ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง ทัวร์ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง 120 กิโลเมตร จ.น่าน 2567/2024 เที่ยวเดินป่า-ล่องแก่ง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE012 : ทัวร์น่าน ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง 120 กม. [พักรีสอร์ท] 3 วัน 1 คืน (Van)

DE012 : ทัวร์น่าน ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง 120 กม. [พักรีสอร์ท] 3 วัน 1 คืน (Van)


ทัวร์ล่องแก่งน้ำว้า ตอนกลาง สุดยอดความมันส์ กับการผจญภัย ล่องแก่งลำน้ำว้าตอนกลาง ด้วยระยะทางการล่องแก่ง กว่า 120 กิโลเมตร
ผจญกับแก่งระดับ 2-3-4-5 เกือบ 100 แก่ง บอกได้คำเดียวว่ามันส์สุด ๆ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE012-00112-14 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
17.30 น.จุดนัดพบ : ปั๊ม ปตท.ตรงข้าม ม.หอการค้า  ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
18.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2    บ้านสะปัน - บ้านสบมาง
07.00 น.เดินทางถึง หมู่บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

อิสระให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว ณ หอประชุมหมู่บ้านสะปัน
07.30 น.รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร (ข้าวกล่อง)

หลังอาหาร เตรียมตัวใส่เสื้อชูชีพ หมวกกันน๊อค พร้อมฟังการสาธิตจากทีมงานสต๊าฟ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในระหว่างการล่องแก่ง
10.00 น.นำทุกท่านลงเรือ ล่องแก่งน้ำว้าตอนบน ถึงปลายทางที่ บ้านสบมาง ต.ภูฟ้า อ.บ่เกลือ จ.น่าน

แก่งน้ำว้าตอนบน เป็นลำน้ำค่อนข้างแคบ แก่งถี่ ระดับ 3-5 เลเวล ระดับ 6 มี 2 แก่ง เรือไม่สามารถพานักท่องเที่ยวลงแก่งได้ เป็นจุดที่ต้องเดินเลาะริมน้ำ 2 จุด ทีมงานสต๊าฟ จะปล่อยเรือเปล่าลงแก่ง ระยะการเดินประมาณ 200 เมตร
***เรือยาง 1 ลำ จะมีลูกทัวร์ 5-6 ท่าน และมีสต๊าฟ 3 ท่าน (หัวเรือ 2 ท่าน+ท้ายเรือ 1 ท่าน)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (2) ริมแม่น้ำระหว่างการเดินทาง (ข้าวกล่อง)
บ่ายล่องแก่งถึง บ้านสบมาง ต.ภูฟ้า อ.บ่เกลือ จ.น่าน

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็นรับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
วันที่ 3 บ้านริมว้า อ.บ่อเกลือ - บ้านหนองแดง อ.แม่จริม - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า (4) ณห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหาร ให้ทุกท่านเก็บสัมภาระขึ้นรถตู้ จากนั้นเตรียมตัวใส่เสื้อชูชีพ หมวกกันน๊อค พร้อมนำท่านลงเรือยาง ณ บ้านริมว้า เพื่อ ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง สู่ อ.แม่จริม
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (5) ริมแม่น้ำระหว่างการเดินทาง (ข้าวกล่อง)
บ่าย ล่องแก่งถึง บ้านหนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

อิสระทำภาระกิจส่วนตัว อาบน้ำเปลี่ยนชุด ซึ่งรถตู้ที่เดินทาง มารอสแตนบาย พร้อมเดินทาง
เย็นเดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อม อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง
01.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอุปกรณ์การล่องแก่ง
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy