2567/2024 เที่ยวเยอรมัน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE796 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมัน 7 วัน 4 คืน (TG)

DE796 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมัน 7 วัน 4 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI
FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA
HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE
PARK INN BY RADISSON LINZ HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.00 น.พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
วันที่ 2กรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมัน) - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ - ตลาดวิคทัวเลียน - เมืองฟุสเซน (เยอรมัน) - ปราสาทโฮส - ชมเมืองฟุสเซน
00.50 น.ออกเดินทาง โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 924 (บินตรง)
07.05 น.เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
เช้า

นำท่านชมเมืองมิวนิค เป็นเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย และเมืองหลวงแห่งเบียร์ของยุโรป มิวนิคได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่รวยศิลปะ และสถาปัตยกรรมสไตล์บอรอกและเรอเสนซองส์

นำท่านสู่ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ ที่นี่เป็นเหมือนจัตุรัสกลางเมือง และเป็นหัวใจสำคัญของเขตเมืองเก่า ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นตลาด แต่ในปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ความโดดเด่นของที่นี่คือ รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ เมื่อขึ้นไปบนหอคอยมีจุดชมวิวในมุมสูงอันสวยงาม จุดเด่นอยู่ที่ GLOCKENSPIEL หอระฆังที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เวลา 11.00 น.ในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 17.00 น.ในหน้าร้อน

นำท่านชม โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งของเมือง สร้างด้วยอิฐสีแดงแทนที่จะสร้างด้วยหินเหมือนโบสถ์กอธิกทั่วไป เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง สร้างตามแบบกอธิก ในปี ค.ศ. 1468 โบสถ์เฟราเอน ถูกทำลายเสียหายหลายช่วงในสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1953ภายในโบสถ์นั้นมีแท่นบูชาที่แตกแต่งอย่างหรูหรา และรอยเท้าปีศาจ (DEVIL’S FOOTPRINT) 

นำท่านชม ตลาดวิคทัวเลียน  เป็นตลาดขายอาหารหลักของเมืองนี้ โดยผลผลิตที่ขายมีตั้งแต่ผลไม้สด ผัก เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม น้ำผึ้ง เครื่องเทศ อาหารทะเล และอื่นๆ และตลาดนี้ยังเน้นขายส่วนประกอบอาหารที่เป็นเสบียงซึ่งหาได้ยากอีกด้วย ที่นี่มีแผงขายของและร้านค้าถึง 140 แห่งให้คุณได้เลือกชมและเลือกชิม อย่าพลาดชิมอาหารชั้นสูงของแคว้นบาวาเรียที่เรียกว่า LEBERKÄSE ซึ่งเป็นอาหารประเภทเนื้อม้วนที่มักจะเสิร์ฟบนขนมปังสัญลักษณ์อันเป็นประเพณีที่อยู่คู่ตลาดนี้มาช้านานก็คือเสาประดับขนาดใหญ่ที่ระบายด้วยสีขาวและน้ำเงินตามแบบฉบับบาวาเรียที่ตั้งอยู่กลางตลาด ในสมัยก่อน เสาประดับนี้ใช้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่างานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมใดมีความสำคัญต่อท้องถิ่น

กลางวันอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่อยู่ปลายแคว้นบาวาเรียมีชายแดนห่างจากประเทศออสเตรียเพียงแค่ 5 กม. เท่านั้น เมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเป็นสถานที่ตั้งของปราสาทปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทต้นแบบที่การ์ตูนวอล์ทดิสนีย์เอามาวาดเป็นฉากแสนสวยเรื่องเจ้าหญิงนิทรา

นอกจากนี้เมืองนี้ก็ยังมีความน่ารักในตัวเองเพราะเป็นเมืองเล็กๆ ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาและธรรมชาติ แต่ก็เพียบพร้อมด้วยความเจริญมีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และโรงแรมดีๆ บริการนักท่องเที่ยว เพราะเหตุผลเหล่านี้เองจึงทำให้เมืองฟุสเซนกลายเป็นหนึ่งในที่ท่องเที่ยวสำคัญของคนที่มาเยือนแคว้นบาวาเรียจะพลาดเสียไม่ได้ 

นำท่านชม  HOHES SCHLOSS เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในตอนบนของฟุสเซน ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ปราสาทมีความสวยงามมาก สามารถเยี่ยมชมโซนด้านในของปราสาทได้ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาคารและภูมิภาคด้วย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1)
ที่พัก โรงแรม HOTEL ALPENHOF FUSSEN/ ALPHOTEL ETTAL FUSSEN หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ฟุสเซ่น (เยอรมัน) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - ซาลซ์บูร์ก เอ้าท์เลท
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (2)

นำท่าน ขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขา เพื่อนำท่านขึ้นชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN) (หมายเหตุ : โดยปกติการเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถ SHUTTLE BUS  หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรือนั่งรถม้า ซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้น-ลงเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร) 

ปราสาทสร้างขึ้นบนยอดเขาลูกนึง ที่รายล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์และทะเลสาบด้านล่าง จุดประสงค์ของการสร้างปราสาทนี้เพื่อให้ผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติอันงดงามรอบด้าน ปกติการสร้างปราสาทจะต้องมีสวนที่สวยงามเป็นบริเวณกว้าง มีการสร้างบ่อน้ำพุในสวน แต่นอยชวานสไตน์ไม่จำเป็นต้องมีสวน เพราะมีธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์รายล้อมอยู่แล้ว ไม่ต้องมีน้ำพุเพราะมีน้ำตกทางธรรมชาติอยู่ใกล้ ๆ

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (3)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บูร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เป็นเมืองมรดกโลกแสนน่ารักในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ มีวิวธรรมชาติของเทือกเขาหิมะ ทุ่งหญ้าตามเนินเขาและที่ราบ รวมไปถึง แม่น้ำซาลสอัคซ์ (SALZACH) ที่ไหลผ่าน เมื่อประกอบกับสถาปัตยกรรมที่ร่ำรวยด้วยประวัติศาสตร์และตึกรามบ้านช่องที่สวยงาม แถมเมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของโมสาร์ทอีกด้วย   

นำท่านชม สวนมิราเบล เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังมิราเบลล์ สถาปัตยกรรมบาโรคสุดคลาสสิก ตั้งแต่สมัยยุคปี’60 สำหรับการเดินทางมายังสวนมิราเบลล์ สวนแห่งนี้เปิดให้เข้าชมฟรี ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและความมีชีวิตของผู้คนท้องถิ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจในการเดินชมสวน สวนแห่งนี้สะท้อนถึงรูปแบบสวนยุโรปอย่างลงตัว ในสไตล์สวนบาโรค ทั้งการประดับประดาด้วยไม้ดอก น้ำพุม้าปีกาซัสสุดอลังการ (THE PEGASUS FOUNTAIN) รูปปั้นต่างๆโดย OTTAVIO MOSTO ที่สะท้อนถึงองค์ประกอบระหว่าง ดิน น้ำ ลมและไฟ รวมถึงรูปปั้นคนตัวเล็กในสวน ที่จำลองมาจากคนจริงในสมัย ค.ศ. 1700 และสถานที่แห่งนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก THE HISTORIC CENTRE OF THE CITY OF SALZBURG UNESCO WORLD HERITAGE SITE  อีกด้วย 

นำท่านชม  บ้านของโมสาร์ท หรือพิพิธภัณฑ์โมสาร์ทเกบูร์ตสเฮาส์  เป็นบ้านที่โมสาร์ทเกิด  ครอบครัวโมสาร์ทเช่าห้องเล็ก ๆ ชั้นสามในอาคารหลังนี้ และอยู่รวมกัน 4 คน พ่อ แม่ พี่สาว และโมสาร์ท จนมีอายุได้ 17 ปี จึงย้ายไปอีกหลังหนึ่งที่มีพื้นที่มากกว่า เราใช้บัตร SALBURG CARD เป็นบัตรผ่านอีกเหมือนเดิม ทางเข้าดูเล็กๆ แต่ด้านในกว้างมาก ภายในบ้านจัดแสดงวิถีชีวิตของโมสาร์ท เพลงต่าง ๆ ที่ประพันธ์ไว้ มีห้องเพลงไว้นั่งฟังเพลง

จากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ DESIGNER OUTLET SALZBURG ศูนย์รวมแฟชั่นหลากหลายแบรนด์ที่ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าแฟชั่นทั่วไป เสื้อผ้ากีฬา เครื่องกีฬ่า เครื่องประดับ และสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆอีกมาก ซึ่งลดราคาตั้งแต่ 30-70% โดยมีแบรนด์ชั้นนำ อาทิ PRADA, GUCCI, HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN และ CALVIN KLEIN เชิญท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พักโรงแรม  OEK HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เมืองซาลซ์บูร์ก - ฮัลสตัดด์ - เวียนนา (ออสเตรีย) - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (4)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัดด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชม.) เป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลก และยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรีย (AUSTRIA)

โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย (UPPER AUSTRIA) ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐ ของประเทศออสเตรียนั่นเอง เมืองฮัลล์ชตัทท์เป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ (LAKE HALLSTATT) หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี (HALLSTATTER SEE) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (SALZKAMMERGUT) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย

สำหรับความโดดเด่นของเมืองนั้น สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ก็คือความเป็น เมืองชนบทเล็กๆที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาพักผ่อนตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆของตัวเมืองที่ถูกโอบล้มไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน

นำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศที่สวยงามของ ซีสตรีท ถนนเลียบทะเลสาบสู่จุดถ่ายรูปมุมมหาชนที่นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นไปเก็บภาพที่มุมโค้งสวยของฮัลสตัดด์

อิสระให้ท่านเดินเล่นดื่มด่ำกับบรรยากาศและเพลิดเพลินกับการเก็บภาพสวยๆตามอัธยาศัย

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (5) เมนูปลาเทราต์ย่าง
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา 

เวียนนาเป็น เมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรีย เป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจ และการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.8 ล้านคน มีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน  นำท่านช้อปปิ้ง ถนนคาร์นทเนอร์  เป็นถนนคนเดิน มีร้านขายของข้างทางเต็มไปหมด เป็นถนนเส้นเดียวกับที่กองทัพเดินออกจาก ST. STEPHEN เพื่อร่วมสงครามครูเสดในศตวรรษที่ 12 มีร้านขายชอคโกแลตโมสาร์ทบนถนนนี้หลายร้าน

ค่ำอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พักโรงแรม  ARION CITY  HOTEL VIENNA หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชินบรุนน์ - ศาลาว่าการกรุงเวียนนา - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
   
นำท่านเข้าชม พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์กที่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ด้วยศิลปะสไตล์บาร็อก และตกแต่งภายนอกด้วยสีเหลือง ซึ่งเป็นสไตล์ที่โปรดปรานของจักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่าผู้ยิ่งใหญ่ที่ครองอำนาจอย่างยาวนานถึง 40 ปี
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (7)
บ่าย

นำท่านชมศาลาว่าการกรุงเวียนนา (CITY HALL) เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยเลยในแต่ละวัน ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1872   แล้วเสร็จในปี 1883 ได้รับการออกแบบโดย FRIEDRICH VON SCHMIDT ตัวอาคารเป็นศิลปะสไตล์โกธิคที่สวยสดงดงาม โดดเด่นด้วยยอดแหลมสูงของหอคอย ที่มีความสูงถึง 97.9 เมตร ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนาในปัจจุบัน

จากนั้นชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (ST. STEPHENS CATHEDRAL) เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่เก่าแก่อีกแห่งในออสเตรีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเวียนนา ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าล้านคนในหนึ่งปี โดดเด่นสะดุดตาด้วยหอคอยแหลมสูงและหลังคาที่ได้รับการตกแต่งลวดลายสุดวิจิตรงดงาม มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างเพื่ออุทิศให้กับนักบุญสตีเฟน ตั้งแต่ปี 1147 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มหาวิหารเซนต์สตีเฟนได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น ต่อมา ได้มีการบูรณะใหม่จนกลับมาสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว 

นำท่านแวะถ่ายภาพสวยๆกับ บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ ในสวนสตรัทพาร์ค

ค่ำอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พักโรงแรม ARION CITY HOTEL VIENNA หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เวียนนา - ชมเมือง - ท่าอากาศยานเวียนนา 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)

นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อดีตที่ประทับของเจ้าชายยูจีน แห่งซาวอย นายทหารชาวฝรั่งเศสผู้มารับใช้ราชวงศ์ฮัปส์บวร์ก แห่งออสเตรีย

นำท่านนั่งรถผ่านชมอาคารเก่าแก่บริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตาเซ่ อาทิ ศาลาว่าการเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่า พระราชวังหลวงฮอฟบวร์ก จัตุรัสมาเรียเทเรซ่า

10.30 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
14.35 น.ออกเดินทางกลับโดย เที่ยวบินที่ TG 937 (บินตรง)
วันที่ 7ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
05.35 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป- กลับสายการบินไทยชั้นประหยัด (น้ำหนักเป็น 30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง*ขอเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ*
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45  วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 44 วันหักค่ามัดจำ 30,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
   
  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ
           
  ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
          ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
          ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)
          หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
          ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทางและสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
          สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯกับทางสถานทูต
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)  ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม
 • ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว)
 • โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรีย)  ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วันผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูต ตามวันและเวลานัดหมาย 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง 
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า 

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่านั้น
ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหายหากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **
** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน 
วีซ่าอเมริกาและวีซ่าอังกฤษ ให้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่าแนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า **

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้าเท่ากับในหนังสือเดินทาง)  
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **

3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย

4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ 
5. สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว 
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
7. สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
8. สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว 
9. หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด(ถ้าเป็นหนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย)
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- กรณีทำอาชีพอิสระต้องทำจดหมายแนะนำตัวเองว่าทำอาชีพอะไร ได้เงินมาจากอะไร (เป็นภาษาอังกฤษ)
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน  
หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส
หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน    
- กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)  
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก 

10. หลักฐานการเงิน
-   สำเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า) 
**หากสมุดบัญชีมีการอัพบุคตลอดสามารถถ่ายบุคมาได้เลย แต่หากไม่มีการอัพเดทต่อเนื่อง หรือเดือนกระโดด ต้องขอสเตจเม้นเท่านั้น!!!
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่า
กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เช่น บิดา,มารดา,พี่,น้อง  ทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและชี้แจงความสัมพันธ์โดยระบุชื่อผู้ออกค่าใช้จ่ายและชื่อผู้ที่ถูกออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมสำเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น  ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า) 
- และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย 1. สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย 3.เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน , ใบสูติบัตร 
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่า
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วยแต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

11. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy