ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ พัก 5 ดาว 2567/2024 เที่ยวเซี่ยงไฮ้

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE324 : ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน (TG)

DE324 : ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

BEIJING STAY IN GRAND METROPARK HOTEL
RADISSON COLLECTION YANTZE

โปรแกรมทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง | จัตุรัสเทียนอันเหมิน | พระราชวังต้องห้าม | หอฟ้าเทียนถาน | กำแพงเมืองจีนด่านJUYONGGUAN | พระราชวังฤดูร้อน | ปักกิ่ง | รถไฟความเร็วสูงสู่ | เซี่ยงไฮ้ | Starbucks  Shanghai | ตึกต้นไม้พันปี | หาดไว่ทาน | ถนนหนานกิง | ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร) | สวนอี้หยวน | ตลาดร้อยปี

 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE324-00117-22 ต.ค. 67Thai Airways (TG)65,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ ) - สนามบินปักกิ่ง – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (TG614: 10.00 -15.50 )
07.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 4 เคาน์เตอร์ H สายการวบินไทยแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระให้แก่ทุกท่าน 
10.00 น.ออกเดินทางสู่เมืองปักกิ่ง  สายการบินไทยแอร์เวย์ THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG614: 10.00 -15.50  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )(ใช้เวลาบินประมาณ 4.45   ชั่วโมง) *** เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ****
15.50 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีความหลากหลาย ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ห้างสรรพสินค้า อิสระให้ท่านเลือกกินเลือกช้อปตามอัธยาศัย
ที่พักBEIJING STAY IN GRAND METROPARK HOTEL 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม - หอฟ้าเทียนถาน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้า จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 275 ไร่ สามารถบรรจุคนได้ถึง 2 ล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื่อปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน 

นำท่านเดินทางไปยัง พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่อลังการของประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรมจีนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงามน่าชมอยู่หลายจุด ทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียน มรดกโลก อันทรงคุณค่าของประเทศจีน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางไปยัง หอฟ้าเทียนถาน สถานที่บูชาฟ้าของจักรพรรดิราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงเพื่อขอให้ฝน ตกตามฤดูกาล ผลผลิตอุดมสมบูรณ์  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนแล้ว ยังเป็นการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีของประชาชาติจีนโบราณอีกด้วย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  ในปี ค.ศ. 1998
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักBEIJING STAY IN GRAND METROPARK HOTEL 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3กำแพงเมืองจีนด่านJUYONGGUAN - พระราชวังฤดูร้อน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปที่ กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน (JUYONGGUAN) โดยกำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวนถือเป็นกำแพงเมืองจีนที่อยู่ใกล้กับเมืองปักกิ่งมากที่สุด และเป็นอีกหนึ่งจุดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงาม ซึ่งมีทิวทัศน์ที่อยู่บนภูเขาสูงใหญ่  ทั้งนี้กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวนถือเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีน หรือที่รู้จักกันในนามของ “กำแพงหมื่นลี้”  สิ่งปลูกสร้างด้วยมือของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง และได้รับการแต่งตั้งจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ 1987
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเข้าสู่ พระราชวังฤดูร้อน เดิมนั้นเป็นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซีถึงสมัยพระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริย์ราชวงศ์ชิงทรงใช้เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่ง ในฤดูร้อนมาประทับที่พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้ เป็นที่ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BEIJING STAY IN GRAND METROPARK HOTEL 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4ปักกิ่ง – รถไฟความเร็วสูงสู่ - เซี่ยงไฮ้ -  Starbucks  Shanghai - ตึกต้นไม้พันปี – หาดไว่ทาน - ถนนหนานจิง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง สถานีรถไฟ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ 

เดินทางถึงเมืองเซี่ยงไฮ้ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึก STARBUCKS สาขาที่นครเซี่ยงไฮ้ ที่มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่สวยที่สุด ประดับด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000  แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100  ชนิดรวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว 
*** ขบวนรถไฟความเร็วสูงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ตามความเหมาะสม ***
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นให้ท่านได้เข้าชม ถ่ายรูปกันที่ ตึกต้นไม้พันต้น อาคารดังกล่าวมีชื่อว่า "เทียนอันเชียนซู่" (Tian An 1,000 Trees) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ โทมัส เฮเธอร์วิก ผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบพาวิลเลียนของสหราชอาณาจักร ในงาน Shanghai World Expo ปี 2010 และอาคารพันต้นไม้ในครั้งนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจาก "เขาหวงซาน" มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ของจีน ในมณฑลอานฮุย

นำท่านไปยัง หาดไว่ทาน หรือ เดอะบันด์ The Bund  หาดไว่ทานเป็นย่านถนนเลียบแม่น้ำหวงผู่ เต็มไปด้วยตึกอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกโบราณ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์สุดโด่งดังอย่าง "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" จึงทำให้ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้"และสองข้างทางมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและบรรยากาศดี    
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับยัง เมืองเซี่ยงไฮ้ สู่ ถนนหนานจิง ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีสินค้าให้เลือกกิน เลือกช้อปมากมาย รวมถึงมีแหล่งช้อปปิ้งที่ POP MART STORE ตามอัธยาศัย
ที่พักRADISSON COLLECTION YANTZE 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปสู่ ดินแดนในฝันเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์ (Shanghai Disneyland) เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดีสนีย์แลนด์ซึ่งเป็นสวนสนุกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ในสวนสนุกมีไฮไลท์ คือ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ แบ่งพื้นที่ภายในออกเป็น 6 โซน 6 สไตล์ พร้อมกับ โซนเปิดใหม่ Zootopia โซนเปิดใหม่ล่าสุด จากการ์ตูนสุดดัง
เที่ยง/ค่ำอาหารเที่ยงและอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยวและเล่นเครื่องเล่นของท่าน
ที่พักRADISSON COLLECTION YANTZE 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6สวนอี้หยวน – ตลาดร้อยปี – สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (TG665: 17.25 – 21.00 )
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านไปยัง สวนอี้หยวน เป็นสวนจีนเก่าแก่มีประวัติศาตร์ยาวนานกว่า 400 ปี ภายในสวนประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ มีมุมถ่ายรูปสวยๆและมีศาลาที่ตั้งอยู่กลางน้ำ อิสระให้ท่านได้เลือกกินเลือกช้อปตามอัธยาศัย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านไปยัง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณ1จีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย  
     
เมื่อสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติผูตง
17.25 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG665:17.25 -21.00 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์ 15 หยวน และคนขับรถ 15 หยวน / ท่าน / วัน
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy