ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE695 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (FD)

DE695 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (FD)

Cong Doan Halong HOTEL
MOON VIEW HOTEL
SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL

 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE695-00206-09 มิ.ย. 62Air Asia (FD)13,900จองด่วน
DE695-00307-10 มิ.ย. 62Air Asia (FD)13,900จองด่วน
DE695-00413-16 มิ.ย. 62Air Asia (FD)13,900จองด่วน
DE695-00514-17 มิ.ย. 62Air Asia (FD)13,900จองด่วน
DE695-00620-23 มิ.ย. 62Air Asia (FD)13,900จองด่วน
DE695-00721-24 มิ.ย. 62Air Asia (FD)13,900จองด่วน
DE695-00827-30 มิ.ย. 62Air Asia (FD)13,900จองด่วน
DE695-00928 มิ.ย.-01 ก.ค. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-01004-07 ก.ค. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-01105-08 ก.ค. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-01211-14 ก.ค. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-01312-15 ก.ค. 62Air Asia (FD)14,900จองด่วน
DE695-01418-21 ก.ค. 62Air Asia (FD)13,900จองด่วน
DE695-01519-22 ก.ค. 62Air Asia (FD)13,900จองด่วน
DE695-01625-28 ก.ค. 62Air Asia (FD)14,900จองด่วน
DE695-01726-29 ก.ค. 62Air Asia (FD)16,900จองด่วน
DE695-01801-04 ส.ค. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-01902-05 ส.ค. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-02008-11 ส.ค. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-02709-12 ส.ค. 62Air Asia (FD)14,900จองด่วน
DE695-02115-18 ส.ค. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-02216-19 ส.ค. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-02322-25 ส.ค. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-02423-26 ส.ค. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-02529 ส.ค.-01 ก.ย. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-02630 ส.ค.-02 ก.ย. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-02805-08 ก.ย. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-02906-09 ก.ย. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-03012-15 ก.ย. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-03113-16 ก.ย. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-03319-22 ก.ย. 62Air Asia (FD)13,900จองด่วน
DE695-03220-23 ก.ย. 62Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE695-03426-29 ก.ย. 62Air Asia (FD)13,900จองด่วน
DE695-03527-30 ก.ย. 62Air Asia (FD)13,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินนอยไบ - ฮานอย - เมืองลาวไก - ซาปา - Silver Water Fall - Cat Cat Village - ตลาดเมืองซาปา ( Love market)- ซาปา
04.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำานวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.00 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD642
08.45 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลาวไก (ซาปา)
เช้า นำทาน เดินทางสู่เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ

เมืองซาปา เคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทาง ออกเดินทางสู่ Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล  มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม

นำท่าน สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จากนั้นนำท่าน Check-in เข้าที่พัก

ที่พัก SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่าพักซาปา 1 คืน
วันที่ 2ซาปา - ยอดเขาฮัมรอง - ฮานอย - ชมทะเลสาบคืนดาบ - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ฮานอย
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา

กลางวันรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ต่อมานำท่านผ่อนคลายกับการช็อปปิ้งณตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิเครื่องเทศและอาหารแห้งหมูยอ ผักผลไม้สดไม้แกะสลักเรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด

เย็น    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก MOON VIEW HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  พักที่ฮานอย 1 คืน
วันที่ 3ฮานอย - นิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - ฮาลอง - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮาลอง
​เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือ มีพื้นที่เป็นที่ชุ่มน้ำ ในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลจนพื้นที่นั้นถูกเรียกว่า“อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก

เพื่อนำท่าน ล่องเรือพาย ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทางไปชมถ้ำต่างๆจะผ่านนาข้าว ซึ่งมีอยู่ทั้งสองข้างทาง

จากนั้นนำท่านชม ถ้ำตำก๊อก เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ที่นี่มีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด(โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)

กลางวัน    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บ่าย 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี

และชม การแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร)

นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม

เย็น   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

หลังจากนั้น นำท่าน อิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืนให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือสินค้าพื้นเมืองต่างมากมาย

ที่พัก NEW STAR HA LONG HARBOUR HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ฮาลอง 
วันที่ 4ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า - ฮานอย (สนามบินนอยไบ) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย์ อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้นตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ 

นำท่านเข้าชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ
กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม นำท่านข้าม สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ 

เมืองฮานอย ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ 

เย็น   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645
22.40 น.คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **


อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 •  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
 •  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 •  ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 •  ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว)
 •  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 •  น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม) 
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
  - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
  - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  
    [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  
    [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 •  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
 • ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ  รวมตลอดทั้งการเดินทาง 800 บาท / คน 
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
 • การหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
         065-351-5258 (มด)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy