ทัวร์เทศกาลผีตาโขน ปี 2567/2024 ภูเรือ บ้านไฮตาก เชียงคาน เที่ยวเลย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE014 : ทัวร์เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ บ้านไฮตาก เชียงคาน 3 วัน 1 คืน (Van)

DE014 : ทัวร์เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ บ้านไฮตาก เชียงคาน 3 วัน 1 คืน (Van)


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE014-00107-09 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.เลย
21.00 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.ภูเรือ จ.เลย
21.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2อ.ภูเรือ - ภูไฮตากแลนด์ - จุดชมวิวบ้านไฮตาก - Coffee De Hitak - เทศกาลผีตาโขน - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน
05.30 น. 

เดินทางถึง อ.ภูเรือ จ.เลย

นำท่านชม ทะเลหมอกยามเช้า ณ จุดชมวิว บ้านไฮตาก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

อิสระอาหารเช้า ณ Coffee De Hitak

09.30 น.

นำท่านสัมผัส เทศกาลผีตาโขน ประเพณีดั้งเดิมของชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ชมขบวนผีตาโขน มากกว่า 2,000 ตัว เลือกซื้อของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นบ้านมากมายในงาน

12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหร

นำท่านเดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก 
*ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก

เกร็ดความรู้ 
เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทร์) เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา และเวียงจันทร์ กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมกำลังเพื่อต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่าน และแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร นอกจากนี้ภายในพระธาตุศรีสองรักยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุกวันขึ้น 12 ถึ 15 ค่ำ เดือน 6 ชาว อ.ด่านซ้าย หรือ "ลูกผึ้งลูกเทียน" จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะนำต้นผึ้งมาถวายพระธาตุ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปี 

จากนั้นเดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน

16.30 น. Check In เข้าที่พัก ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
17.00 น. 

นำท่านเดินทางไป แก่งคุดคู้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ

18.00 น. 

เดินทางไป ถนนคนเดินเชียงคาน 

อิสระรับประทานอาหารเย็น และท่องราตรีบน ถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน ใครหมดแรงก็แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย ... zzzzz

วันที่ 3ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - สวนหินผางาม - กรุงเทพฯ
05.30 น. 

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ นำท่านชม ทะเลหมอก ณ ภูทอก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก [ตลาดเช้าเชียงคาน] หากมีโอกาสอย่าลืมชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน

09.00 น.

Check Out ออกจากที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่ กิ่ง อ. หนองหิน

นำท่านเดินทางไป สวนหินผางาม

สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมาชาติ จนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไกด์ท้องถิ่นนำคณะปืนป่าย ลอดมุด สนุกสนานกับเขาวงกต (ผจญภัยเล็กน้อย)

เที่ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

15.00 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

** แวะให้รับประทานอาหารเย็นกันตามอัธยาศัย **

24.00 น.เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ4,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ800 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ + ของว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • เที่ยวงานประเพณีของจังหวัดเลย ... เทศกาลแห่ผีตาโขน ซึ่งจัดกันปีละครั้งเท่านั้น สบาย ๆ กับวันหยุดพักผ่อนของท่าน
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy