ หมีขั้วโลก ลิง(apes) แมวใหญ่ และยีราฟ
หมายเหตุ : กรณีที่สวนสัตว์ปิดหรือไม่มีการแสดงเดินพาเหรดเพนกวิน เนื่องจากสภาพอากาศหรือปัจจัยอื่นๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมและจะไม่มีการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เที่ยง** อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย **
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ สวน 4 ฤดู ที่แต่ละฤดูจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ในช่วงฤดูหนาว (เดือน ธ.ค. - เม.ย. ของทุกปี) สวนแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นแหล่งเล่นสกีชื่อดังแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ในชื่อ Snow Land เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ที่โปรดปรานการเล่นกีฬาฤดูหนาว ไม่ว่าจะเป็น Snowmobile  แพหิมะ และยานพานะอื่นๆ
หมายเหตุ : ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องเล่น โดยท่านสามารถสอบถามราคาเครื่องเล่นแต่ละชนิด ได้จากจุดบริการของเครื่องเล่นนั้นๆ

จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร 

ค่ำ** อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย **
ที่พัก NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 อิสระเต็มวัน ณ นครซัปโปโร 
ตลอดทั้งวัน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

**อิสระเต็มวัน** ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง
หมายเหตุ : การเดินทางในวันอิสระ ไม่มีไกด์และรถบัสให้บริการ หากท่านใดต้องการเช่ารถหรือไกด์ส่วนตัวสามารถแจ้งความประสงค์กับเอเย่นต์ที่ท่านทำการจอง

ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโระด้วยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเลือกเที่ยวได้ใน 1 วัน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาทิเช่น

ตึกรัฐบาลเก่า ช้อปปิ้งสึสึกิโนะตลาดปลายามเช้า 
หอนาฬิกาช้อปปิ้ง JR TOWERสวนสัตว์มารุยามะ
โรงงานเบียร์ซัปโปโระร้านร้อยเยนจุดชมวิวบนเขาโอคุระ
สวนโอโดริโรงงานซ็อกโกแลตสวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ
หอคอย ทีวีทาวเวอร์ตรอกราเมนภูเขาโมอิวะ


การเดินทางภายในเมืองซัปโปโร

1. รถไฟใต้ดิน แบ่งเป็น 3 เส้นทาง โดยที่ใช้สีเป็นสัญลักษณ์ คือ สีเขียว(Namboku) วิ่งจากเหนือ-ใต้ , สายสีส้ม(Tozai) วิ่งจากตะวันออก-ตะวันตก , และสายสีฟ้า(Toho) โดยภายในขบวนจะมี เสียงประกาศในขบวนรถไฟรวมถึงป้ายบอกทางและคำอธิบายต่างๆ ยังบอกทั้งภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน และเกาหลีสลับกัน
2. รถราง ประจำมืองของซัปโปโรเป็นเส้นทางวนรอบเมือง สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์บ้านเรือนและร้านค้าในเมือง
3. รถแท็กซี่ บริเวณใจกลางเมืองและตามสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรจะมีจุดขึ้นรถแท็กซี่ รถแท็กซี่ส่วนใหญ่สามารถใช้เครติดการ์ดได้ นอกจากนี้คนขับรถยังทำหน้าที่เป็นไกด์ให้ด้วย (หมายเหตุ โดยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่สามารถสื่อสารภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่น)
4. รถจักรยาน เป็นวิธีการที่สะดวกสบายและไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถ สามารถวิ่งรอบถนนซัปโปโรได้อย่างอิสระเหมาะกับการวิ่งระยะสั้นๆ และสามารถรับและคืนรถจักรยานได้ที่โรงแรมที่พัก

เที่ยง - ค่ำ** อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ตามอัธยาศัย **
ที่พักNEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเท่า
วันที่ 4โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ที่ว่าการฮอกไกโด - ตลาดโจไก - สนามบิน ชิน ชิโตเสะ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าในฮอกไกโด ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครซัปโปโร เป็นเมืองท่าหลักของอ่าวมาเป็นเวลานานจึง มีอาคารเก่าแก่มากมาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านเดินชม คลองโอตารุ คลองสายเล็กๆ ที่ไหลผ่านกลางเมือง และประดับตกแต่งด้วยโคมไฟถนนแบบวิคตอเรียน คลองนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1923 จากการถมทะเลเพื่อใช้สำหรับในการเทียบเรือและเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง ต่อมาได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นโกดังถูกดัดแปลงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ 

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะของอาคารเป็นอาหารเก่าแก่ 3 ชั้น ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง และโครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ตัวอาคารได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ ภายในมีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 3,400 ชนิด มีหลายราคาให้เลือกซื้อได้ตามสะดวก

จากนั้นนำท่านชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ เป็นนาฬิกาไอน้ำโบราณสไตล์อังกฤษ ที่ยังหลงเหลือจากสมัยยุคเมจิ มีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลก เป็นของที่ระลึกที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา มอบให้แก่เมืองโอตารุ ประเทศญี่ปุ่น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที

จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ตลาดโจไก ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ที่เก็บมาสดๆ จากทั่วฮอกไกโด และปลาที่จับมาสดๆ จะถูกนำมายังศูนย์กลางตลาดที่นี่  นอกจากนั้นยังมี ร้านอาหารทะเลแบบปรุงตามสั่ง ซูชิ , ซาซิมิ , ราเมง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของตลาดยังมีร้านขายผลไม้, ร้านขนมหวาน และร้านเหล้าครับและอื่นๆ เรียงรายกว่า 60 ร้าน

เที่ยง** อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย **
บ่าย

จากนั้นนำท่านชม ที่ว่าการฮอกไกโดหลังเก่า ที่ถูกใช้เป็นที่ว่าการถึง 80 ปี ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโดเป็นสิ่งที่ก่อสร้างรูปแบบนีโอบาร็อค อเมริกัน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 ตัวอาคารมีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า ทำเนียบอิฐแดง ที่ได้มาจากชื่อของสีอาคารที่ทำมาจากอิฐอบด้วยความร้อนจนเป็นสีแดง ภายในมีการตกแต่งอย่างหรูหรา มีการจัดแสดงข้อมูลสิ่งของที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของฮอกไกโด

สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ

19.00 น.ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เที่ยวบินที่ XJ623 (ไม่มีบริการอาหารบริการ)
วันที่ 5กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
00.15 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อท่าน
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 20 กก.
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,600 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 34 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 25-31 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
 • ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ่นระงับการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้เดินทาง เป็นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 2,000 บาทต่อท่าน
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ 
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีน้ำเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy