เที่ยวเกาหลี

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE894 : โปรแกรมทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Countdown In Korea 5 วัน 3 คืน (XJ)

DE894 : โปรแกรมทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Countdown In Korea 5 วัน 3 คืน (XJ)
Air Asia X (XJ)

CENTRAL PLAZA HOTEL
GALAXY HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - อินชอน - The garden of morning calm
05.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองอาคาร 1 บริเวณผู้โดยสารขาออกชั้น3เคาน์เตอร์เช็คอินแถวที่ 3-4เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Air Asia X (XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

**หมายเหตุ**เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผู้โดยสารพร้อมณประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

08.05 น.บินลัดฟ้าสู่ เมืองอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ708 *** สำหรับเที่ยวบินนี้ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที ***
15.20 น. 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ The garden of morning calm  สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองกาพยองจังหวัดคยองกีโดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่า 5,000 ชนิดและเป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปีแต่ละช่วงฤดูทจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ชนิดต่างๆเปลี่ยนไปตามฤดูกาลภายในสวนมีธีมดอกไม้กว่า 20 ธีมและมีร้านอาหารร้านเครื่องดื่มให้บริการ

***Lighting Festival ช่วงจัดแสดงไฟช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคมของทุกปีให้ท่านได้ชมเทศกาลโคมไฟประดับประดาทั้งสวนใหสว่างสไวตระการตา***

​ค่ำ    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู”
พักที่ CENTRAL PLAZA  หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 2เกาะนามิ - อิสระสกี - ช้อปปิ้งถนนฮงแด (Hongdae)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชียเกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮันท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลีคาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าผ่านดงต้นสนดอกสนต้นเกาลัดเลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะหรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ทักคาลบี้”
บ่าย

ให้ท่านได้สนุกกับการ อิสระเล่นสกีบนลานสกี ขนาดใหญ่เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่และเนินเล่นสกีระดับต่างๆและบริการอื่นๆสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเล่นสกีเช่นร้านอาหารคอฟฟี่ช้อปซุปเปอร์มาเก็ตไว้บริการ( ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเท้า,ค่าครูฝึกค่าอุปกรณ์การเล่นสกีราคาประมาณ 50,000 วอน )

***หมายเหตุลานสกีบางแห่งไม่สามารถเข้าไปในลานสกีได้เพราะเนื่องจากจะเป็นการรบกวนผู้เล่นสกีหากต้องการเข้าชมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี *** 

จากนั้นนำท่านเดินทางไป ช้อปปิ้งถนนแด Hongdae ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นชื่อดังย่านถนนฮงแดเป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University)จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัยเป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติกอีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์แกลเลอรี่ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่นคลับตลาดศิลปะและร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปี ที่นิยมมาเดินเล่นราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วยซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่นเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของกิ๊ฟช้อปเครื่องเขียนและที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “โอซัมบุลโกกิ”
พักที่ GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 3ไร่สตอเบอรี่(สวนผลไม้ตามดูกาล) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์โสม - Cosmetic Shop - Duty free - ตลาดเมียงดง (Myeongdong)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ่ำจากไร่นอกจากนั้นท่านยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ท่านรักที่เมืองไทยได้ด้วยโดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามและจัดส่งให้ท่านในวันสุดท้าย

***หมายเหตุกรณีที่ไม่สามารถไปไร่สตอเบอรี่ได้ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปสวนผลไม้ตามฤดูกาลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงโซล 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะรางไม้ (T-Express) รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure)หรือเดินชมสวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden)ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่จัดตามตารางประจำวัน เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย

ต่อด้วยพาท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่าเพื่อนำไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู”
บ่าย

นำท่านสู่ Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลีมากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นต้นจากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง (Myeongdong)แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังอาทิ Etude, Skinfood, The FaceShop, Misshaเป็นต้น

เย็นบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย  “บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์เกาหลี”
พักที่ Galaxy Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 4พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ร้านละลายเงินวอน -  อินชอน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอนสร้างขึ้นในปีค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอลพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นแสดงถึงความต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญี่ปุ่นภายในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชั้นโดยตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทานพระราชวังนี้ถือเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆมากมายอาทิพลับพลากลางน้ำ, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการฯลฯ 

จากนั้นนำท่านสู่ โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซลเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซลและบริเวณรอบๆนับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาดถือเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีอีกจุดเป็นไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะชมสถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremonyที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล**ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟต์

**นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ให้ท่านได้เรียนรู้ดูกรรมวิธีของการทำสาหร่าย พิเศษ!! พร้อมให้ท่านทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติเกาหลี

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”
บ่าย

นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลีที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆที่มีสรรพคุณรักษาโรคและบำรุงร่างกายนำท่านชมศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน

จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม รวมไปถึงกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอย่างจุใจ

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”
วันที่ 5อินชอน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
00.20น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ ประเทศไทยโดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ703

** สำหรับเที่ยวบินนี้ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินใช้เวลาบินประมาณ5 ชั่วโมง25 นาที **

​04.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy