โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค เที่ยวเชค

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE982 : โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน (OS)

DE982 : โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน (OS)
Austrian Airlines (OS)

Hotel Austria Trend Doppio
Hotel NH Prague City
Mercure Salzburg
Vienna House Easy Angelo Pilsen

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ
21.00 น.  พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ สายการบินออสเตรียน แอร์(OS)  แถว G 15-19 (Row G 15-19) ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียด้วยเที่ยวบิน OS026 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.50 ชั่วโมง)  ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำ และอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงเวียนนา 
วันที่ 2เวียนนา - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลบวร์ก
05.35 น.

เดินทางถึง กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 288 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก และทิวทัศน์อันสวยงาม ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัท และถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาอันสูงชัน ให้อิสระแก่ท่านในการเดินเยี่ยมชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (อิ่มอร่อยเมนู ปลาเทร้าซ์)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 73 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในประเทศออสเตรีย ที่รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามและบรรยากาศอันโรแมนติกของเทือกเขาแอล์ป และแม่น้ำซาลซ่า และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of Music

นำท่านชมและถ่ายรูปกับ สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชวัง มิราเบลที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายพันธุ์ และตกแต่งได้อย่างสวยงาม จึงทำให้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว         

นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ บ้านของโมสาร์ท ศิลปินและนักประพันธ์เพลงคลาสสิคชื่อก้องโลก จากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก Mercure Salzburg  หรือเทียบเท่า  
วันที่ 3เชสกี้ คลุมลอฟ - เพิลเซ่น - โบสถ์เซนต์บาโทโลมิว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 209 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐเชก และตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัตตาวา (Vtava River) ซึ่งไหลผ่านเมืองนี้ในลักษณะโค้งงอเป็นคุ้งไปตามเนินเขา และคดเคี้ยวเป็นรูปตัวเอส จนทำให้ลักษณะภูมิประเทศคล้ายหยดน้ำที่กำลังจะหยุดจากขั้ว หรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันในนาม “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย”  นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง จนได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1992 

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ปราสาทที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1250  ตรงบริเวณเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัตตาวา นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงามของเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ จากมุมสูง ณ จุดชมวิวของปราสาทเชสกี้คลุมลอฟ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (อิ่มอร่อยเมนู เป็ดโบฮีเมียน)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพิลเซ่น (Plzen) (ระยะทาง 155 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชั่วโมง) เมืองทางตอนใต้ของกรุงปราก ที่เป็นแหล่งผลิตเบียร์ชื่อดังอย่าง Pilsner Beer ที่ก่อตั้งโดย Josef  Groll ชาวบาวาเรียในปีค.ศ. 1842

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์เซนต์บาโทโลมิว (Cathedral of St. Bartholomew) มหาวิหารสไตล์โกธิคที่ถูกสร้างขึ้นเป็นโบสถ์ในปีค.ศ. 1295 และเปลี่ยนเป็นมหาวิหารในปีค.ศ. 1993 ซึ่งตั้งอยู่จตุรัสกลางใจเมือง และถือว่าเป็นมหาวิหารประจำเมือง อีกทั้งยังเป็น 1 ในอนุเสาวรีย์ทางวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐเชกอีกด้วย 

จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก Vienna House Easy Angelo Pilsen  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4คาโลวี วารี - ปราก - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาโลวี วารี (Karlovy Vary)  (ระยะทาง 82 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)   เมืองสวยของสาธารณรัฐเช็ก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่โดยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิ์แห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่ ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์ บอนด์ 007 ตอน คาสิโนรอยัลอีกด้วย  นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA ซึ่งเพาะบ่มแอลกอฮอล์ร่วมกับสมุนไพรชั้นดี โดยชาวเช็กมีความเชื่อว่าหากเหล้าสมุนไพรดังกล่าวนี้จะสามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารได้ 

นำท่านเที่ยวชม  “เมืองคาโลวี วารี” เมืองน้ำแร่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาริมสองฝั่งแม่น้ำเทบลา เป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง น้ำพุที่ร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการซึ่งมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในศูนย์แห่งนี้มีการจัดแสดงสายน้ำแร่ และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาเข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพที่เมืองแห่งนี้  นอกจากนี้คาโลวี วารียังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามที่เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง เช่น โบสถ์ของแมรี่เมดิลีน, โบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์, วิหารของเซนต์ปีเตอร์, และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ เป็นต้น จากนั้นให้อิสระแก่ท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (อิ่มอร่อยเมนู ขาหมู)
บ่าย

นำเดินทางสู่ กรุงปราก หรือเรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่า “ปราฮา (Praha)”  (ระยะทาง 150 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบ โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอคกรวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันและองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมปีค.ศ. 1992   ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคู่รัก

นำท่านชม ย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาว่าการเมืองของกรุงปราก  ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืน ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสใจกลางเมือง จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต  (Staré Mesto) สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ป็นมรดกโลก  บริเวณจัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ วิหารตินส์ และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์หรือ ร้านค้าแบรนด์เนมอื่นๆ หรือจะเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองน่ารักสไตล์เช็กและโบฮีเมียนที่มีให้เลือกมากมาย เช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ที่ประดับด้วยเงิน, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปัก รวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ จากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินชมเมือง และซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก Hotel NH Prague City  หรือเทียบเท่า  (พักค้างคืนที่ 1)
วันที่ 5ปราก - ปราสาทปราก - คุทน่า โฮร่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึ้นใน ปี ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริโวจ เพื่อเป็นที่พักของเหล่าราชนิกูล ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่พักของประธานาธิบดีเช็ก  จากนั้นนำท่านชมความใหญ่โตและสวยงามของตัวปราสาท

นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์ไวตัส (Saint Vitus Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเรื่อยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 ที่ประดับตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกสีที่งดงามเป็นเรื่องราวของนักบุญและคริสต์ศาสนา อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

นำท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และถูกเรียกว่า “สะพานปราก” ได้เปลี่ยนชื่อสะพานตามพระนามของพระเจ้าชาร์ลในปีค.ศ. 1870 บนสะพานประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ และชาวคริสต์เชื่อว่าหากเดินผ่านสะพานแห่งนี้และขอพรจากนักบุญจอห์นเพื่อความเป็นสิริมงคล

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย

เดินทางสู่ เมืองคุทน่า โฮร่า (Kutna Hora)  (ระยะทาง 83 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามให้เห็นอยู่มากมาย แต่ในช่วงศตวรรษที่ 14 เมืองนี้เป็นเมืองเหมืองแร่เงินจึงทำให้มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงปราก  แต่ปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็นเมืองนึงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย เนื่องจากว่ามีอาคารสไตล์โกธิกสวยงามมากมาย จึงทำให้องค์ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์เซนต์บาร์บาร่า (Church of St. Barbara) โบสถ์สไตล์โกธิก ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เซนต์บาร์บาร่า และแสดงถึงความรุ่งเรืองของเมือง จึงทำให้ต้องใช้เวลาการสร้างนานกว่า 500 ปี ตั้งแต่ปีค.ศ. 1388 และเสร็จสิ้นในปีค.ศ. 1905 จึงทำให้โบสถ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ในปีค.ศ. 1995

นำท่านเข้าชม โบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) โบสถ์ที่มีการใช้โครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น หรือกว่า 40,000 คน

นำมาประกอบเป็นโคมระย้า แท่นบูชา และของประดับในโบสถ์ ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ Frantisek Rint ซึ่งได้รับมอบหมายงานมาจากตระกูล Schwarzenberg เพื่อเป็นการระลึกถึงในการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก Hotel NH Prague City  หรือเทียบเท่า  (พักค้างคืนที่ 2)
วันที่ 6เบอร์โน่ - เวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทางประมาณ 207 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสาธารณรัฐเชก และเป็นเมืองหลวงของแคว้นโมราเวียใต้ อันมีชื่อเสียงด้านไร่องุ่น และการทำไวน์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ จึงทำให้ได้รับการ  ยกย่องเป็นมรดกโลกจากองค์กรยุเนสโก้ในปีค.ศ. 2001

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และพอล (Cathedral of St. Peter and Paul) มหาวิหารสไตล์โกธิก และบารอก ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบอร์โน่บนเนินเขาเปตรอฟ (Petrov Hill) ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดของเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทางประมาณ 136 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และนครหลวงแห่งดนตรีที่แฝงไว้ด้วยความโรแมนติกและศิลปอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นนครที่มีความทันสมัยแต่แฝงเร้นอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมคลาสสิคอันทรงคุณค่า ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสหภาพยุโรปและเชื่อมต่ออารยธรรมระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก อีกทั้งยังมีพรมแดนติดกับ 8 ประเทศ ได้แก่ เยอรมัน สาธารณรัฐเชก ฮังการี สโลเวเนีย อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์  และลิคเทนสไตน์ 

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) พระราชวังฤดูหนาวของราชวงค์ฮับส์บูร์กซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีประเทศออสเตรีย

นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen Cathedral) มหาวิหารสไตล์  โรมาเนสก์และโกธิก สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1147 เป็นโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในงานสำคัญต่างๆให้กับราชวงค์ฮับส์บูร์ก และประเทศออสเตรีย

จากนั้นอิสระแก่ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของฝากย่าน ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท (Kartner Street) ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมานั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ๆ และชิมชัดเกอร์เค้กอันเลื่องชื่อ

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก Hotel Austria Trend Doppio หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7พระราชวังเชิงบรุนน์ - พานดอร์ฟ เอ้าเลท
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำนำท่านเข้าชม พระราชวังเชิงบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยกษัตริย์แห่งราชวงค์ฮับส์เบิร์ก ทรงสร้างพระราชวังหลังนี้ให้มีความหรูหรา และงดงามไม่แพ้พระราชวังใดบนโลก นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ประทับของพระนางมาเรีย เทเรซ่า

จากนั้นนำท่านชม ห้องภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง จาก 1,441 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องไชนีส ห้องมิลเลี่ยน เป็นต้น ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (อิ่มอร่อยเมนู หมูทอดสไตล์เวียนนา)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ พานดอร์ฟ เอ้าเลท (Pandorf Outlet) ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสินค้าชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น และสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Gucci, Prada และแบรนด์ดังอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เลือกซื้อของตามอัธยาศัย

19.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อทำการเช็คอินและขอคืนภาษี (Tax Refund)
23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ เที่ยวบินที่ OS25 (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 10.10 ชั่วโมง)
วันที่ 8กรุงเทพฯ
14.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ (OS) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ำหนักไม่เกิน  23 กิโลกรัม/ท่าน )   
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท กรมธรรม์นั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (เงื่อนไขตามกรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้จัดส่งให้ 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  เจ้าหน้าที่ (ผู้นำเที่ยวไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศสาธารณรัฐเชก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร)
 • น้ำดื่มบนรถ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำ งวดที่ 1: สำรองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
  ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจองทัวร์ หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ชำระค่ามัดจำมาแล้ว จะถือว่าการจองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว
 • หากท่านต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่
 • นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ งวดที่ 2: ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน)
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 25,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน)
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
    ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 
 • การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกการปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำ นำหน้า ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาผิดพลาดเองให้กับทางบริษัทเรา
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือความเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 8 กก. 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี เข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมูหากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง
  1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
  2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรือ เครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว
  3. เด็กที่มี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
  (เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทั่วถึง)
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)

  หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพื่อได้รับเอกสารยืนยันว่ากรุ๊ปทัวร์นั้น สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 
 • หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์กับสายการบินออสเตรียนแอร์ได้ อาทิเช่น รอยัล ออคิดพลัส และไมล์สแอนด์สไมล์ เป็นต้น  ส่วน Miles and More สามารถสะสมไมล์ได้ 100%
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน  ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง 
  ( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy