ทัวร์ยุโรป Gourmet Bavaria - ออสเตรีย เยอรมัน เมืองฮอลสตัท เที่ยวเยอรมัน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE937 : ทัวร์ยุโรป Gourmet Bavaria - ออสเตรีย เยอรมัน เมืองฮอลสตัท 8 วัน 5 คืน (TG)

DE937 : ทัวร์ยุโรป Gourmet Bavaria - ออสเตรีย เยอรมัน เมืองฮอลสตัท 8 วัน 5 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

COURTYARD MARRIOTT VIENNA SCHOENBRUNN
HOLIDAY INN MUNICH CITY CENTER

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
22.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 
วันที่ 2เวียนนา (ออสเตรีย) - นั่งรถม้าชมเมืองเวียนนา - ทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังเชินบรุนน์ - เวียนนา
01.20 น.    เหินฟ้าสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936
07.15 น.   สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านพิธีการและขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ กรุงเวียนนา...
09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
10.00 น.

นำท่านชมเมืองโดย นั่งรถม้า... (ประมาณ 40 นาที) โดยผ่าน ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา โดยขนาดของโครงการนี้จูงใจสถาปนิกจากทั่วยุโรป มีการก่อสร้างอาคารที่ทำการของราชสำนักและของรัฐ รวมไปถึงที่พักอาศัยของชนชั้นสูงในยุคของริงสตราเซ่ การค้า,ศิลปะ,ละครร้อง,กวีนิพนธ์และภาพเขียน ได้รับความสนใจจากประชาชน ทำให้อาคารสถานที่ ต่างๆ ที่รายล้อมรอบดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จัดวางได้อย่างลงตัว เริ่มตั้งแต่พระราชวังฮอฟบรูก์ กลุ่มอาคารพระราชวังของจักรพรรดิ อิมพิเรียลอพาร์ตเมนท์ หอศิลป์แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (2)
13.00 น.

นำท่านเช็คอินเข้าโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย... 

***หมายเหตุ ให้ท่านได้เตรียมชุดเพื่อรับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังเชินบรุนน์***  การแต่งกายรบกวนแต่งกายสุภาพ แนะนำเป็น ชุดสูทสำหรับผู้ชายและชุดเดรสสำหรับผู้หญิง รองเท้าควรเป็นรองเท้าสุภาพ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด

เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังเชินบรุนน์ 

17.00 น.

นำท่านชม พระราชวังเชินบรุนน์ เป็นสัญลักษณ์อันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสร้างขึ้นให้หรูหราเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซาย มีห้องมากกว่าถึง 1,400 ห้อง ความโดดเด่น ก็คือ สถาปัตยกรรมแบบร็อกโคโค่ โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอร่าม “เหลืองเทเรซ่า” แม้จะได้ชื่อว่าเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส แต่ความอลังการก็สามารถสร้างความตื่นตาให้กับผู้เข้าชม จนได้รับการประกาศจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี 1996

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำแบบ SET MENU ณ ห้องอาหารของพระราชวังเชินบรุนน์ (3) 
20.30 น.

นำท่านชมการแสดงคอนเสิร์ตพระราชวังเชินบรุนน์... 

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก COURTYARD MARRIOTT VIENNA SCHOENBRUNN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3เวียนนา -  เรียนปรุงอาหารต้นตำรับของเวียนนา - เครมส์ - ชิมไวน์ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเวียนนา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

เชิญท่านสัมผัสกับ ประสบการณ์ประกอบอาหารต้นตำรับของกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย “WIENER SCHNITZEL & DESSERT” เป็นเมนูขึ้นชื่อของกรุงวียนนา

กลางวันร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันโดย ฝีมือปรุงอาหารของท่าน พร้อม ชิมเมนูขนมหวาน (5) 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเครมส์...(ระยะทางประมาณ 94 กม.) ให้ท่านชมการผลิตและจิบไวน์ที่ WINZER KREMS ที่นี่เป็นโรงงานผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงในประเทศออสเตรีย เชิญท่าน WINE TASTING ชิมลิ้มรสไวน์ชั้นเยี่ยมชนิดต่างๆ

แล้วนำท่านกลับสู่ เมืองเวียนนา (เดินทางระยะทางประมาณ 82 กม.) หลังจากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท (KAERNTNER STREET) เป็นแหล่งถนนคนเดินและช้อปปิ้ง สำหรับ คนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่นิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา เป็นศูนย์กลางของถนนสายช้อปปิ้งแยกออกไปอีก 8 แฉก แยกออกไปตามซอยน้อยๆ แน่นไปด้วยร้านค้า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (6) 
ที่พัก โรงแรม COURTYARD MARRIOTT VIENNA SCHOENBRUNN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4เวียนนา - ฮอลสตัท - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ทานอาหารชมวิว - มิวนิค เมนูพิเศษขาหมูเยอรมัน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (ระยะทางประมาณ 286 กม.) เมืองมรดกโลกที่ทรงคุณค่ามากว่า 4,000 ปี และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงไหลของนักเดินทางมากมาย

นำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่จุดชมวิว SKY WALK ที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีอายุมากกว่า 7,000 ปี มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใช้เวลาในการเดินทางขึ้นสู่ขอดเขาเพียง 3 นาที ให้ท่านได้ถ่ายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่นบนยอดเขาแบบ SET MENU (8)
บ่าย

ให้ท่านได้ สัมผัสกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์ โดยรอบเมืองฮอลตัท...

สมควรแก่เวลานำท่านลงจากเขาและ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมิวนิค... (ระยะทางประมาณ 221 กม.) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ 1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (9) เมนู...ขาหมูเยอรมันต้นตำรับดั้งเดิม 
ที่พัก  HOLIDAY INN MUNICH CITY CENTER ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5มิวนิค - พิพิธภัณฑ์ BMW - สนามกีฬาโอลิมปิก - ทานอาหารบนคอหอย - ช้อปปิ้งถนนแมกมิเลี่ยน - มิวนิค
เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ BMW นั้นตั้งอยู่ในตึกรูปทรงประหลาดคล้ายถ้วยสีเงินแวววาว หรือที่เรียกกันว่า “MUSEUM BOWL” ตั้งตระหง่านเคียงคู่กับ BMW TOWER ตึกรูปทรงกระบอกสูบสี่สูบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสะดุดสายตา BMW MUSEUM นี้อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับ BMW WELT (BMW WORLD) และ OLYMPIA PARK นิทรรศการใน BMW MUSEUM นั้นแบ่งออกเป็นทั้งนิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการถาวร หนึ่งในนิทรรศการถาวรที่น่าสนใจได้แก่ THE SEVEN EXHIBITION HOUSES ซึ่งแบ่งนิทรรศการออกเป็น 7 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ HOUSE OF DESIGN นำเสนอแรงบันดาลใจและกระบวนการออกแบบของ BMW ส่วน HOUSE OF THE COMPANY นั้นนำเสนอประวัติศาสตร์ และพัฒนาการกว่า 100 ปีของ BMW และ HOUSE OF TECHNOLOGY ก็นำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครื่องยนต์และโครงสร้างทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ของ BMW 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบนหอคอยโออิมปิก (11)
บ่าย

นำท่านชม OLYMPIA PARK ใจกลางเมืองมิวนิคเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่ามาเที่ยวชมเป็นอย่างมากเมื่อมาเที่ยวมิวนิค เพราะสถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้ยอกจากจะเป็นสนามกีฬาเเล้วมันยังมีเหตุการณ์ที่สร้างให้ที่นี่เป็นที่จดจำของคนทั้งโลกอีกด้วย โอลิมปิกพาร์ค มิวนิค นั้นกินอาณาบริเวณกว่า 4.8 ตารางกิโลเมตร โดยสร้างเสร็จเพื่อใช้งานในการเเข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี ค.ศ.1972 ซึ่งมิวนิคเป็นเจ้าภาพ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่กระโจมหลังคาที่ยืดหยุ่นได้เเละเชื่อมต่อส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน เเถมในช่วงฤดูหนาวนั้นยังสามารถเป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาสำหรับฤดูหนาวอย่างสกีเเละกระดานเลื่อนได้อีกด้วย โดยประกอบไปด้วย สนามกีฬา OLYMPIC STADIUM ที่มีขนาดความจุ 69,000 ที่นั่ง รวมทั้งมี OLYMPIC HALL ซึ่งเป็นสนามกีฬาในร่มเเละใช้ในการจัดเเสดงคอนเสิร์ตมากมายของหลายศิลปิน โดยมีสระว่ายน้ำหลายสระที่สามารถมาใช้บริการได้อีกด้วย

แล้วนำท่านเข้าสู่ ถนนแมกซิมิเลี่ยน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ และเป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี ระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชม ตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (12)
ที่พัก  HOLIDAY INN MUNICH CITY CENTER ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6มิวนิค - ช้อปปิ้งเอ้าเลทอินโกสเตท - ชมโรงเบียร์ PAULANER พร้อมชิมเบียร์ต้นตำรับของเยอรมัน - ลิ้มลองอาหารระดับมิชลินระดับ 1 ดาวของมิวนิค
เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินโกสเตท... (ระยะทางประมาณ 81 กม.) ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ INGOLSTADT OUTLET VILLAGE เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ AIGNER , BALLY , BURBERRLY , CALVIN KLEIN , CAMEL , FOSSIL , GEOX , GUESS , L’OCCITANE , LACOSTE , LEVI’S , NIKE , SAMSONITE , STEFANEL , SUPERDRY , SWAROVSKI , THE NORTH FACE , TIMBERLAND , TOMMY HILFIGER , TUMI , VALENTINO , VERSACE ฯลฯ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย (14)
บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมิวนิค...

จากนั้นนำท่านชม โรงเบียร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในมิวนิค PAULANER BREWERY BEER เบียร์ PAULANER นั้น ผลิตขึ้นในปี 1634 โดยกลุ่มพระ PAULANER ซึ่งเป็นพระกลุ่มเล็กๆ ในมิวนิค จนถึงศตวรรษ 18 จึงมีเอกชนได้เข้ามาซื้อโรงผลิตเบียร์ของอาราม การผลิตเบียร์จึงได้กลายเป็นรูปแบบของอุตสาหกรรม

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่นระดับมิชลิน 1 STAR (15) 
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MUNICH CITY CENTER ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 7มิวนิค (เยอรมัน) - กรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (16)
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ และคืนภาษี 
14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่ 8กรุงเทพฯ
06.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม...

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • โรงแรมที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า   
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าบริการหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (ผู้นำเที่ยว)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เวียนนาและมิวนิค) 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมัน 
 • ค่าประกันการเดินทางของ ALLIANZ ประกันภัยแบบ ENTRÉE คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000,000 บาท ถ้าอายุน้อยกว่า 16 ปีและมากกว่า 75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 30 กิโลและค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2 ยูโร/ท่าน/วัน
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจการให้บริการของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • กรุณาสำรองที่นั่งและชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000.-บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในต่างประเทศมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศนั้นๆตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม 
ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
18. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทาง
บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่นำเที่ยว หักค่ามัดจำทัวร์ เนื่องจากทางบริษัทฯได้ชำระค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน,โรงแรมและรถไว้เรียบร้อยแล้ว 
  • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันที่นำเที่ยวให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
  • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น กรุณาแนบมาด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 
  (วันที่ไปแสดงตนที่สถานทูตรบกวนทุกท่านเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปด้วย)
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง  
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
  ***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซ่าของทางสถานทูต ตามข้อตกลงของสนธิสัญญาเชงเก้น ในกรณียื่นวีซ่าผิดประเภทหรือผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว้***

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy