ทัวร์ทัวร์ฮาร์บิ้น หมู่บ้านหิมะ Ice and Snow Festival 2567/2024 เที่ยวฮาร์บิ้น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE331 : โปรแกรมทัวร์ฮาร์บิ้น คฤหาสน์วอลการ์ หมู่บ้านหิมะ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 7 วัน 5 คืน (CZ)

DE331 : โปรแกรมทัวร์ฮาร์บิ้น คฤหาสน์วอลการ์ หมู่บ้านหิมะ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 7 วัน 5 คืน (CZ)
China Southern Airlines (CZ)

HARBIN HUIMA HOTEL
SUNNY DATE INTERNATIONAL HOTEL
XUEXIANG MINSU (หมู่บ้านหิมะ)

เยือนหมู่บ้านหิมะ DREAM HOME สวยดั่งเทพนิยาย 
คฤหาสน์วอลการ์ สนุกกับกิจกรรม 'Snow Tubing'(สโนว์ทูปบิ้ง) ฟรีท่านละ 1 รอบ
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" 1 ปีมีครั้งเดียว
ชมศิลปกรรมแกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์
ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้โดมน้ำแข็งแชงกรีล่า / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE331-00128 ธ.ค. 67-03 ม.ค. 68China Southern Airlines (CZ)59,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
23.00 น.พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
วันที่ 2กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กวางเจา (CZ3036:02.10-06.00) – กวางเจา – ฮาร์บิน (CZ3615: 07.55-11.55) – ตุ๊กตาหิมะยักษ์
02.10 น.เหินฟ้าสู่ กวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ3036 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
06.00 น.เดินทางถึง สนามบินกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้
07.55 น.เหินฟ้าสู่ ฮาร์บิน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ3615 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
11.55 น.เดินทางถึง สนามบินเมืองฮาร์บิน  เมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ฉายาว่า “The little moscow” นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

บริการแฮมเบอร์เกอร์ + น้ำ ท่านละ 1 ชุด
บ่ายนำท่านรับอุปกรณ์ชุดกันหนาว แจกฟรี...หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ  ท่านละ 1 ชุดที่ฮาร์บิน
 
นำท่านเช็คอินที่ รูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์  แลนด์ใหม่ของฮาร์บินที่ตั้งตระหง่านริมแม่น้ำซงฮัวเจีย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
ที่พักHARBIN HUIMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3ฮาร์บิน – คฤหาสน์วอลการ์ (รวมค่าเล่นกิจกรรม Snow Tubing)  – โบสถ์เซนต์นิโคลัส – มู่ตันเจียง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR) มีพื้นที่ 6 แสนกว่าตารางเมตร ใช้ทุนสร้างหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าล้านหยวน ภายในคฤหาสน์วอลการ์ มีห้องพักรับรองนักท่องเที่ยวได้ถึง 800 คน มีร้านอาหารที่รับลูกค้าได้ 2,000 คน มีห้องประชุมที่จุได้ 400คน แล้วยังมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของรัสเซียอีกมากมายและนำท่านสนุกกับ กิจกรรม 'Snow Tubing'(สโนว์ทูปบิ้ง) คือการนั่งอยู่ในห่วงยางแล้วปล่อยให้ไถลลื่นลงมาตามทางบนหิมะ (ฟรีค่ากิจกรรม 'Snow Tubing' ท่านละ 1 รอบ )

นำท่านเที่ยวชม โบสถ์เซนต์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์รัสเซีย ตัวอาคารทำมาจากไม้ เป็นสัญลักษณ์ของคฤหาสน์วอลการ์ ด้านหน้าของตัวอาคารมีสัญลักษณ์กางเขนแบบคริสต์ ออร์โทดอกซ์ ตัวโบสถ์เคยถูกทำลายไปเมื่อปี ค.ศ.1966 ในยุคการปฏิวัติวัฒนธรรม ในปัจจุบันได้ถูกบูรณะให้มีความสวยงามเช่นเดียวกับในศตวรรษก่อน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองมู่ตันเจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศจีน อยู่ห่างจากชายแดนจีน-รัสเซียไปทางตะวันตกประมาณ 110 กม.
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
ที่พักSUNNY DATE INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4มู่ตันเจียง – หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN – DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – เขาแกะหญ้า – ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ำ  หมู่ตันเจียง เป็นหมู่บ้านที่มีหิมะหนากว่า 1เมตร วิวหมู่บ้านสวยมากการก่อสร้างแต่ละบ้านเหมือนกันหมดเข้าไปหมู่บ้านนี้เหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยาย หมู่บ้านนี้ หิมะตกถึง 7เดือน ใน 1ปี มีสองฤดู ฤดูร้อน และฤดูหนาว  หน้าร้อนจะมีฝนเยอะ  หน้าหนาวหิมะเริ่มตกจากตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าหน้า ความหนาของหิมะเฉลี่ยต่อปีที่ 2 เมตรปริมาณหิมะที่หนาที่สุดของประเทศจีนและคุณภาพหิมะดีและสะอาดคนจีนตั้งชื่อให้เป็น “THE CHINA SNOW TOWN”
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม DREAM HOME สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำหนัง ละคร และรายการต่างๆซึ่งมีความงดงามมาก ตั้งอยู่ใกล้กับถนนคนเดินXUEYUN ที่นี่ท่านสามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ที่สวยงาม เห็ดหิมะที่จริงแล้วเป็นบ้านแต่ละบ้านที่ติดกัน เป็นบ้านเล็กๆ ความสูงเท่ากันหมด ตอนหิมะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงตั้งชื่อเห็ดหิมะ เป็นรูปทรงธรรมชาติของประติมากรรมหิมะในที่นี่ท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหิมะที่ขาวและสะอาดที่สุด ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้เลยทีเดียว
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อากาศไม่หนาวจัด ส่งผลให้หิมะละลาย ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ทุกกรณี

นำท่านเดินทางสู่ เขาแกะหญ้า (YANG CAOSHAN) ซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในหมู่บ้านนี้ แล้วห่างจากเมืองหิมะประมาณ4.5กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดอีกจุดของหมู่บ้าน สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,235เมตร ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุด 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

นำท่าน ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย (XUE YUN JIE) ซึ่งเป็นถนนหลักเพียงแห่งเดียวของหมู่บ้านหิมะ มีความยาว 500 เมตร เต็มไปด้วยความหลากหลายของสินค้าท้องถิ่น ขนม ผลไม้แช่แข็ง และร้านอาหารต่างๆ อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศอันสวยงาม และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ที่พักXUEXIANG MINSU หรือเทียบเท่าระดับ (พักในหมู่บ้านหิมะ ไม่มีห้องเตียงเสริม)
***โปรดทราบ!! หมายเหตุ: เนื่องจากหมู่บ้านหิมะ รถบัสไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ และที่พักไม่มีบริการพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าต้องหิ้วกระเป๋าเอง ฉะนั้นลูกค้าต้องเตรียมสัมภาระของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะฯลฯ  ใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อค้างคืน สำหรับ 1 คืน
วันที่ 5หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN –  เขาป้างฉุย – ภาพเขียน ICE AND SNOW – ฮาร์บิน
เช้ารับประทานอาหารเช้าสไตล์จีนท้องถิ่นในหมู่บ้านหิมะ

นำท่านเดินทางสู่ เขาป้างฉุย ซึ่งอยู่บริเวณใกล้หมู่บ้านหิมะ เดินชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งทางเดินเป็นถนนสร้างด้วยไม้เป็นขั้นบันได มีความยาว 3,200 เมตร เพื่อชมวิวมุมสูงของหมู่บ้านหิมะและเป็นจุดที่ถ่ายรูปที่สวยที่สุดของ หมู่บ้านหิมะ

นำท่านเที่ยวชม ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้สร้างไว้อย่างงดงาม ตั้งอยู่ในระดับน้ำทะเล 1,370 เมตร ช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยติดลบถึง 30 องศา จึงทำให้บริเวณนี้มีหิมะปกคลุมหนาแน่น ให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับบ้านโจร สวนสัตว์ชมสัตว์ต่างๆในเมืองหนาว  เช่น หมีดำ หมาป่า กวาง หมู่บ้านหิมะ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ฮาร์บิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สุกี้โดมน้ำแข็งแชงกรีล่า
ที่พักHARBIN HUIMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6ฮาร์บิน – โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปด้านนอก) – ถนนจงเอียง (แถมฟรี!!ไอศกรีมหม่าเตี๋ยเอ่อร์ท่านละ 1 แท่ง) – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่) – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin 2025  International Ice and  Snow Festival)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเที่ยวชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิน โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907  เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออก

นำท่านเดินทางสู่ ถนนจงเอียง หรือ ถนนจงยาง (แถมฟรี!!ไอศกรีมหม่าเตี๋ยเอ่อร์ท่านละ 1 แท่ง) เป็นถนนย่านธุรกิจสายหนึ่งในฮาร์บิน มีความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตัวอยู่ในเขตต้าหลี่ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั้งลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตต้าหลี่นี้ยังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์โซเฟียซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออโธดอกซ์อีกด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ไท่หยางต่าว (เกาะพระอาทิตย์) (รวมรถแบตเตอรี่) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ ในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง เช่น สเก็ตน้ำแข็ง เลื่อนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิน เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลกซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

นำท่านชม เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย) Harbin 2025 International Ice and Snow Festival)  หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ที่เมือง ฮาร์บินซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บินซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัว กลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่น    สไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้, สเก็ตและสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย
(หมายเหตุ : เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู่กลางแจ้ง หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อากาศไม่หนาวจัด ส่งผลให้น้ำแข็งละลาย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจัดเป็นรายการอื่นทดแทนให้ท่าน โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
ที่พักHARBIN HUIMA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 7ฮาร์บิน – กวางเจา (CZ3906:08.05-12.40) –  กวางเจา – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  (CZ363:15.50-17.55)
เช้ารับประทานอาหารเช้า (Set Box)
 
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
08.05 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ3906 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.40 น.เดินทางถึง กวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า
15.50 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ363 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.55 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ59,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ15,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ11,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้(ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 4 ก.ค.67 **
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  การประกันไม่คุ้มครอง

  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั

 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 1. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง 
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 3. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 5. กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม1,500บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 7. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

Case 1 ในการจองครั้งแรก

ชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • น้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์
 • 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่ม)
 • มากกว่า 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น(กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งทางบริษักขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)
 • ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคูเทศณ์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน่เที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจน่เที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวกราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่น ๆ
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ เก็บค่าใช้จ่าย 100%
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy