ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE774 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (VZ)

DE774 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (VZ)

PACE RESORT MUI NE
PLAZA DALAT HOTEL
SEN VIET HOTEL

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE774-01120-22 ก.ย. 62THAI VIETJET (VZ)8,999จองด่วน
DE774-00331 ต.ค.-02 พ.ย. 62THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-00402-04 พ.ย. 62THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-00503-05 พ.ย. 62THAI VIETJET (VZ)8,999จองด่วน
DE774-01207-09 พ.ย. 62THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-01310-12 พ.ย. 62THAI VIETJET (VZ)7,999เต็มแล้ว
DE774-01414-16 พ.ย. 62THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-01517-19 พ.ย. 62THAI VIETJET (VZ)8,999จองด่วน
DE774-01621-23 พ.ย. 62THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-01723-25 พ.ย. 62THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-01824-26 พ.ย. 62THAI VIETJET (VZ)8,999จองด่วน
DE774-01928-30 พ.ย. 62THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-02001-03 ธ.ค. 62THAI VIETJET (VZ)8,999จองด่วน
DE774-02105-07 ธ.ค. 62THAI VIETJET (VZ)10,888จองด่วน
DE774-02212-14 ธ.ค. 62THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-02314-16 ธ.ค. 62THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-02415-17 ธ.ค. 62THAI VIETJET (VZ)8,999จองด่วน
DE774-02519-21 ธ.ค. 62THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-02622-24 ธ.ค. 62THAI VIETJET (VZ)8,999จองด่วน
DE774-02726-28 ธ.ค. 62THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-02827-29 ธ.ค. 62THAI VIETJET (VZ)11,888จองด่วน
DE774-02902-04 ม.ค. 63THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-03004-06 ม.ค. 63THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-03105-07 ม.ค. 63THAI VIETJET (VZ)8,999จองด่วน
DE774-03209-11 ม.ค. 63THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-03312-14 ม.ค. 63THAI VIETJET (VZ)8,999จองด่วน
DE774-03416-18 ม.ค. 63THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-03517-19 ม.ค. 63THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-03619-21 ม.ค. 63THAI VIETJET (VZ)8,999จองด่วน
DE774-03723-25 ม.ค. 63THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน
DE774-03825-27 ม.ค. 63THAI VIETJET (VZ)11,888จองด่วน
DE774-03926-28 ม.ค. 63THAI VIETJET (VZ)11,888จองด่วน
DE774-04030 ม.ค.-01 ก.พ. 63THAI VIETJET (VZ)9,888จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า-ทะเลทรายแดง - หมู่บ้านชาวประมง
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3เคาน์เตอร์ E สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ
11.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามโดย สายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ940
12.55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัดประเทศเวียดนามผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองดาลัด เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูเฝอเวียดนาม (1)
​บ่าย

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (Mui Ne) ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของมณฑลบิ่ญถ่วน (BinhThuan) ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ใช้เวลาเดินทางสู่เมืองมุยเน่ประมาณ 3- 4 ชั่วโมง เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดทอดยาวสวยงามและเงียบสงบบริเวณชายหาดยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ร่มรื่นไปด้วยต้นมะพร้าวริมชายหาดมากมายชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายมีอาชีพหลักคือการทำประมงภาพของเรือหาปลาที่ออกล่องลอยไปกลางทะเลในรุ่งสางและกลับมายังฝั่งในยามเย็นเป็นภาพที่ปรากฏที่นี่ทุกวันทำให้ชายทะเลมุยเน่มีบรรยากาศผ่อนคลายน่าพักผ่อนที่แห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่พักตากอากาศในฝันของนักท่องเที่ยวทุกคน

จากนั้นนำท่านสู่ ลำธารนางฟ้า ( Fairy Stream)หรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนามซึ่งจากภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ถูกกัดเซาะของน้ำมานานวันจนเป็นร่องกว้างกว่า 20 เมตรมีชั้นหินชั้นทรายสีสันสวยงามที่สวยงามคล้ายๆกับแพะเมืองผีของประเทศไทยและมีลำธารเล็กๆระดับน้ำประมาณข้อเท้า ซึ่งพัดพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสู่ทะเล(เนื่องจากต้องเดินทางเปล่าผ่านลำธารนี้เพื่อชมบรรยากาศดังนั้นท่านควรเลือกสวมใส่รองเท้าที่สะดวกแก่การเดิน)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ซึ่งอยู่ใกล้ชายทะเลทำให้เกิดเม็ดทรายละเอียดราวกับแป้งมองเห็นเป็นสีแดงเราจะได้เห็นความงดงามของเนินทรายที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมไปแต่ละครั้งเราก็จะเห็นภาพแตกต่างจากเดิมผ่านชมหมู่บ้านชาวประมงจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั้งเดิมกับเรือประมงที่เรียงรายอยู่นับร้อยกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามเย็น

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (2)
ที่พักโรงแรมPeace Resortระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว(รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย) - เมืองดาลัด - นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา - พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) - ตลาดไนท์บาร์ซ่าพิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด
​เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม(3)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายที่ได้รับสมญานามว่าเป็นซาฮาร่าแห่งเวียดนามเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามเม็ดทรายขาวละเอียดราวกับว่าได้ไปซาฮาร่าไม่

ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อนถ่ายรูปและชมวิว ให้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถจี๊ปชมทะเลทรายด้วยคนขับรถผู้เชียวชาญ (ราคาทัวร์รวมบริการนั่งรถจี๊ปแล้ว)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดาลัด

ชื่อ ดาลัด มาจากคำ 2 คำคือดาหมายถึงแหล่งกำเนิดหรือแม่น้ำกามลีส่วนคำว่าลัดเป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใต้ของเวียดนามในอดีตเป็นเพียงดินแดนห่างไกลความเจริญที่ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบที่ไม่มีความเจริญของเมืองใหญ่กล้ำกรายแต่แล้วเมืองในหุบเขาเล็กๆก็ต้องเริ่มเปิดเผยความบริสุทธิ์ให้คนภายนอกได้ประจักษ์เมื่อชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาสัมผัสแล้วพัฒนาพื้นที่ต่างๆขึ้นมาเพื่อการพักผ่อนนำข่าวสารแห่งความงามของดินแดนกลางหุบเขาไปบอกเล่าให้กับคนจากอีกซีกโลกได้รับรู้เมื่อพวกเขาหมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีนจนดาลัดกลายเป็นเมืองตากอากาศทางภาคใต้เวียดนาม

นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นโดยการ นั่งรถราง (Roller Coaster)ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่างเพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของน้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามน้ำตกแห่งนี้จะเป็นน้ำตกที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดและไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชม 

​กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (4)
​บ่าย

หลังอาหารกลางวันนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ เป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามซึ่งก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ในปี 2469 ตั้งแต่ครั้งมีพระชนม์เพียง 12 พรรษา เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์เบ๋าได่นั้นมักจะใช้เวลาส่วนมากแสวงสำราญจากงานปาร์ตี้ในขณะประทับอยู่ที่เมืองดาลัด โดยพระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2476 ประกอบด้วยอาคารอิมพีเรียล 3 หลัง โดยส่วนที่เรียกว่า Dinh 3 เป็นจุดที่โด่งดังและมีคนมาเยี่ยมชมมากที่สุดแม้จะผ่านการการบูรณะมาแล้ว แต่ภายในอาคารก็ยังคงมีเครื่องเรือนจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพเดิม โดยส่วนที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมได้นั้นประกอบด้วยบัลลังก์จักรพรรดิห้องทรงงาน ห้องบรรทมห้องอาหารรวมถึงส่วนที่พักของพระมเหสีด้วยและท่านยังจะได้ชมภาพถ่ายและรูปปั้นของราชวงศ์ที่ถูกจัดแสดงไว้อีกด้วย (พระราชวังไม่อนุญาตให้บันทึกภาพภายในอาคาร)

จากนั้น นำท่าน ขึ้นกระเช้า เพื่อเข้าไปเที่ยวชมวัดตั๊กลัมเป็นวัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่นตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่างภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่งนับได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด

ชม บ้านตุ๊กตา และ แกลลอรี่ศิลปะหรือที่เรียกว่าเครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) ซึ่งเป็นที่โด่งดังด้วยแนวความคิดอันแปลกแหวกแนวในรูปแบบเหมือนกับบ้านต้นไม้ผลงานการออกแบบของสถาปนิก Dang Viet Nga ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนามซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice inthe Wonderland”เริ่มก่อสร้างในปี 2533 ภายในเครซี่เฮ้าส์ประกอบไปด้วยห้องขนาดเล็กกว่า 10 ห้องที่มีธีมแยกแตกต่างกันออกไปและที่นี่ท่านจะได้พบกับความประทับใจจากการเยี่ยมชมที่ต้องใช้เส้นทางทั้งอุโมงค์บันไดและยังจะได้พบกับเหล่าสัตว์ต่างๆที่สร้างขึ้นจากคอนกรีตรวมทั้งหากเราโชคดีก็อาจจะได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับ Dang Viet Nga เจ้าของผลงานการออกแบบที่นี่อีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (5) พิเศษ!ให้ทุกท่านได้ชิมไวน์แดงของดาลัด

หลังอาหารค่ำ ให้เวลาท่านได้เดินช้อปปิ้งซื้อของฝากและสัมผัสบรรยากาศช่วงกลางคืนของเมืองดาลัด ณ ตลาดไนท์บาร์ซ่า

ที่พักโรงแรมDragon King ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคืองเมืองดาลัด - กรุงเทพฯ
​เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม(6)


หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไม้ประจำปีอันลือชื่อซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศโดยสวนดอกไม้เมืองหนาวซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 2509 นี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮืองที่อยู่ใจกลางเมืองดาลัดที่สวนดอกไม้เมืองหนาวท่านจะได้พบกับพรรณไม้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ต้นและกล้วยไม้รวมถึงดอกไม้กว่า 300 สายพันธุ์ที่ผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปีนั่นทำให้ไม่ว่าจะไปเยือนสวนแห่งนี้ในช่วงเวลาใดก็ตามก็ยังสามารถพบกับดอกไม้สวยๆที่เบ่งบานรอต้อนรับอยู่เสมอและในบางโอกาสเรายังจะหาซื้อดอกไม้สวยๆที่จัดช่อไว้อย่างงดงามได้ที่สวนแห่งนี้อีกด้วย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคืองเมืองดาลัด ประเทศเวียดนามเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

13.35 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ941
15.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 800 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ  เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่านหากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 
 • จอยแลนด์ไม่เอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ท่าน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์

 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 • สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 • การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดินทางได้)
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัยธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้ 
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ชำระมาเรียบร้อยแล้ว
 • เนื่องจากการซื้อขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทำการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนกำหนดเดินทางไปใช้ในครั้งอื่นได้
 • รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั้น โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมดแล้ว

  กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง 
  พาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
  หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ  
  ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy