ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ ฟานซีปัน 2566/2023 เที่ยวเวียดนามเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE657 : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (QH)

DE657 : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (QH)

DELIGHT HANOI HOTEL
HOLIDAY SAPA HOTEL

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE657-01807-10 ต.ค. 66BAMBOO AIRWAYS (QH)15,999จองด่วน
DE657-01910-13 ต.ค. 66BAMBOO AIRWAYS (QH)15,999จองด่วน
DE657-02712-15 ต.ค. 66BAMBOO AIRWAYS (QH)18,999จองด่วน
DE657-02017-20 ต.ค. 66BAMBOO AIRWAYS (QH)15,999จองด่วน
DE657-02519-22 ต.ค. 66BAMBOO AIRWAYS (QH)17,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)-สนามบินฮานอย-ลาวไก

13.30 น. 

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์

 

PVN10-QH 4D3N เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน ลาวไก

สายการบินแบมบู แอร์เวย์ (BAMBOO AIRWAYS)

โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

 

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ

 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

 

16.30 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน BAMBOO


AIRWAYS เที่ยวบินที่ QH324 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

 

18.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดลาวไก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)

 

 

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก ที่พัก LAO CAI HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ลาวไกเวียดนาม 
วันที่ 2ซาปา- Moana Café -นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-ตลาด LOVE MARKET
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) จากนั้น นำท่านนั่งรถรางเมืองซาปา

จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้า

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน

ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน”

สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร

(รวมค่าบริการขึ้นรถรางจากสถานี M gallery ถึง สถานีกระเช้า)

จากจุดกระเช้าไฟฟ้าไปถึงยอดเขาฟานซีปัน จะมีเส้นทาง 2 เส้นทางในการขึ้นไปถึงยอดเขา

ท่านสามารถเดินเท้าขึ้นบันไดไปบนยอดเขาฟานซีปัน หรือ ชำระเงินท่านละประมาณ 300 บาท

เพื่อนั่งรถรางเล็กขึ้นไป-กลับ ยอดเขาฟานซีปัน

(กรณีที่ท่านใดต้องการขึ้นรถรางสามารถแจ้งกับหัวหน้าทัวร์หน้างาน)

 

PVN10-QH 4D3N เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน ลาวไก

 

หมายเหตุ : กรณีที่กระเช้าฟานซีปัน ปิดปรับปรุง บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเช็คอิน Moana sapa Café แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซาปา ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม

และเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตาม

 

อัธยาศัย จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาด Love Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งอย่างจุใจ

 

ค่ำ

 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ชาบูหม้อไฟแซลมอน + ไวน์แดงดาลัท

ที่พัก SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ซาปาเวียดนาม
วันที่ 3ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

และเพลิดเพลินไปกับการชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

จากนั้นแวะชม ร้าน OTOP และร้านเยื่อไม้ไผ่

เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่

อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว

อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ

ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลาง กรุงฮานอย

 

มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ชม วัดหงอกเซิน

อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส

ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย

 

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย

เจดีย์แห่งนี้ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง

ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน

ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรร

มพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก

ไล่เรียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง

ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา

ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ

นำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนน36สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า

รองเท้า ของที่ระลึกต่าง ฯลฯ

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก 
ที่พัก HANOI HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ฮานอยเวียดนาม
วันที่ 4สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-สนามบินนอยบ่าย-สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973

ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์

ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่

ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม

(หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายน)

(ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่ท่านสามารถชมบริเวณภายนอกได้ )

จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี และบ้านพักลุงโฮ เป็นสถานที่สองเเห่งที่ตั้งอยู่ติดกัน

เป็นสถานที่ที่เเสดงถึงการปลดแอกเวียดนามออกจากการปกครองของฝรั่งเศสและเป็นจุดที่ก่อให้เกิดประเทศเวียดนามสมัยใหม่ในปัจจุบัน

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย

เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

** บริการขนมปังเวียดนามให้ทุกท่าน ท่านละ 1 ชิ้น **

 

13.30 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS (QH)

 

เที่ยวบินที่ QH323 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

 

15.30 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้)
ขอเก็บค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน
ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ15,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ2,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

*** จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาทต่อท่าน *** ราคาเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 4,900 บาทต่อท่าน ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน) โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ15,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ2,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

*** จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาทต่อท่าน *** ราคาเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 4,900 บาทต่อท่าน ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน) โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ18,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ2,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

*** จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาทต่อท่าน *** ราคาเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 4,900 บาทต่อท่าน ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน) โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ15,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ2,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

*** จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาทต่อท่าน *** ราคาเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 4,900 บาทต่อท่าน ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน) โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ2,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

*** จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาทต่อท่าน *** ราคาเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 4,900 บาทต่อท่าน ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน) โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ยกเว้น หากมีการปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลังและเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้ ท่านต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
 • น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ใช้ในการเดินทาง)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวและรับส่งตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ น้ำดื่มหนึ่งขวด
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทาง วงการประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัท ได้ออกขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท
 • ค่าประกันสุขภาพ Covid-19
 • ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาท/ท่าน ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้เนื่องจากเป็นโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 21 วัน ก่อนการเดินทาง)

กรณีเจ็บป่วยกระทันหัน จบไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหัน ล่วงหน้าเพียง 5 วันทำการ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

 • เงื่อนไขการออกเดินทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบนภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟท์ลบินภายในประเทศทุกครั้ง

 • การออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและ

ขอแนะนำให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากทางสายการบิน การล่าช้าของสายการบินการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการควบคุมของทางสายการบินหรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้น เหตุผลด้านความปลอดภัย เหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางประมาณ 3-5 วันก่อนเดินทางหากไม่มั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง

 • หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเปิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือไม่สามารถทำให้กรุ๊ปออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์

 • การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขขอบริษัทฯ

 

**บริษัทฯ จะไม่รับชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ บริษัทฯ จะไม่รับชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน, เกิดการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยงเอง**

 • การสำรองที่นั่ง / การชำระมัดจำและชำระส่วนที่เหลือ
  กรุณาสำรองที่นั่งและ ชำระมัดจำ 10,000  บาท/ต่อท่าน ภายใน 2-3 วัน เพื่อสำรองสิทธิ์ในการเดินทาง และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนออกเดินทาง 30 วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจำโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้  
  อันเนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปก่อนกหน้านี้แล้ว หากท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ
  เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันที  หลังจากทำการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือคำขอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆให้แก่พนักงานขาย และหากท่านชำระเงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • จำนวนคนในการเดินทาง 
  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้เดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ก่อนออกเดินทาง และหากไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดให้แก่ท่านหรือจัดทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ
   
 • การรับการดูแลเป็นพิเศษ
  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ เนื่องจากการขอใช้วีลแชร์ในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งทางสนามบินในไทยและต่างประเทศ ซึ่งผู้เดินทาง สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก่อนทำการจอง  และหากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะหัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การถูกปฏิเสธในการเข้าหรือออกประเทศ
  ในกรณีที่กองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าที่ทางกองการตรวจคนเข้าเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออก ประเทศอย่างผิดกฎหมาย และ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าแสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ
   
 • การงดเว้นการร่วมทริปบางรายการ
  หากผู้เดินทางงดเว้นการร่วมทริปบางสถานที่ในรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอื่นท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใดๆ ได้ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะสละสิทธิ์และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ
   
   

 • คุ้มครองค่ารักษาสูงถึง 5,000,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 • รักษาฟัน 16,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศได้ถึง 16,000 บาท
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายรักษาได้ทุก รพ. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้ง iPD, OPD
 • คุ้มครองกีฬาเสี่ยงภัย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่น ดำน้ำ เล่นสกี เจ็ทโบ๊ท บันจี้จัมพ์
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดอายุผู้ทำประกันภัย
 • ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 hrs. ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลก
 • คุ้มครองค่ารักษาสูงถึง 5,000,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 • รักษาฟัน 16,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศได้ถึง 16,000 บาท
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายรักษาได้ทุก รพ. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้ง iPD, OPD
 • คุ้มครองกีฬาเสี่ยงภัย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่น ดำน้ำ เล่นสกี เจ็ทโบ๊ท บันจี้จัมพ์
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดอายุผู้ทำประกันภัย
 • ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 hrs. ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลก

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy