ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือโบราณ นั่งรถไฟความเร็วสูง 2567/2024 เที่ยวเซี่ยงไฮ้

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE270 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ไม่เข้าร้านรัฐบาล พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน (TG)

DE270 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ไม่เข้าร้านรัฐบาล พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

RADISSON BIU SHANGHAI PUDONG JINQIAO

เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มอิ่มพร้อมกับโซนใหม่
ล่องเรือ 2 แห่งชมบรรยากาศยามค่ำคืน
ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินเมืองเก่า

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE270-00111-15 ต.ค. 67Thai Airways (TG)58,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติผูตง (TG664 : 10.35 -  15.50) - เข้าสู่ที่พัก
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 4 เคาน์เตอร์H สายการบินไทยTHAI AWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระให้แก่ทุกท่าน 
10.35 น.ออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ การบินไทย THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG664:10.35 -  15.50  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ  4.15 ชั่วโมง) *** เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ****
15.50 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักRADISSON BIU SHANGHAI PUDONG JINQIAO ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2ดิสนีย์แลนด์ ทั้งวัน (รวมค่าเข้าแล้ว)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปสู่ ดินแดนในฝันเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์ (Shanghai Disneyland) เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดีสนีย์แลนด์ซึ่งเป็นสวนสนุกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ในสวนสนุกมีไฮไลท์ คือ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ แบ่งพื้นที่ภายในออกเป็น 6 โซน 6 สไตล์ พร้อมกับ โซนเปิดใหม่ Zootopia โซนเปิดใหม่ล่าสุด จากการ์ตูนสุดดัง
กลางวัน/ค่ำอาหารเที่ยงและอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยวและเล่นเครื่องเล่นของท่าน
​พักที่ RADISSON BIU SHANGHAI PUDONG JINQIAO ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3เซี่ยงไฮ้ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจียว - ถนนหนานจิง POP MART STORE - ล่องเรือแม่น้ำหวงผูเจียง
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง ) หนึ่งในเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของจีน เมืองโบราณจูเจียเจียว เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ยอดนิยม
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำท่านเดินทางกลับยังเมืองเซี่ยงไฮ้ สู่ ถนนหนานจิง ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีสินค้าให้เลือกกิน เลือกช้อปมากมาย รวมถึงมีแหล่งช้อปปิ้งที่ POP MART STORE ตามอัธยาศัย
   
จากนั้น ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่เจียง เพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรมของตึกอาคารเก่าแก่ และชมวิถีชีวิตของผู้คนริมแม่น้ำ ซึ่งจะเห็นบรรยากาศยามค่ำคืน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ RADISSON BIU SHANGHAI PUDONG JINQIAO ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4หอไข่มุก - หาดไว่ทาน - แหล่งวัฒนธรรมของกวางฝู่หลิน - ตึกเทียนอัน 1000 TREE - ตึกเซี่ยงไฮ้ 118 ชั้น
​เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง ขึ้นหอไข่มุก  เป็นหอคอยที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกเมื่อสร้างเสร็จและในปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 5  ในบริเวณใกล้เคียงกันยังเป็นที่ตั้งของ จินเม่าทาวเวอร์ ศูนย์การเงินโลก เซี่ยงไฮ้ และเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ปัจจุบันนับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่นอกจากจะใช้ในด้านการสื่อสารแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง นำท่านนั่งรถไฟ ขนาดเล็ก ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำ


นำท่านไปยัง หาดไว่ทาน หรือ เดอะบันด์ The Bund  หาดไว่ทานเป็นย่านถนนเลียบแม่น้ำหวงผู่ เต็มไปด้วยตึกอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกโบราณ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์สุดโด่งดังอย่าง "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" จึงทำให้ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้"และสองข้างทางมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและบรรยากาศดี
​กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แหล่งวัฒนธรรมของกวางฟู่หลิน มีประวัติและอารยธรรมโบราณในช่วงปลายยุคหินใหม่เมื่อ สี่หรือ ห้าพันปีก่อนมีการปลูกข้าวในท้องถิ่นซึ่งแสดวงให้เห็นถึงวิธีการผลิตทางการเกษตรขั้นสูงในท้องถิ่น
   
นำท่านชม อาคารชุด เทียนอัน 'หรือ อาคารไม้พัน  ต้นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2021ด้วยดีไซน์ที่สวยจนกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คและจุดถ่ายภาพของผู้มาเยือนนครเซี่ยงไฮ้ อาคารประดับด้วยกระถางต้นไม้อย่างสวยงามภายในอาคารมีห้องโถงขนาดใหญ่ และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า 

นำท่านสู่ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ชั้น 118 ตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยมีทั้งหมด 126 ชั้น แบ่งเป็นทั้งหมด 19 โซน และมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก เพียง 55วินาทีเท่านั้น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่RADISSON BIU SHANGHAI PUDONG JINQIAO ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5วัดพระหยกขาว - Florentia Village - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (TG665 : 17.25 -21.40)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านไปยัง วัดพระหยกขาว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากพระพุทธรูปสององค์ที่สร้างขึ้นจากหยกทั้งแท่ง องค์พระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร และ หุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต และองค์พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวาถือเป็นวัดที่มีทั้งชาวจีนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการบูชาตลอดทั้งวัน
​กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำท่านเดินทาง Florentia Village เป็นเอ้าท์เล็ทสินค้าแบรนด์ดังอิตาลีแห่งแรกในประเทศจีน เพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งชั้นเลิศให้กับนักช้อป ภายในมีสินค้าแบรนด์ดังจากอิตาลีมากกว่า 200 แบรนด์ รวมถึงสินค้าแฟชั่นแบรนด์ระดับสากลและจากจีนที่มีคุณภาพสูง
17.25 น. เหินฟ้าสู่ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG665:17.25 -21.40
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์ 15 หยวน และคนขับรถ 15 หยวน / ท่าน / วัน
 • เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy