ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE399 : โปรแกรมทัวร์เกาหลี หมู่บ้านฝรั่งเศส เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (ZE)

DE399 : โปรแกรมทัวร์เกาหลี หมู่บ้านฝรั่งเศส เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (ZE)

CENTRAL PLAZA HOTEL
GALAXY HOTEL

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
19.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคาร ... ชั้น ...ประตู ....เคาน์เตอร์ ...สายการบิน EASTAR JET เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง 

**หมายเหตุ สายการบินEASTAR JETจะจัดที่นั่งแบบสุ่ม(อัตโนมัติ) หากลูกค้าต้องการเลือกที่นั่งต้องชำระเงินเพิ่ม ตามที่นั่งที่ลูกค้าต้องการ น้ำหนักกระเป๋า 15 กก/ท่าน เท่านั้น หากต้องการน้ำหนักเพิ่มลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มตามสายการบินเรียกเก็บ และ เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที

 
22.20 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ ZE512
วันที่ 2เกาหลีใต้ - หมู่บ้านฝรั่งเศส La Provence Village - เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง
06.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  เจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับ

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฝรั่งเศส LaProvence Village หรือที่คนไทยเรียกว่า "หมู่บ้านสีลูกกวาด" ที่นี่จะมีธีมเป็นหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส มีร้านอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านชาบู หรือร้านอาหารในสวนที่มีเนื้อย่างสุดอร่อย และยังมี Provence Living Gallery ที่ตกแต่งอย่างมีดีไซน์และสวยงาม รวมถึง Herb Village ก็เป็นบ้านสมุนไพรหมู่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมหวาน ทั้งยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านเบเกอร์รี่และคาเฟ่สไตล์ยุโรปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่นี่ มีความเป็นเอกลักษณ์และไม่ซ้ำกัน ด้วยการตกแต่งด้วยสีสันประหนึ่งสีของลูกกวาดที่สดใส และการใช้ภาพวาดหรืองานศิลปะต่างๆ เข้ามาใช้ในการตกแต่ง จึงทำให้ร้านรวงที่นี่ ดูสวยงาม น่าเดิน และน่าสนใจยิ่งขึ้นรวมถึงมีร้านกาแฟ และร้านเบเกอร์รี่มากมาย ใครที่มาเดินเล่นเดินเที่ยวที่นี่ จะแวะนั่งพัก กินขนมอร่อยๆ ก็ไม่เลวนะคะ ได้บรรยากาศดีด้วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ (NAMI ISLAND)แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ในการข้ามไปเกาะนามิต้องนั่งเรือเฟอรี่ข้ามไป เรือจะมีให้บริการวันละสามรอบ

เกาะนามิ จุดไฮไลท์บนเกาะจุดแรกคือ “Winter Sonata’s First Kiss” ใกล้กันนั้นจะมีโซนอาหารทั้งร้านอาหารแบบนั่งทาน ร้านของปิ้งย่าง และซาลาเปานึ่งเตาถ่านแบบโบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะถึงจุดไฮไลท์ของเกาะนามิ นั่นคือ “Ginkgo Tree Lane” เมื่อเข้าช่วงฤดูหนาว และหิมะตกเมื่อไหร่ อุโมงค์ต้นแปะก๊วยจะถูกย้อมไปด้วยหิมะขาวเรียงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress)เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจซอน (Joseon) สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจำเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด (Gyeonggi-do) เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun ด้วยป้อมปราการฮวาซองถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสำหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบและถูกทำลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรูณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณนี้ เช่นการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้น

ค่ำบริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลีอาหารพื้นเมืองของเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
ที่พัก ณ CENTRAL PLAZA HOTEL / PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 โรงเรียนสอนทำกิมจิ + สวมชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช้อปปิ้งดงแดมุน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางไป เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นแรง นอกจากนี้ ยังสามารถสวมใส่ ชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK)สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  หรือ ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS)นอกจากนี้ ยังมีสวนดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้”หมูย่างเกาหลีเป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล

นำท่านแวะช้อปที่ ร้านเครื่องสำอางค์ ยอดนิยมจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางที่ COSMETIC GALLERY เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลกเพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากอิสระกับการช้อปปิ้งย่านดงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรี ชุดเด็กน่ารักๆ เครื่องกีฬา เป็นต้น ท่านสามารถต่อรองราคาในการซื้อได้ตามสมควรเลยทีเดียว

ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุลโกกิ”เนื้อหมูสดหมักผัดซ๊อสและเครื่องเทศ
ที่พัก ณ GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ 4ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร ฮอกเก็ตนามู - พระราชวังเคียงบก - บลูเฮ้าส์ - โซล ทาวน์เวอร์ - ตลาดเมียงดง - ดิวตี้ฟรี
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

 จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพร (HOKGENAMU)ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็ง

แล้วนำท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์ สถานที่พักประธานาธิปดีเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับ นกฟินิกส์

ชมพระราชวังเคียงบ็อคคุงพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการที่ประทับของกษัตริย์สมัย 600 ปีก่อน

นำท่านถ่ายภาพคู่กับ พลับพลากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

เที่ยงบริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย“ซัมเกทัง”เป็นอาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง
บ่าย

นำท่านชม โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตรและมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดินแบบพาโนราม่านับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมายไม่ว่าจะเป็น น้ำหอมเสื้อผ้าเครื่องสำอางกระเป๋านาฬิกาเครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดังและสินค้าแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น PRADA,DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น

จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดงแหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นต้น

ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์บาบีคิว”
ที่พัก ณ GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ศูนย์น้ำมันสนแดง - วัดโชเกซา - ย่านอินซาดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายลดไขมันช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

จากนั้น เดินทางไปชม วัดโชเกซา (Jogyesa Temple)หรือที่คนไทยเรียกว่า “วัดพระยิ้ม” ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งเมื่อเดินเข้ามาในวัดนี้สิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ด้านหน้าประตูทางเข้ามีความสูงถึง 26 เมตรส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกว่า 500 ปีและเป็นอาคารขนาดใหญ่ชื่อว่า Daeungjeon สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จึงนิยมไปนมัสการในวันสำคัญต่างๆ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”ไก่อบซีอิ๋วดำวุ้นเส้น เมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

บ่าย

นำทุกท่านเดินทางสู่ ย่านอินซาดง (Insa-dong) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ำชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่ในย่านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี่ต่างๆ กว่า 100 แห่ง คุณจะสามารถชมงานศิลปะแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอันสวยงามได้ที่นี่ โดยแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ Hakgojae Gallery ซึ่งเป็นศูนย์กลางศิลปะพื้นบ้าน, Gana Art Gallery หอส่งเสริมศิลปิน และ Gana Art Centerโรงน้ำชาและร้านอาหารตามตรอกซอกซอยต่างจัดแต่งได้อย่างลงตัวกับแกลเลอรี่ และยังมีร้านค้าให้ได้เดินช้อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

จากนั้นท่าน ช้อปปิ้งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่ายขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับ

17.30 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE511
21.20 น. ถึงประเทศไทย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป ที่นั่งเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด ไม่สามารถระบุที่นั่งได้)
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ สิ้นเชิง หรือเสียชีวิตวงเงิน1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • สัมภาระน้ำหนักโหลดใต้ท้องเครื่องไป-กลับไม่เกินท่านละ 20กก.และสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกินท่านละ 7 กก.
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
 • กรุณาสำรองที่นั่งและชำระเงินมัดจำ (พีเรียดปกติ) ท่านละ 5,000 บาท  (วันหยุดยาวหรือช่วงเทศกาล) ท่านละ 10,000 บาท  พร้อมแจ้งชื่อ- สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30วัน
 • หากจองภายใน 30 วัน ก่อนเดินทาง ต้องชำระเต็มจำนวน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ไม่มีการคืนเงิน ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น   
 • ในกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง  และทางบริษัทฯ จะส่งเรื่องเพื่อการพิจารณาไปทางสายการบิน และ Land Operator (บริษัทจัดการทัวร์ที่ประเทศเกาหลี)  การพิจารณาของสายการบินและ Land Operator  ถือเป็นการสิ้นสุดเด็ดขาด    ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัด จำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
   
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น และ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนบริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ เดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในเช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข ดังกล่าว
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ ชำระเงินมัดจำ
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตามทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
   
 • หากลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดทัวร์และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดทัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

 • ** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในกรณีที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ **

 • ***ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน ***

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy