ทัวร์เวียดนาม เกาะฟู้โกว๊ก มหานครเวนิส 2567/2024 เที่ยวเวียดนามใต้

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE659 : ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกเม็ดงามแห่งเวียดนาม 5 วัน 4 คืน (VU)

DE659 : ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกเม็ดงามแห่งเวียดนาม 5 วัน 4 คืน (VU)


โฮจิมินห์-วัดเทียนหาวหรือวัดเจ้าแม่สวรรค์ -ตลาดเบนถัน-บินภายในสู่เกาะฟูโกว๊ก  –Duong Dong Night Market

วินเพิร์ลซาฟารี –วินวันเดอร์ – Grand World Phu Quoc – ชมวิวริมแม่น้ำเวนิส- เมืองเซี่ยงไฮ้จำลอง

ศาลเจ้าดิงเกา –นั่งกระเช้าสู่ Hon Thom Nature Park (ภายในมีสวนน้ำ) – Sunset Sanato – ช๊อปปิ้ง Long

Beach Pearl

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ – โฮจิมินห์ VU 130 (13.45 - 15.25 น.)
10.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบิน Vietravel

Airlines
โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
13.45 น.ออกเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietravel Airlines เที่ยวบินที่ VU 130
15.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
​พักที่ SKY GEM HOTEL SORA ระดับ 4 ดาว****หรือเทียบเท่า
วันที่ 2วัดเทียนหาวหรือวัดเจ้าแม่สวรรค์ -ตลาดเบนถัน-บินภายในสู่เกาะฟูโกว๊ก โดย VU 303(17.05-18.10น.) –Duong Dong Night Market
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน เดินทางสู่ วัดเทียนหาว (Thien Hau Pagoda) หรือ “วัดเจ้าแม่สวรรค์”อยู่ในเขตไชน่าทาวน์
ถือเป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 300 ปี เลยทีเดียว
ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดจีนอันเป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามเชื้อสายจีน
สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือเปรียบได้กับศาลเจ้าแม่ทับทิมในบ้านเรานั้นเอง
ซึ่งนอกจากวัดแห่งนี้จะเป็นที่เคารพนับถือของชาวประมงและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทะเลเป็นอย่างมาก
แล้ว วัดเทียนหาวยังโดดเด่นไปด้วยรูปเคารพเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู
และรูปเคารพเทวรูปอื่นๆอีกหลายองค์ และเจดีย์สูงใหญ่แบบจีน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดเบนถัน เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ใจกลางนครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม
อาคารตลาดแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารยุคแรกที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยไซง่อนและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของ
นครโฮจิมินห์

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูโกว๊ก โดยเที่ยวบินที่ VU 303 เวลา 17.05 น.

18.10 น.

เดินทางถึง สนามบินฟูโก๊วก เกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เป็นเกาะที่สวยที่สุดในอ่าวไทย
อยู่นอกชายฝั่งกัมพูชา เป็นที่รู้จักกันดีว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะสวรรค์แห่งเวียดนาม
น้ำทะเลเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ใส มองเห็นพื้นทรายและแนวปะการังใต้ทะเลได้อย่างชัดเจน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ริมชายทะเล

จากนั้นนำท่านไปยัง Duong Dong Night Market เป็นตลาดที่เป็นนิยมอย่างมาก
มีสินค้าให้ทุกท่านได้เลือกชมหลากหลายอย่างทั้งของกินของใช้
ทุกท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลและอาหารพื้นเมืองได้อย่างอิสระ

​พักที่ WYNDHAM GARDEN PHU QUOC HOTEL ระดับ 4 ดาว****หรือเทียบเท่า
วันที่ 3วินเพิร์ลซาฟารี –วินวันเดอร์ – Grand World Phu Quoc – ชมวิวริมแม่น้ำเวนิส- เมืองเซี่ยงไฮ้จำลอง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วินเพิร์ลซาฟารี เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุด เปิดบริการเมื่อปี 2015 มีสัตว์ป่ามากกว่า
4,000 ชนิด ที่มาจาก 200 สปีชีส์ ได้รับการยกย่องจาก South East Asian Zoo (SEAZA)
ว่าเป็นสวนสัตว์ที่ดีที่สุดเทียบเท่ามาตรฐานโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปยัง วินวันเดอร์ สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามที่ติดอันดับเอเชีย แบ่งออกเป็น 6 โซน ตาม 6
ธีมที่แตกต่างกันไป Area Of Strong Feeling / World Of Adventure, Water Park Zone / The World of
Flashing, Central taipei / Central Europe, Legal Area / The World’s Territory, Viking Area / Secret
Village
นำท่านเดินทางสู่ Grand World Phu Quoc – The Sleepless City หรือที่รู้จักกันในนาม
“เมืองไม่เคยหลับไหล” เต็มไปด้วยตึกสไตล์เมดิเตอเรเนียมหลากหลายสีสัน ศูนย์รวมความบันเทิง
และช้อปปิ้ง มีทั้งเทศกาลและกิจกรรมที่มีชีวิตชีวาไม่หยุดหย่อนตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
​พักที่ WYNDHAM GARDEN PHU QUOC HOTEL ระดับ 4 ดาว**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ศาลเจ้าดิงเกา –นั่งกระเช้าสู่ Hon Thom Nature Park (ภายในมีสวนน้ำ) – Sunset Sanato – ช๊อปปิ้ง LongBeach Pearl –บินภายในสู่เมืองโฮจิมินห์ VU 302 (18.50-20.05)
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดิงเกา Dinh Cua เป็นศาลเจ้าเล็กๆที่ยื่นออกจากชายฝั่งริมทะเล
เป็นสถานที่แสดงให้เห็นความเก่าแก่ของวัฒนธรรมจีน ที่มีอิทธิพลอยู่คู่เกาะนี้มายาวนาน จนกลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว และจุดชมวิวทิวทัศน์ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

นำท่านนั่งกระเช้าสู่ Hon Thom Nature Park กระเช้าไฟฟ้าที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น
“กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในโลกระบบรถ” จาก World Guinness เมื่อขึ้นมาถึง Sun world Hon Thom
Nature Park
คุณจะได้ดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ด้วยทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลสีฟ้า
(ทุกท่านสามารถเล่นสนุกกับเครื่องเล่นภายในสวนน้ำขนาดใหญ่ได้ตามอัธยาศัย)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ BUFFET

นำท่านเดินทางไปยัง Sunset Sanato เพื่อชมพระอาทิตย์ตกและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสุดผ่อนคลาย
(รวมค่าเข้าชมแล้ว)
นำท่านไปยัง Long Beach Pearl ให้ท่านได้เลือกชมและช้อปเครื่องประดับและไข่มุก
เมื่อสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ VU 302 เวลา 18.50 น.
20.05 น.เดินทางถึง นครโฮจิมินห์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
​พักที่ ​SKY GEM HOTEL SORA ระดับ 4 ดาว**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 5สนามบินโฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ VU 131 (10.55 - 12.35 น.)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
10.55 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietravel Airlines เที่ยวบินที่ VU 131
12.35 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********

**หมายเหตุ**
โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ
จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


เงื่อนไขในการจอง

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม
ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ
DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง
หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

3. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
3. ค่ารถปรับอากาศ และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ
เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ,
ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม,
จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ
ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

5. ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจาก
ทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นใน
ประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
6. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย หาก
หน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ
ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8. ไม่รวมค่าทิปไกด์,คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ไทย
1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง)
กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
2. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
4. ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร //
[หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

คณะทัวร์ครบตามเงื่อนไขของรายการทัวร์ ออกเดินทาง
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น
และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย,
การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ
ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่า
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั๊มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ
รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ
ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด
เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy