ทัวร์ตีกอล์ฟ เวียดนามเหนือ 5 ดาว 2567/2024 เที่ยวเวียดนามเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE820 : ทัวร์ตีกอล์ฟ เวียดนามเหนือ BRG Kings Island Golf Resort [5 ดาว] 4 วัน 3 คืน (TG)

DE820 : ทัวร์ตีกอล์ฟ เวียดนามเหนือ BRG Kings Island Golf Resort [5 ดาว] 4 วัน 3 คืน (TG)
Thai Airways (TG)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4ประตู2 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
09.35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านสู่ ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ

นำท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด

นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล

นำท่านชม บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก เพื่อให้ท่านได้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น. 

พร้อมกัน ณ Lobby ที่พัก เพื่อออกเดินทงสู่ภัตตาคาร 

นำท่านชมการแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว
วันที่ 2ออกรอบ ณ BRG Kings Island Golf Resort สนาม Mountain
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
8.30 น.

พร้อมกัน ณ Lobby โรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ BRG Kings Island Golf Resort ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

นำท่านออกรอบ ณ สนาม Mountain ได้รับการออกแบบโดย Pacific Coast Design Pty. Ltd. ที่ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยที่บริษัท Pacific Coast แห่งนี้ก็ได้สร้างสนามที่มีชื่อเสียงในประเทศต่างๆอย่าง อินเดีย มาเลเซีย จีน ไทยและออสเตรเลียมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งการออกแบบสนามก็ได้พยายามที่จะใช้บรรยากาศของริมน้ำ ภูเขาที่อยู่ไกลออกไปและต้นไม้ที่ล้อมรอบบริเวณนี้อยู่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และผู้ออกแบบก็มีความตั้งใจให้สนามแห่งนี้เป็นสนามที่จะสร้างความตื่นเต้นและท้าทายให้กับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือ

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซึ่งแพคเกจรวม 18 หลุม Green fee, Caddy และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป Caddy)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย

หลังจากที่ท่านออกรอบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้ Facility ต่างๆของทาง BRG Kings Island Golf Resort ได้ เนื่องจากที่นี่มีคลับเฮาส์ที่ให้บริการร้านอาหารเลิศรสและหลายหลายประเภทอาหาร รวมไปถึงบาร์ที่ท่านสามารถพักผ่อนหย่อนใจหลังจากออกรอบได้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมนอกเหนือไปจากสนามกอล์ฟให้บริการอีกด้วย อาทิเช่น ฟิตเนส สปา ซาวน่า ล่องเรือและตกปลาในทะเลสาบ Dong Mo และ ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิค

15.00 น.  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว
วันที่ 3ออกรอบ ณ สนาม Phoenix Golf Resort
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น. 

พร้อมกัน ณ Lobby โรงแรม

เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ Phoenix Golf Resort โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สนาม Phoenix Golf Resort แห่งนี้เป็นสนามจำนวนทั้งหมด 54 หลุม ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟที่ให้บริการกอล์ฟอย่างเดียวที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม และเป็นที่สองของเอเชียรองลงมาจาก Mission Hills China ในประเทศจีน ออกแบบโดย Ronald Fream สนามทุกสนามต่างก็ใช้ประโยชน์จากแฟร์เวย์ที่ลำบาก กรีนที่เป็นลอนคลื่น รวมถึงการวางเส้นทางลอดผ่านและรอบๆโขดหินปูนอย่างชาญฉลาด ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มการออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลีเข้าไป  อีกด้วย ทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบได้รับการดูแลอย่างดีและมีสภาพอันงดงามอีกด้วย

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซึ่งแพคเกจรวม 18 หลุม Green fee, Caddy และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป Caddy)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย

หลังจากที่ท่านออกรอบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้ Facility ต่างๆของสนามได้ ซึ่งจะมีคลับเฮาส์สไตล์ยุโรปขนาดใหญ่โตมีความตั้งใจที่จะมอบการความสะดวกสบายสไตล์โมเดิร์นให้แก่นักกอล์ฟทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนสนาม Phoenix Golf Resort แห่งนี้ โดยที่นี่จะใช้วัสดุและอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการพักผ่อนหลังออกรอบ อาหาร หรือความบันเทิงอื่นๆ เป็นต้น

15.00 น.  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว
วันที่ 4ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกเซิน - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลา Check out

11.00 น. 

พร้อมกัน ณ Lobby โรงแรม หัวหน้าทัวร์ และ พนักงานโรงแรมอำนวยความสะดวกเรื่องการ Check out ออกจากที่พัก หลังจาก Check out เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งคาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้  บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ

ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
20.45 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 565
22.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง ที่นั่งชั้นประหยัด (Economy Class) แบบหมู่คณะ ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ  
 • ค่าสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดเบื้องต้น
 • ค่าแพคเกจกอล์ฟ 2 วัน วันละ 18 Holes 
 • ค่า Green fee, รถกอล์ฟสำหรับ 2 ท่านต่อ 1 คัน, ค่าบริการ Caddy, ค่าประกันสำหรับผู้เล่น
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (กำหนดการเข้าพักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000
 • บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย
 • จากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท หลังทำการจอง ภายใน 7 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 20 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ชำระมัดจำเข้ามาแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้เกิดขึ้นจริง และไม่สามารถ Refund ได้ เช่น ค่าบัตรโดยสาร, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น 
 • กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทไม่รับผิดชอบหากเกิด กรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด 
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเกิดจากสาหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์จลาจล สงครามการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy