ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 2566/2023 เที่ยวเวียดนามเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE770 : ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (FD)

DE770 : ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (FD)
Air Asia (FD)

HOA LU HOTEL
NORTH STAR SAPA

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)-สนามบินฮานอย-ทะเลสาบเมืองซาปา-โบสถ์หินซาปา-ตลาด LOVE MARKET
04.00 น.คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้  ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
06.40 น.ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)               
**ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง**
08.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) ระหว่างทางบริการอาหารเช้าทุกท่าน ด้วยขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) ซาปาเป็นเมืองเล็กๆ เหมาะสำหรับการพักผ่อน  เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนาม ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะเมืองซาปามีอากาศดี เงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศที่ดีแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ต่างมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดที่มีความสวยงามและมีเสน่ห์

 
เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเมืองซาปา เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองซาปา บริเวณรอบๆทะเลสาบจะมีทั้งร้านอาหารและโรงแรม เป็นสถานที่เหมาะแก่การพักผ่อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์หิน (STONE CHURCH) เป็นอีก 1 แลนด์มาร์คที่สำคัญ โบสถ์หินที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีและชาวซาปาที่เป็นคาทอลิกก็ยังคงใช้งานอยู่จนปัจจุบัน จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาด Love Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งอย่าง    จุใจ

 
ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนู: ชาบูหม้อไฟแซลมอน + ไวน์แดงดาลัท 

 
ที่พัก ที่พัก  SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ซาปาเวียดนาม  
วันที่ 2ซาปา-นั่งรถราง-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน- Moana Café  
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านนั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้า นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร 
(รวมค่าบริการขึ้นรถรางจากสถานี M gallery ถึง สถานีกระเช้า)

 
เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเช็คอิน Moana sapa Café แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซาปา ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 
ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก ที่พัก  SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ซาปาเวียดนาม  
วันที่ 3ลาวไก-ช้อปปิ้งตลาดชายแดน COC LEU-ถ่ายรูปหน้าด่านชายแดนเวียดนามกับจีน-ช้อปปิ้งร้านเยื่อไผ่-ฮานอย-ช้อปปิ้ง 36 สาย
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดลาวไก ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง นำชม ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้า ตามอัธยาศัย ที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอื่นๆ มากมายหลากหลาย ในโซนด้านหน้าก็จะมีผลไม้สดๆ มาวางขาย

 
เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

แวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านอิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

 
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก   ที่พัก SAPA GREEN HOTEL / HANOI ANISE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
วันที่ 4เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบตะวันตก-เจดีย์เฉินก๊วก-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-สนามบินนอยบ่าย-สนามบินดอนเมือง
 
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม 
(หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่ชมบริเวณภายนอกได้)

จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี และบ้านพักลุงโฮ เป็นสถานที่สองเเห่งที่ตั้งอยู่ติดกัน เป็นสถานที่ที่เเสดงถึงการปลดแอกเวียดนามออกจากการปกครองของฝรั่งเศสและเป็นจุดที่ก่อให้เกิดประเทศเวียดนามสมัยใหม่ในปัจจุบัน  จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระบัว โดยมีตำนานไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน) ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิม พระแม่โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎที่สระบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี ค.ศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝั่ง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาการพักผ่อนจากเมืองที่วุ่นวาย 

 
เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เรียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำจากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย 

 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น เมนูเฝอเวียดนาม ท่านละ 1 ชาม
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

 
20.50 น.ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  
 
22.40 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้)
ขอเก็บค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ท่าน
ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ยกเว้น หากมีการปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลังและเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้ ท่านต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

   

 • น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ใช้ในการเดินทาง) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

   

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวและรับส่งตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์

   

 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ( พักห้องละ 2-3 ท่าน )

   

 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์

   

 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์

   

 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท

  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) ค่าประกันอุบัติเหตุและค่รักงาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทางไทยค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดินทางเข้าประเทศใต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัท ได้ออกขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุทางธรรมชาติ , การประท้วง , การจราจล , การนัดหยุดงาน , การถูกปฏิเสรไม่ให้เข้าออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่เหนือความควบคุ้มของบริษัท
 • ค่าประกันสุขภาพ Covid-19

 • ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีพัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท/ท่านส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 

 • ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 21 วัน ก่อนการเดินทาง) กรณีเจ็บป่วยกระทันห้น จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกระกันหน ล่วงหน้าเพียง 5 วันทำการ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 • เงื่อนไขการออกเดินทาง  ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ลบินภายในประเทศทุกครั้ง

 • การออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อนยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและ ขอแนะนำให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน การล่าช้าของสายการบินการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการควบคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้น เหตุผลด้านความปลอดภัย เหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการความคุมของบริษัทฯ บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกปออกเดินทางประมาณ 3-5 วันก่อนเดินทางหากไม่มั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง

 • หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเปิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่าน
  ถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ด้งนั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มีอนุญาตให้เลื่อนวันเดนิทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์

 • การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้  การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไพองบริษัทฯ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทั่วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
   
 • การสำรองที่นั่ง / การชำระมัดจำและชำระส่วนที่เหลือ
  กรุณาสำรองที่นั่งและ ชำระเต็มจำนวน ภายใน 6 ชม. เพื่อสำรองสิทร์ในการเดินทาง มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจำโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว หากท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯเรียกเก็บยอดเต็มจำนวนกันที หลังจากทำการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือคำเอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ  ให้แก่พนักงานขายและหากท่านชำระเงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • จำนวนคนในการออกเดินทาง
  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้เดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้โดยบริษัทฯจะแจ้งท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ก่อนออกเดินทาง และหากไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดให้ท่านหรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ

 • การรับการดูแลเป็นพิเศษ
  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ เนื่องจากการขอใช้วีลแชในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซึ่งผู้เดินทางสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก่อนทำการจอง และหากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าท้วร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การถูกปฏิเสรในการเข้าหรือออกประเทศ
  ในกรณีที่กองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสรมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศท์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้นเพราะอำนาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าที่ทางกองการตรวจคนเข้าเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย และ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าแสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ

 • การงดเว้นการร่วมทริปบางรายการ
  หากผู้เดินทางงดเว้นการร่วมทริปบางสถานที่ในรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอื่นท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใดๆ ได้ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะสละสิทธิ์และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ
   

คุ้มครองค่ารักษาสูงถึง 5,000,000 บาท

-คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

 

คุ้มครองกีฬาเสี่ยงภัย

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่นดำน้ำเล่นสกี เจ็ทโบ้ท บันจี้จัมพ์

 

รักษาฟัน 16,000 บาท

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศ ได้ถึง 16,000 บาท

 

ไม่จำกัดอายุ

- ไม่จำกัดอายุผู้ทำประกันภัย

 

ไม่ต้องสำรองจ่ายรักษาได้ทุก รพ.

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้ง IPD, OPD


ช่วยเหลือ 24s ฉุกเฉินทั่วโลก

- ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลก +66 2 569 0230

 


Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy