ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว Camping ดอยเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE030 : ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ [พักเต็นท์] 4 วัน 2 คืน (Van)

DE030 : ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ [พักเต็นท์] 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
19.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
20.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 วัดถ้ำเชียงดาว - เขตรักษาพันธ์สัตว์เชียงดาว - อ่างสลุง
เช้าแวะซื้อเสบียง ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เดินทางไป วัดถ้ำเชียงดาว
07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (1) ร้านอาหาร บริเวณหน้าวัดถ้ำเชียงดาว

จัดการสัมภาระสำหรับการเดินขึ้นดอย

จากนั้นพบคนนำทางและลูกหาบ แยกสัมภาระที่จะให้ลูกหาบแบก (ของส่วนตัวแบกเอง)  รับข้าวเที่ยง (ข้าวห่อ) และน้ำดื่มคนละ 2 ขวด

แล้วเตรียมตัวนั่งรถไปลงทะเบียนที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์เชียงดาว

นั่งรถต่อไปยัง ปางวัว จุดที่จะเริ่มต้นเดินเท้า

10.00 น.

เริ่มออกเดินก่อน 10.00 น.

เส้นทางเดิน มีความชันและลื่นในช่วงแรก (ประมาณ 3 ชม. แรก) ระยะทางเดินถึงจุดพักที่ อ่างสลุง รวมทั้งหมด 9 กม. ใช้เวลาเดินกัน 6-8 ชม. แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคน หรือแล้วแต่ความละเมียดละไมในการถ่ายรูปสองข้างทางของแต่ละคน

เดินทางผ่าน ดอยปิรามิด ดอยสามพี่น้อง
แวะรับประทานอาหารกลางวัน (2)
ณ จุดแวะพักระหว่างการเดินทาง

17.00 น.

เดินทางถึง อ่างสลุง

ช่วยกันตั้งแคมป์ ที่เชิงดอย ณ ระดับความสูงประมาณ 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ จุดพักแรม โดยเชฟมืออาชีพ 
จากนั้นเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย ... zzzZZZ

พักแคมป์บนยอดดอยหลวงเชียงดาว

วันที่ 3 ดอยกิ่วลมเหนือ - ดอยกิ่วลมใต้ - ดอยหลวงเชียงดาว
04.30 น.
ออกเดินไปดู พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ที่ ดอยกิ่วลมเหนือ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

นั่งรอชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก สาย ๆ เดินกลับแคมป์ระหว่างทางลงมีดอกไม้ให้ถ่ายรูปเยอะมาก
08.30 น.เดินกลับลงมาที่แค้มป์รับประทานอาหารเช้า (4) ณ จุดพักแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น.

เตรียมพร้อมสำหรับการเดินเที่ยว ดอยกิ่วลมใต้ ตามหาพรรณดอกไม้แปลกๆมากมาย อาทิ เช่น หรีดเชียงดาว ชมพูเชียงดาว ฟองหินเหลือง ขาวปั้น ฯลฯ
จากนั้นเดินกลับแคมป์ รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ จุดพักแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.

เตรียมตัวไปพิชิต พร้อมดูอาทิตย์ตกดินบนยอด ดอยหลวงเชียงดาว

** สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยคือ กล้องถ่ายรูป ไฟฉาย เสื้อกันหนาว ถุงมือและหมวกกันหนาว เพราะตอนเดินลงจะมืดและหนาวมาก

18.30 น.

เดินกลับแคมป์ที่พัก รับประทานอาหารเย็น (6) ณ จุดพักแรม

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ... zzzZZZ

พัก แคมป์บนยอดดอยหลวงเชียงดาว

วันที่ 4  ดอยหลวงเชียงดาว - กรุงเทพมหานคร
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ จุดพักแรม

เตรียมตัวเก็บสัมภาระ จากนั้นรีบลงจากดอยหลวงเชียงดาว ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชม. ถึงจุดจอดรถ แล้วนั่งรถต่อไปยังเขตฯ เพื่อแสดงขยะที่นำกลับลงมา

จากนั้นไปอาบน้ำที่ วัดถ้ำเชียงดาว เปลี่ยนเสื้อผ้า

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร

เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร

แวะให้ทานอาหารเย็นแถวลำปาง (มื้อนี้ตามอัธยาศัย)

02.00 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9  ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักเต็นท์)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 •  ค่าลุกหาบส่วนกลาง
 • ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่นำทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • Camping ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น และดอกไม้นานาพรรณ เหมาะสำหรับทุกท่านที่รักธรรมชาติ มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะลุย มือใหม่ไปได้ เพราะทางเดินไม่ชันมาก ไม่แนะนำสำหรับท่านที่เป็นโรคเกี่ยวกับข้อ เข่า และไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีนะครับ
 • ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
 • รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
 • ถุงนอน (ถือเป็นของใช้ส่วนตัวที่ควรมีไปเอง แต่ถ้าไม่มีจะจัดหาให้)
 • หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
 • รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆแค้มป์)
 • ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า) 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา 
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy