ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE563 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ [บินตรงเชียงใหม่-เวียดนาม] 4 วัน 3 คืน (PG)

DE563 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ [บินตรงเชียงใหม่-เวียดนาม] 4 วัน 3 คืน (PG)

GOLDEN DRAGON HOTEL
MOON VIEW HOTEL
NEW STAR HA LONG HARBOUR HOTEL

 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE563-00126-29 ก.ย. 62Bangkok Airways Airline (PG)13,888จองด่วน
DE563-00210-13 ต.ค. 62Bangkok Airways Airline (PG)13,888จองด่วน
DE563-00320-23 ต.ค. 62Bangkok Airways Airline (PG)14,888จองด่วน
DE563-00407-10 พ.ย. 62Bangkok Airways Airline (PG)11,888จองด่วน
DE563-00521-24 พ.ย. 62Bangkok Airways Airline (PG)13,888จองด่วน
DE563-00605-08 ธ.ค. 62Bangkok Airways Airline (PG)15,888จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1เชียงใหม่ - ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - นิงห์บิงห์
08.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
10.00 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG995
12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบกรุงฮานอย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเป็นเวลาเดียวกันกับประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารในท่าอากาศยานนอยไบ
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (โดยใช้เวลาประมาณ4ชม.)

เมืองนิงห์บิงห์ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอยเป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทางธรรมชาติซึ่งเป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือมีพื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันกว้างใหญ๋ไพศาลจนพื้นที่นั้นถูกเรียกว่าอ่าวฮาลองบนแผ่นดินหรือฮาลองบก

ชม วัดไบ่ดิงห์ เป็นวัดในพระพุทธศานาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามและอาจกล่าวได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียบนพื้นที่ราวๆ 3,300 ไร่สร้างมากว่าพันปีแล้วและมีการพัฒนาใหม่อยู่เรื่อยๆความน่าสนใจภายในวัดแห่งนี้คือมีรูปหล่อพระพุทธเจ้าที่ใหญ่ที่สุดหนักราว 100 ตันประดิษฐานอยู่บริเวณระเบียงวิหารมีรูปพระอรหันต์จำนวน 500 องค์เรียงรายเป็นระยะทางรวมกันถึง 3 ก.ม. รอบๆพื้นที่มีอาคารลานพิธีและสวนสงบที่งดงามตามธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นอีกสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องแวะมาเที่ยวชมให้ได้

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าฮวาลือ เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของเวียดนามก่อนจะย้ายไปที่ฮานอย ภายในพื้นที่ของเมืองหลวงเก่าฮวาลือ จะได้พบกับสิ่งปลูกสร้างและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากจีนเป็นส่วนใหญ่ เช่น อาคารไม้ ที่ตั้งโบสถ์และศาลของกษัตริย์ราชวงศ์ดิงห์ วัดดิงห์เตียนฮวาง หรือ วัดดิงห์คิงเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำพระองค์ของกษัตริย์ดิง แห่งเวียดนามในยุคนั้น มีบริเวณกว้างขวาง และมีการแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน ทั้งสวนที่สงบร่มรื่นกับโบสถ์ซึ่งมีรูปจำลองของกษัตริย์ราชวงศ์ดิงให้เข้าไปสักการะได้ด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GOLDEN DRAGON HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2นิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - ฮาลอง - ตลาดกลางคืน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือพายฮ่ลองบกล่อง ไปตามคลองซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่นระหว่างทางจะผ่านนาข้าวซึ่งมีอยู่ทั้งสองข้างทาง

จากนั้นนำท่านชม ถ้ำตำก๊อก เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขาภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้ที่นี่มีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง)

เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือเป็นอีกเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจอีกเมืองหนึ่ง ระหว่างทางให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พักNEW STAR HALONG  หรือเที่ยบเท่า
วันที่ 3ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำสวรรค์ - ฮานอย  - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ท่าเรือ นำทุกท่านล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย์อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้นตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
บ่าย นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย (โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.)
​ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร

จากนั้นชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลกชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวันประเพณีวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม

อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สายเก่า หรือที่เรียกว่า 36 เฝอเฟือง เป็น ย่านหัตถกรรมที่มีประวัติยาวนานร่วม 600 กว่าปี ในอดีตถนนแต่ละสายก็จะขายของหัตถกรรมสอดคล้องตามชื่อเรียกถนน แต่ปัจจุบันสินค้าที่วางขายไม่ได้สอดคล้องกับชื่อถนนเท่าไร คืนวันศุกร์-อาทิตย์ที่ย่านนี้จะมี Night market ย่านนี้จะคึกคักไปด้วยผู้คน ทั้งชาวเวียตนามและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย ถนน36สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยถนนแต่ละสายจะขายของแตกต่างกันออกไป อย่างเช่นขายรองเท้าถนนสายนั้นก็จะขายรองเท้าตลอดสาย ขายของที่ระลึกก็ขายของที่ระลึกตลอดสาย เป็นต้น แต่ปัจจุบันไม่ได้แยกประเภทกันชัดเจนเหมือนในอดีต  ถนนแต่ละสายจะขายสินค้าคละกันไป สามารถเดินซื้อกันได้อย่างจุใจมีสินค้าให้เลือกกันมากมาย เช่น รองเท้า เสื้อผ้า งานฝีมือที่ทำจากไม้ เครื่องเขิน เรือสำเภาไม้จำลอง ของที่ระลึกจากเวียดนาม เป็นต้น

ที่พักHANOI DELIGH HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4ฮานอย - สุสานลุงโฮ - เจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - (ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ) -เชียงใหม่(ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม

**หมายเหตุ
- สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีแต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้
- ในการเข้าชมสุสานทั้งกรุ๊ปจะมีพวงมาลา 1 อันในการเคารพศพที่สุสานกรณีที่สุสานปิดหรือคิวในการวางพวงมาลาเต็มจะไม่มีพวงมาลาในการเคารพศพและไม่มีการคืนเงินใดๆเนื่องจากเป็นอภินันทนาการจากทางบริษัทฯ

จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปีเป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมากตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ

ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชของชาวเวียดนามโดยการย้อนรอยชีวิตของท่านโฮจิมินห์ภายในจะพบกับรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านโฮจิมินห์ที่ยืนอยู่กลางห้องโถงในพิพิธภัณฑ์ก็มีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆมากมายเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับกำเนิดแนวคิดคอมมิวนิสต์มีการจำลองสภาพความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามในอดีตและภายในอาคารก็มีการจัดแสดงเรื่องราวมากมาย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ

12.45 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG996 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.50 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 •  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวัน, จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายตามที่ทางสายการบินกำหนด)
 •  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 •  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
 •  ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 •  ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 •  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 •  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
  ** กรณีที่ต้องการซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
    เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
    เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
    ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  
    [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
    ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  
    [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 •  ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 •  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
 •  ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ข้างต้น
 •  ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 •  ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 •  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (800 บาท/ท่าน/ทริป) 
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • การชำระค่าบริการ
  • ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง การจองจะยืนยันหลังจากได้รับแจ้งว่าชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
  • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  • การชำระเงินส่วนที่เหลือ ลูกค้าต้องชำระก่อนเดินทาง 15 วัน หากหากไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตยึดมัดจำทั้งหมดและยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ**ชำระก่อนเดินทาง 30 วัน สำหรับวันสงการนต์และวันหยุดช่วงวันขึ้นปีใหม่**

 • กรณีคณะออกเดินทางได้
  • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่10ท่านออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
  • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่10ท่านไม่ออกเดินทาง

 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง30วัน ไม่นับวันเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด**45 วัน สำหรับวันสงการนต์และวันหยุดช่วงวันขึ้นปีใหม่**
  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง15วัน ไม่นับวันเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ10,000บาท
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า15วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
  • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้องค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯเรียกเก็บและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริงในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
  •  กรณีที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วและทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องคืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้กับลูกค้า (ตามเงื่อนไขข้อ1-ข้อ3) ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป (อาทิกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศเช่นโรงแรมฯลฯไปแล้ว) โดยใช้เวลาดำเนินการในการคืนเงิน7-14วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่อง
  • กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสารบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
  • กรณีวีซ่าผ่านแล้วแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
  • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและหมายเหตุที่ระบุทุกข้อแล้ว

เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ     ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน   กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง 
 • Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

เรื่องโรงแรมที่พัก

 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3 ท่านจำนวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
6. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy