ทัวร์เกาหลีเหนือ กรุงเปียงยาง เที่ยวเกาหลีเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE835 : โปรแกรมทัวร์เกาหลีเหนือ กรุงเปียงยาง 6 วัน 4 คืน (TG)

DE835 : โปรแกรมทัวร์เกาหลีเหนือ กรุงเปียงยาง 6 วัน 4 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

Hyangsan Hotel
Pyongyang Koryo Hotel

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
21.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 บริเวณเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางแก่ท่าน

23.50 น. นำท่านลัดฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 674 
วันที่ 2กรุงปักกิ่ง - กรุงเปียงยาง - ประตูชัย - จตุรัสคิมอิลซุง
5.50 น.

ถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินแช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด......

จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำกระเป๋าสัมภาระออกมาเช็คอินอีกรอบเพื่อต่อเครื่องไปยัง กรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ

.......น. ออกเดินทางสู่ กรุงเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ โดยสายการบิน......... โดยเที่ยวบินที่.......... 
.......น.

ถึง กรุงเปียงยาง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People's Republic of Korea: DPRK) หรือชื่อโดยทั่วไปว่า เกาหลีเหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก ที่กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลีมีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ แม่น้้าอัมรกหรือยาลูเจียง และตูเมน เป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีน แม่น้้าตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พื้นที่ 70% ของประเทศ เป็นเทือกเขา (เวลาที่กรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ เร็วกว่าปักกิ่ง 30 นาที)

จากนั้นนำท่านชม ประตูชัย แห่งกรุงเปียงยาง มีความสูง 60 เมตร และกว้าง 52.5 เมตร สร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิ้น เพื่อระลึกถึงการกลับมาที่เกาหลีของ อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง หลังจากเดินทางข้ามประเทศไปต่อสู้กับญี่ปุ่นเป็นเวลา 20 ปี ชม จตุรัสคิมอิลซุง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ จัตุรัสที่สำคัญมากที่สุดในเกาหลีเหนือ เป็นสถานที่ปรากฏในสื่อเมื่อมีการเดินสวนสนาม การปลุกระดมและการแสดงแสนยานุภาพ

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
 ที่พัก KORYO HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3มันซูเด - อนุสาวรีย์ม้าบิน - หอปรัชญาจูเซ่ - วังเยาวชนมันยองเด - เมียวเฮียงซาน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านชม มันซูเด อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุง ที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 60 เคียงข้างด้วยอนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามันซูในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปปั้นทองแดงขนาดใหญ่ของอดีตผู้นำทั้ง 2 ได้รับการมาเยือนจากผู้คนนับพันทุกวัน และเป็นหนึ่งในสถานที่แรกสำหรับทัวร์เกาหลีเหนือ

จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ม้าบิน ตั้งอยู่ในเนินเขามันซู ตำนานของม้าพันลี้มีปีก วิ่งได้วันละ 400 ก.ม. สะท้อนถึงจิตวิญญาณของการพัฒนา และความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อระลึกถึงการฟื้นฟูเมืองเปียงยางหลังจากสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953) “เราจะก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่าม้าบิน” เกาหลีเหนือ
เคยถูกปูพรมด้วยระเบิด จนกรุงเปียงยางราบเป็นหน้ากลอง “100 ปีไม่มีโอกาสเกิดใหม่” ความมุ่งมั่นจึงอุบัติขึ้นในใจของชาวเกาหลีเหนือทุกคน ดังนั้นคำว่า “พยายาม” จึงไม่อาจเพียงพอต่อการกอบกู้ และสร้างชาติขึ้นมาใหม่ อนุสาวรีย์โชลลิมาจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อปลุกเร้า กระตุ้นความมุ่งมั่น ให้ชาวเกาหลีเหนือมีความรักชาติยิ่ง

นำท่านชม หอปรัชญาจูเซ่ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1982 เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดครบ 70 ปี มีความสูงกว่า 170 เมตร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้้าแตดอง ด้านหน้าหอมีรูปปั้น 3 กลุ่มชน คือ ผู้กรรมกรผู้ใช้แรงงาน นักการศึกษานักวิชาการ และเกษตรกร ที่สนับสนุนลัทธิพึ่งพาตนเอง (จูเช่) ในเกาหลีเหนือ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
บ่าย

หลังจากนั้นนำท่านชม มันยองเเด พิพิธภัณฑ์บ้านเกิด ของประธานาธิบดีคิมอิมซุง ภายในมีบ้านพักสามหลัง ที่เล็กกะทัดรัด แต่รวมกันเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ นำท่านสู่ วังเยาวชนมันยองเด วังเยาวชนแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกรรมและศิลปะแขนงต่างๆ ให้กับเยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซ่อมวิทยุ ห้องกีฬา ห้องยิมนาสติก ห้องเรียนบัลเลย์ ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ

นำท่านเข้าสู่ โรงละครใหญ่ ชม การแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นร้า อันน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลีตัวน้อยๆ ที่มากด้วยความสามารถ (กรณีที่วังเยาวชนปิด จะจัดให้ชมการแสดงของนักเรียนที่โรงเรียนระดับปฐมหรือมัธยมแทน)

จากนั้นนำท่านสู่ เมียวเฮียงซาน (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ภูเขาเมียวเฮียงซานอยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง ระหว่างเดินทางสัมผัสกับธรรมชาติช่วงฤดูใบไม้ผลิ

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
ที่พัก HYANGSAN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4หอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ - วัดโปยอน - พิพิธภัณฑ์สงคราม - PUELO เรือสปายสายลับ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

จากนั้นนำท่านชม หอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ หรือ หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ เป็นสถานที่สำคัญที่สุดในเมียวเฮียงซาน เข้าชมตึกที่ 1 สร้างในปีค.ศ. 1978 มี 6 ชั้น ประกอบด้วย 150 ห้อง สร้างบนพื้นที่ 46,000 ตรม. เป็นสถานที่เก็บรวบรวมของขวัญและของกำนัล 113,486 ชิ้น จาก 185 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึ่งชาวเกาหลีถือว่าของขวัญทุกชิ้นเป็นน้ำใจจากชาวโลกที่มอบให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอย่างดี

แล้วนำท่าน เข้าชมตึกที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห้องนิทรรศการ 50 ห้อง สร้างบนพื้นที่ 11,000 ตรม มีของขวัญและของกำนัล 40,033 ชิ้น จาก 170 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมจองอิล

นำท่านชม วัดโปยอน วัดพุทธเก่าแก่ที่อายุกว่า 900 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1042 ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง ชมเจดีย์ 9 ชั้น เจดีย์ 13 ชั้น และหอสวดมนต์ 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
บ่าย

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม สถานที่แสดงเรื่องราวการต่อสู้ของชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงซากเรือดำน้ำ ซากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ของอเมริกา

ชม PUELO เรือสปายสายลับ (SPY) ของอเมริกา ซึ่งเกาหลีเหนือจับได้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1968 แล้วนำท่านชม ฉากจำลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

 
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
ที่พัก KORYO HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5กรุงเปียงยาง - เคซอง - หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม - พิพิธภัณฑ์โครยอ - ช้อปปิ้งโสมเกาหลี - กรุงเปียงยาง - อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี - กายกรรมเปียงยาง - สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านเดินทางสู่ เคซอง ตัวเมืองเคซองตั้งอยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหลี (DMZ) 10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็นปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปัจจุบันเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเกาหลีใต้ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ณ เส้นขนานที่ 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางตอนใต้ และเกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรุงเปียงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล)

นำท่านชม หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม  เข้าชม เขตปลอดทหาร (DMZ) ชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยใช้เส้นขนานที่ 38 พร้อมนำคณะชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย

ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์โครยอ) ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือไว้มากมาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2556

จากนั้นนำท่านช้อบปิ้ง โสมเกาหลี ขนานแท้คุณภาพดีที่สุดในโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเปียงยาง นำท่านชม อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี THE MEMORIAL MONUMENT TO THE 3 CHARTERS OF THE NATIONAL REUNIFICATION

นำท่านชม  การแสดงกายกรรมเปียงยางที่เลื่องชื่อ ตื่นเต้นเร้าใจกับการแสดงผาดโผนต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการแสดง.....

จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง ที่ตกแต่งสวยงามด้วยโคมไฟระย้า เสาหินอ่อน แต่งผนังด้วยโมเสทเล็ก ๆ เป็นรูปทิวทัศน์ต่าง ๆ

 
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
ที่พัก KORYO HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 6กรุงเปียงยาง - กรุงปักกิ่ง - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
เช้า   บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 11) 
.......น.   นำท่านเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน......... โดยเที่ยวบินที่..........
.......น.

ถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง (เวลาปักกิ่งช้ากว่าเปียงยาง 30 นาที) ใช้วีซ่าจีนเพื่อออกนอกสนามบินและนำสัมภาระเข้าไปเช็คอินอีกครั้ง 

หมายเหตุ จะมีการผ่าน SECURITY CHECKING อีกครั้งเมื่อต่อเครื่องที่สนามบินปักกิ่ง  ดังนั้นท่านไม่สามารถซื้อของ DUTY FREE ที่กรุงเปียงยาง เช่น สุรา น้ำหอม ของเหลวต่างๆ ที่มีปริมาตรเกินกำหนด

17.05 น. นำท่านลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 615
21.15 น. ถึง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน (โรงแรมที่เกาหลีเหนือไม่สะดวกที่จะจัดเตียงเสริม)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวเกาหลีเหนือ (15 วันทำการ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,00บาท
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทย ชำนาญเส้นทาง
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 23 กิโลกรัม  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 20.-หยวน 
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ้านวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ของบริษัทฯ และตำแหน่งงาน

**เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าจีนค่ะ  สำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เกิดที่ไทย**

 • พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน 
 • รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบติดกับพาสปอร์ต  
         (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทำงานของตัวท่านเอง
 • ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษ
  เด็กอายุตำกว่า 12 ปี ใช้เอกสารดังนี้ค่ะ
 • พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน 
 • รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดาษติดกับ*สำเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 • สำเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
 • กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ

  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เดินทางกับญาติ
 • พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน 
 • รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดาษติดกับ*สำเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 • สำเนาใบสูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
 • กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วย
 • สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น
  (กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผู้ชายจริง (แบบคลุมเครือ ไว้ผมยาว      หน้าตาสะสวย) จะต้องไปดำเนินการทำวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน
 • พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์)
  ข้อมูลสำคัญ  * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให้
 • นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
 • ผู้ที่ทำงาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านที่ติดต่อได้
 • ผู้ที่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
 • ผู้ที่เป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
 • ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง 
 

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy