ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE894 : โปรแกรมทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 6 วัน 3 คืน (XJ)

DE894 : โปรแกรมทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 6 วัน 3 คืน (XJ)

CENTRAL PLAZA HOTEL
GALAXY HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
23.00 น

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน THAI AIR ASIA Xเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง

**หมายเหตุ สายการบินไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ จะจัดที่นั่งแบบสุ่ม(อัตโนมัติ) หากลูกค้าต้องการเลือกที่นั่งต้องชำระเงินเพิ่ม ตามที่นั่งที่ลูกค้าต้องการ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก/ท่าน เท่านั้น หากต้องการน้ำหนักเพิ่มลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มตามสายการบินเรียกเก็บ และเคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อมณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที

วันที่ 2เกาหลีใต้ - หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่า ทาวน์ - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา
02.35 น  บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700
10.05 น 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

เดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ DONGHWA MAEULได้ถูกเนรมิตรและตกแต่งให้หมู่บ้านที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยายมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษหนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุมจากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปีค.ศ.1883 ในอดีตนับเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศจีนแต่กลิ่นไอและการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมีให้เห็น

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี“ หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี
บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่  เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND)ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี“WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย ชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่น เที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ ผ่านดงต้นสนดอกสนเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร 

จากนั้นนำท่านเดินทางมาไหว้พระ ณ วัดวาวูจองซา วัดนี้สร้างขึ้นในปี1970เพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศในรูปสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือพระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8เมตรและได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักที่ทำจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ค่ำ  บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลีอาหารพื้นเมืองของเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
ที่พัก ณ CENTRAL PLAZA HOTEL / PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช้อปปิ้งดงแดมุน
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK)สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  หรือดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) นอกจากนี้ ยังมีสวนดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden)

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย“คาลบี้” หมูย่างเกาหลีเป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล

นำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากอิสระกับการช้อปปิ้งย่านดงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรี ชุดเด็กน่ารักๆ เครื่องกีฬา เป็นต้น ท่านสามารถต่อรองราคาในการซื้อได้ตามสมควรเลยทีเดียว

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุลโกกิ” เนื้อหมูสดหมักผัดซ๊อสและเครื่องเทศ
ที่พัก ณ GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ 4ศูนย์โสม - บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบกคุง - หมู่บ้านบุกชนฮันนก - โซล ทาวน์เวอร์ - ตลาดเมียงดง - ดิวตี้ฟรี
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ศูนย์โสมซึ่งรัฐบาล รับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

นำท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์สถานที่พักประธานาธิปดีเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับนกฟินิกส์ ชมพระราชวังเคียงบ็อคคุงพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการที่ประทับของกษัตริย์สมัย 600 ปีก่อน

นำท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย “ซัมเกทัง” เป็นอาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง
บ่าย

นำท่านสู่ หมู่บ้านบุกชนฮันนก หมู่บ้านโบราณเกาหลีที่เดิมเป็นที่อยู่ของเหล่าขุนนางสมัยก่อนเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนำท่านสัมผัสกับจุดชมวิวของกรุงโซลที่ยอดเขาเขานัมซันภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร

จากนั้นนำท่านชม โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตรและมีความสูง 479เมตรจากพื้นดินแบบพาโนราม่านับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด สถานที่คล้องกุญแจชื่อดังLove Key Ceremonyที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล**ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมายไม่ว่าจะเป็น น้ำหอมเสื้อผ้าเครื่องสำอางกระเป๋านาฬิกาเครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดังและสินค้าแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น PRADA,DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณตลาดเมียงดงแหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นต้น

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์บาบีคิว
ที่พัก ณ GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ 5ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก - ถนนฮงอิก - พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเรียนรู้การทำ ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE)มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายลดไขมันช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพร (HOKGENAMU)ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็ง

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่ายพิเศษมีบริการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบกพร้อมให้ท่านทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีด้วยตนเองอีกด้วย

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งถนนฮงอิกหรือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฮงอิกนี้เป็นแหล่งช๊อปปิ้งสำหรับวัยรุ่นที่ไม่ควรพลาด

เที่ยง 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย “จิมดัก”

ไก่อบซีอิ๋วดำวุ้นเส้นเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

บ่าย

นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ” ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรม

ชม “ICE MUSEUM พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง" ปะติมากรรมน้ำแข็ง ตั้งอยู่ในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชว์น้ำแข็ง แกะสลัก

จากนั้นท่านช้อปปิ้งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่ายขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ 

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูบิบิมบับข้าวยำผสมผักสูตรเกาหลีเป็นข้าวสูตรดั้งเดิมของเกาหลี ซึ่งนำเอาข้าวสวยผักต่าง ๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาด เห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกันซึ่งก็จะได้รสชาตแบบเกาหลีจริง ๆ ทานพร้อมกับน้ำซุป กิมจิ 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับ

วันที่ 6สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 
01.45 น  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ703
04.40 น  ถึง ประเทศไทยสนามบิน นานาชาติดอนเมืองพร้อมด้วยความประทับใจ
 
**ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์หรืออาหารบางมื้อได้ตามความเหมาะ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป ที่นั่งเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด ไม่สามารถระบุที่นั่งได้)
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตวงเงิน1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • สัมภาระน้ำหนักโหลดใต้ท้องเครื่องไป-กลับไม่เกินท่านละ 20กก.และสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกินท่านละ 7 กก.
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 • กรุณาสำรองที่นั่งและชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ- สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30วัน
 • หากจองภายใน 30 วัน ก่อนเดินทาง ต้องชำระเต็มจำนวน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 •  ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น และ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนบริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในเช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ ชำระเงินมัดจำ
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตามทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ข้อความสำคัญ โปรดอ่านอย่างรอบคอบ
 • หากลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดทัวร์และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดทัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในกรณีที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ **

***ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน ***

 • ข้อสำคัญ!! บริษัทของเรา ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและเกาหลีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเองทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5858 (จีจี้)
         065-351-5258 (ณณิณ)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy