ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE281 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เซนได นิกโก้ โตเกียว [ชมใบไม้เปลี่ยนสี] 6 วัน 3 คืน (TG)

DE281 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เซนได นิกโก้ โตเกียว [ชมใบไม้เปลี่ยนสี] 6 วัน 3 คืน (TG)

NASU SHIOBARA BETTEI HOTEL
ROUTE INN GRAND TOKYO TOYOCHO HOTEL
ROUTE INN SENDAI HIGASHI HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่องดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่ 2สนามบินเซนได ( 00.05 – 07.45 ) - เซนได - วัดชูซนจิ - วัดโมสึจิ - ล่องเรือครูซ ชมอ่าวมัตสึชิมะ
00.05 น.ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 626 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
07.45 น.

ถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยางิ และเป็นเมืองใหญ่สุดในภาคโทโฮกุ มีประชากรอาศัยอยู่ราวหนึ่งล้านคน และเป็นหนึ่งใน 19 เมืองที่กำหนดขึ้นโดยคำสั่งของรัฐบาลญี่ปุ่น เซ็นไดก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1600 โดยไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ และเป็นที่รู้จักกันดีในฉายา “เมืองแห่งต้นไม้” ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

พาท่านเดินทางสู่ “วัดชูซนจิ” (Chusonji Temple) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ (Hiraizumi) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ สิบกว่าหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันจึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลัง อาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ อาคารคอนจิคิโดะ (Konjikido) มีลักษณะคล้ายกับศาลทองคำของวัดคินคะคุจิ(Kinkakuji)ในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการถ่ายภาพ และห้องโถงเคียวโซะ (Kyozo Hall) ใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บพระสูตร(คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา) ซึ่งถูกสร้างขึ้นก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง 16 ปี

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “วัดโมสึจิ” (Motsuji Temple) เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ของนิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ จำนวนมาก เช่นเดียวกันกับวัดชูซนจิ (Chusonji Temple) จุดที่น่าสนใจที่สุดของวัดคือสวนหย่อมดินบริสุทธิ์ที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่น โดยสวนดินบริสุทธิ์เป็นสวนสไตล์ที่นิยมสร้างในสมัยยุคเฮอัน ซึ่งสร้างตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าดินบริสุทธิ์ หรือ สวรรค์ของชาวพุทธ ภายในสวนจะมีสระน้ำขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง มีเส้นทางเดินรอบบ่อประมาณ 500 เมตร อาคารแต่ละหลังในพื้นที่แสดงให้เห็นถึงรากฐานของอาคารเก่าที่ยิ่งใหญ่ของวัดโมสึจิ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับกวีกลอนไฮกุผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง Basho ในการเขียนบนกลอนที่มีชื่อเสียงที่สุด (เนื้อหาสะท้อนให้เห็นความไม่แน่นอนของความรุ่งเรือง)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
​บ่าย

หลังอาหารกลางวันพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไป “ล่องเรือ” ที่ “อ่าวมัตสึชิมะ” (Matsushima Bay) เป็น 1 ใน 3 สุดยอดจุดชมวิวของญี่ปุ่น Nihon Sankei ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ กว่า 200 เกาะที่ปกคลุมด้วยป่าสน วิธีที่ดีที่สุดในการชมอ่าวคือการล่องเรือ โดยมีบริษัทเรือให้บริการคอร์สเที่ยวชมไม่เหมือนกัน ซึ่งจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ท่าเรือมัตสึชิมะ หรือท่าเรือชิโอกามะ ส่วนเส้นทางที่ไกลกว่านี้จะออกไปยัง Oku-Matsushima เป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 25-50 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการล่องเรือและบรรยากาศสดชื่น

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก ROUTE INN SENDAI HIGASHI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เซนได - ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ - หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ - นิกโก้ - ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ - สะพานชินเคียว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

พาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ” (Urabandai Goshiki-numa Ponds) หรือเรียกอีกอย่างหนี่งว่าทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคุชิมะ ใน  4 ฤดูจะมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ในฤดูร้อนจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศ เขียวขจีของต้นไม้และมีบริการเรือพายให้เช่า และในฤดูใบไม้ผลิจะได้เห็นความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อนกับน้ำ ในทะเลสาบ เป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วต้องหลงรักสถานที่แห่งนี้แน่นอน ฤดูนี้จึงเป็นฤดูที่มีผู้คนนิยมมาเยี่ยมชมมากที่สุด และพิเศษกว่านั้นว่ากันว่า ใครที่ได้เห็นปลาคาร์ฟสีขาวที่มีรูปหัวใจสีแดงอยู่กลางลำตัวในทะเลสาบแห่งนี้ จะพบกับความสุข ความรักสมหวัง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณ โออูชิจูคุ” (Ouchi-Juku) หมู่บ้านที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุกับนิกโก้ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนา ๆ เรียงรายกันสองฝั่ง กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง หมู่บ้านโออูจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะอูชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “เมืองนิกโก้ จังหวัดโทะชิงิ” เมืองที่มีชื่อเสียงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามและแสนสงบ และยังคงวัฒนธรรมในแบบดั่งเดิม ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติสลับกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบฉบับของชาวบ้าน …

และพาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ” (Nikko Toshogu) ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาสสถานในศาสนาชินโตที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1617 เพื่ออุทิศให้กับโชกุนผู้หญิ่งใหญ่อย่าง Ieyasu Tokugawa ผู้สถาปนารัฐบาลทหารในการปกครองเมืองเอโดะ (โตเกียว) และถือเป็นโชกุนคนแรกของต้นตระกูล Tokugawa ที่เรืองอำนาจปกครองญี่ปุ่นมายาวนานกว่า 250 ปี เลยทีเดียว ผู้ที่สร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นก็คือ Tokugawa Hidetada โชกุนคนที่สองแห่งตระกูล Tokugawa ผู้เป็นบุตรชายนั่นเอง โดยการก่อสร้างนั้นได้มีการระดมช่างฝีมือมากว่า 127,000 คน พร้อมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดในยุคนั้นเพื่อสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นมา ด้วยความที่รวบรวมช่างฝีมือมากมายทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้เต็มไปด้วยงานฝีมืออันประณีตงดงามมากมายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีในปี ค.ศ.1636 ได้มีการบูรณะศาลเจ้าครั้งยิ่งใหญ่โดยโชกุนคนที่สามแห่งตระกูล Tokugawa ซึ่งก็คือ Tokugawa Iemitsu ได้ทำการก่อสร้างและปรับปรุงเกือบทุกอย่างใหม่หมดซึ่งก็คือภาพของศาลเจ้าที่เราเห็นอย่างในยุคปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สะพานชินเคียว” หรือ สะพานศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆตั้งอยู่ ณ ประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ เป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สะพานชินเคียวนั้นสร้างในปี ค.ศ. 1636 ความสวยงามของสะพานชินเคียวนั้นจะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อใบไม้ต่าง ๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง สลับกันไปแต่งแต้มให้สะพานแห่งนี้งดงามราวกับภาพวาด

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
ที่พัก 

NASU SHIOBARA BETTEI HOTEL หรือเทียบเท่า

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่ 4คินูกาว่า - น้ำตกริวซู - วาดหน้าตุ๊กตาทาคาซากิดารุมะ - คาวาโกเอะ - วัดคิตาอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านชมความสวยงามของ “น้ำตกริวซู (Ryuzu Fall)” ซึ่งมีความหมายว่า “น้ำตกหัวมังกร” ในภาษาญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูคาวะซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกแห่งนี้ขนาบข้างด้วยต้นไม้ที่หนาแน่ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณต้นเดือนตุลาคม ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น จุดที่ชมน้ำตกได้สวยงามแห่งหนึ่งคือจุดชมวิวของด้านหลังร้านขายของที่ระลึก และซุ้มอาหาร หรืออาจจะเดินขึ้นไปยังต้นน้ำระยะทาง 300 เมตร เพื่อชมวิวมุมอื่น ๆ ของแม่น้ำแห่งนี้ได้อีกด้วย

จากนั้นพาท่านเดินทางไป “วาดหน้าตุ๊กตาทาคาซากิดารุมะ” สำหรับตุ๊กตาทาคาซากิดารุมะ จะมีการวาดนกกระเรียน (คิ้ว) และเต่า (เครา) ที่เป็นสัญลักษณ์ของอายุยืน และเป็นที่ทราบกันในฐานะที่เป็นตัวนำโชค ในขณะที่อธิษฐานสิ่งที่ต้องการ จะวาดม่านตาที่หันมาด้านขวาให้เป็นสีดำ เมื่อคำอธิษฐานเป็นจริงขึ้นมา จะวาดม่านตาด้านซ้ายให้เป็นสีดำด้วย จึงเป็นที่มาของคำเรียก “ตัวนำโชค” เมื่อสิ้นสุดหนึ่งปีแล้วก็ไปเซ่นไหว้ศาลเจ้า และซื้อตุ๊กตาดารุมะตัวใหม่แล้วทำการ
อธิฐานใหม่

​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
​บ่าย

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกะเอะ  ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ เป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ” อันเนื่องมาจากสภาพบ้านเรือน และบรรยากาศภายในเมืองยังคงสภาพความรุ่งเรืองของสมัยเอโดะไว้ได้อย่างลงตัว ...

เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “วัดคิตาอิน” วัดหลักของนิกายเทนไดในภูมิภาคคันโต เป็นวัดที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากมาย ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 830 ในสมัยเอโดะ ต่อมาในปี 1638 เกิดไฟไหม้ที่ทำลายเกือบทุกส่วนของ

วัดโชกุนโทกุกาวะที่ 3 จึงมีรับสั่งบูรณะวัดและย้ายปราสาทเอโดะ บ้านของท่านจากโตเกียวมาไว้ที่นี่ตั้งแต่นั้นมา ... จุดเด่นของวัด คือ รูปปั้นโกะเฮียะคุระคัง รูปปั้นหินหน้าสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 540 องค์ ที่ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 50 ปี และมีอายุราวๆกว่า 200 ปีเลยทีเดียว โดยรูปปั้นเหล่านี้แสดงหน้าตาและท่าทางแตกต่างกันออกไปจึงทำให้รูปปั้นเหล่านี้เป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ” เป็นย่านที่มีบ้านเรือนตลอดแนวยาวสองข้างทาง มีตรอกซอกซอยที่สามารถเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายของความเก่าแก่สมัยเอโดะอยู่รอบๆ และที่บริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน แม้อาคารแต่ละหลังจะมีอายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมอยู่ในรูปลักษณ์แบบอดีต แต่ด้านหน้าของแต่ละอาคารก็ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปซื้อของฝากได้ ... ที่มาของชื่อถนน Kurazukuri มาจากคำว่า “kura” แปลว่า โกดังนั่นเอง ...

อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าพร้อมทั้ง เลือกชมและซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าฉบับพื้นบ้านต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ ๆ สไตล์ญี่ปุ่นที่หาซื้อได้เฉพาะที่นี่ หรือชมขั้นตอนการทำและลองชิมขนมที่ทำจากมันหวานสีเหลืองและสีม่วงอันเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อประหนึ่ง OTOP ของเมืองนี้ อาทิ ซอฟต์ครีม โยกัง ชูครีมและอีกมากมาย

ค่ำ*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
ที่พักROUTE INN GRAND TOKYO TOYOCHO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5โตเกียว - ศาลเจ้าเมจิ - ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งมิตซุตเอาท์เล็ท คิซาราสึ - สนามบินฮาเนดะ
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิและมเหสีโชโกะในปี ค.ศ. 1920 ตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า หรือที่เรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest ... ประตูโทริอิขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าเมจิ  เป็นโทริอิที่ทำจากไม้มีความสูง 12 เมตร, ความกว้าง  17 เมตร, น้ำหนัก 13 ตัน และมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ถนนอิโช นามิกิ” หรือ “กิงโกะ อเวนิว” เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วย ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม ทั้งสองข้างทางใต้ต้นไม้จะเต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ถนนทั้งสองข้างทางของถนนเส้นนี้จะมีร้านคาเฟ่ที่ทำระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้ โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองคนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟทานอาหารกันเยอะมากนอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกัน

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ย่านช้อปปิ้ง “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุด ๆ ชาวปลาดิบ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์ , แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้  หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี …อิสระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการ “ช้อปปิ้ง” สามารถเดินเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมายที่มีทั้ง “แบรนด์เนมชื่อดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ” ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมาย และสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้
เลือกสรรกันตามอัธยาศัย

จากนั้นพาท่านไปช้อปปิ้งที่ห้าง “มิตซุตเอาท์เล็ท คิซาราสึ” (Mitsui Outlet Park Kisarazu) มีแบรนด์ที่ให้เลือกมากมายทั้งแบรนด์หรูจากต่างประเทศ ร้านฮิต ๆ และร้านแฟชั่นของประเทศญี่ปุ่น มีสินค้าขายหลายแบบเช่น สินค้าแฟชั่น กีฬา เครื่องประดับและสินค้าไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ที่ให้ส่วนลดประมาณ 30-50% อยู่ใกล้กับทะเล ทำให้ได้บรรยากาศช้อปปิ้งริมทะเล เหมือนการได้ช้อปปิ้งที่เมืองตากอากาศ อยู่ห่างจากสถานีโตเกียว (Tokyo Station) ประมาณ 45 นาที

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”

วันที่ 6สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ
00.20 น.ออกเดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
05.25 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 
  (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
 • สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท   
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่ง
 • กับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้วถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัท ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินใน แต่ละกรุ๊ป) 
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริษัท ฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
2. ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษัท ฯ สามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
4. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง  LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า  6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง...


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy