ทัวร์เขาโปกโล้น ร่องเขาแห่งนครชุม จ.พิษณุโลก + เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ [พักเต็นท์] เที่ยวเพชรบูรณ์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE092 : ทัวร์เขาโปกโล้น ร่องเขาแห่งนครชุม จ.พิษณุโลก + เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ [พักเต็นท์] 3 วัน 1 คืน (Van)

DE092 : ทัวร์เขาโปกโล้น ร่องเขาแห่งนครชุม จ.พิษณุโลก + เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ [พักเต็นท์] 3 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - จ. พิษณุโลก
22:00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย BTS อารีย์  ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. พิษณุโลก
22:30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่สอง  เขาโปกโล้น - เดินชมวิวไปตามสันเขา - ชมวิวลานพระร่วง - บ่อเกลือพันปี - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ. เพชรบูรณ์
03:45 น.พัก ทำธุระส่วนตัว ณ ปตท.นครไท
05:15 น.รถตู้จอดพักที่ สภ.นครชุม เราขึ้นรถอีแต๊กไปยังจุดเดินเท้า
05:45 น.ถึงยัง จุดชมวิวที่ 1 เริ่มเดินชมวิวไปตามสันเขาที่ทอดยาว
06:30 น.บริการเครื่องดื่มร้อนๆระหว่างนั่งรอพระอาทิตย์ขึ้น
07:30 น.เดินกลับลงมาตรงทางแยกแล้วไปชมวิว ณ ลานพระร่วง
08:40 น.เดินกลับลงจาก ลานพระร่วง
09.00 น.นั่งรถแต๊กกลับมา รับประทานอาหาร (1) ในหมู่บ้าน
10:00 น.เที่ยวชมวีถีชีวิตชุมชนกับ บ่อเกลือพันปี ต้นตะเคียนโบราณ
10:45 น.ออกเดินทางไปเที่ยวกันต่อ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
12:00 น.บริการอาหารกลางวัน (2)
13:00 น.เข้า ไหว้พระ ถ่ายภาพกันพอสมควร
14:00 น.ออกเดินทางไปยังจุด ตั้งแคมป์
15:30 น.ช่วยกันตั้งแคมป์ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น.บริการอาหารเย็น (3) Dj foods Style 
22:00 น.ฝันดีราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม  ชมทะเลหมอกเขาค้อ เพชรบูรณ์ - เขาตะเคียนโง๊ะ - กรุงเทพฯ
05:30 น.ออกไป ล่าทะเลหมอก กันอีกครั้ง
06:00 น.จุดที่ 1 ทะเลหมอก ณ บริเวณหน้าอำเภอเขาค้อ
06:30 น.จุดที่ 2 ทะเลหมอก ณ บริเวณหลังไปรษณีย์เขาค้อ
07:00 น.จุดที่ 3 ทะเลหมอก+พระอาทิตย์ ณ บริเวณหลังวัดกองเนียม
07:45 น.จุดที่ 4 ทะเลหมอก 360 องศา ณ เขาตะเคียนโง๊ะ
08:45 น.บริการอาหารเช้า (4)
09:45 น. เก็บสัมภาระไป ชิมกาแฟสด ชมวิวที่ แทนรักทะเลหมอกรีสอร์ต
12:00 น.บริการอาหารกลางวัน (5) ขนมจีน ไก่ทอด
13:00 น. ออกเดินทางไปหาที่ถ่ายรูปกันต่อ
17:30 น.บริการอาหารเย็น (6)

หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

22:35 น. ถึง กรุงเทพฯ ด้วยความสุข สบายใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
 • ค่าที่พัก 1 คืน (พักเต็นท์ / เต็นท์ละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ทริปเดินริมผาล่าทะเลหมอก ณ เขาโปกโล้นแและเขาค้อ ทริปเดียวเที่ยว 2 จังหวัด พิษณุโลก & เพชรบูรณ์
 • รองเท้ากันลื่น
 • หมวก
 • แว่นกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ผ้าขนหนู
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy