ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ 2567/2024 เที่ยวเยอรมัน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE633 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)

DE633 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

Koblenz Hotel Germany
Monchengladbach Hotel Germany
NH Amsterdam Centre Hotel
NH Hotel Brugge
Radisson Blu Royal Hotel Brussels

ชมเมือง ตูแนร์ (Tournai) เมืองเก่าแก่ที่สุดของเบลเยี่ยม ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี
ล่องเรือชมเมืองบรูจส์
ชมความงดงามของเมืองมรดกโลก
หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์
หมู่บ้านกังหันลมที่เก่าแก่ที่สุดในเนเธอแลนด์
สวนเคอเคนออฟ
อุทยานดอกทิวลิปที่ใหญ่และงดงามที่สุดในโลก

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง
23.45 น.ออกเดินทางสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920
วันที่ 2แฟรงค์เฟิร์ต - เบราบัค - ปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก) - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ค็อกเค่ม - เทรียร์
06.00 น.

เดินทางถึง นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “เบราบัค” (Braubach) (127 กม.) เมืองประวัติศาสตร์ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารสิ่งก่อสร้าง กำแพงเมือง, บ้านครึ่งไม้ และปราสาทโบราณ ตั้งอยู่ในเขตรัฐแซกโซนี (Saxony)

ชม ย่านเมืองเก่าเมืองเบราบัค (Old city of Braubach) ย่านตัวเมืองอันเงียบสงบที่ล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารบ้านไม้ที่มีอายุย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง 18

จากนั้นชมปราสาท “มาร์คเบิร์ก” (Marksburg Castle) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ยอดเยี่ยมแห่งยุคกลาง สร้างขึ้นในปี 1117 ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ “Rhine” ปราสาทมาร์คเบิร์กมีอายุกว่า 700 ปี ในอดีตปราสาทหลังนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และสถานที่คุมขังนักโทษ ปราสาทมาร์คเบิร์กเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกในเขตลุ่มแม่น้ำ Rhine ช่วงกลางตอนบน ซึ่งถูกขึ้นทะเบียนในปี 2002

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษขาหมูเยอรมัน พร้อมเครื่องดื่ม (เบียร์หรือซอฟดริ๊งค์)
บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์

นำท่าน ล่องเรือนำเที่ยวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์

เข้าสู่เมือง “เซนต์กอร์” เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน ค.ศ.ที่ 19 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “ค็อกเค่ม” (Cochem) (60 กม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา แห่งแคว้นไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (Rheinland Pfalz) ตัวเมืองอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำ มีปราสาทไรชสบวร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตล์นีโอโกธิค ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริมแม่น้ำโมเซล เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายุนับพันปี ให้ท่านได้เดินเล่นชมเขตเมืองเก่าตามอัธยาศัย

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “เทรียร์” (Trier) (90 กม.) เมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโมแซลในประเทศเยอรมนี เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีก่อตั้งขึ้นเมื่อก่อน 16 ปีก่อนคริสต์กาล

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BEST WESTERN HOTEL TRIER หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เทรียร์ (มรดกโลก) - ลักแซมเบิร์ก - ดินองท์ - บรัสส์เซล
เช้า

บริการอารหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่าน ชมเมืองเทรียร์ อดีตที่ตั้งของรัฐบาลในจักรวรรดิโรมันตะวันตก ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองศักดิ์สิทธิ์” ในยุคกลาง ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ซึ่งยังคงความสวยงามไว้ 

ชม จตุรัสเมืองเก่า ที่เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ที่ชม พาร์ทา นิกรา (Porta Nigra) ประตูเมืองโรมันเก่าที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมาก สร้างจากหอนทรายสีเทา ซึ่งเป็นประตูเมืองโรมันที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1986

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง “ลักแซมเบิร์ก” (Laxambourg) (47 กม.) เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผู้ปกครองนครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) เข้าสู่ย่านเมืองเก่า ผ่านตึกเทศบาลเมือง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเมืองตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาซึ่งเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “ดินองท์” (Dinant) (130 กม.) นำท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์ เมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ “Namur” ตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์  “Meuse River” ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวผาสูงชัน

จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิลคาร์ ขึ้นสู่จุดชมวิวของเมือง ชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามฝรั่งเศส

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “บรัสเซล” (105 กม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม นำท่านถ่ายรูปคู่ “อะตอมเมี่ยม” ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959 ผจากนั้นชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม ชมแมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์

ชม จัตุรัสแกรนด์เพลซ (มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชมหมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึก กริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Radisson Blu Royal Hotel Brussels หรือเทียบเท่า
วันที่ 4บรัสส์เซล - ตูแนร์ (มรดกโลก) - บรูจส์ (มรดกโลก) - ล่องเรือชมเมืองบรูจก์ 
เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง "ตูแนร์" Tournai (90 กม.) เมืองเก่าแก่ที่สุดของเบลเยี่ยม เป็นเมืองโบราณอายุกว่า 2,000 ปี

นำท่านชมความงามของ มหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม มหาวิหารที่สำคัญที่สุดของประเทศ ในแบบโรมันเนสก์และกอธิค ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2000 และเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเบลเยียม ชม หอระฆัง Belfry ซึ่งตั้งอยู่ในกลางเมือง มีความสูง 72 เมตร และบันได 256 ขั้น ชม สะพานโบราณ Pont des Trous สร้างในศตวรรษที่ 13 ทรงคุณค่าเพราะเป็นสะพานทหารแบบยุคกลาง 1 ใน 3 ของโลกที่เหลืออยู่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “บรูจส์” (Bruges) (80 กม.) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันตกในบริเวณเฟลมิช (Flemish) ในประเทศเบลเยียม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศเนเธอร์แลนด์

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ชมเมืองบรูจส์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “เวนิสเหนือ” เป็นเมืองท่าและมีความสำคัญในทางศิลปะในยุคจิตรกรรมยุค เนเธอร์แลนด์ตอนต้น เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค

นำท่านเดินสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องชมความงามของลำคลอง ที่ลัดเลาะผ่านบ้านชาวเมืองบรูจก์ ท่านจะประทับใจกับความงามของสถาปัตยกรรมและ ความเป็นอยู่ของเมืองนี้อย่างแน่นอน

จากนั้นนำชม จตุรัสมาร์ก หรือ ตลาดประจำเมือง ที่รายล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆ ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัว

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมเมืองบรูจส์ ชมความงดงามเมืองมรดกโลกที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ ที่มีความงดงามแบบดั้งเดิมที่ได้อนุรักษ์ไว้อย่างดี มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลืกซื้อสินค้า ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักNH Hotel Brugge หรือเทียบเท่า
วันที่ 5บรูจส์ - หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) - เดลฟ์ - สวนเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม
เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (KINDERDIJK) (170 กม.) เป็นหมู่บ้านกังหันลมที่เก่าแก่ที่สุดในเนเธอแลนด์ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในปี 1740 และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1997 ตั้งอยู่ในเขตของที่ราบลุ่มจึงเกิดน้ำท่วม ทำให้ต้องคิดค้นสร้างกังหันเพื่อสูบน้ำ และใช้โม่แป้งและสีข้าว ประทับใจกับความอลังการของกังหันเก่าแก่ ที่มีถึง 19 ตัว เรียงรายเป็นแนวยาวตามลำคลอง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “เดลฟ์” (Delft) (35 กม.) เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเมืองนี้ในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็นที่พำนักของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์แห่งออ เรนจ์ พระบิดาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์เป็นที่บัญชาการต่อสู้กับสเปน

ชมย่าน จัตุรัสกลางเมือง “Market Square” ซึ่งบริเวณใกล้เคียงกันจะเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โบสถ์เก่าที่ฝังพระศพของเจ้าชายวลิเลียมส์, ศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองลิสซ์”

เข้าสู่ “สวนเคอเคนออฟ” Keukenhof Garden (40 กม.) อุทยานดอกทิวลิปและสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่และงดงามที่สุดในโลก เดินเที่ยวชมความสวยงามของชมดอกทิวลิป, ดอกลิลลี่, และดอกไม้แสนสวยนานาพรรณที่กำลังบานสะ  พรั่งทั้งสวนภายนอก และดอกไม้พันธุ์พิเศษๆที่อยู่ในห้องเรือนกระจก และถ่ายรูปคู่กับ “กังหันลม” สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ มีเวลาให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มภายในสวนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (46 กม.) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักNH Amsterdam Centre Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อัมสเตอร์ดัม - โฮร์น - โวลันดัม - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม - ชมโรงงานเจียรไนเพชร

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “โฮร์น” (Hoorn) (41 กม.) เมืองเก่าตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 8 ตั้งอยู่บนอ่าวเอเซลเมร์ โดยในสมัยปลายยุคกลางเมืองโฮร์นยังเคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลและการประมงที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ของยุโรป

นำท่านชม ท่าเรือเมืองโฮร์น (Hoofdtoren Harbour) ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองที่รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนยุคกลางชมโบสถ์ Oosterkerk ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1616

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “โวเลนดัม” (VOLENDAM) หรือ "ไข่มุกแห่งซุย เดอร์ ซี" (The Pearl of the Zuiderzee) (3 กม.) เดินเล่นชมเมืองเก่าที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงรวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์มากที่สุดอีกเมืองหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน เมนูพิเศษ กุ้งล๊อปสเตอร์ผัดซอส, เป็ดย่าง
บ่าย

จากนั้นกลับสู่กรุง “กรุงอัมสเตอร์ดัม” (22 กม.) จากนั้นกลับสู่กรุง “กรุงอัมสเตอร์ดัม” (22 กม.) ชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า 100 สาย

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านล่องเรือชมลำคลองที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมือง ผ่านชมบ้านเรือนที่อนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ชาวเมืองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีหรือลักษณะของบ้านได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาติจากทางรัฐบาล

จากนั้นนำคณะเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ดามส์สแควร์” จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารต่างๆในสไตล์ยุโรป พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักNH Amsterdam Centre Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 7อัมสเตอร์ดัม - กีธูร์น - ล่องเรือ - ช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond - ดุลเซลดอฟ  
เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกีธูร์น” (120 กม.) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Zwolle และ Steenwijk ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” หมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1230 โดยได้รับฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนน เพราะผู้คนที่นี่จะสัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆ ลัดเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน

นำท่าน ล่องเรือชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บ้าน ผ่านสวนหย่อมของชาวบ้านที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูปลาปลาแซลมอน 
บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่เมือง“โรมองด์” (Roermond) (200 กม.)

นำท่านช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken,  Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ 

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก LEONADO HOTEL / MONCHENGLADBACH หรือเทียบเท่า
วันที่ 8ดุลเซลดอฟ - มอนเชา - ปราสาทเบิร์ก - โคเบลนซ์
เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “มอนเชาว์" (Monschau) (80 กม.) เมืองเล็กๆที่มีความสำคัญทางเมืองประวัติศาสตร์มากเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมนี อยู่ในเขตอาเคิน (Aachen District) ของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen) รัฐที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ที่ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาไอเฟล (Eifel Mountain Range) ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี 1198 ในชื่อ Montjoie เป็นเมืองที่ถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาอันสลับ ซับซ้อน

ชมย่านใจกลางเมืองที่ทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านครึ่งไม้ที่มีแม่น้ำรูร์ (Rur River) ไหลผ่านด้านหลัง โดยอาคารที่โดดเด่นที่สุดของเมือง คือ บ้านสีแดง (Red House) ทาวน์เฮาส์สไตล์บาร็อค ที่ถูกสร้างขึ้นใน 1752 โดย Johann Heinrich Scheibler ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองมอนเชาว์

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง “โซลิงเกน” (Solingen) (120 กม.)

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ปราสาทเบิร์ก (SCHLOSS BURG) ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 โดยอาคารหลักของปราสาทสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1218-1225 โดยอาร์คบิชอปแห่งโคโลญจน์ และสร้างต่อจนสมบูรณ์ในช่วงปลายซตวรรษที่ 19 บนเนินเขาเหนือแม่น้ำวัปเปอร์ นับว่าเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นนอร์ทไรน์ - เวสต์ฟาเลีย ภายในประกอบด้วยห้องสำคัญต่างๆ เช่น ห้องอัศวิน ห้องสวดมนต์ ห้องดนตรี เป็นต้น

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง “โคเบลนซ์” (120 กม.)

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักMERCURE HOTEL / KOBLENZ หรือเทียบเท่า
วันที่ 9ลิมเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต - ช้อปปิ้ง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “ลิมเบิร์ก” (Limburg) (53 กม.) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลาห์น “Lahn”

ชม SAINT GEORGE’S CATHEDRAL เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเนินเขา และถือว่าเป็นอาคารสไตล์โรมันที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนี

ชม ALTE LAHNBRUCHE (OLD LAHN BRIDGE) เป็นสะพานเก่าแก่สร้างจากหิน เป็นโค้งครึ่งวงกลม รวมความยาวของสะพาน 106 เมตร ชมอาคารบ้านเรือนในย่านเมืองเก่า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นคร “เมืองแฟรงค์เฟิร์ต” (FRANKFURT AM MAIN) (72 กม.) เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของสถานีรถไฟหัวลำโพงครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที 5

เช้าบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
บ่ายชม จัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย
16.30 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
20.40 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923
วันที่ 10สนามบินสุวรรณภูมิ 
12.30 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บรัสส์เซล//แฟรงค์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • น้ำดื่มวันล่ะ 1 ขวดต่อท่าน  
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30-45 วันก่อนเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก  35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน หรือก่อนยื่นวีซ่า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้
 • ผู้เดินทางอย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าของสายการบิน การจลาจลต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้     
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด   
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
  • ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง 
  • พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
  • ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ (สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด) 
  • หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
  • เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
  • สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา / มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  • ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy