ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE772 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาว 3 วัน 2 คืน (VZ)

DE772 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาว 3 วัน 2 คืน (VZ)

VIETSOVPETRO HOTEL

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE772-00924-26 ส.ค. 62THAI VIETJET (VZ)10,900เต็มแล้ว
DE772-01031 ส.ค.-02 ก.ย. 62THAI VIETJET (VZ)9,900จองด่วน
DE772-01107-09 ก.ย. 62THAI VIETJET (VZ)9,900จองด่วน
DE772-01214-16 ก.ย. 62THAI VIETJET (VZ)9,900จองด่วน
DE772-01321-23 ก.ย. 62THAI VIETJET (VZ)9,900จองด่วน
DE772-01428-30 ก.ย. 62THAI VIETJET (VZ)9,900จองด่วน
DE772-01505-07 ต.ค. 62THAI VIETJET (VZ)10,900จองด่วน
DE772-01619-21 ต.ค. 62THAI VIETJET (VZ)10,900เต็มแล้ว
DE772-01723-25 ต.ค. 62THAI VIETJET (VZ)9,900เต็มแล้ว

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ดาลัด - น้ำตกดาลันตา - ROLLER COSTER - CRAZY HOUSE - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
09.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
11.10 น. ออกเดินทางสู่ ดาลัด โดยเที่ยวบิน VZ 940

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
12.55 น.

เดินทางถึง สนามบินเลียนคัง Lien Khuong ดาลัด ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองดาลัด

ดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เลยได้เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะสําหรับคู่รัก หรือท่านที่ต้องการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัทอากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระที่เมืองดาลัท

13.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกดาลันตา DATANLA WATERFALL ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุนทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก รอบๆน้ำตกมีเครื่องเล่นซึ่งใช้ธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ

สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster ลงไปชมน้ำตก  ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด

นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”

ค่ำ

บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคารหลังอาหาร

นําท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น

ที่พัก รงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - สวนดอกไม้ - Clay Pot Village - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai) ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอำนาจอีกด้วย!!

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนำท่านไหว้พระที่วัดตั๊กลัม (Truc Lam) วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จะมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดปี สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2409 เพื่อให้ปรึกษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ทำการรวมรวบพรรณไม้มากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้พันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกจำนวนมากถูกส่งออกจากดาลัด นอกจากดอกไม้ พืชผักเมืองหนาวก้อสามารถปลูกได้ดีไม่แพ้กัน ทำให้ดาลัดเป็นแหล่งผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศ

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้น นำท่านแวะเที่ยวชม Clay Pot Village หมู่บ้านดินเหนียวที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊ก สถาปัตยกรรมที่สร้างจากดินเหนียวกลางป่าสนคริสต์มาสริมทะเลสาบเตวี่ยนผลงานอันโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร กว้างตั้งแต่ ๒ – ๑๐ เมตร และลึก ๑-๙ เมตรและสลักผลงานประติมากรรมสองด้านของหลุมเพลาะ  ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของดาลัตไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนภาพชีวิตประจำวันของชนเผ่าต่างๆ ในดาลัต สถานที่ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันของดาลัตเช่น สถานีรถไฟ สถาบันปาสเตอร์ โบสถ์กอนก่าหรือลูกไก่ สนามบินและหุบเขาแห่งความรัก แต่ผลงานประติมากรรมที่โดดเด่นคือ บ้านดินเหนียวบนพื้นที่ ๙๐ ตารางเมตรที่ได้บันทึกในกินเนสบุ๊คเวียดนามว่า เป็นบ้านดินเหนียวบะซอลต์ที่ไม่เผาและมีหลังคารูปนูนแผนที่ประเทศเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดและบ้านดินเหนียวบะซอลต์ที่ไม่เผาแห่งแรกและมีเอกลักษณ์พิเศษสุด

จากนั้น นำท่านชมความสวยงามของ สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร พิเศษ!!ไวน์แดงดาลัด

หลังอาหารนําท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ดาลัท - หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ก่อนเดินทางกลับ นำท่านแวะชม หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว (XQ Embroidery Village) ประเทศเวียดนามมีชื่อเสียงในการปักผ้าและการฝีมือซึ่งไม่แพ้ประเทศอื่นและที่นี่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในการปักผ้าที่มีความละเอียดมากเป็นสถานที่รวบรวมศิลปะผลงานที่โดดเด่นของที่นี้ส่วนใหญ่เป็นพวกงานปักไหม 3 มิติเหมือนจริงที่สื่อถึงความเป็นอยู่วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ XQ เป็นอีกที่หนึ่งที่คนชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดโดยเฉพาะงานปักนี่ละเอียดและสวยงามกว่าของหลายๆประเทศ
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินเลียนคัง Lien Khuong ดาลัด

13.35 น.ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VZ941
15.20 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ10,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ10,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ9,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ9,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ9,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ8,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ9,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ9,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ8,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ9,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ9,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ8,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ9,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ9,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ8,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ9,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ9,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ8,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ10,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ10,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ9,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ10,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ10,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ9,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ9,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ9,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ8,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
การจองทัวร์ :
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก:
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 
กรณีเจ็บป่วย:
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม
 • ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน
   (Triple Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม
 • โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ

  ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy